หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 91 57 64.77% 16 18.18% 6 6.82% 9 10.23% 88
2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 65 39 60.94% 12 18.75% 7 10.94% 6 9.38% 64
3 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 70 35 53.03% 18 27.27% 6 9.09% 7 10.61% 66
4 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 49 31 64.58% 7 14.58% 6 12.5% 4 8.33% 48
5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 75 27 42.19% 15 23.44% 12 18.75% 10 15.63% 64
6 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 74 27 40.3% 14 20.9% 16 23.88% 10 14.93% 67
7 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 50 26 54.17% 8 16.67% 9 18.75% 5 10.42% 48
8 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 41 23 56.1% 9 21.95% 4 9.76% 5 12.2% 41
9 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 57 23 44.23% 8 15.38% 14 26.92% 7 13.46% 52
10 โรงเรียนสุภวิทย์ 53 19 37.25% 16 31.37% 9 17.65% 7 13.73% 51
11 โรงเรียนบ้านเขามะกา 42 19 48.72% 8 20.51% 5 12.82% 7 17.95% 39
12 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 40 19 47.5% 6 15% 6 15% 9 22.5% 40
13 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 64 18 33.96% 14 26.42% 10 18.87% 11 20.75% 53
14 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 46 18 50% 11 30.56% 3 8.33% 4 11.11% 36
15 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 35 18 60% 6 20% 4 13.33% 2 6.67% 30
16 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 51 17 37.78% 11 24.44% 14 31.11% 3 6.67% 45
17 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 43 17 43.59% 10 25.64% 6 15.38% 6 15.38% 39
18 โรงเรียนบ้านหินกอง 45 17 48.57% 7 20% 6 17.14% 5 14.29% 35
19 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 45 16 37.21% 9 20.93% 7 16.28% 11 25.58% 43
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 42 16 39.02% 9 21.95% 5 12.2% 11 26.83% 41
21 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 44 14 35% 13 32.5% 6 15% 7 17.5% 40
22 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 40 14 41.18% 11 32.35% 5 14.71% 4 11.76% 34
23 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 27 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25
24 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 29 14 51.85% 3 11.11% 3 11.11% 7 25.93% 27
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 35 13 40.63% 4 12.5% 6 18.75% 9 28.13% 32
26 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 34 12 35.29% 12 35.29% 3 8.82% 7 20.59% 34
27 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 34 12 36.36% 9 27.27% 4 12.12% 8 24.24% 33
28 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 35 12 40% 8 26.67% 4 13.33% 6 20% 30
29 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 25 12 52.17% 4 17.39% 5 21.74% 2 8.7% 23
30 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 33 12 52.17% 4 17.39% 3 13.04% 4 17.39% 23
31 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 27 12 52.17% 4 17.39% 3 13.04% 4 17.39% 23
32 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 64 11 24.44% 17 37.78% 9 20% 8 17.78% 45
33 โรงเรียนบ้านแก้ง 30 11 39.29% 11 39.29% 2 7.14% 4 14.29% 28
34 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 43 10 29.41% 10 29.41% 11 32.35% 3 8.82% 34
35 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 21 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
36 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 24 10 47.62% 5 23.81% 3 14.29% 3 14.29% 21
37 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 28 10 41.67% 3 12.5% 5 20.83% 6 25% 24
38 โรงเรียนบ้านไทรทอง 23 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
39 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 40 9 32.14% 12 42.86% 5 17.86% 2 7.14% 28
40 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 22 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
41 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 25 9 39.13% 5 21.74% 5 21.74% 4 17.39% 23
42 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 28 9 36% 4 16% 4 16% 8 32% 25
43 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 19 9 52.94% 1 5.88% 6 35.29% 1 5.88% 17
44 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 25 8 34.78% 8 34.78% 4 17.39% 3 13.04% 23
45 โรงเรียนบ้านนาดี 24 8 36.36% 6 27.27% 4 18.18% 4 18.18% 22
46 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 27 8 34.78% 3 13.04% 8 34.78% 4 17.39% 23
47 โรงเรียนบ้านชุมทอง 30 7 38.89% 10 55.56% 0 0% 1 5.56% 18
48 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 22 7 31.82% 9 40.91% 3 13.64% 3 13.64% 22
49 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 31 7 23.33% 7 23.33% 8 26.67% 8 26.67% 30
50 โรงเรียนบ้านวังยาง 24 7 38.89% 6 33.33% 4 22.22% 1 5.56% 18
51 โรงเรียนบ้านท่าระพา 18 7 41.18% 6 35.29% 1 5.88% 3 17.65% 17
52 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 26 7 29.17% 5 20.83% 4 16.67% 8 33.33% 24
53 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 31 7 31.82% 5 22.73% 4 18.18% 6 27.27% 22
54 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 23 7 33.33% 5 23.81% 4 19.05% 5 23.81% 21
55 โรงเรียนเขาสิงโต 32 7 33.33% 4 19.05% 5 23.81% 5 23.81% 21
56 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 30 6 22.22% 12 44.44% 4 14.81% 5 18.52% 27
57 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 26 6 25% 8 33.33% 3 12.5% 7 29.17% 24
58 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 39 6 28.57% 6 28.57% 6 28.57% 3 14.29% 21
59 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 28 6 24% 5 20% 8 32% 6 24% 25
60 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
61 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 26 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
62 โรงเรียนบ้านซับถาวร 20 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 5 31.25% 16
63 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 17 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 14
64 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 52 5 11.36% 15 34.09% 13 29.55% 11 25% 44
65 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 25 5 20.83% 9 37.5% 6 25% 4 16.67% 24
66 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 31 5 20.83% 7 29.17% 3 12.5% 9 37.5% 24
67 โรงเรียนบ้านซับน้อย 35 5 21.74% 6 26.09% 6 26.09% 6 26.09% 23
68 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 20 5 27.78% 6 33.33% 5 27.78% 2 11.11% 18
69 โรงเรียนบ้านเขาข่า 12 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
70 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 15 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
71 โรงเรียนบ้านภูเงิน 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
72 โรงเรียนบ้านสี่แยก 16 5 33.33% 2 13.33% 5 33.33% 3 20% 15
73 โรงเรียนบ้านท่าแยก 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 51 4 10.81% 16 43.24% 11 29.73% 6 16.22% 37
75 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 26 4 18.18% 8 36.36% 5 22.73% 5 22.73% 22
76 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 22 4 20% 7 35% 4 20% 5 25% 20
77 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 16 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
78 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 29 4 14.29% 5 17.86% 10 35.71% 9 32.14% 28
79 โรงเรียนบ้านหนองข่า 38 4 16% 5 20% 10 40% 6 24% 25
80 โรงเรียนวังจระเข้ 21 4 20% 4 20% 9 45% 3 15% 20
81 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 24 4 18.18% 4 18.18% 6 27.27% 8 36.36% 22
82 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 15 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
83 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 17 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
84 โรงเรียนบ้านคลองหาด 19 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
85 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 20 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
86 โรงเรียนวังศรีทอง 17 4 25% 1 6.25% 4 25% 7 43.75% 16
87 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 12 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 6 50% 12
88 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 10 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
89 โรงเรียนบ้านหนองไทร 16 3 20% 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 15
90 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 15 3 21.43% 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 14
91 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 19 3 18.75% 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 16
92 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 16 3 20% 4 26.67% 7 46.67% 1 6.67% 15
93 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 19 3 15.79% 4 21.05% 6 31.58% 6 31.58% 19
94 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 14 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
95 โรงเรียนบ้านคลองทราย 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านลุงพลู 20 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 6 37.5% 16
97 โรงเรียนบ้านวังดารา 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
98 โรงเรียนธรรมยานประยุต 9 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
99 โรงเรียนบ้านวังทอง 10 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
100 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 13 3 27.27% 0 0% 4 36.36% 4 36.36% 11
101 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 11 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
102 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 33 2 6.45% 11 35.48% 9 29.03% 9 29.03% 31
103 โรงเรียนบ้านวังรี 28 2 8.33% 8 33.33% 7 29.17% 7 29.17% 24
104 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 30 2 10% 8 40% 2 10% 8 40% 20
105 โรงเรียนบ้านวังจั่น 22 2 10.53% 6 31.58% 5 26.32% 6 31.58% 19
106 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 15 2 14.29% 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 14
107 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 14 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
108 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 16 2 13.33% 5 33.33% 2 13.33% 6 40% 15
109 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 17 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
110 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 15 2 13.33% 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 15
111 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 13 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
112 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 12 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 5 41.67% 12
113 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 16 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 6 42.86% 14
114 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 18 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 13
115 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
116 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
117 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
118 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 14 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 11
119 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 14 2 14.29% 1 7.14% 5 35.71% 6 42.86% 14
120 โรงเรียนวังไผ่ 11 2 20% 1 10% 4 40% 3 30% 10
121 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 12 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
122 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 12 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
123 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 11 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 6 54.55% 11
124 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 12 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านหนองแก 8 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านวังแดง 26 1 4% 7 28% 10 40% 7 28% 25
128 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 16 1 7.69% 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 13
129 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
130 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 12 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 12
131 โรงเรียนบ้านห้วย 10 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
132 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
133 โรงเรียนชุมชนพัฒนา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 13 1 10% 2 20% 3 30% 4 40% 10
136 โรงเรียนบ้านวังสำลี 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
137 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 9 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
140 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 12 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
141 โรงเรียนบ้านวังวน 18 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 8
142 โรงเรียนบ้านคลองหมี 11 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
143 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
144 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
145 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 6 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
147 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 12 0 0% 4 40% 5 50% 1 10% 10
148 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 12 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 9
149 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
151 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 10 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
152 โรงเรียนบ้านวังปืน 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
153 โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายสาคร โห้วงศ์ ๐๘ ๑๕๗๗ ๓๒๔๐ นางพยอม ใจสะอาด ๐๘ ๙๕๒๓ ๔๑๖๕
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]