หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skw1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสมใจ แสงระยับโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี มุสิกาโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์พร ไชยพิณโรงเรียนอนุุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
4. นางสาวจรัญญา สิงห์บุตราโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
5. นางสาวสิริมา หาญประสพโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
6. นางกาญจนา แสงเพ็ชรโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางปราณี ศรีทนโรงเรียนบ้านคลองปลาโดกรรมการ
8. นายรัตนศักดิ์ ชลาลัยโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
9. นางจิระวรรณ เชื้อสุขโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการและเลขานุการ
10. นางสังวาลย์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายคุณากร ตะวงษ์โรงเรียนนาดีประธานกรรมการ
2. นางประนอม บุญชารีโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
3. นายประกฤษฎางค์ ทองอุุไรโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
4. นางสาวพจนีย์ ทรายงามโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
5. นางสาวธีรา ชุณสนิทโรงเรียนบ้านคลองหินปูนกรรมการ
6. นางยุภาวดี เขม่นการไถโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
7. นางสาวชินาลัย ดอกประโคนโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการและเลขานุการ
8. นางฐาปนีย์ วงอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ พวงงามโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ศักดิ์คันธภิญโญโรงเรียนบ้านชุมทองกรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก อยู่ชื่นโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุธีรา รชตธำรงค์โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขกรรมการ
5. นางบุปผา เลิศยะโสโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริธร วรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านซับน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุลักษณ์ สมาคมโรงเรียนบ้านเขาสามสิบกรรมการ
3. นางสาวระวีวรรณ แก้วเก่าโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางคันธมาทน์ ชื่นมีศรีโรงเรียนบ้านไร่สามศรีกรรมการ
5. นางสาวสุริยา ทิมรัตน์โรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพชรพร บุญสมนึกโรงเรียนบ้านทุ่งพระประธานกรรมการ
2. นายสมไชย อุสิงห์คำโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6กรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ บุญผลโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางสิรียา ทิมรัตน์โรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางลวภา สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
3. นายแสงอรุณ กฎมัจฉาโรงเรียนบ้านท่าเต้นกรรมการ
4. นางสาวกุลดา มุกดาหาญโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจรรยา นะยเนตรโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ หาญป้อโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
3. นางรจนา ปสุตนาวินโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสมศรี เอี่ยมวงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางพรรุ่ง หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ หนูแก้วโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการ
7. นางสาวติณณา สีสมญาโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการ
8. นางสาวจินตนา พางามโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
9. นางสาวสุภาพร จำนงค์โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการและเลขานุการ
10. นางสุวรีย์ มั่นนักโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเบญจวรรณ แก้วบริสุทธ์โรงเรียนบ้านเขามะกาประธานกรรมการ
2. นางชนาภรณ์ เกิดวันโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ปลื้มพันธ์โรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
4. นางสาวรัตนวรรณ สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา)กรรมการ
5. นางละม้าย เสนตาโรงเรียนบ้านชุมทองกรรมการ
6. นางน้ำค้าง พรหมณาโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
7. นางสาวสุลิวัลย์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
8. นางสาวหทัยนาถ โหนาโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านคลองอุดมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสุนันทา ขาวผ่องโรงเรียนบ้านคลองนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมจวน กองชินโรงเรียนบ้านคลองสิบสามประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ภาสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการ
3. นางรัตน์ติกาล ทิพย์ประมวลโรงเรียนวังศรีทองกรรมการ
4. นายศราวุธ อภัยศิลาโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา ทะสะระโรงเรียนบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวภัควลัญชญ์ อารีรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
3. นายธานี สารวันโรงเรียนบ้านคลองนำใสกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ วรรณุบลโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ มูลรัตน์โรงเรียนบ้านคลองหมีประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ จงใจหาญโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติกรรมการ
3. นางสุมิตรา สีดาบุตรโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา รอดวิเศษโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางสาวนันท์ธิดา แจ่มเพ็งโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
6. นางดวงใจ แจ่มเพ็งโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. สิบเอกชุมพล จำศรีโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ชัยศรโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางสาวตรีนุช ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก่งสะเดากรรมการ
5. นายภูริภัทร จรูญฉายโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติ บัวเผื่อนโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ นิลกิจโรงเรียนบ้านท่ากะบากกรรมการ
3. นางสาววิภา อนันต์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ดำทองโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
5. นางสาวเมธิษา มีผลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรีโรงเรียนบ้านไร่สามศรีประธานกรรมการ
2. นางรัศมี คนทัตย์โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
3. นางสมศรี สมยาโรงเรียนสามัคคีราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ พันธุโพธิ์โรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ช้ายสุขโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ฆ้องหลวงโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภร รีฮุงโรงเรียนบ้านเขาตาง้อกกรรมการ
3. นางสาวศศิธร พรพิทักษ์กุลโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
4. นางสาวสิรินดา อนุรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ พึ่งพรมโรงเรียนบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นางวิระดา สาพลโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายอมร สายใจโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตตรี กรชมโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอรพิน ลีศรีโรงเรียนบ้านวังใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ถานะวรโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
3. นายอนันต์ รัชตะพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชื่นนภา เสาประโคนโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
5. นางไพเราะ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ พึ่งพรมโรงเรียนบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นางวิระดา สาพลโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายอมร สายใจโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
4. นางสาวไพจิตตรี กรชมโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางอรพิน ลีศรีโรงเรียนบ้านวังใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ถานะวรโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
3. นายอนันต์ รัชตะพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชื่นนภา เสาประโคนโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
5. นายไพเราะ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนพพร คู่แก้วโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภิญญา สุพรรณการโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางวิไล คู่แก้วโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
4. นายเปี่ยมศักดิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นายนิพิฐพนธ์ รูปพรหมโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนพพร คู่แก้วโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภิญญา สุพรรณการโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางวิไล คู่แก้วโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
4. นายนิพิฐพนธ์ รูปพรหมโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายเปี่ยมศักดิ์ เดชขันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ นิลละมังโรงเรียนบ้านวังจั่นประธานกรรมการ
2. นางสาวมินตรา ขอเชื้อกลางโรงเรียนบ้านท่าตาสีกรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ วงษ์สกุลโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวจงจิตร มุ่งเกิดโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
5. นางสาวพรรณิกา สัญญารัตน์โรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
6. นางอาตรีนา จันทร์เนยโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางทองคำ ศรีสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ปราสาทภิญโญโรงเรียนบ้านเนินสายฝนกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ วิสัยแตโรงเรียนบ้านท่าเต้นกรรมการ
5. นายสุนทร สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์กรรมการ
6. นางสาวรมย์รัมภา บุษบงค์โรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวลักษณารีย์ สมเสนาโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ชะโยรมย์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวฐิติชญา ขันทะวงศ์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายอรรถวุฒิ บุญทีโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
5. นางอรพร ภูมิลีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ หมื่นภูเขียวโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณา ใจกว้างโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในประธานกรรมการ
2. นางสุจิตตรา เพียสีนุยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวเรียม สุขกล่ำโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
4. นางจริญา อาษาวังโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ กว้างเคนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกัณยารัศมี ศริธีรพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทัณฑิกา เกิดไธสงโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
3. นางทัศนีย์ ฤทธิ์ศิริโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ วรฤทธิไกรโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
5. นางสาวภาวิณี นาบำรุงโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางบุษรา ตู้จินดาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ศรีทาโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)กรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ธานีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางนางอัจฉรา จงกลโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นางละเอียด ทาวีโรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรารัตน์ ศรีนนท์โรงเรียนบ้านคลองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวพาขวัญ แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ์ จ่าพุลีโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสุมนฉัตร์ สีมาคูณโรงเรียนบ้านชุมทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเจริญ เจริญนานโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นายมนัส โคตะสินโรงเรียนบ้านทุ่งพลวงกรรมการ
3. นายอุทัย จันทร์รุกขาโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ เจริญนานโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นายมนัส โคตะสินโรงเรียนบ้านทุ่งพลวงกรรมการ
3. นายอุทัย จันทร์รุกขาโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีรัตน์ มีมุ่งกิจโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ไผโพธิ์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นางสาวรติชา แสนอ่อนพุธโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
4. นางยุวดี สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีรัตน์ มีมุ่งกิจโรงเรียนวัดคลองตาสูตรฯประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ไผโพธิ์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นางสาวรติชา แสนอ่อนพุธโรงเรียนบ้านคลองสามสิบกรรมการ
4. นางยุวดี สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ คล่องใจโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางชาญานัท รักศิลป์โรงเรียนบ้านใหม่ถาวรกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
4. นายภาณุ แปลกจังหรีดโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
5. นางพิมพ์ภัณทลา หมันเทศมันโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คล่องใจโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางชาญานัท รักศิลป์โรงเรียนบ้านใหม่ถาวรกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
4. นายภาณุ แปลกจังหรีดโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
5. นางพิมพ์ภัณทิลา หมันเทศมันโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ พันธ์สินโรงเรียนบ้านห้วยประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ นิยมสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
3. นายสุนาวิน อินทร์กลับโรงเรียนบ้านหนองกะทะกรรมการ
4. นางจินตนา รัตน์วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์กรรมการ
5. นางจารุณี กาวีระโรงเรียนบ้านแก่งสะเดากรรมการ
6. นายวินิจ ศรีสังวาลย์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมชาย เข้มโรงเรียนบ้านแก้งประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ จงรักษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา บุติพรรคาโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
4. นางสาวเพชรรัตน์ ดรราชลีโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นางสาวรัติกาล เทพวงษ์โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย เข้มโรงเรียนบ้านแก้งประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ จงรักษ์โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา บุติพรรคาโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
4. นางสาวเพชรรัตน์ ดรราชลีโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นางสาวรัติกาล เทพวงษ์โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนกร เทียงคำโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เจริญชนม์โรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการ
3. นายนิวัฒน์ แดงชัยภูมิโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ ธานีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
6. นายปกรณ์เกียรติ ศิริสุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนกร เทียงคำโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติกรรมการ
3. นายทินกร เจริญชนม์โรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการ
4. นายนิวัฒน์ แดงชัยภูมิโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ ธานีโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
7. นายปกรณ์เกียรติ ศิริสุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจินตนา แจ่มจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางปราณี ดวงเดือนโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
3. นางณัฐนัน ณัฎจ์คุณาสินโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายณฐพงศ์ สุจริตโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตประธานกรรมการ
2. นายสิริยารัตน์ สมพมิตรโรงเรียนวังไผ่กรรมการ
3. นางสาวจินตนา มีพวงผลโรงเรียนสามัคคีราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอาภาภรณ์ เกิดกุลโรงเรียนอนุบาลคลองหาดประธานกรรมการ
2. นางวราวรรณ บัติสมโรงเรียนบ้านบึงพระรามกรรมการ
3. นางเบญญาภา อินซุยทองโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจรัสศรี เพียแก้วโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
2. นายอำพล กำไลเงินโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นางจินตนา ห่วงบุญรอดโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พรหมอยู่โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ เนาแสงโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายศราวุธ ไชยเจริญโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
4. นางประคอง ฟองคำแหงโรงเรียนบ้านใหม่ถาวรกรรมการ
5. นางสาวสาริศา สุขสมสิริโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวกรรมการ
6. นายพัฒนา ชูเมืองโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ภู่ทับทิมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
2. นางธัญพิชชา สังข์ทองโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา รอดวิเศษโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายลิขิต เวทย์อุดมโรงเรียนบ้านธารนพเก้าประธานกรรมการ
2. นายประมูล กล้าแจ้งโรงเรียนบ้านซับเกษมกรรมการ
3. นายเพทาย หาญประสพโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นายบัญญัติ นิยมสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
5. นายสุมิตร์ โพธิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายลิขิต เวทย์อุดมโรงเรียนบ้านธารนพเก้าประธานกรรมการ
2. นายประมูล กล้าแจ้งโรงเรียนบ้านซับเกษมกรรมการ
3. นายเพทาย หาญประสพโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นายบัญญัติ นิยมสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
5. นายสุมิตร์ โพธิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ทรงศิลโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี คงพิกุลศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ มลิจารศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ทรงศิลโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี คงพิกุลศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ มลิจารศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกนกพร โชติช่วงโรงเรียนบ้านวังใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ ศักดิ์คันธภิญโญโรงเรียนบ้านชุมทองกรรมการ
3. นายสมชาย สมสะอาดโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแดง น้อยบุญโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ ศรีเกษโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
3. นายอนันต์ กตเวทีโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
4. นางสาวชนัดดา บ้านแสนโรงเรียนทับทิมสยาม 05กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกัญหา ภูชมศรีโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง คายเลิศโรงเรียนบ้านซับเจริญกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ตรีธัญญาโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุพินดา แดงภักดีโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ดำรงธรรมโรงเรียนบ้านไร่สามศรีประธานกรรมการ
3. นางระเบียบ กำปั่นทองโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนประธานกรรมการ
4. นางญาณิศา วิเชียรโรงเรียนบ้านหน้าสถานีกรรมการ
5. นายทรงเกียรติ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
6. นางสาวชื่นจิตต์ โหละสุตโรงเรียนบ้านคลองศรีเมืองกรรมการ
7. นางสาวชวัญชญา น้ำทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอุไรรัตน์ เงื่อมผาโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวชุตินันท์ พั่วนะคุณมีโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายราชัน เทวันโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวเนียรนิภา สังสีราชโรงเรียนบ้านโคกน้อยประธานกรรมการ
3. นางลำไพ เวทย์อุดมโรงเรียนบ้านธารนพเก้าประธานกรรมการ
4. นางฐิราภรณ์ มีผลโรงเรียนบ้านซับสิงโตกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนเขาสิงโตกรรมการ
6. นางสมหมาย บรรดิษเสนโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
7. นางสาวอารีย์ สรกิจโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
8. นายประยูร ฉิมพานิชโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจันทร์หอม นาถมทองโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพินิจ คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านเขาสิงโตประธานกรรมการ
2. นายกฤติเดช จิตรเที่ยงโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นางประยงค์ อืึ้งเจริญโรงเรียนบ้านท่าแยกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสมทรง เกตกะโกมลโรงเรียนบ้านวังรีประธานกรรมการ
2. นางโชสิตา เกตุเพ็งโรงเรียนบ้านคลองผักขมประธานกรรมการ
3. นายไชยพจน์ นาราษฎร์โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
4. นายไสว แววเพชรโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนากรรมการ
5. นางบารมี วรรณชนะโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์บุปผาโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรืองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางราตรี ทารัตน์โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายพลชนัย สนแก้วโรงเรียนบ้านชุมทองกรรมการ
3. นายสมชาติ ฉ่ำเพชรโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
4. นายทวนทอง เกียรติชุนโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางวรรณา ชมพูโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ไชยเจริญโรงเรียนวัดพวงนิมิตประธานกรรมการ
2. นางธนพรรณ ทองสังข์โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
3. นายจำเริญ มณเทวินทร์โรงเรียนบ้านท่าแยกกรรมการ
4. ส.ต.ท.วรจิตร ห่อดีโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวนิสา หาญเกล้าโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางทวีสุข เมืองสุขโรงเรียนบ้านทุ่งพระประธานกรรมการ
2. นางชุลี มาลีรสโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นางสาวขวัญชญา น้ำทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นายวิทยา คำดีโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
5. นายบุญเจริญ ระมั่งทองโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิมิตร สิทธิบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ หมันเทศมันโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์กรรมการ
3. นายอดิศร พาลีโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6กรรมการ
4. นางบุษรา ตู้จินดาโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
5. นางน้อมจิตร์ หาญประสพโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสำเร็จ ดาประโคนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นายสากล โพธิชัยโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
3. นายประจักษ์ จันทร์ธรรมโรงเรียนบ้านเขาข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ทองเกลียวโรงเรียนบ้านเขาตาง้อกประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ยอดสุรินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
3. นายอารักษ์ พร้อมบัวป่าโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านวังใหม่ประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร์ พลเสนาโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายณัฐพล พุ่งพวงโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบุญธรรม ผลลำใยโรงเรียนบ้านเขาข่าประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา พรหมชิระกูรโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
3. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพรชัย หงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นประธานกรรมการ
2. นายธนยศ ฉาบพิมายโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
3. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวศิน ศิริธีรพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สามศรีประธานกรรมการ
2. นายพสิษฐ์ อุไรพันธ์โรงเรียนบ้านแสงจันทร์กรรมการ
3. นางสุกัลยา ลายสนธิ์โรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประมูล กล้าแข็งโรงเรียนบ้านซับเกษมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย เนียรศิริโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนากรรมการ
3. นายอานนท์ คงเกตุโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเรียน สีดาบุตรโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นายวีระ วีระพันธ์โรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
3. นางสาวเชาวลักษณ์ ถือสัตย์โรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอนิรุจ ปิดทองโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร สิทธิบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางอัจฉรา ชุมผางโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายขันติพงษ์ มีชัยโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางอัมพาพันธุ์ เชื้อวงษ์โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
3. นายมังกร สุขประสงค์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมานพ สุขเจริญโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวัชรากร ทันไชยโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
3. นางเมธาพร ศรีนวลโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายราชัน ทรงบรรพตโรงเรียนบ้านโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ พร้อมบัวป่าโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายไชยา นำลาภโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัช ศรีนวลโรงเรียนบ้านธารนพเก้าประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ชมภูโคตรโรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นายสมใจ ยศกิ่งโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางอัญญาณา โสดารามโรงเรียนอนุบาลคลองหาดประธานกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิริยะ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองมะละกอประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ไพยะเสนโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางพัชรา หงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวพู่โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางสุนีย์ สกาญจนชัยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
2. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะลักษณ์ ขันทาโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางสุนีย์ สกาญจนชัยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
2. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยลักษณ์ ขันทาโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ สกาญจนชัยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
2. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยลักษณ์ ขันทาโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์สพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นันโชโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พันโนโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์สพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นันโชโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พันโนโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชยุต ประนิคมโรงเรียนบ้านเนินดินแแดงประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ทองพร้าวโรงเรียนธรรมยานประยุตกรรมการ
3. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นางสาวปราณี สุพรรณโนโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชยุต ประนิคมโรงเรียนบ้านเนินดินแแดงประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ทองพร้าวโรงเรียนธรรมยานประยุตกรรมการ
3. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นางสาวปราณี สุพรรณโนโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสาธิต จังพานิชโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา อุนาศรีโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต จังพานิชโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา อุนาศรีโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต จังพานิชโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา อุนาศรีโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต จังพานิชโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา อุนาศรีโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ชาทิพฮดโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในประธานกรรมการ
2. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ชาทิพฮดโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในประธานกรรมการ
2. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชาทิพฮดโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในประธานกรรมการ
2. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชาทิพฮดโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในประธานกรรมการ
2. นายสุพิน ชุมพาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
4. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีโรงเรียนมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นายนราธิป บุ่นวันนาโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
3. นายไกศร จูดงโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายนราธิป บุ่นวันนาโรงเรียนบ้านใหม่ถาวรกรรมการ
3. นายไกศร จูดงโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายนราธิป บุ่นวันนาโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
3. นายไกศร จูดงโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายนราธิป บุ่นวันนาโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
3. นายไกศร จูดงโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ถิ่นวิมลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายบรรจบ สมบูรณ์กุลโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ถิ่นวิมลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายบรรจบ สมบูรณ์กุลโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ชมดีโรงเรียนบ้านเขามะกาประธานกรรมการ
2. นางสาววิลัยพร ขาวพิมายโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ กอเสนโรงเรียนธรรมยานประยุตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวนิดา ชมดีโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
2. นางสาววิลัยพร ขาวพิมายโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ กอเสนโรงเรียนธรรมยานประยุตกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ สกาญจนชัยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสถาพร แสงทองโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ สกาญจนชัยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
2. นางสถาพร แสงทองโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยารัตน์ ทันไชยโรงเรียนบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย โคตรวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
3. นางสาวดาวนภา ว่าความดีโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยารัตน์ ทันไชยโรงเรียนบ้านเนินผากรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย โคตรวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
3. นางสาวดาวนภา ว่าความดีโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาส จ่าเมืองโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา ผิวบางโรงเรียนบ้านเขาข่ากรรมการ
3. นายวุฒินันท์ สุคนธมณีโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววรรณพร สาพิมพาโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑามาส จ่าเมืองโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)กรรมการ
2. นางสาวยุพา ผิวบางโรงเรียนบ้านเขาข่ากรรมการ
3. นายวุฒินันท์ สุคนธมณีโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววรรณพร สาพิมพาโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายญาณวรุตม์ พิณสายโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ช่างไม้โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
3. นางสาวปราณี สุพรรณโนโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายหงส์คำ หาญบุญมีโรงเรียนบ้านเนินดินแแดงประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ขอพึ่งโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นายนพดล ตันติศิริสมบูรณ์โรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวอารีย์ มีมุ่งกิจโรงเรียนบ้านดอนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอังสุธร ไทยมิตรโรงเรียนบ้านวังปืนกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์บุปผาโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาววนิดา เบ้าคันทีโรงเรียนบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสุดา บุญมามอญโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์กรรมการ
3. นางสาวอรฤทัย พงษ์สนิทโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภารัตน์ น้อยแสงโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา พะธะนะโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
3. นางสาวอนงนาฏ บรรหารโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางยุภิณย์ หงษ์สีลาโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา พิชัยช่วงโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางสาวนันทวัน รัชตะพิพัฒน์กุลโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพย์นารา เกรียงพิริยกุลโรงเรียนบ้านท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ดวงศรีโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาววรรณิศา ฤาชาโรงเรียนบ้านคลองศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา วัดบัวโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศวรินทร์ ปัณทุพาโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางสาวหนูพิน ยาตะกาศโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุรางค์ เจริญนานโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นายกิติพล สระเพชรโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายอุเทน กันธิยาถาโรงเรียนบ้าหนองกะทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลัย คงชมแพ่งโรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ เมตตาโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
3. นางชลชนก พรมแพงโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพฤหดล เกิดสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นางสาวละอองดาว น้อยหนองหว้าโรงเรียนบ้านคลองมะละกอกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร หวังเชิดกลางโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสรัญญา ทัศบุตรโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางอนุชิดา โพธิษาโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นางอังคนา พัชรอานนท์โรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ชนก ธีรเศวตโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.ฐากูร กองไชยโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นางสายสินา บัวเผื่อนโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางนงค์นุช รุประมาณโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางปณิชา ภัสสิรากุลโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ คำกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร คำมีโรงเรียนบ้านแก่งสะเดาประธานกรรมการ
2. นางดารณี อะโนโรงเรียนบ้านท่าเต้นกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ขุนวิชิตโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปกรณ์ ภูมิเขตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ แก้วปักษาโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
3. นายนภาภัทร หอมละออโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวัชระ ทองแก้วโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ทัศนวรานนท์สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ชอบบันเทิงโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายผุดผ่อง บาลลาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นายวิเชียร อาภากรณ์โรงเรียนบ้านบะขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางประนอม ถาวรสินโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ บัวพรหมโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นายธีระนาท ภูอากาศโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
4. นายบุญสอน นะรารัมย์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางประนอม ถาวรสินโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
2. นายสมพงษ์ บัวพรหมโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นางเพ็ญสุข เรืองนามโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
4. นายบุญสอน นะรารัมย์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์โรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางเกษร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นางสาวไพรวรรณ ประดิษฐโภคาโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวธิดา ขุนเมืองโรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
3. นางสิริยา ทิมรัตน์โรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ เตชะพร้อมวุฒิโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
5. นางสาวมาลา มุสิแก้วโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร ไชยพิณโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
3. นางเบญจนา บัวพรหมโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
4. นางกาญจนา แสงเพ็ชรโรงเรียนสามัคคีราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสมร ด่านตรวจสัตว์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางน้ำค้าง พรหมณาโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นางรัตนะ นามแสนโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติกรรมการ
3. นายรังสรรค์ เข็มนาคโรงเรียนบ้านซับสิงโตกรรมการ
4. นางจิระวรรณ เชื้อสุขโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการ
5. นายภูริภัทร จรูณฉายโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางน้ำค้าง พรหมณาโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
2. นางรัตนะ นามแสนโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติกรรมการ
3. นายรังสรรค์ เข็มนาคโรงเรียนบ้านซับสิงโตกรรมการ
4. นางจิระวรรณ เชื้อสุขโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการ
5. นายภูริภัทร จรูณฉายโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางปราณี อาทิตย์วงษ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน รัชตะพิพัฒน์กุลโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
3. นางสาวอรรถพร เภตราโรงเรียนบ้านเทศมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางปราณี อาทิตย์วงษ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน รัชตะพิพัฒน์กุลโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
3. นางสาวอรรถพร เภตราโรงเรียนบ้านเทศมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายนพพร คู่แก้วโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล คู่แก้วโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นายอมร สายใจโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายนพพร คู่แก้วโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล คู่แก้วโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นายอมร สายใจโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางประไพ ฉายอรุณสพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา เอกฉัตรสพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ สุวรรณสพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสมร ด่านตรวจสัตย์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางประไพ ฉายอรุณสพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา เอกฉัตรสพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ สุวรรณสพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสมร ด่านตรวจสัตว์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นายมิตรชัย ชัยสารโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชาญประไพรโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภิญญา สุพรรณการโรงเรียนบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนากรรมการ
3. นายศรุฒิ หาโกสีย์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายพิณิฐพงษ์ เจริญจิตรโรงเรียนบ้านเทศมงคลกรรมการ
5. นายวุฒิ ภูมิเขตโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
6. นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุงโรงเรียนอนุบาลคลองหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธิติ วงษ์เส็งโรงเรียนบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสมมาศ พรมมากโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
3. นางพีรียา วงษ์ธานีโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ กลิ่นชาติโรงเรียนบ้านวังบูรพาประธานกรรมการ
2. นายภัทรศักดิ์ เปรมชยกุลโรงเรียนบ้านหนองกะทะกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุงโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอรรคพล สุปัตติโรงเรียนบ้านซับเกษมกรรมการ
3. นางสาวสมมาศ พรมมากโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ โชติแสนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสาร สุขสุคนธ์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
3. นายธนกฤต คำใสขาวโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุพงศ์ โตเจริญโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นายวันชาติ วนิชชากรโรงเรียนบ้านเขาสามสิบกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวมะลิพร แดงตะขบโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เรืองขจิตรโรงเรียนบ้านสี่แยกกรรมการ
3. นางสาววันวลิต เผ่าเผด็จการโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายธีระนาท ภูอากาศโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นายปราโมทย์ บุญสมนึกโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอุริษา กลมเลี่ยมโรงเรียนบ้านเขามะกาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี บูรณศิริศิลป์โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
3. นางสุมารี งามสอนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายอดิเรก บินรัมย์โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอัษฎางค์ ราชตราชูโรงเรียนบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช เนินใหม่โรงเรียนบะขมิ้นฯกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ แม่นปืนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
5. นายอุเทน มาดามโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสคร ฆ้องเกิดโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ ภูบาลโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ ฆ้องคำโรงเรียนบ้านคลองสิบสามประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ฆ้องคำโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นางสาวชญาณี มีแสนสัตย์โรงเรียนบ้านคลองหมากนัดกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมืองโรงเรียนบ้านท่าแยกกรรมการ
2. นายสายันต์ กลิ่นชาติโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
3. นายนราศักดิ์ กรองทองโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ บุตรดีโรงเรียนบ้านพรสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายโกศล กิจเจริญธำรงค์โรงเรียนวัดพวงนิมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวเชาวลักษณ์ ถือสัตย์โรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
3. นางจินตนา ด่านปรีดาโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางจงกลนี ชูงิ้วโรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาเขาช่องแคบ)กรรมการ
5. นายสิทธิชัย เนียรศิริโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนากรรมการ
6. นายยุทธนา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
7. นายจำนงค์ ศรีสงวนโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
8. นางมยุรี เปรมปรีโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
9. นางราตรี มีชัยโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายโกศล กิจเจริญธำรงค์โรงเรียนวัดพวงนิมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวเชาวลักษณ์ ถือสัตย์โรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
3. นางจินตนา ด่านปรีดาโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
4. นางจงกลนี ชูงิ้วโรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาเขาช่องแคบ)กรรมการ
5. นายสิทธิชัย เนียรศิริโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนากรรมการ
6. นายยุทธนา จันทร์แสงโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
7. นายจำนงค์ ศรีสงวนโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
8. นางมยุรี เปรมปรีโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
9. นางราตรี มีชัยโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ชาปัทมะโรงเรียนบ้านทุ่งพระประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ รีไพโรจน์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6กรรมการ
4. นางสาวสร้อยลดา ด่านล้ำเลิศโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ชาปัทมะโรงเรียนบ้านทุ่งพระประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ รีไพโรจน์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6กรรมการ
4. นางสาวสร้อยลดา ด่านล้ำเลิศโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ คำงามโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
3. นางสาวชลวิชา สุขโขโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางปราณี อาทิตย์วงษ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
5. นางนันทนา พะมุลิลาโรงเรียนบ้านซับถาวรกรรมการ
6. นางกัญญาภา ขอดทองโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ คำงามโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
3. นางสาวชลวิชา สุขโขโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางปราณี อาทิตย์วงษ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
5. นางนันทนา พะมุลิลาโรงเรียนบ้านซับถาวรกรรมการ
6. นางกัญญาภา ขอดทองโรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุเมธี มีแป้นโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ อึ้งเจริญโรงเรียนบ้านท่าแยกกรรมการ
3. นางสันทยา พูลสำราญโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรสุดา สิงห์เธาว์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นายวันชัย แก้วกล้าโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
6. นางกุลิสรา ชัยสุทธิกุลรัตน์โรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางกรองแก้ว พาลีโรงเรียนบ้านซับถาวรประธานกรรมการ
2. นายชูปกรณ์ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
3. นางโกสุม ศรีคัทธะนามโรงเรียนวัดเกศแก้วกรรมการ
4. นายสุรเดช ออกแมนโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางกุลวดี เจริญยิ่งโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
6. นางอินทิราวดี เจริญสุขโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุเมธี มีแป้นโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ อึ้งเจริญโรงเรียนบ้านท่าแยกกรรมการ
3. นางสันทยา พูลสำราญโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรสุดา สิงห์เธาว์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นายวันชัย แก้วกล้าโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
6. นางกุลิสรา ชัยสุทธิกุลรัตน์โรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกรองแก้ว พาลีโรงเรียนบ้านซับถาวรประธานกรรมการ
2. นายชูปกรณ์ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
3. นางโกสุม ศรีคัทธะนามโรงเรียนวัดเกศแก้วกรรมการ
4. นายสุรเดช ออกแมนโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางกุลวดี เจริญยิ่งโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
6. นางอินทิราวดี เจริญสุขโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนฤมล งอพาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกุล เก็งพานิชย์โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนกรรมการ
3. นางบุปผา เอมบุญโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางขวัญเรือน จันทร์แสงโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนฤมล งอพาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกุล เก็งพานิชย์โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนกรรมการ
3. นางบุปผา เอมบุญโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางขวัญเรือน จันทร์แสงโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมส่วน กำไรเงินโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางเบญจเทวัญ ศรีศุภวุฒิโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางปัทมาพร แสงแจ่มโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมส่วน กำไรเงินโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางเบญจเทวัญ ศรีศุภวุฒิโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ วงษ์มิตรแท้โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางปัทมาพร แสงแจ่มโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางภัทรวรรณ เมตตาโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179รองประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ศรีจันทราโรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการ
3. นางชุตินันท์ รักษาสัตย์โรงเรียนบ้านคลองหมีกรรมการ
4. นางจิระภา มีมะจำโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร พิบูลย์ไพรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางภัทรวรรณ เมตตาโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ศรีจันทราโรงเรียนบ้านวังจั่นกรรมการ
3. นางชุตินันท์ รักษาสัตย์โรงเรียนบ้านคลองหมีกรรมการ
4. นางจิระภา มีมะจำโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร พิบูลย์ไพรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวราตรี กุลบุญโรงเรียนบ้านคลองตาสูตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุญทิม แนวสุขโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ สุขเจริญโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอรรถพร พงศ์ปัทโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี กุลบุญโรงเรียนบ้านคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
2. นางบุญทิม แนวสุขโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ สุขเจริญโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอรรถพร พงค์ปัทโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นางน้ำหวาน โพธิ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวประนอม ถาวรสินโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา มั่นใจโรงเรียนบ้านศาลาลำดวนกรรมการ
3. นางสายสุนีย์ ท้าวน้อยโรงเรียนอนุบาลคลอหาดกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ บุญเรืองผลโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
5. นางศิวาพร ธุระโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
6. นายไพฑูร มูลหล้าโรงเรียนบ้านหนงปรือกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเทพอักษร นิลฉวีโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพลโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายกฤศดา ผาอ่อนโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
4. นางสาวลำยอง พานแก้วโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
5. นางนิภา โนนคำภาโรงเรียนบ้านสี่แยกกรรมการ
6. นางจินดา รอดบำเรอโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
7. นางโสภาวัน คำบุญเกิดโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
8. นางนิลัน ประมาโรงเรียนบ้านคลองมะละกอกรรมการ
9. นางสาวอมร เพ็งรอดโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
10. นางสาวพรรณนิภา ปินตาติ๊ปโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
11. นางพจรินทร์ สนแก้วโรงเรียนบ้านชุมทองกรรมการ
12. นางศศิธร สุริโยปกรณ์กิจโรงเรียนบ้านเขามะกากรรมการ
13. นางนุจลี จันทร์คูณโรงเรียนวัดคลองตาสุูตรสามัคคีกรรมการ
14. นางสาวอนันญา ทองศฤงคลีโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
15. นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุจิตร จิตร์กระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา ชนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
3. นางสาวสินาท จันทร์ชำโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านวังบูรพากรรมการ
5. นางสาวสำเนียง คำต่ายโรงเรียนบ้านคลองหินปูนกรรมการ
6. นางอัมพรรัตน์ วีระพันธ์โรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
7. นางพัลลภา ท่วมตะคุโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
8. นางสาวนิกร เข็มทองโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
9. นางแววดาว จันทราโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
10. นางสาวขนิษฐา ชวดชมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการ
11. นางสาวอุษา บุตรดีโรงเรียนบ้านซับมะนาวกรรมการ
12. นางสาวจารุวรรณ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพระเพลิงกรรมการ
13. นางสุทธิษา หอมไสยโรงเรียนบ้านธารนพเก้ากรรมการ
14. นางณัฐวดี มัชฌันติกะโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
15. นางสีไพล พรหมศิริเดชโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสิรินาถ บุญน้อมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอ้อมใจ สุปัตติโรงเรียนบ้านคลองผักขมกรรมการ
3. นางภาณี เทสินทโชติโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ พงษ์สุวรรณโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวศศิประภา ภักมีโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
6. นางสาวเกษรินทร์ คำรอดโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการ
7. นางโชติกา ปฐมรักษ์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
8. นางสายฝน แก้วมาตโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการ
9. นางเย็นจิตร ศรีพลังโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
10. นางกัลยา พุ่มเรือนทองโรงเรียนบ้านเขาตาง้อกกรรมการ
11. นางกรุณา กล้าหาญโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
12. นางวันเพ็ญ รัตนะโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
13. นางจินดาพัฒน์ รักษ์มงคลเจริญโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
14. นางฐิติรัตน์ หอมเนียมโรงเรียนวัดพวงนิมิตกรรมการ
15. นางสาวธนัญญา ขยันแท้โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ มุ่งจงรักษ์โรงเรียนบ้านศาลาลำดวนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวญาดา พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ มุ่งจงรักษ์โรงเรียนบ้านศาลาลำดวนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวญาดา พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ มุ่งจงรักษ์โรงเรียนบ้านศาลาลำดวนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวญาดา พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ มุ่งจงรักษ์โรงเรียนบ้านศาลาลำดวนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวญาดา พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ มุ่งจงรักษ์โรงเรียนบ้านศาลาลำดวนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวญาดา พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ มุ่งจงรักษ์โรงเรียนบ้านศาลาลำดวนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวญาดา พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ มุ่งจงรักษ์โรงเรียนบ้านศาลาลำดวนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รวดเร็วโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวญาดา พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายรักพงษ์ วงษ์ธานีโรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เสาร์ศิริโรงเรียนบ้านเขาตาง้อกกรรมการ
3. นางลังลอง สมสวยโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรักพงษ์ วงษ์ธานีโรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เสาร์ศิริโรงเรียนบ้านเขาตาง้อกกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เกตุแย้มโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางลังลอง สมสวยโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรักพงษ์ วงษ์ธานีโรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เสาร์ศิริโรงเรียนบ้านเขาตาง้อกกรรมการ
3. นางลังลอง สมสวยโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรักพงษ์ วงษ์ธานีโรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เสาร์ศิริโรงเรียนบ้านเขาตาง้อกกรรมการ
3. นางลังลอง สมสวยโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายรักพงษ์ วงษ์ธานีโรงเรียนบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เสาร์ศิริโรงเรียนบ้านเขาตาง้อกกรรมการ
3. นางลังลอง สมสวยโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ผิวบางโรงเรียนบ้านเขาข่าประธานกรรมการ
2. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา ผิวบางโรงเรียนบ้านเขาข่ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธนัญญา มานะคิดโรงเรียนบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นายวัชรกรณ์ ดวงเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุวัชจนีย์ รอดจันทร์โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมกรรมการ
4. นายพรชิต สวัสดีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนัญญา มานะคิดโรงเรียนบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นายวัชรภรณ์ ดวงเดชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุวัชจนีย์ รอดจันทร์โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมกรรมการ
4. นายพรชิต สวัสดีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางราตรี ทารัตน์โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีสรวลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสมปอง เข้มโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางราตรี ทารัตน์โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีสรวลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสมปอง เข้มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางราตรี ทารัตน์โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีสรวลโรงเรียนบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสมปอง เข้มโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายธีระยุทธ เด่นดวงโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพรพนา บัวอินทร์โรงเรียนธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายทนงค์ เสนตาโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ถามั่งมีโรงเรียนบ้านทุ่งพลวงประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ลบพื้นโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พันธ์สินโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางสาวนลิตา ปานแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ถามั่งมีโรงเรียนบ้านทุ่งพลวงประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ลบพื้นโรงเรียนบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พันธ์สินโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางสาวนลิตา ปานแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัญญาภา ขอดทองโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางวิภาพร ชำนิประโคนโรงเรียนทับทิมสยาม 05กรรมการ
4. นางสาวธวัลรัตน์ เสียมกระโทกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัญญาภา ขอดทองโรงเรียนบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางวิภาพร ชำนิประโคนโรงเรียนทับทิมสยาม 05กรรมการ
4. นางสาวธวัลรัตน์ เสียมกระโทกศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางผกาพร พรหมดำรงโรงเรียนบ้านใหม่ถาวรกรรมการ
2. นางนารีย์ จะยันรัมย์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาด นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
5. นางวรรณา ชมภูโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางผกาพร พรหมดำรงโรงเรียนบ้านใหม่ถาวรประธานกรรมการ
2. นางนารีย์ จะยันรัมย์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาต นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินโรงเรียนบ้านคลองหาดกรรมการ
5. นางวรรณา ชมภูโรงเรียนบ้านท่าเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสุดา สร้างโสภาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทร์ธีญา มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางพรทิพย์ นวลแก้วโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
4. นางพเยาว์ ตั้งสุขโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีสุดา สร้างโสภาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทร์ธีญา มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางพเยาว์ ตั้งสุขโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นางพรทิพย์ นวลแก้วโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประกาย เมืองสุขโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา หาญสุโพธิ์โรงเรียนบ้านเขาสามสิบกรรมการ
4. นางจารุภัทร วงศรีษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประกาย เมืองสุขโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา หาญสุโพธิ์โรงเรียนบ้านเขาสามสิบกรรมการ
4. นางจารุภัทร วงศรีษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธาราษฏ์โรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ กองทุ่งมนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวเอื้องฟ้า สาพาโรงเรียนบ้านลุงพลูกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ โตเจริญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธาราษฏ์โรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ กองทุ่งมนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวเอื้องฟ้า สาพาโรงเรียนบ้านลุงพลูกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ โตเจริญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธาราษฏ์โรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ กองทุ่งมนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวเอื้องฟ้า สาพาโรงเรียนบ้านลุงพลูกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ โตเจริญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิริยะ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองมะละกอประธานกรรมการ
2. นางสาวกอแก้ว ขันชะลีโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายสุรเดช ออกแมนโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิริยะ ปะโสทะกังโรงเรียนบ้านคลองมะละกอประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ขันชะลีโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พลแสนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายสุรเดช ออกแมนโรงเรียนบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายสาคร โห้วงศ์ ๐๘ ๑๕๗๗ ๓๒๔๐ นางพยอม ใจสะอาด ๐๘ ๙๕๒๓ ๔๑๖๕
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]