รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  วันยะโต
 
1. นางธัณย์จิรา  พลายรัศมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงอรอมล  สุภีชะวี
 
1. นางสาวพิชญ์ณัชชา  ไหมทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 1. เด็กชายโสภณ  หงษ์คู
 
1. นางสาววิภารัตน์  อุปดิษฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงประภัสสร  มินยะกากี
 
1. นางสาวเสาวดา   พัชรบำรุง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  รัตนวาณิชกุล
 
1. นางปุญชนา  ธาดาวรภัทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเสาวัน  ตาแสง
 
1. นางกนกพร  สร้อยทะสิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบุษบากร  ศรีมันตะ
 
1. นางสาววาสนา  สุขเผือก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญธรรม
 
1. นางเยาวนุช  เกรียงสมุทร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกนิศฐา  ทองสุขเจริญ
 
1. นางสาวสารี  นพรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กชายณภัทร  นิลจันทร์
2. เด็กหญิงทัศนา  จันทรวัน
3. เด็กชายวันรบ  คงยาง
 
1. นางสาวสารี  นพรัตน์
2. นางวรีศรา  หล่าเพีย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภัส  พ่อค้า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิถี
 
1. นางสาวอัญชลี  นิ่มสอาด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นางสาวรุจิรา  อุยยาหาญ
2. นางสาวลาวัลย์  ธนิกกุล
 
1. นายนาวิน  แกละสมุทร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงชลิตา  มงคลตรีลักษณ์
 
1. นางสาวปนันยา  เสียงเจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย
 
1. นางสาวอุไรพร  ลิ้มประเสริฐ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายธีร์ธัช  สังธรรมมา
2. เด็กหญิงรวิสรา  ไผ่สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสิรีธร  ประสูตร์แสงจันทร์
 
1. นายสุพรหม  สุวรรณบุตร
2. นางสาวนวพร  กลีบประทุม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วฟ้าอ่อน
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  โฉมงาม
3. เด็กหญิงศริยา  สิงห์บารมี
 
1. นางปวีณา  ม่วงใหม่
2. นางสาวเรณู  ฤทธิ์สุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณธาดา
2. เด็กหญิงภาวิณี  วัฒนะพันธ์ศักดิ์
3. เด็กชายเจริญ  จันทรา
 
1. นายถวิล  แซ่ตั้ง
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทรา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายปกรณ์กิตติ์  ต้นไม้ทอง
2. เด็กชายอธิษฐ์  แสงวิรุณ
 
1. นางอรสา  ชินณะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายภโวทัย  อุดเรือน
 
1. นายถวิล  แซ่ตั้ง
2. นางสาวเกตุมณี  กินโนนกอก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เตียนะวันชัย
 
1. นางศิริวรรณ  ยิ้มเจริญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นางสาวศกุนี  นาสวนสุจิตร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายสหรัฐ  มณีเภตรา
 
1. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกอกนก  ลีเขียน
2. เด็กชายภัทรดนัย  เจริญศักดิ์
3. เด็กชายลักษณ์อธิป  บัณฑิตอาภรณ์
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลอยงาม
2. นางสุมาภรณ์  ดันงา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญเสก
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ทวีชาติ
3. นางสาวอารียา  วงค์ธรรม
 
1. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐมน  ฉิมอินทร์
3. เด็กหญิงรติมา  ทองบังใบ
 
1. นางสุมาภรณ์  ดันงา
2. นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทองงาม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  กอสินประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงพินิจดา  อารีเอื้อ
 
1. นางอุษา  กอสกุลธรรม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกันต์ภัทธ์  อัครเตชาธนันท์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  กันทะจิตร
3. เด็กชายศิรยุทธ  นันทวิตร
 
1. นางสุนันทา  ตะพัง
2. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กชายกฤษณะ  อารมณ์ปลื้ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ใย
3. เด็กชายภูชิต  เนียมวัฒนา
 
1. นางสาวมยุรา  ติงสะ
2. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  มาลามาศ
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  ไทรทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธานีเจตน์
 
1. นายสุเมธ  เหมือนโพธิ์
2. นางสาวเรณู  บูชา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จงศิริโรจน์กุล
2. เด็กหญิงนลินา  ชำนาญภักดี
3. นางสาวศิวพร  วุ้นประเสริฐ
 
1. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สำเนียงเย็น
2. เด็กชายปาณัสมิ์  รวมญาติ
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปรีดาประเสริฐ
2. เด็กหญิงประณิตา  มณีจักร์
 
1. นายธนกฤต  พุ่มเกิด
2. นางสาวนลินี  โตระพิมาย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ทัดมาลี
2. เด็กชายนัทวัฒน์  หิมะมาน
 
1. นางชัชฎา  หวานชะเอม
2. นางสาวธนันญดา  ชิณณะวิมล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขุด 1. เด็กชายจิติพงษ์  สำเภาทิพย์
2. เด็กชายอนุชา  นาคทับ
 
1. นายอภิชิต  บิดานารา
2. นายวัชรพล  บุญรอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายชลวิชณ์  พุ่มมณี
2. เด็กชายวรินทร  จิรณรงค์พัฒน์
 
1. นายสมพร  ขันธโสภา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กิยะแพทย์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  พวงจำปา
 
1. นางสาวพัฒนมณี  ใบทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายทรงกลด  ราชวงศ์
2. เด็กชายปุณยวัจน์  สุขถาวร
 
1. นายนิทัศน์  พันธ์บานชื่น
2. นางกิ่งแก้ว  วรรณชนะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วสมนึก
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตุลยากรณ์
3. เด็กหญิงชลทิพย์  วงศ์ฐานิต
4. เด็กหญิงมีคณา  บุญหาร
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  รู้จิตร
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
2. นางนิภา  จำปีทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรชลัยย์  ทองคำ
2. เด็กหญิงผ่อง  ตาอุ่น
3. เด็กหญิงพิชณีย์  กลิ่นชื่น
4. เด็กหญิงวรรณธิดา  จินตนาวิเศษกุล
5. เด็กหญิงแพรวา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวสรญา  สายพันธ์วรา
2. นางสาวกทชกร  สว่างอารมณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจาด
2. เด็กหญิงปนัดดา  มอญเก่า
3. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยราช
4. เด็กหญิงสุฑามาส  พรมวงศ์
5. เด็กหญิงเมธาวี  สายแจ้ง
 
1. นางญดาวีร์  กิตติธรรม
2. นางภณิตา  พ่วงปาน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัชชา  รอดสุกา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  สัตย์สมนึก
3. เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมปัญญา
4. เด็กหญิงมนัญชยา  ด้วงปั้น
5. เด็กหญิงอรเนตร  จันทร์สัชนาลัย
 
1. นางสุดาวรรณ  ศรีนาราง
2. นางอมรรัตน์  ไทยตรง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงญาตาวี  ขวัญอยู่เย็น
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หินนท์
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  เพ็ชรภู่
4. เด็กหญิงมิรันตี  ดวงมุสิทธิ์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยเหว่า
 
1. นางสาวชมนภัส  ตะโกจีน
2. นางสาวลภัสรดา  เกตุเอม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงฑิยาดา  แพงเที่ยง
2. นางสาวติณณา  สมมาก
3. นางสาวปราณีพร  วงศ์จันทร์แย้ม
4. นางสาวพรนภา  สัตตัง
5. นางสาวสมฤดี  จวงจันทร์
 
1. นายเจตนา  เกิดประสิทธิ์
2. นางพรพรรณ  เกิดประสิทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงชลิตา  ภูทองเทียม
2. เด็กชายนวพล  เขียวคล้าย
3. เด็กชายวสันต์  ชนนิยม
4. เด็กหญิงวีนัส  กรังพานิช
5. เด็กชายสิริชัย  บุญประคอง
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ปอนสำโรง
2. เด็กชายประติพล  คุณการ
3. เด็กชายพงศ์สธร  ชูดี
4. เด็กหญิงฤดี  ไชยวิวิช
5. เด็กหญิงอรณิชา  บัวผุด
 
1. นายวัลลภ  วิมานจันทร์
2. นางสาวดาวัลย์  บุญเกิดมา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกฤติยา  กุศลมหาโชค
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  สายสามพราน
3. เด็กชายคมกริช  เจริญสุข
4. เด็กชายจีรศักดิ์  ดอนแย้ม
5. เด็กชายณวีร์  สุริยันต์
6. เด็กหญิงณัชชา  สังทอง
7. เด็กหญิงธนัชชา  แสงพวง
8. เด็กชายธัชพล  เปรมเกิด
9. เด็กหญิงธัญสุดา  วัฒนกำเนิด
10. เด็กหญิงบุญพราว  แก้วมงคลชัย
11. เด็กหญิงปภาวี  กลั่นสุข
12. เด็กชายพงศกร  กลิ่นสุบรรณ์
13. เด็กหญิงพิจิตรา  ทีปกากร
14. เด็กชายภูสิทธิ์  โฉมศรี
15. เด็กหญิงยุวดี  สระทองทา
16. เด็กหญิงวิชญาดา  สกุลสมบัติ
17. เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วใส
18. เด็กหญิงสุนิสา  จิตสาคร
19. เด็กหญิงสุรัญญา  ภัทรนรากุล
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พึ่งธรรมจิตต์
 
1. นางปฐมาวดี  มูลสา
2. นายสุวรรณ์  น้อยนาง
3. นางมณฑา  จันทร์สง
4. นายจตุพร  อ่วมจันทร์
5. นางจิระดา  ปานอยู่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สำราญวงศ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  อินชิต
3. เด็กชายจิตวิสุทธิ์  โตสุนัน
4. เด็กชายณัฐ  รัตนมงคล
5. เด็กชายณัฐพล  เปิ่นสมุทร
6. เด็กชายณัฐภัทร  เทียนสว่าง
7. เด็กหญิงปุณยวีร์  มินออน
8. เด็กชายพรภวิษย์  ธุนันทา
9. เด็กหญิงพัณณิตา  โพธิ์สิทธิ์
10. เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เตียว
11. เด็กชายวรพงศ์  ศรีวิลัย
12. เด็กชายวรเมธ  มีบุญธรรม
13. เด็กชายสันติภาพ  ศรีไพโรจน์
14. เด็กชายสุรบดี  ดีเด่น
15. เด็กชายอณัฐวิศ  ศรีสวัสดิ์
16. เด็กหญิงอทิตยา  บุญประเสริฐ
17. เด็กชายอธิกร  รัตติวรรณ์
18. เด็กชายเทวัณ  ยุติ
19. เด็กหญิงเพ็ญประภา  วชิรพงศ์พันธ์
20. เด็กชายเอกบดินทร์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางปฐมาวดี  มูลสา
2. นางสุดาวรรณ  ศรีนาราง
3. นายสุวรรณ์  น้อยนาง
4. นายชูศักดิ์  ทองสาสุข
5. นายป้อมนรา  พึ่งธรรมจิตต์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธนิดา  มาคงกุล
 
1. นางราตรี  สำเริงราษฎร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นทุ่งทอง
 
1. นางวรรณา  จิตรปลื้ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายพงษกร  ดาราเย็น
 
1. นางสาวพันพัสสา  ภู่สุวรรณ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายนวพล  ลวดทอง
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์  กล้าดี
 
1. นางพนิดา  ปรัชญาเกรียงไกร
2. นางสาวจิดานันท์  สุวรรณศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงลลิตา่  สุขแสง
2. เด็กชายอติชาติ  วัฒนานนท์
 
1. นางสาวสุภาพร  สุขีทัศน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  ราชประมา
2. เด็กหญิงวันชนก  เกตุอินทร์
 
1. นางสาวกทชกร  สว่างอารมณ์
2. นายบุญช่วย  คัสกุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรดอนก่อ
2. เด็กหญิงจุรีพร  อินทร์นาง
3. เด็กหญิงณัฐลดา  แพงแสง
4. เด็กหญิงณัฐวรา  ดาภา
5. เด็กหญิงนนภา  หมู่สะแก
6. เด็กหญิงปนัดดา  ปัสสาสุ
7. เด็กหญิงพรชนก  ภูลายขาว
8. เด็กหญิงสุธิภัทร  ประกอบสุข
9. เด็กหญิงอินทุอร  ดอนมอญ
10. เด็กหญิงเอมมิกา  คำทองเขียว
 
1. นางนวลน้อย  มนต์ประจักษ์
2. นางสมิทธรา  จ้อยชะรัด
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 1. เด็กหญิงกฤตยา  จิตจำนงค์
2. เด็กหญิงกษมน  สอนบุญชู
3. เด็กหญิงกิตติมา  กันธยะ
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ทับพุ่ม
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ปานดำ
6. เด็กหญิงปนัดดา  บางลานทอง
7. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชทอง
8. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  แก้วนบ
9. เด็กหญิงวิชญาดา  สายแจ้ง
10. เด็กหญิงศิริพร  มาประชุม
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงรัตน์
12. เด็กหญิงสิรภัทร  แพจีน
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวงาม
14. เด็กหญิงสุภาพร  สายแจ้ง
15. เด็กหญิงอรนุช  ทัับทองมาก
 
1. นางนงนุช  แท่นนิล
2. นางชลธิชา  ศรีนิเวศน์
3. นางสาววราภรณ์  น้อยสุวรรณ
4. นายเสริมศักดิ์  เกษรสระ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปุณยนุช  งามรัตนไพบูลย์
2. เด็กชายอุเทน  เหลืองจันทร์แรม
 
1. นางปัทมา  เกิดประกอบ
2. นายพงษ์พันธ์  กะนีทะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กชายธนพล  แซ่โค้ว
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  จันศร
 
1. นายไวกูณฐ์  คำแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางสาวฐิติภา  บุญโกมล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปาลิตา  มุงคุณ
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงอัมพวรรณ  โสภาพ
 
1. นายดนัย  ศรีบรรณสาร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีดา
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  ต้นไม้ทอง
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นายอนุศิษฎ์  บำรุงโลก
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วแสน
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร์  เขียวพยับ
 
1. นางสาวสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงจิราพร  ดารารักษ์
2. เด็กหญิงญาดา  ตราทิพย์
 
1. นางสาวนิลวรรณ  คงมณี
2. นางสาวประภัสสร  ผิวงาม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงปทิตตา  พลีวรรณ
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  การสร้าง
 
1. นางโกสุม  ปักษี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นางสาววาสนา  สวยน้อย
2. เด็กหญิงอำพร  โคตรมูล
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงพัชสุดา  กุตาวัน
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 1. เด็กหญิงซิม  ชาวพม่า
2. เด็กชายนาน  ชาวพม่า
3. เด็กหญิงแจ่มใส  ชาวพม่า
 
1. นางสุกัญญา  ประกอบกิจ
2. นางสุกัญญา  ประกอบกิจ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขม่วง
2. เด็กชายภัทรพล  ธาราลักษณ์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
2. นางสาวนันทิดา  ทรงพระ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พ้นภัยพาล
2. นายชัยยะพร  สำเภาทอง
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วิเศษอุด
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
2. นายศิรณัฐ  บุญนาค
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นางสาวปนัดดา  ก้อนทรัพย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายณัฐนนท์  คลังสิน
 
1. นางสาวปนัดดา  ก้อนทรัพย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายชนะภัย  อ่อนละมัย
 
1. นายธงชัย  เอี่ยมสุนทร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คลังสิน
 
1. นางสาวปนัดดา  ก้อนทรัพย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สนนารี
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงยูง  ทองดี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงพรรัมภา  ธนิกกุล
 
1. ดร.สมชาย  เอี่ยมบางยุง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปวริศา  กุลชาติ
 
1. นางสาวพิชยา  พูลบางยุง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกังวาล  โพธิ์พรมมา
 
1. นายอภิชา  เพ็ชรน้อย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญยิ่งยงค์
 
1. ดร.สมชาย  เอี่ยมบางยุง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายบุริศร์  แตงอ่อน
 
1. นายอภิชา  เพ็ชรน้อย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์ทับทิม
 
1. นายนรินทร  ประเทศ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นันทะปัทมะ
 
1. นายอภิชา  เพ็ชรน้อย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายบุตรพงศ์  ปักษีเลิศ
 
1. ดร.สมชาย  เอี่ยมบางยุง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กชายทวีรัฐ  สัมซัมมี
 
1. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงยูง  ทองดี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงลี  แซ่เง้อ
 
1. นายนรินทร  ประเทศ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงกฤษติกา  ไชยมณีลังการ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญยิ่งยงค์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานล้ำเลิศ
4. เด็กชายธีรเทพ  สวายทอง
5. เด็กชายบุญญพัฒน์  เปกไธสง
6. เด็กชายบุตรพงศ์  ปักษีเลิศ
7. เด็กหญิงพรรัมภา  ธนิกกุล
8. เด็กหญิงอารยา  พยัคคา
 
1. ดร.สมชาย  เอี่ยมบางยุง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นคำหอม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขเจริญ
3. เด็กชายคริสมาสต์  วงศ์ขยาย
4. เด็กหญิงจันทิมา  แสงสิมมา
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เถิงนำมา
6. เด็กชายนพรัตน์  มาประชุม
7. เด็กหญิงนริศรา  สนธิ
8. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
9. เด็กชายภาณุพงษ์  เทียงภักดิ์
10. เด็กหญิงระพีพัฒน์  สุบัติคำ
11. เด็กชายรัตน์วิชัย  สุบัติคำ
12. เด็กชายสิทธิพร  โพธิ์เทศ
13. เด็กหญิงอภิญญา  จิตรอารีย์
14. เด็กชายอโนทัย  รัศมี
15. เด็กหญิงเกศินี  พ่อค้าชำนาญ
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นายเสรี   ทรัพย์ไพบูลย์
3. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
4. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นทอง
3. เด็กชายธันวา  รอดคลองตัน
4. เด็กหญิงพิมศิริ  เหน็นสมบุญ
5. เด็กหญิงภัสสร   แซ่อึ๊ง
6. เด็กหญิงยูง  ทองดี
7. เด็กชายสิทธิชัย  ปานมณี
8. เด็กหญิงสิริกร  วงษ์สวัสดิ์
9. เด็กหญิงอาภัสรา  อ่อนน้อม
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  รุ่งเรือง
11. เด็กหญิงเสาวนีย์  สุคันธ์
 
1. นางสาวฐิตาภา  กล่ำอินทร์
2. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
3. นายณรงค์ศักดิ์  ตรีเพ็ชร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยสาคร
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  โพธิ์พรม
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  จำปานวน
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีมะยุรา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนมณี
6. เด็กหญิงดวงกมล  นาคสัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงทรายแก้ว  ปลั่งศรี
8. เด็กหญิงปัณฑิตา  สนนารี
9. เด็กหญิงพรไพลิน  เอมคล้า
10. เด็กหญิงพลอยรัตน์  จำปานวน
11. เด็กหญิงพักตร์พิมนต์  สินปรุ
12. เด็กหญิงมัณฑิกา  เมาทรง
13. เด็กชายยุทธการณ์  เหมือนมณี
14. เด็กหญิงลีลาวดี  ทองพาศน์
15. เด็กหญิงวรรณสา  แก้วดวง
16. เด็กหญิงสุพรรษา  ตั้งมั่น
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
18. เด็กหญิงอรบุษป์  เมืองนก
19. เด็กหญิงอรรัมภา  สิทธิเสนา
20. เด็กหญิงเมทินี  กรอบทอง
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
2. นายวรณัฐ  รุ่งเรือง
3. นายดนัย  ศรีบรรณสาร
4. นายจำลอง  ศรีสัมฤทธิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกอร  เผ่าก๋า
2. เด็กหญิงกานดารัตน์  แซ่เจีย
3. เด็กหญิงกิตติศักดิ์  คำศรี
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ภูศีลา
5. เด็กชายจุฑาเทพ  เปรมกมล
6. เด็กหญิงฐิดารัตน์  บุษบง
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  เงาเป็ด
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลื้มถนอม
9. เด็กหญิงณัฐพร  คำแพง
10. เด็กหญิงณัฐวดี  สมกี
11. เด็กชายธณรัฐ  สวัสดี
12. เด็กหญิงธนัตดา  แสงสัตย์
13. เด็กหญิงธยานี  ภูมิประภาส
14. เด็กหญิงบุษรัตน์  นุตาลัย
15. เด็กชายประสิทธิชัย  ไชยนอก
16. เด็กหญิงปริชาติ  อินทอง
17. เด็กหญิงปิยดา  แสงขาว
18. เด็กหญิงพรทิพย์  พุดซ้อน
19. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญธรรม
20. เด็กชายพีระพัฒน์  ตันอุดมศักดิ์
21. เด็กหญิงมุกฑิตา  ทาประโคน
22. เด็กหญิงรดามณี  สุ่มประดิษฐ์
23. เด็กหญิงรัตนา  ประดิษฐ์ทรัพย์
24. เด็กหญิงวนิดา  สนธิภักดิ์
25. เด็กหญิงวรรณิภา  สีสันงาม
26. เด็กหญิงวัชรินทร์  สานนท์
27. เด็กชายสิปปกร  รินทศักดิ์
28. เด็กหญิงสิรินญา  สีไสย
29. เด็กหญิงสุณัชชา  บุญประเสริฐ
30. เด็กหญิงอภิญญา  ช้างเผือก
31. เด็กชายอิทธิพัทร์  ทองศรีสุพรรณ
32. เด็กหญิงเนตรนภา  โกศล
33. เด็กหญิงเมทินี  รอดนุช
 
1. นายไพรัช  ลิ้มวิไล
2. นางสาวพิชยา  พูลบางยุง
3. นางพรรณทิวา  ศรีชนะ
4. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
5. นายอัครินทร์  เกิดสินธุ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  งามสนิท
 
1. นายฤทธิกร  ปุ่นวงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  มิ่งเล็ก
 
1. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายตะวัน  เพิ่มพูล
 
1. นายอติพจน์  เติมประภัสสร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  กาญจนรุจี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกร  ตาแสง
 
1. นางเกษฎาพร  วีระกุล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายศรัณยู  โตบางป่า
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  มิ่งเล็ก
 
1. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 1. เด็กชายปฎิภัทธ์  จันทร์วงษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  มาวาลย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชนิตา  ใบสมุทร
 
1. MissAilen  T.Dela Cruz
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายการันต์  ปานดำ
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เคนบุปผา
 
1. นางสาวนัญณา  คล้ายสังข์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายศรัณยู  โตบางป่า
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  สุขลิ้ม
 
1. นายเกริกไกร  เต็มมูล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายอธิบดี  ป้องศรีี
 
1. นางสาวอรฃร  สังข์ทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนริศยา  แสงสุข
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  โชดัง
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เล็กจินดา
3. เด็กหญิงจินตพร  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงจินตภา  รุ่งเรือง
5. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
6. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
7. เด็กหญิงชมพู่  แสงแก้ว
8. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
9. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
10. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
11. เด็กชายปรเมศธ์  ธะสดวก
12. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
13. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
14. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภักดีวงษ์
15. เด็กหญิงศรัณย์พร  สังข์ทอง
16. เด็กหญิงศลิษา  แผ่นทอง
17. เด็กหญิงศิริพร  ขันทองดี
18. เด็กชายศุภกร  รุธิรบริสุทธิ์
19. เด็กชายสุทธิสาล  พันธุ์
20. เด็กหญิงสุภัทรา  รุธิรบริสุทธิ์
21. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
22. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
23. เด็กหญิงอรุณวรรณ  แผ่นทอง
24. เด็กชายอิศศรา  สังข์รักษา
25. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
26. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
27. เด็กหญิงเกศกนก  เพ็งบุญชู
28. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
29. เด็กหญิงแตน  -
30. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางสมคิด  เกรียท่าทราย
3. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายบรรหาร  จันเรือง
2. เด็กหญิงปิรญา  คำกลั่น
3. เด็กชายพัด  ตาอุ่น
4. เด็กหญิงพิมพ์วดี  จอมหงษ์
5. เด็กชายภาสกร  ลงลา
6. เด็กชายภูรินทร์  ศรีนวลกัน
7. เด็กหญิงลภัสรดา  ริมธีระกุล
8. เด็กหญิงสมศรี  สังข์ทอง
 
1. นายนรินทร  ประเทศ
2. นางสาวภาษิตา  เฉียงภาเลิศ
3. นางสาวกทชกร  สว่างอารมณ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงชนาภา  สุดยอดดี
2. เด็กชายธนภัทร  สุขสมบัติ
3. เด็กหญิงธัญวลักษณ์  เหลืองเรือง
4. เด็กชายนภนต์  เกตุอุทัย
5. เด็กชายปรัญชัย  ติ้มขลิบ
6. เด็กหญิงพรรวษา  วงศ์สวัสดิ์
7. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ทองดีสกูล
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขำเจริญ
9. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีสำอางค์
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ปานขลิบ
 
1. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
2. นางสาวตรีธารทิพย์  เนาไธสงค์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงคณิตา  ไตรยสุทธิ์
2. เด็กหญิงญาณีกร  เอกชัยทวีผล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับปัน
4. เด็กหญิงนวพร  เชียงทอง
5. เด็กหญิงนันธิชา  ป้อมค่าย
6. เด็กหญิงปณิดา  จันทรวายศ
7. เด็กหญิงพรพิมล  บำรุงเอื้อ
8. เด็กหญิงวลักขณา  ป้องนาชัย
9. เด็กหญิงวิชญาดา  ท่วมทับลาภ
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์  น้อยศิร
 
1. นางประเทือง  เงินสมบัติ
2. นางสาววรรณภา  กรังพานิชย์
3. นางสาวอรนุช  เปรุนาวิน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญทิชา  ป้องเดช
2. เด็กหญิงชนาภา  สุดยอดดี
3. เด็กหญิงชลลดา  หุ่นภู
4. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ปานขลิบ
6. เด็กหญิงอัยศิมา  แพรบำรุง
7. เด็กหญิงักัญญาภัค  แย้มผกา
 
1. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
2. นางสาวตรีธารทิพย์  เนาไธสงค์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสุข
2. เด็กชายชาญพัฒน์  โชติบุตร
3. เด็กหญิงญาณิศา  เสือแสง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  นีรนาทธารา
5. เด็กหญิงปพิชญา  เหลือรัก
6. เด็กชายประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์
7. เด็กหญิงปวริศา   หอมแช่ม
8. เด็กหญิงปัณฑิตา  จำปาทอง
9. เด็กหญิงพิไลพร  คุณโพธิ์
10. เด็กหญิงภวิษญ์พร  สร้อยเพ็ชร์
11. เด็กหญิงภัทรพร  สมปัญญา
12. เด็กชายภิมุข   ทองตระกูล
13. เด็กชายยศวร  เขียวขำ
14. เด็กหญิงศศิตา   วีระพงษ์
15. เด็กหญิงสุภัสสร  น่วมนวล
16. เด็กชายเมธาสิทธ์  ภัทรเสถียร
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกานต์  ตาติปาน
2. เด็กชายคุณานนท์  ทับทอง
3. เด็กชายทน  ตาตั้ง
4. เด็กชายปัญจพล  ค้ามีผล
5. เด็กชายรัตนชัย  แย้มปู
 
1. นายเจษฎ์นิพิฐ์  มีใจรัก
2. นายถวิล  แซ่ตั้ง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กชายกัมปนาท  แฝงทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทราพร  ถินแพ
 
1. นางสาวณภัสสรณ์  ขำเหลือ
2. นางสาวณัฏฐกันย์   เทียนบ้านขอม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์บุญรอด
 
1. นายประการณ์   จันพุฒ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรินรดา  สุขเสดาะ
 
1. Mr.Wouter  Van Vugt
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฐิติวัฒน์(Titiwat)  สอนสิงห์(Sornsing)
 
1. นางสาวศุภัคศิตา(Supuksita)  ดวงธนู(Doungtanoo)
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1. เด็กชายทัตดนัย  อินมิทิน
 
1. นางบัวริด  วัชรศุภรณ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายอนุชา  ชีวชานนท์
 
1. นางสาวพรรณศรี  ปทุมศิริ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 1. นางสาวเกวรินทร์  ภูทอง
 
1. นางรัชฎาภรณ์  เกษแก้ว
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ธรรมสังวาลย์
 
1. นางนุจรี  พัฒนเรืองกุล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายปณชัย  เอาทารย์สกุล
 
1. MissShyne Rose  C.Malaluan
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  เอนกศิลป์
 
1. นายสุขอนันต์  อักษร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายคมเทพ  อินเทียน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  อยู่คล้อย
3. เด็กหญิงชลดา  ญวนที
4. เด็กชายธีรพล  หมื่นบาง
5. เด็กหญิงเอมวิกา  วงศ์อาสา
 
1. นางวิลาสธนัน  ขำบาง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพรมณี  เฉิน
 
1. MissXiaoyu  Zhu
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา(Natwipha)  คำทอง(Khamthong)
2. เด็กชายดนุพล(Danupon)  พะวะพินิจ(Pawapinit)
 
1. นางสาวสมมาทย์(Sommat)  เกาเล็ก(Kaolek)
2. นางสาวศุภัคศิตา(Supuksita)  ดวงธนู(Doungtanoo)
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายต้นกล้า  สิทธิเวช
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองหงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  กฤษฎาธิการ
2. นางสาวพวงผกา  รักชาติ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำยอย  ตาหมาด
2. เด็กหญิงจิราภาภรณ์  งามดอกไม้
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จันทรา
4. เด็กหญิงอาม  คำติน
5. เด็กหญิงเยล  ตาลาน
6. เด็กหญิงแสงเดือน  คองทอง
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
3. นางชลิดา  สุขสาครเลอเดช
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 1. เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  อ่องยิ้ม
2. เด็กชายณภัทร  สุวงศ์ษา
3. เด็กชายธนดล  ม้วนจั่น
4. เด็กชายวันชัย  เกิดน้อย
5. เด็กชายสมชาย  เด็กดี
6. เด็กชายสิทธิชัย  เสือโต
 
1. นายมัสธุณะ  แก้วงาม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  สีลาโพธิ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีลาโพธิ์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  บัวคง
4. เด็กชายธนวัฒน์  ดีกรุ่น
5. เด็กชายธนากรณ์  เตจะแดง
6. เด็กหญิงธนาภา  หมื่นหาวงศ์
7. เด็กชายพีรพัตร  หลำชู
8. เด็กหญิงรัตติยา  กองคำ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  น่วมไม้พุ่ม
10. เด็กหญิงเฟื่องนภา  พรมจิต
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
2. นางสาวปภาษา  พนมพานทอง
3. นางสาวพชรพรรณ  รจนากร
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดาริกา  เหมือนศรีเพ็ง
2. เด็กชายธีรพงษ์  เจริญผล
3. เด็กชายนพรัตน์  ชัยคำ
4. เด็กหญิงปาหนัน  ช่วงสันเทียะ
5. เด็กหญิงมธุริน  ขำเพ็ง
6. เด็กหญิงศุภิสรา  แสนสุภา
7. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วสวรรค์
8. เด็กหญิงอนุสรา  บุตรจันทร์
9. เด็กหญิงอาทิมา  แสนเสริม
 
1. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
3. นางพรทิพย์  พิบูลเวชพิทักษ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงปิยะภา  อินทรสิงห์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  เกลี้ยงคำ
4. เด็กหญิงวณิภา  ถวิลรัมย์
5. เด็กหญิงวนิดา  แสนสุริวงค์
 
1. นางสาวพนิดา  เพชรจวงจันทร์
2. นางสาวฐิติมา  ทะเริงรัมย์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงคำลอด  สดใส
2. เด็กหญิงดรุณี  ศรีภุมมา
3. เด็กชายสกล  ปินเตา
 
1. นางธนวรรณ  เสือสีนวล
2. นางสาวแสงสุวรรณ  ออมสิน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายกิตติธัช  จาดี
2. เด็กหญิงชนาภา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  ตรองใจ
2. นางสาวนภาพร  ฟักมี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุบลราษฎร์
2. เด็กหญิงกานติมา  วงศ์ศรี
3. เด็กหญิงนิชาภา  ลอยอากาศ
 
1. นางสาวสารี  นพรัตน์
2. นางวรีศรา  หล่าเพีย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จายะกัน
2. เด็กหญิงศานันสินี  ชำนาญดี
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางสาวอัชราภา  สมิตามร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงจรัญญา  ดอกไม้
2. เด็กหญิงจิณณา  สระศรีสม
 
1. นางสาวตรีนุช  พงษ์ฉาย
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาทะโพน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  หนูแย้ม
 
1. นายสมทบ  รอดทัศนา
2. นายศักดิ์ชัย  หุ่นนอก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายคุณานนต์  ลิ้มวัฒนาภรณ์
2. เด็กชายชนัต  สังขภัณฑ์
 
1. นางสาวปนันยา  เสียงเจริญ
2. นางสาวอุไรพร  ลิ้มประเสริฐ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อาจหาญ
2. นางสาวนพสินธิ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางอ่อน  น้อยรักษา
2. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายณัฐนนท์  ยลนาวา
2. เด็กชายสวิช  จารึกพูนผล
 
1. นางโสมพรรณ  สุภาพ
2. นางปุญชนา  ธาดาวรภัทร์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติชัย  เทพชมภู
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทรา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขาวพุ่ม
 
1. นางกฤติยา  เจียวท่าไม้
 
147 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายชินวัตร  ยืนยง
2. เด็กหญิงพัชรา  คนแรง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา   สุคำปัน
2. เด็กหญิงอริชา   งามเงิน
3. เด็กหญิงโรสริน   บุญมี
 
1. นายสุบรรณ   สีลารัตน์
2. นายณัฐกิติ  ก๋งทอง
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์   เอี่ยมน้อย
2. เด็กชายวรระชัย   ลี่แตง
 
1. นายณัฐกิติ  ก๋งทอง
2. นายศุภกร  ใช้ทอง
 
150 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายสิริชัย  บุญประคอง
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  จันทร์อ่อน
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วชิงดวง
2. เด็กชายรชานนท์  พรประเสริฐ
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   แก้วดวงเล็ก
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์   จิตต์วิวัฒน์
 
1. นายณัฐกิติ  ก๋งทอง
2. นายศุภกร  ใช้ทอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐนนท์  แพดิษฐ
2. เด็กชายสุริยา  เหว่าจันทร์
 
1. นายนพดล  เข็มต้น
2. นางสาวธนาภา  สถาปิตานนท์
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่จึง
2. เด็กชายวุฒิชัย  แซ่เล้า
 
1. นายนพดล  เข็มต้น
2. นางสาวธนาภา  สถาปิตานนท์
 
155 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงณัฐพร  เหง้าพรมมินทร์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนแรง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงวนิดา    เชาว์โคกสูง
2. เด็กหญิงอตินุช   วิเศษสิงห์
 
1. นายสุบรรณ   สีลารัตน์
2. นายณัฐกิติ  ก๋งทอง
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงอติกานต์  หยกส่องแสง
2. เด็กชายอัศวิน  สมปราชญ์
 
1. นางสาวชนัสถ์นันท์  เหลืองทอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  วีระสถิตย์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายชเนศ  สมัครไทย
2. เด็กหญิงนงนภัส  จิตนาวา
3. เด็กชายวรวิทย์  เชี่ยวชูกุล
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นายสุรชัย  พฤกษ์วิบูลย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. เด็กชายธงชัย  ไม่ปรากฏสกุล
2. เด็กชายสมชาย  วินชิน
3. เด็กชายอุเทน  ไม่ปรากฏสกุล
 
1. นายราชัน  ขวัญสวัสดิ์
2. นางสาวพีรญา  พร้อมมูล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงดวงพร  ชินสีห์
2. เด็กชายนิธิ  มากสมบูรณ์
3. เด็กหญิงบุษบา  ศรีมงคล
 
1. นางอัญญา  พังจุนันท์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กชายณัฐดนัย  จูมทอง
2. เด็กชายศรายุทธ  สุนทรชื่น
3. เด็กชายสิงขร  ดาวเรือง
 
1. นายจิรัฎฐ์  ฐิติมงคลธรรม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงฐิติวรา  หนูจันทร์
2. เด็กหญิงธิติพร  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงนพวรรณ  อ่วมจันทร์
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
2. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงฐานิตา   ถมทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา   สีหามงคล
3. เด็กหญิงอินทิรา   ระนา
 
1. นางสาวอรพินท์  เม่นแย้ม
2. นางบุญส่ง  เปียรักษา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงชนากานต์  พงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงประภาทิพย์  จันทรโวหาร
3. เด็กหญิงอรัญญา  มะรังศรี
 
1. นางสมคิด  บุญปลอด
2. นางวิสาข์  บุญตานนท์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  บู่สาลี
2. เด็กชายณัฐชนน  วรเมจกานนท์
3. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นางสาวอรพินท์  เม่นแย้ม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงวรัชยา  ดอกเตย
2. เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์ไล
3. เด็กหญิงเกวลิน  ลิ้มบริสุทธิ์
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงนัฐมล  เติมกระโทก
2. เด็กหญิงพนิตา  ไวยฉาย
3. เด็กหญิงสิริยากร  ไวยฉาย
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
2. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แจ่มโชว์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เสียมเจริญ
3. เด็กหญิงศศิธร  สูงพิมพ์
 
1. นางผาณิต  ทรงประโคน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 1. เด็กหญิงชนัดดา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงฑิตยา  โกตะวัฒน์
3. เด็กหญิงอลิสา   การะเกษ
 
1. นางสาวสายหยุด  วชิรปัทมา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตั้งกิจมั่นคง
2. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์นุ่ม
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองพุ่ม
 
1. นางสาวเนียนนาฏ  ขำจริง
2. นายวิราช  ร่มโพธิ์ชี
 
171 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นุชประเสริฐ
 
1. นางรัชดา  ทรัพย์มูล
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทร์กล่ำ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  อนันตบัณฑิตย์
3. เด็กชายธีรภัทร  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวรำไพ  ใจช่วงโชติ
2. นางวรรณี  ตรีอุดม
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายสรวีย์  จารวีไพบูรณ์
2. เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด
3. เด็กหญิงไอลดา  เฉลิมขวัญ
 
1. นางกนกกรรณิกา  ตงมั่นคง
2. นางสาววัลลภา  บุระมาน
 
174 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา
 
1. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คงพราย
 
1. นางชัชฎา  หวานชะเอม
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชนาธิป  ตุ้มมาก
 
1. นางสาวอภิญญา   บุญจง
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอมรเทพ  มิ่งหนองอ้อ
 
1. นายจิรวัฒน์  โพธิ์สวรรค์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสรัลพร  ฉัตรกรด
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กรอบมุข
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชญานี  ศุภรมย์
2. เด็กหญิงณัฐินันท์  แม้นศิริ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ค้าคุ้ม
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
2. นางสาวเสาวนีย์  กรอบมุข
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายจีรพันธ์  ทินมณี
2. เด็กชายอภิวัชร์  อินมิทิน
 
1. นางพรพรรณ  เกิดประสิทธิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  สีพันดอน
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายคมสันต์  แพงเหล่า
2. เด็กชายภาคิน  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุรีพร  ขาวฉลาด
2. นางสาวราตรี  ชะนะพาล
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงนิวาริน  เผือกรักษา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  เพ็ชรอยู่
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
2. นางชัชฎา  หวานชะเอม
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายวันชัย  ก้อนเงิน
 
1. นางสาวภาวิณี  พันธุ์ดี
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชญานี  ศุภรมย์
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เลิกบางพลัด
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญมี
3. เด็กหญิงปรางค์ชมพู  พุกนิลฉาย
4. เด็กหญิงมาฆศิริ  เริ่มรัตน์
5. เด็กหญิงวรรณดี  คิดชอบ
6. เด็กหญิงสิริพร  บุตรดาวงษ์
7. เด็กหญิงไพลิน  พานเงิน
 
1. นางสาวนันทิดา  ทรงพระ
2. นายสุรชัย  ลาชม
3. นางสาวสุมาลี  หิรัญคำ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายวิศรุต  เสือคง
 
1. นายทยาวัต  สมมาก
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปานทอง
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงทัตพิชา  พรายงาม
2. เด็กชายรัชชานนท์  ก๋านนท์
3. เด็กชายสิริวัฒน์  พรมจิตต์
 
1. นางสาวณัฐรัญญา  ฉันทกุล
2. นางสาวสุรัสวดี  เลิกบางพลัด โรดส์
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสรายุทธ  ร่วมวงษ์
2. เด็กชายสุขเกษม  อินสา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุทา
 
1. นางสาวปนัดดา  พิมหนองโพน
2. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชนะชัย  พูลทวี
2. เด็กชายภัคพล  ศรีนรา
3. เด็กชายวันชัย  การุณบริรักษ์
 
1. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
2. นางสาวปนัดดา  พิมหนองโพน
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายธงชัย  สมสาร์
2. เด็กชายปวีณ  เทพีเกศสุดา
 
1. นางสาวภาวิณี  พันธุ์ดี
2. นางสาวอรรถพร  ภู่ประสิทธิ์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิทยาสิงห์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ฉัตรเดชะ
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุตดาเลิศ
2. เด็กชายประดิษฐ์  โชคเจริญ
3. เด็กชายวีรชัย  เกตุแก้ว
 
1. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
2. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชนะชัย  ตรีสุวรรณ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เจริญสุข
3. เด็กชายสหรัฐ  สมอ่อน
 
1. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
2. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ