หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุจินต์ ศรีสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการประสานงานการแข่งขัน
2 นางจันทนา ทัศนวรานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
3 นางพยอม ใจสะอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
4 นางศิริพร จินดาพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
5 นางสาวภิรมย์ บัวไข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการประสานงานการแข่งขัน
6 นายดำรง มูลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
7 นางมาลี พิณสาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
8 นางทิพย์วรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
9 นางชื่นจิตร์ เกิดแจ้ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
10 นางสุติมา คำแฝง ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
11 ว่าที่ รท.วีรศักดิ์ มลิจาร ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
12 นางนุชรี ท่านาเวช ลูกจ้าง กรรมการประสานงานการแข่งขัน
13 นางจารุวรรณ จิตหาญ ลูกจ้าง กรรมการประสานงานการแข่งขัน
14 นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กรรมการประสานงานการแข่งขัน
15 นางสุนีย์ สกาญจนชัย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กรรมการประสานงานการแข่งขัน
16 นางเพ็ญพิมล มั่นคงโชคคดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กรรมการประสานงานการแข่งขัน
17 นางสิรินาถ บุญน้อม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กรรมการประสานงานการแข่งขัน
18 นางสุจิตรา เพียสีนุย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กรรมการประสานงานการแข่งขัน
19 นางประไพ ฉายอรุณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
20 นางศรีไพร วรสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
21 นางทิพย์วรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
22 นางสาวณัฐวรา เอกฉัตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
23 คณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว กรรมการประสานงานการแข่งขัน
24 นายสากล พรหมศิริเดช ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
25 นางสาวเพียรผณิต แก้วมณี ครูโรงเรียนบ้านเขามะกา กรรมการประสานงานการแข่งขัน
26 นางสาวอุทัยวรรณ ผ่องศรีนวล ครูโรงเรียนบ้านเขามะกา กรรมการประสานงานการแข่งขัน
27 นางสาวพนารัตน์ ปัทมขจร ครูโรงเรียนบ้านเขามะกา กรรมการประสานงานการแข่งขัน
28 นายสุทิน ศิริสรรพ ครูโรงเรียนบ้านเขามะกา กรรมการประสานงานการแข่งขัน
29 คณะครู โรงเรียนบ้านหนองเตียน กรรมการประสานงานการแข่งขัน
30 นางสาวปราณี คงพิกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
31 คณะครู โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
32 นางวรรณา แกมนิล ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
33 นางบุญตา ศรีวรวิบูลย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
34 นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
35 นางนงนุช สมมิตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
36 นางรองรัตน์ ศิริ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
37 นางนิธิวดี ป่าหวาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการประสานงานการแข่งขัน
38 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
39 นายเทพพิทักษ์ เมตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
40 นางกนกวรรณ รอดคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
41 นายนิกร ศิลปวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
42 นายสุทธิพงษ์ ทรงศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
43 นายอำนวย แกมนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
44 นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
45 นายบุญสม ทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ รองประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
46 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ รองประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
47 นายนิกร สุทธิผาสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา รองประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
48 คณะครู โรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ รองประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน
49 นายสาคร โห้วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ดูแลระบบโปรแกรม ลงทะเบียน และรายงานผล ระดับพื้นที่
50 นางสาวลออ แก้วศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานการบันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายสาคร โห้วงศ์ ๐๘ ๑๕๗๗ ๓๒๔๐ นางพยอม ใจสะอาด ๐๘ ๙๕๒๓ ๔๑๖๕
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]