สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มอ่ำ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  น้อยบุดดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนอร่าม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  วิมลศุภกฤต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ตะวงษ์
 
1. นางเกษร  ทุมประดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงศศิญา  มูลมาตร
 
1. นางสาวพรรทิพย์  อยู่ไพร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงนัฏฐธิดา  แก้วสว่าง
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สมสะอาด
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทศพรพิทักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คำพัด
 
1. นายวสุธร  วรรณชนะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเหนือฟ้า  บุญเกิด
 
1. นางสาวอันธิกา  อาทร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงทักษพร  หามนตรี
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศรีวิชา
 
1. นางสาวเพียรใจ   นาคนวล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปี่ทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เสลากลาง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  เพ็ชรประเสริฐสุข
 
1. นางสาวสุธาวรินทร์   บุญเกิด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายอภินันท์   ไพรจิตร์
 
1. นายประยูร  ฉิมพานิช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  ตามแต่รัมย์
 
1. นายสมชาย  จันทร์คติ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ธรรมกันหา
 
1. นางสาวสุพิศ  ทองโชติ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มะลิซ้อน
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายทินภัทร  ด่านกักขัง
 
1. นางภัทรินธร  ชัยยะ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงสุวิณญา  ประกอบดี
 
1. นางสาวกฤตพร  ตะเพียนทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงธนยา  ทิพย์สุข
 
1. นางปิยะนุช  เกาะโพธิ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงจิตรานุช  แก้วดอนรี
 
1. นางนฤมล  งอพา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงสภาวินี  โพธิ์กระสังข์
 
1. นายรัตนศักดิ์  ชลาลัย
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงวาสิตา  วังสันเทียะ
 
1. นางสาวอังคณา  เอี่ยมบุญ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กหญิงมรกต  จึบมาลัย
 
1. ส.ต.อ.พรอนงค์  ค้าเจริญ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายดวงทวี   พุ่มมิตร
 
1. นายกุลณนันท์  รอดคง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกนกพร  เหลาคำ
 
1. นายนพดล  ตันติศิริสมบูรณ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กหญิงศศิชา  ผลาหาญ
 
1. นางพรทิพย์  มูลรัตน์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงปณิตา  สิทธิ
 
1. นางนิยาภรณ์   ฐานไชยยิ่ง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงสุนันทา  เชาวะพานิช
 
1. นางสาวธีรนันท์  ทวีพงศ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  กอบัวกลาง
 
1. นางสาวอำพร  มหิสุ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงวรัญญา   บุตรถาวร
 
1. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  กัณหาสูงเนิน
 
1. นางสาวปนิตา  รอดไทย
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 31 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใจน้อม
 
1. นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงไพลิน  ด่านปราจีน
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนหาญ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงพีรดา  สาเจริญ
 
1. นางสาวติณณา  สีสมญา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เหิกขุนทด
 
1. นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 36 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงฤดีรัตน์  แก้วเมือง
 
1. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 36 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กชายรัตนพล  พิมพ์ศิริ
 
1. นางปราณี  ศรีทน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  ศิริศักดิ์
 
1. นางสาวสิริมา  หาญประสพ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ดุจจานุทัศน์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงอรนิดา  ผลเลลัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธรณิศราติพงศ์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงพิชาภา  สุวรรณศรี
 
1. นายมนตรี  จันทร์เสนา
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  งามเจริญ
 
1. นางสาววรรณิศา  ฦาชา
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ผ่องศรี
 
1. นางธนภร  ตีบจันทร์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงรุจีรา  สำราญจิตต์
 
1. นางสุมาลี  ศรณรินทร์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกรวีร์  บ้านแสน
 
1. นางชนิดา  ภาสวัสดิ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เถื่อนคุ้มภัย
 
1. นางวนิดา   พรมสร
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงญาดา  ฆ้องชะดา
 
1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนราธร  ตาลทอง
 
1. นางกาญจนา  แสงเพ็ชร
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงตรัยรัตน์  บุญกุล
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสุธาศิณ๊  ภูวงค์ผา
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  สุขมั่นศักดิ์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงแพรทอง  คัทรมาตย์
 
1. นายชูศักดิ์  มาระวัง
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงเยาวภา  ช่างเหล็ก
 
1. นางบุญสิตา  เจิมเกาะ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โคตรบุญเรือง
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 52 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงจอมสุดา  ดวงสุบิน
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 52 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปัดสา
 
1. นางธนัญญา   บูคะธรรม
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงณัตฐญา  โหง่นคำ
 
1. นายจำเนียร  พันสีทา
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงจิตติมา  ญาติวงษ์
 
1. นางธิดารัตน์  เรืองขจิตร
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงโสภิตา  ชื่นใจ
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ดงเกษม
 
1. นายทัศนัย  ซื่อตรง
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายวันเฉลิม  มรกตเขียว
 
1. นางลังลอง  สมสวย
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงสุปราณี  ตาใย
 
1. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 62 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 63 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วันคำ
 
1. นางสมศรี  เอี่ยมวงศ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ทองศรี
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  แสงสวัสดิ์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัพพงษ์
 
1. นางสมพิศ  เข็มนาค
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กชายรชต  เที่ยงตรงจิตร
 
1. นางกฤษณา  เสาวบุตร
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงภัฒน์ทราวดี  สร้อยทอง
 
1. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 68 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปลายฝน  บงลา
 
1. นางสาวสมร  ด่านตรวจสัตว์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 68 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กชายธนวัต  หงษา
 
1. นายชัชวาลย์  สายทอง
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 68 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงอนุสรา  ราชูวัน
 
1. นายเมฆสยัณห์  นิรันต์สุข
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 71 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงบุษบา  อำพัฒน์
 
1. นางสายใจ  ถานะวร
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 71 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ลีลาลักษณ์
 
1. นางระเบียบ   กำปั่นทอง
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 71 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงปวีณา  ช่างคิด
 
1. นางสาวนิตยา   ปิ่นพานิช
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ละบุญเรือง
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กหญิงอริสรา  รัตนคุณ
 
1. นางอจลญา  เพ็งคต
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 76 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชลดา  ฤาปัญญา
 
1. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 76 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โพพาน
 
1. นางบุญมี  ตุ้ยดา
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 78 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายธีรภัทร  โต๊ะแสง
 
1. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 79 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงปริยากร  ทะนงค์
 
1. นางสาวผ่องศรี  โรหิตรัตนะ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 80 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงสุนิตา  อ่วมสันเทียะ
 
1. นางจุฑารัตน์  นิลละมัง
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 80 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ผลิตภัณฑ์
 
1. นางมณฑา  มณีสิงห์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 82 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายอายุวัต  จันทร์คูณ
 
1. นางวาสนา  ตั้งใจ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 82 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงสิริกร  แม่่นปืน
 
1. นางบุษรา  ตู้จินดา
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 82 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงลภัสกร  เทียมเสมอ
 
1. นางปณิชา  ดิษฐสุวรรณ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 85 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงคูณ
 
1. นางกนกพันธ์  เคนสิบสาม
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 86 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงเครือวัลย์  สาระเจริญ
 
1. นางสายใจ  วิริยะกิจ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  พงษ์ศรี
 
1. นางสุวรรณี  เงินบำรุง
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงอริสรา  กงแก้ว
 
1. นางเมทินี  สันทรีย์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 1. เด็กหญิงจิณณพัต   มีเพ็ง
 
1. นางทวีภูมิ   ฤทธิ์มหา
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายธวัชชัย  ทองปัญญา
 
1. นางพรรณทิพย์  ดุนา
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  พ้นภัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  เจดีย์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เหลืองอ่อน
 
1. นางทวีพร  ปธัมราช
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังปืน 1. เด็กชายพัชรพล  ยอดโพธิ์
 
1. นางสาวอังศุธร  ไทยมิตร
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายอัศวิน  ภู่แส
 
1. นางกาญจนา  ระวังการ
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงญาณิน  อินทะ
 
1. นางสุมิตรา  สีดาบุตร
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงพรณภา  สุดสวาท
 
1. นายชยุต  ประนิคม
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงนพธีรา  คงสุวรรณ
 
1. นางพชรพร  บุญสมนึก
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายวรรณพงษ์  พามา
 
1. นางนพรัตน์  เกษทองมา
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชญาฎา  นครไธสง
 
1. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงอนุสรา  ไสโยธา
 
1. นางสาวจันที  บุญตา
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  มณโฑ
 
1. นายศรายุทธ  ศรีสุทธา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงฉัทชนัน  แสงสิงแก้ว
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงศรัญญา  พุ่มเหม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขวัญงอน
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงพิชญา  เธียรธัญญกิจ
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  แจ่มประโคน
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พลยุทธ
 
1. นางไมตรี  พลเยี่ยม
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายภูสพล  บุญญภามกร
 
1. นางสัญญลักษณ์  ปรัชญเมธา
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ออมสิน
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  รัตนขันแสง
 
1. นางสาวอำพร  มหิสุ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นางจินตนา   โชติเสน
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงโชติกา  ทวีกูล
 
1. นางไพบูลย์  เคนสิบสาม
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงเมตตา  จันทร์ล้วน
 
1. นายอนันต์  นิลกิจ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายคุณาทรัพย์  มานนท์
 
1. นางสาวจารุลักษณ์  สมาคม
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายธนกฤต  ธนะสิทธ์
 
1. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงโชติรส  โกยทอง
 
1. นายสำเริง  พึ่งจะฉาย
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาบรรฑิตย์
 
1. นางบุปผา  เอมบุญ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงพรมทอง
 
1. นางรัตนา  แจ่มแจ้ง
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  เพชรชนะภิญโญ
 
1. นางสำรวย  วิลาสตระกูล
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกานดา  เลิศนา
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงอมินตา  บุญเกิด
 
1. นางสาวรัศมี  ปุยะติ
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สาระมา
 
1. นางจิราพัชร  มีมงคล
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลาสา
 
1. นายนฤดล  บังเมฆ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ทัพพงษ์
 
1. นางสมจิตร  ศรีเพ็ชร
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  พวงมาลี
 
1. นายวิรัตน์  พันธุ์พานิช
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงจิตสราพร  ภัยบึง
 
1. นางสาวรัตนวรรณ  สุฤทธิ์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงนภาดา  ฉ่ำพรมราช
 
1. นางพรชนก  ออมสิน
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายภาราดร  จันทราธูป
 
1. นางเกษร  ทุมประดา
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ทองผักแว่น
 
1. นางวราวรรณ   บัติสม
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงอรจิรา  สนิทประโคน
 
1. นางสาวนันทิยา  สืบสุนทร
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กชายชัชวาล  พิมพา
 
1. นายปรเมศร  เนื่องมัจฉา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงญาณสิริ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงรัตนชนก  ยิ้มใผ่
 
1. นางสาวพรรทิพย์  อยู่ไพร
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แน่นอน
 
1. นายไกลาส   เกตุเพ็ง
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  วงศ์จันลา
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำกลิ่น
 
1. นางวนิดา  ไผ่ล้อม
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครึ่งมี
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กหญิงประภัสสร   บุบผา
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางพรทิพย์  มูลรัตน์
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  นาแซง
 
1. นายประกฤษฎางค์  ทองอุไร
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงห์เสนา
 
1. นางจุรีลักษณ์  ตะถา
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายรัชพล  วังคีรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภักดี
 
1. นางพยมรัตน์  อุดมทรัพย์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงณัฏฐวีรา  ไทรต้นเทือก
 
1. นางสาวสุพรรษา  ด่านสำราญ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงกุลวดี  ผาสุขกุล
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  วรรณลึก
 
1. นางอาภัสรา  กฤษดานนท์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริมงคล
 
1. นางกอบแก้ว  ชูสุวรรณ
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า   พงษ์สนาม
 
1. นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์วัตร
 
1. นางสาวสุปราณี  มุสิกา
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คุดสี
 
1. นางธนัญญ์รัตน์  พิณแพทย์
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงรัตน์สุดา  แป้นประโคน
 
1. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญอินทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  นิลละมัง
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงรัชภาไพร  อาษา
 
1. นางสมนา  วิงวอน
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงพวงทอง  เพชรแสน
 
1. นางสาวอังคณา  เอี่ยมบุญ
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิริยะ
 
1. นายศราวุธ  อภัยศิลา
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิเดช
 
1. นางสุภาพร  ตุ่ยไชย
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   บุญส่ง
 
1. นายศักดา   จรวิรัตน์
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงนิพาดา  สายสุดตา
 
1. นางบุญทิม  แนวสุข
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พืชเพียงซ่อม
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงสุสรตา  สนธิวรรณ
 
1. นายธานี  สารวัน
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงธาริณี   บุญประกอบ
 
1. นายโอกาส  ลือคำงาม
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณีนวล
 
1. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศิรินญา  ละวิโรจน์
 
1. นางนงนุช  พงษ์นาค
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงสุวรรณภา  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางชนาภรณ์  เกิดวัน
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงอรัญญา  โคตรสมบัติ
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงจาฬุตรี   คล้ายมอญ
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภัทรภรณ์  กลิ่นนวล
 
1. นางอมรรัตน์  จันกฤษ
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายพีรกานต์  จินาวรณ์
 
1. นางสมหมาย  บรรดิษเสน
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ถูกหมาย
 
1. นางธนัญญา   บูคะธรรม
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 74 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนันทนา  สุดชา
 
1. นางรจนา  ปสุตนาวิน
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 74 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เอี๊ยวเจริญ
 
1. นางสาวธีรา  ชุณสนิท
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 76 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กชายวิทยา  ธรรมมุทิศ
 
1. นายอนุชา  จันทร์ผง
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 76 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ศรีลุด
 
1. นางมาลี  พรรครัตน์
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 76 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เจริญขุนทด
 
1. นางสาวสริยาพร  สุมหิรัญ
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 79 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงสุลัดดา  สมใจ
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงษ์สมบูรณ์
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 79 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ์  อิศร
 
1. นางรัตนา  ลือคำงาม
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 81 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนชัย
 
1. นางสาหร่าย  กงแก้ว
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 81 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงทิชา  ชนไชสง
 
1. นางนิยาภรณ์  ฐานไชยยิ่ง
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 81 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงอารยา  ร่มโพธิ์
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 81 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  กลีบกลาง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  หนูแก้ว
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 81 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายธีรโชติ  รุ่งโรจน์
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 86 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ปี่ฆ้อง
 
1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 86 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1. เด็กหญิงวิรตา  ประเสริฐศรี
 
1. นายบรรทม  ใจแกล้ว
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 88 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  มุ่ยแก้ว
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 88 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงธนาพร  มะธิตา
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 88 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงวาทินี  ศรีน้อย
 
1. นางสาวนวนันท์  คชาวงษ์
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 88 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายนนท์  บัวบา
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 88 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงอชิรญา  ทองนาค
 
1. นางสาวสุธีรา  รชตธำมรงค์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 93 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปลึกไธสง
 
1. นางภาวดี  สาอุตม์
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 93 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงศิริพร  แปลสันเที๊ยะ
 
1. นายชัชวาลย์  สายทอง
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 95 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงดวงดารา  พันโสทก
 
1. นางสาวดวงใจ  รีไพโรจน์
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงพรรณภักษา  ทุมมี
 
1. นายสมศักดิ์  ชัยศร
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 1. เด็กชายจิรกิตต์  สุขแจ่ม
 
1. นางจงกลณี  ชูงิ้ว
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญชนก  พวงคำ
 
1. นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงวัลลภา  คงสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กชายกานต์ดนัย  ทามแก้ว
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงธีรเนตร  พงษ์ณรงค์
 
1. นางปริศนา  สิงหาจุลเกตุ
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นายประหยัด  อ้อมชมภู
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงมณีทิพย์   ปะเริบรัมย์
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขใจ
 
1. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  วิพันทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงจรณินท์  จาริสุ
 
1. นายอนุวัฒน์  จงใจหาญ
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  อภัยภักดี
 
1. นางสาวจินตนา  พางาม
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนารีย์  ผามะณี
 
1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ฆ้องแก้ว
 
1. นางสาวประถาพร  ชมระกา
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. นางสาวชุดาภา  เจาะพรมมา
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงปพิธญา  จบปาน
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยา  คำงูเหลือม
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญผล
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงชุติมา  สามารถ
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายกฤษณะ  พวงบานชื่น
 
1. นางสุพัตรา  จันทร์พิทักษ์
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุพลับ
 
1. นายสมศักดิ์  ชัยศร
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  รักถาวร
 
1. นางยุภาวดี  เขม่นการไถ
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงมนัสวี  แพรศรี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  หาญป้อ
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงดาราวดี  อ่อนพรมราช
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงศิริพร  รังศิลป์
 
1. นางสาวกัลยา  ทะสะระ
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงอภิญญา   บ้านแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงปริศนา  อินน้อย
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงอเทตยา  ชำรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงอารียาภรณ์  ยุทธิยา
 
1. นายอดุลย์ สิริ  นรภาร
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงดวงนภา  มนต์ขลัง
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงสิดาพร  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ์
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีทะโจน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธิ์
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงทมนวรรณ  เทศน์ทนง
 
1. นางสาวติณณา  สีสมญา
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พูลทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศุภกังวาน
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีสอาด
 
1. นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงนิพาดา  สมัยกลาง
 
1. นางปณิชา   ดิษฐสุวรรณ
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  ทัพศิริ
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงนุชจิรา  อาษากิจ
 
1. นางสุพิศ  ปังอักษร
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงพรฑิตา   พรมมาวัน
 
1. นางสิริพร  สาวิสิทธิ์
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงชิดชนก  สอนสุข
 
1. นางเฉลียว  จังพานิช
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอาริสา  กะการดี
 
1. นางจรรยา  นะยะเนตร
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงพรธิรา  สุขแสวง
 
1. นางสาววรรณิศา  ฦาชา
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงพริ้งพราว  ผลบุญ
 
1. นางลังลอง  สมสวย
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะพันธุ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสาะด้น
 
1. นางฉัฐณัณ  ณัฏฐ์คุณาสิน
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยชมภู
 
1. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงปนัฐธิดา  โพธิ์ทอง
 
1. นายบัญฑิตย์  ไขกล
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงดลนภา  ยางศรี
 
1. นางปิยะนุช  พานแก้ว
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พงเจริญ
 
1. นางธนัญญา   บูคะธรรม
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงแก้วสุวรรณ  แสงสุวรรณ
 
1. นายประวิทย์  คงคารัตน์
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายนฤเบต  ปลื้มสติ
 
1. นางสมพิศ  เข็มนาค
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงวรัชญา   แสวงจิต
 
1. นายประยูร  ฉิมพานิช
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายเกรียงไกร์  นาไพรวัน
 
1. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  เหมทรัพย์
 
1. นางไพลิน  ศรีจันทึก
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพา
 
1. นางสาวจันที  บุญตา
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กหญิงภัทรพร  นาคผ่อง
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ทองเมือง
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดาวเรือง
 
1. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กชายพีรพรรณ  เคนแย้ม
 
1. นางสาวทัศนีย์  เจดีย์
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายนนทกานต์  นงค์พรมมา
 
1. นางสาวธัญพัชร  คำภาบุตร
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงณัฎฐภัทรสรณ์  สีละพันธุ์
 
1. นางสาวสมร  ด่านตรวจสัตว์
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายศรีสองเมือง  เจริญราช
 
1. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กหญิงกิตติกา  สาทอง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปภาดา  ดวงรัตน์
 
1. นางกาญจนา  แสงเพ็ชร
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อุกอาจ
 
1. นางธนภร  ตีบจันทร์
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายปริญญา  จามากูล
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายอนพัทย์  มานันที
 
1. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พรมเปลว
 
1. นางอัจฉรา  จงกล
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กชายณภัทร  นึกแม่น
 
1. นางสายใจ  วิริยะกิจ
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  กงแก้ว
 
1. นางบุญสิตา  เจิมเกาะ
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ทัดทาน
 
1. ดาบตำรวจมณีรัตน์  ธงชัยธีรโชติ
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นบนอบ
 
1. นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กหญิงอินทราราณี  สมจิตต์
 
1. นางสาวจรัสพรรณ  นิเลิศรัมย์
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนเขาสิงโต    
263 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงวิภาดา  ธงชัย
 
1. นางขะจี  บุญสมนึก
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  วุฒิยาสาร
 
1. นางสาวสุลิวัลย์  โพธิ์ศรี
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายพีรวัส  ณรงค์เกียรติ
 
1. นางระเบียบ  กำปั่นทอง
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงอรณิชา  สุนารักษ์
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายยศภูมิ  อึ้งเจริญลาภ
 
1. นางสาวหทัยชนก  อยู่ชื่น
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สราญชื่น
 
1. นางสาวจรรยา  บุญมั่น
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางศิวาพร  เจือทิน
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิตตา  ยาเลิศ
 
1. นางวาสนา  ตั้งใจ
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  กันศรีเวียง
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 51 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายดนัยณัฐ  สิงห์ศก
 
1. นางสาวอังศุมาลี  เสียงเพราะ
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 53 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงเมขลา  พรสวัสดิ์
 
1. นางกฤษณา  เสาวบุตร
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 53 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงขวัญตา  เขียวสอาด
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เสลากลาง
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 55 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวัลวรีย์  วิวัฒน์วรัญญู
 
1. นางสาวสำราญ  สุขพูล
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 55 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีชมษร
 
1. นายชัชวาลย์  จิราวัสน์
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 55 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายวิระนันท์  พิศนอก
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 55 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายพชธกร  โคตรชมภู
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 55 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงรัชญา  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปริธรรมมัง
 
1. นางสุชาดา  เหล่าอุทธา
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ท่ายอดรัก
 
1. นางสาวอนงค์ภัทร์  ทาทั่ว
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เบื้องไธสง
 
1. นางชุตินันท์  รักษาสัตย์
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 61 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  วินทะไชย
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 64 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลาโนนงิ้ว
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงณิญาดา  แก้วปา
 
1. นางเพลินพิศ  ติระวัตน์
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กหญิงก้านตอง  อินธิบาล
 
1. นายทัศนัย  ซื่อตรง
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  อุเทน
 
1. นายสมชาย  จันทร์คติ
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุ้งทอง
 
1. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงชณัฐตา  แดงสีดา
 
1. นางปราณี  ศรีทน
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  นนท์สิงห์
 
1. นางปิยะนุช  เกาะโพธิ์
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงลัดดา  อบเพ็ชร์
 
1. นางวนิดา   พรมสร
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงพรญาณี  จุลพล
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงสุวรรณา  บุญจันทร์
 
1. นางสาวอังคณา  เอี่ยมบุญ
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงกิตติกา  แสวงหา
 
1. นายชัชวาลย์  สายทอง
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงณัตฐญา  โหง่นคำ
 
1. นายจำเนียร  พันสีทา
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงอัญชลี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกนกพร   ขำสุวรรณ์
 
1. นายเมฆสยัณห์  นิรันต์สุข
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ชำระกาย
 
1. นางสาวเยาวดี  ถาวร
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กชายวชิรวิทย์  แสนบุญศิริ
 
1. นางเมทินี  สันทรีย์
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่ลาย
 
1. นางสาวปนิตา  รอดไทย
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงอรัญญา   สายกระสุน
 
1. นางพรรณทิพย์  ดุนา
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายเกียรติคุณ  เทียนสำโรง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงมาร์โคนี่  อายุบุญชู
 
1. นางสาวเกียรติกนกวรรณ  สุฤทธิ์
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โมกหอม
 
1. นางสาวกุสุมา  พิมมาศ
 
305 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กิ่งวิชิต
 
1. นางภัทรภร  อินอุ่นโชติ
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กหญิงณริตา  ขวัญเพ็ง
 
1. นางสมจิตร  ศรีเพ็ชร
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงภัทรลดา  พรมพิลาด
 
1. นางสาวกรรณิกา  กุลาเทศ
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายอภิญญา  โคตรสมบัติ
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไขลี
 
1. นางสุมิตรา  สีดาบุตร
 
310 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงยอดนารี  เสโส
 
1. นางสาวอังศุมาลี  เสียงเพราะ
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทธิโยชน์
 
1. นางฉัฐณัณ  ณัฏฐ์คุณาสิน
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงสุธาริณี  กันธิยาถา
 
1. นางสาวระวีวรรณ  แก้วเก่า
 
313 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงสุนันท์ทา  พันธ์ุบุบผา
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
314 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ตระกูลษา
 
1. นางจิราพัชร  มีมงคล
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงอริสา  ผาเจริญ
 
1. นางพชรพร  บุญสมนึก
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงจาฏุุพัจน์  จันทร์อำพันธ์
 
1. นางน้ำค้าง  พรหมณา
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะคะโต
 
1. นางสาวจารุลักษณ์  สมาคม
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายทัตต์ดนัย  ช้างเนียม
 
1. นางไพบูลย์  เคนสิบสาม
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กชายจิรเมธ  บุญมี
 
1. นางคันธมาทน์  ชื่นมีศรี
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสาริกา  แสงฤทธิ์
 
1. นายสำเริง  พึ่งจะฉาย
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เสาแก้ว
 
1. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  บุตตาศรี
 
1. ส.ต.อ.พรอนงค์  ค้าเจริญ
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  บุญมา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกันทรี  วงษ์หิรัญ
 
1. นางบุปผา  เอมบุญ
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนกร  ศรีนอก
 
1. นางสาวสุรีย์  วงษ์เที่ยง
 
326 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงสุภัชชา  สุขประสงค์
 
1. นางสาวนันทิยา  สืบสุนทร
 
327 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โพธิ์ทอง
 
1. นางณัชรียา  บำรุงเทียน
 
328 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทุมาร
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุดสวาท
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กหญิงพิชาญานิน  เขามะหิงษ์
 
1. นางสาวบัวรินทร์  หงษ์ทองแต่ง
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยอุธา
 
1. นายวิชัย  สว่างชื่น
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กชายปิยะพันธ์  กองทรัพย์
 
1. นายปรเมศร  เนื่องมัจฉา
 
332 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกชมน  มิตรผักแว่น
 
1. นางสาวพรรทิพย์  อยู่ไพร
 
333 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายนรินธร  คชพงษ์
 
1. นายศราวุธ  อภัยศิลา
 
334 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  มะวงษา
 
335 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงอัญชลี  โคตภูมี
 
1. นางศรีอุบล  นิลกิจ
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุ่มรักษา
 
1. นางสัญญลักษณ์  ปรัชญเมธา
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงแสงระวี  แปลกทิศ
 
1. นางภาวดี  สาอุตม์
 
338 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอารยา  วาวจะโปะ
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
 
339 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  แม่นยำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  หนูแก้ว
 
340 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงยุพา  ก้องเสนาะ
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงนนทยา  บุญชัยมิ่ง
 
1. นางสาวธีรา  ชุณสนิท
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงอบฤดี  แคนรัมย์
 
1. นางกรพินธุ์  อันวิเศษ
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงสุนิษฐา  ชาภิรมย์
 
1. นางสาวหทัยชนก  อยู่ชื่น
 
344 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  แสนโสภาวัน
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครึ่งมี
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงพรนับพัน  กันสุข
 
1. นางสิรียา  ทิมรัตน์
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงสุรธิดา  เรืองสา
 
1. นายไกลาส   เกตุเพ็ง
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายภูริวิชญ์  สร้อยโท
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
348 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงมุขสุดา  หมื่นพหล
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
349 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภัคปรียา  ต่อโชติ
 
1. นางไมตรี  พลเยี่ยม
 
350 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงกิติมา  จันทรา
 
1. นายอาภัสรา  กฤษดานนท์
 
351 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กชายธระพงษ์  คะลาวงษ์
 
1. นางสมนา  วิงวอน
 
352 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กหญิงสุธิมา  สลับแก้ว
 
1. นางรัตนา  แจ่มแจ้ง
 
353 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายสิปปวิชญ์  เผ่นจันทึก
 
1. นางสาวจรรยา  บุญมั่น
 
354 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงปภังกร  เทพจันทร์
 
1. นางสาวรัศมี  หงษ์ทอง
 
355 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เขตกัน
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
356 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงกนกพร  อุเทน
 
1. นางนนทวรรณ  อาคมคง
 
357 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์    โตเกิด
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
358 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  แก่นสุวรรณ
 
1. นางชนาภรณ์  เกิดวัน
 
359 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนแสง
 
1. นายประทีป  ลอยเมฆ
 
360 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภา  เติมสุข
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 58 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ควรสงวนสิทธิ์
 
1. นางนงนุช  พงษ์นาค
 
362 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กชายศราวุฒิ  อุ่นแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์  สายทอง
 
363 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตติยา  บุญร่มเย็น
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
364 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงศศิธร  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุธีรา  รชตธำมรงค์
 
365 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 62 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ์  พิมแพง
 
1. นางอมรรัตน์  จันกฤษ
 
366 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 64 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  การดี
 
1. นางละเมียด  บำรุงวัฒนะ
 
367 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ด้อมสูงเนิน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
368 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กชายนุวัติวงศ์  คำดี
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
369 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จงปลูกกลาง
 
1. นางสาวอังคณา  เอี่ยมบุญ
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อิศร
 
1. นางสาวพรทิวา  เบญจศีล
 
371 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 69 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงอฑิติยา  แก้วกัณหา
 
1. นายนฤดล  บังเมฆ
 
372 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 70 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  บุญเต็ม
 
1. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
 
373 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 70 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  กออำไพ
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
374 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 72 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงนุสรา  พวงกุหลาบ
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
375 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 72 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงเสาวภา  พงษ์สุระ
 
1. นายโอกาส  ลือคำงาม
 
376 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงอรญา  สุขสุทธิ์
 
1. นางธนัญญา   บูคะธรรม
 
377 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทนพร  พิมอรัญ
 
1. นางณัฐฐิกานต์  อ่อนน้อม
 
378 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
 
1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
 
379 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กหญิงจีรนันท์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางพรทิพย์  มูลรัตน์
 
380 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐฏ์วิภา  ภาระเวช
 
1. นางสาวสุลิวัลย์  โพธิ์ศรี
 
381 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงกนกพร  สุริยา
 
1. นางปราณี  อาทิตย์วงษ์
 
382 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สายสุดตา
 
1. นางเบญวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
 
383 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กหญิงกลิ่นเกษร  โพธิ์ศรี
 
1. นางมาลี  พรรครัตน์
 
384 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทีขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
385 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กชายสุรเดช  ผาดง
 
1. นางสุนันทา  ขาวผ่อง
 
386 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสมุทร
 
1. นางพรรณทิพย์  ดุนา
 
387 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 1. เด็กหญิงณัฐริดา  ตะเภาพงษ์
 
1. นางณัฎฐณิชา  ฮาร์ริสัน
 
388 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงฐิติพร   หาเวียง
 
1. นางพัฒนียา  อุปครุฑ
 
389 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงสิริยุพา  หาญเสมอ
 
1. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
390 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสุดทา
 
1. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
 
391 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เวทนา
 
1. นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล
 
392 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผลาชัย
 
1. นางกัญจนวรรณ  กอบแก้ว
 
393 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  สืบเพ็ง
 
1. นางประหยัด  ห้วยกัญจน์
 
394 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองดี
 
1. นางวิลัย  สมสาร์
 
395 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงภัศนันร์  บิลโต๊ะแหล๊ะ
 
1. นายศรายุทธ  ศรีสุทธา
 
396 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังปืน 1. เด็กหญิงวรรณณิสา  บุญยืน
 
1. นายปัญญา  พลเภา
 
397 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายศิริวิมล  เสือนิล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เชยประโคน
 
398 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงอภิญญา   อุทาสวัสดิ์
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
399 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์  โหมดนอก
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิศิลป์
 
1. นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ์
 
401 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงดลยา  บัวศรี
 
1. นายอดุลย์ สิริ  นรภาร
 
402 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปัทธิสามะ
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
403 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สีโพธิ์กลาง
 
1. นางสุพัตรา  จันทร์พิทักษ์
 
404 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจันทกาญจน์  บุญวัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
405 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนุชจรี  จิตสันติ
 
1. นางสาวภัทรภร  ย่องตีบ
 
406 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงสุนิศา   อยู่อินทร์
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
407 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  ยอดศรีทอง
 
1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง
 
408 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ท่าวิลัย
 
1. นายสมศักดิ์  ชัยศร
 
409 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทวีผล
 
1. นางสาวประถาพร  ชมระกา
 
410 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกานดา  พรมพานิช
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
 
411 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  โชติพรหม
 
1. นางยุภาวดี  เขม่นการไถ
 
412 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงดารณี  สีมาโสม
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงษ์สมบูรณ์
 
413 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงยุวาลี  หอมมาก
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
414 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีดารี
 
1. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
415 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงธราธาร  คนหมั่น
 
1. นางสาวกัลยา  ทะสะระ
 
416 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงทัชฌา  หล้าภูเขียว
 
1. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
417 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายรัตนตรัย  สีทอง
 
1. นางวรรณนพ  สิงห์แก้ว
 
418 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสมบัติ
 
1. นางจิระวรรณ  เชื้อสุข
 
419 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงอัญชัญ  ฤกษ์ศรี
 
1. นางระเบียบ  กำปั่นทอง
 
420 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายทรัพย์เจริญ  บัวบาน
 
1. นางสาวสมศรี  พงศ์พัชราพันธ์
 
421 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงนลวรรณ  สวัสดิ์เอื้อ
 
1. นางธนัญญา  มานะคิด
 
422 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เหลาลา
 
1. นางวรรณรัตน์   เตชะพร้อมวุฒิ
 
423 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.7 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนคำ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ดรราชลี
 
424 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงธิติมา  มาศนอก
 
1. นางสุภัทรา  มะตะราช
 
425 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เดชป้องหา
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
426 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรวี  คลังภักดี
 
1. นางสาวสุภาภร  เพชรรักษา
 
427 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงแพรวชมพู  แซ่คู
 
1. นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง
 
428 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุพเขตร์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
 
429 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงวราภรณ์  รัศมีเดือน
 
1. นางสาวชนัดดา  บ้านแสน
 
430 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงอศิรวรรณ  ศิลประเสริฐ
 
1. นางนงสันต์  บาลลา
 
431 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงแอนนา  มาเรีย เบเนดิก
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
432 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงสุทิพภา  ศรีเขียว
 
1. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
433 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงรัชญากร  แช้มช้อย
 
1. นางสาวปาณิสรา  ดุจเฉลิม
 
434 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธีรดา  ชินนะหงษ์
 
1. นางสาวภาณิตา  ศรีชาหลวง
 
435 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงอารียา  คำสนิท
 
1. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
436 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  พาพักดี
 
1. นางพิมพ์พิชชา  เชื้อประทุม
 
437 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.6 เงิน 21 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  รัตนใบ
 
1. นายนพดล  ตันติศิริสมบูรณ์
 
438 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงปนัดดา  นามเดช
 
1. นางสมหญิง  พันธุ์ทูล
 
439 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายอัฐภิญญา  นามสา
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
440 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงพรนภา  เหวนอก
 
1. นางสุมาลี  ศรณรินทร์
 
441 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงนคนันฐินี  ทาเสนาะ
 
1. นางสาวสุวัชจนีย์  รอดจันทร์
 
442 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงมาลินี  จีเวิน
 
1. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
 
443 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงชนรดี  ทองพิมพ์
 
1. นางสาววนิดา  บุระคำ
 
444 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชนมน  โพธิ์วัตร
 
1. นางสาวสุปราณี  มุสิกา
 
445 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงนันทินี  ทาจุ
 
1. นางอารมย์  ร่วมสกุล
 
446 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กหญิงสภาพร  แก้วสุนทร
 
1. นางสาวทัศนีย์  เจดีย์
 
447 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68.4 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีพรม
 
1. นางสาวรัตนวรรณ  สุฤทธิ์
 
448 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68.4 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุขอนันต์
 
1. นางปนัดดา  ดุลชาติ
 
449 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเลิศ
 
1. นางสาววัลภา  สีสุกสด
 
450 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายนรากฤต  วะลัยใจ
 
1. นางอุดมรัตน์  ศิริวิ
 
451 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงพรนิภา  สมอุ่นจาน
 
1. นางปิยะนุช  เกาะโพธิ์
 
452 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงสุรัตสวฎี  ขอพบสุข
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
 
453 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงแพรวา  บุติมาลย์
 
1. นางกาญจนา  แสงเพ็ชร
 
454 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กชายศราวุธ  เสนะกูล
 
1. นางสาวสุพิศ  ทองโชติ
 
455 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66.75 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงกานดา  คำมาลา
 
1. นางวาสนา  ตั้งใจ
 
456 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงอรนินทร์  ศุภพิมล
 
1. นางสาวบุรีภรณ์  ภู่สอาด
 
457 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงดวงวิภา  สีอำคา
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทศพรพิทักษ์
 
458 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วลองบน
 
1. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
459 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพประมวล
 
1. นางอินทิราวดี  เจริญสุข
 
460 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงยุภาพร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสายใจ  วิริยะกิจ
 
461 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงพอ  พล
 
1. นายชัชวาลย์  จิราวัสน์
 
462 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงสุมิตตรา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนหาญ
 
463 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.8 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงสุจิรา  แสวงสาย
 
1. นางสายใจ  ช่อรักษ์
 
464 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.4 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงอริสรา  บุญขาว
 
1. นางธิดารัตน์  เรืองขจิตร
 
465 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.2 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงภัคภรณ์  ฆ้องอินตะ
 
1. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
 
466 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงศิริรัศมิ์  เศรษฐรัตนะโรจน์
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
467 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายธีรพงศ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุธีรา  รชตธำมรงค์
 
468 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63.8 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงรวิภา  ฆ้องจันทรา
 
1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
 
469 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63.6 ทองแดง 53 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กชายชุติพล  ร้อยมา
 
1. นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
 
470 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงภัทรศยา  วินิจ
 
1. นายวสุธร  วรรณชนะ
 
471 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กชายภานุพงษ์  เอมกลาง
 
1. นางชุตินันท์  รักษาสัตย์
 
472 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61.4 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ลูกภูเขียว
 
1. นางธนภร  ตีบจันทร์
 
473 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงพรรณนิภาภรณ์  เเก่นบุตรดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  คารม
 
474 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเลิศ
 
1. นางสาวกฤตพร  ตะเพียนทอง
 
475 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกันย์สุดา  แก้วตวม
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
476 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 60 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ภู่มาลา
 
1. นางสาวกนกพร  ลิ้มเส็ง
 
477 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงรัฐนาภรณ์  ผาหัวดง
 
1. นางลังลอง  สมสวย
 
478 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงชุติกานต์  แปยอ
 
1. นางจารุวัฒน์  อินพิทักษ์
 
479 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงสุปราณี  ตาใย
 
1. นางสาวศิริธร  วรรณโพธิ์
 
480 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   พรมภักดี
 
1. นางสุวรรณี  เงินบำรุง
 
481 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สายเคน
 
1. นางปัทมา   วงษ์ผึ่ง
 
482 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อ่างทอง
 
1. นางลำใย  ขันทองนาค
 
483 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  เรืองกล้า
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
484 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  เทียนงาม
 
1. นางสาวติณณา  สีสมญา
 
485 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงอรปริญญา  อัคระบุตร
 
1. นางจุฑารัตน์  นิลละมัง
 
486 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายดิฐษกร  เริงฤทธิ์
 
1. นายชยุต  ประนิคม
 
487 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จันดาวงษ์
 
1. นางปริศนา  สิงหาจุลเกตุ
 
488 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงกันต์ติชา  สารถิ
 
1. นางสิริโสภา  ปิงแก้ว
 
489 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงเกวลิน   เกษสุวรรณ์
 
1. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
490 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายนนธกานต์  เคนสิบสาม
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
491 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงพชรนันท์  วันบุญ
 
1. นางวรรณรัตน์   เตชะพร้อมวุฒิ
 
492 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายศราวุฒิ  ก้อนคำ
 
1. สิบเอกชุมพล  จำศรี
 
493 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นะราชา
 
1. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
 
494 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.44 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงอนินทิตา  อน๊อคชิ
 
1. นางนุชทิรา  สุรสูรย์
 
495 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงชนิดา   จำปาชื่น
 
1. นางภาวดี  สาอุตม์
 
496 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูมิประสพ
 
1. นางปราณี  อาทิตย์วงษ์
 
497 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อาสากิจ
 
1. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
 
498 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.25 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ชูสันเทียะ
 
1. นางไมตรี  พลเยี่ยม
 
499 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงปรารถนา  สดาวงษ์
 
1. นางสาวรัตนวรรณ  สุฤทธิ์
 
500 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทูลธรรม
 
1. นางสาววัลภา  สีสุกสด
 
501 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ชฎา
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
502 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนวงษ์
 
1. นายสำเริง  พึ่งจะฉาย
 
503 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงแพรวพราว  มูลเพ็ชร
 
1. นางธนัญญา  มานะคิด
 
504 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองเจริญ
 
1. นางสาวบุรีภรณ์  ภู่สอาด
 
505 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.75 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงปรานอม  ใหญ่กระโทก
 
1. นางสาวนันทิยา  สืบสุนทร
 
506 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.66 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงพรวี  สืบสุนทร
 
1. นางบุญทิม  แนวสุข
 
507 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รัตน์สิน
 
1. นางเมตตา  สง่างาม
 
508 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันดาแสง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไกรลาศ
 
509 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงกฤติกา  บุตรศรี
 
1. นางจิราพัชร  มีมงคล
 
510 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.75 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงแพรธารทอง  พันภูมิ
 
1. นางจิระวรรณ  เชื้อสุข
 
511 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงวริศรา  โยธา
 
1. นางอารมย์  ร่วมสกุล
 
512 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายนันทศักดิ์  หาน้อย
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
513 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 24 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงนิตยา   วังคีรี
 
1. นายประกฤษฎางค์  ทองอุไร
 
514 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 25 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงวลีรัตน์  สุขสมโชค
 
1. นางพยมรัตน์  อุดมทรัพย์
 
515 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.25 ทอง 26 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนเรียง
 
1. นางสาวกฤตพร  ตะเพียนทอง
 
516 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงรัชนี  ศรีหาดวง
 
1. นางนงสันต์  บาลลา
 
517 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กหญิงวาสิตา  สีสุพล
 
1. นางมาลี   พรรครัตน์
 
518 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 29 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  คำวงสา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
 
519 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 30 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขแจ่ม
 
1. นางสิรียา  ทิมรัตน์
 
520 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงตราดขวัญ  ศรีมาศ
 
1. นางประนอม  บุญชารี
 
521 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงนัชชา  พิมพ์อินทร์
 
1. นางสาววนิดา  บุระคำ
 
522 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงรุจิรดา  ประจันทะ
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
523 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงนภัสชล  คงทน
 
1. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
524 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ดุขุนทด
 
1. นางสุพินดา  แดงภักดี
 
525 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.66 ทอง 36 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปภาดา  คอมเหลา
 
1. นายธานี  สารวัน
 
526 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 37 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สุนทะโร
 
1. นางสาวดวงใจ  รีไพโรจน์
 
527 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 37 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายนิพล  นุงกระโทก
 
1. นางสาวสุธาวรินทร์   บุญเกิด
 
528 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.25 ทอง 39 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงลลิล  เทศทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
529 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.25 ทอง 39 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงธนัญญา  โยธาจันทรื
 
1. นางบุปผา  เอมบุญ
 
530 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงวนิดา  โพโส
 
1. นายศราวุธ  อภัยศิลา
 
531 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงเกษรา  ซอหิรัญ
 
1. นางจุฑารัตน์  นิลละมัง
 
532 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 43 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงดวงพร  ภูวงษ์ไกร
 
1. นายนฤดล  บังเมฆ
 
533 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 44 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กหญิงจันทนา  จันแล
 
1. นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์
 
534 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.35 เงิน 45 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงอริญญา    ธงช้าง
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
535 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 46 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศิริ
 
1. นางสาวสุรีย์  วงษ์เที่ยง
 
536 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.75 เงิน 47 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงพิพลรัตน์  พลจันทร์ทึก
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
 
537 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 48 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ปิ่นทองเจริญดี
 
1. นายชยุต  ประนิคม
 
538 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 49 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญชพร  ผุยผง
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
539 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 50 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กชายสหรัฐ  ประทุมเทศ
 
1. นางสุนันทา  ขาวผ่อง
 
540 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 51 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงศรุตา  สาทอง
 
1. นางสิริโสภา  ปิงแก้ว
 
541 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงอลิชา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวสำราญ  สุขพูล
 
542 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 53 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงศยามล  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขวัญงอน
 
543 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายศราวุฒิ  ช้างอ่อน
 
1. นางสาวพรทิวา  เบญจศีล
 
544 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 55 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
 
545 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  พรมโลก
 
1. นางสาวสุธีรา  รชตธำมรงค์
 
546 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60.6 ทองแดง 57 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวรัศมี  ปุยะติ
 
547 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  เถาชาลี
 
1. นางทวีสุข  เมืองสุข
 
548 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 59 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงวาสนา  สีฟ้า
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
549 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 60 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนากานต์  ซื้อสุวรรณ
 
1. นางไพบูลย์  เคนสิบสาม
 
550 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงอรชพร  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
 
551 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงศริลักษณ์  สิริพอน
 
1. นางสาวสุปราณี  มุสิกา
 
552 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1. เด็กชายอานนท์  อริยกุลประเสริฐ
 
1. นายบรรทม  ใจแกล้ว
 
553 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 64 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายธีรภัทร  ชุ่มยิ้ม
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุดสวาท
 
554 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 64 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวหทัยชนก  อยู่ชื่น
 
555 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียมเขา
 
1. นางสมใจ  ทางคะพิษ
 
556 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงณัฐฑริการ์  ประภา
 
1. นายอนุวัฒน์  จงใจหาญ
 
557 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงรดา  กรมเเสง
 
1. นางสาวชยุตม์ตรา   ดิษฐสรรพ
 
558 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 69 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทองศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครึ่งมี
 
559 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 70 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงสุชาดา  พลอยประทุม
 
1. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
 
560 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 70 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยราช
 
1. นางชุตินันท์  รักษาสัตย์
 
561 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  ศรีวงศ์หัด
 
1. นางชนาภรณ์  เกิดวัน
 
562 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ดิษฐ์เที่ยง
 
1. นางธนัญญา   บูคะธรรม
 
563 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วิทยา
 
1. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
 
564 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงสุวรรณา  หมื่นยิ่ง
 
1. นางปริศนา  สิงหาจุลเกตุ
 
565 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายชวนากร  แก้วละคร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
566 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสมนา  วิงวอน
 
567 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมเขียว
 
1. นางสาวอังคณา  เอี่ยมบุญ
 
568 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เป้าต้น
 
1. นางสมหญิง  พันธุ์ทูล
 
569 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ศรีโคตร
 
1. นายสมจวน  กองชิน
 
570 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงกานวิดา  ทมงาม
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
571 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงนริศรา  นอกพลกลาง
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
572 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยะปะตัง
 
1. นางสาววนิดา  บุระคำ
 
573 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  อ้นมา
 
1. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
574 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงกัญญา  สุวรรณ์
 
1. นางสาวกัลยา  ทะสะระ
 
575 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ภะวะเสนัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
576 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สามารถ
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
577 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงรัตนาพร   หงษ์กัณหา
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
578 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงการตนาทิพย์   ร่วมทอง
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
579 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 11 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงวาสนา  โพธิน
 
1. นางสุพัตรา  จันทร์พิทักษ์
 
580 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงวัลวลี  โพโส
 
1. นางสาวประถาพร  ชมระกา
 
581 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  คำสา
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
582 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เทียบแก้ว
 
1. นางสาวสายนภา  รักษาพล
 
583 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงปณิดา  พวงแก้ว
 
1. นางเกษร  โพธิ์ศรี
 
584 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ภูมินา
 
1. นางสาวจินตนา  พางาม
 
585 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัตถาพงษ์
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
 
586 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายศุพสิน  ศิลารักษ์
2. เด็กชายอนพัช  วิเชียร
3. เด็กหญิงแพรวพรรณารายณ์  ชัยรักษา
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
 
587 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสมหมาย  ก่อกำลัง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมานาง
3. เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์คำ
 
1. นางเกษร   โพธิ์ศรี
2. นางเกษร  โพธิ์ศรี
 
588 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิลปสูงเนิน
2. เด็กชายนัฐพันธ์  ลีศรี
3. เด็กหญิงสุธัญญา  อาจยาพวง
 
1. นางสาวสายนภา  รักษาพล
 
589 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กชายพงษ์เผ่า  เชิงเขา
2. เด็กชายสดใส  จันทร์กลาง
 
1. นางพรทิพย์  มูลรัตน์
 
590 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สายสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ดิษฐศรี
 
1. นางสาวธีรา  ชุณสนิท
2. นางสาวสำเนียง  คำต่าย
 
591 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงทองประกาย  บิณฑบาตร
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสงค์
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
592 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงวาสิตา  พัดลม
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  แก้วหิน
 
1. นายอนุวัฒน์  จงใจหาญ
 
593 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายนพพร  ชมภูโคตร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มาลาสาย
 
1. นางสาววิภาวรรณ  สมคูณ
2. นางสาวนวลละออ  พิณเสนาะ
 
594 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงพันทิมา  พร้อมทรัพย์
2. เด็กหญิงสิดาพร  แสงจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
595 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทาทองคำ
2. เด็กหญิงพิยดา  พุดทอง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
2. นางปิยนันท์  สงวนศรี
 
596 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงธิพาวดี  วงษ์ศรีทา
2. เด็กหญิงปาริตา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางลวภา  สิทธิจันทร์
2. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
597 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงค์ปัญญา
2. เด็กหญิงพรชนก  สิทธิกุล
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
2. นางสาวปราณี  สุพรรณโน
 
598 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงพรเทวี  สวัสดิ์กิจ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พาทอน
 
1. นางจิราพัชร  มีมงคล
2. นางอินทิราวดี  เจริญสุข
 
599 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  กงถัน
2. เด็กหญิงสริตา  ฉิมแก้ว
 
1. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
2. นางสาวอังศุมาลี  เสียงเพราะ
 
600 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงพนิดา  ถำวาปี
2. เด็กหญิงสโรชา  สันทอง
 
1. นางกัญจนวรรณ  กอบแก้ว
 
601 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ภู่อ่างทอง
2. เด็กชายเสกสรรค์  บูรณะณัฎฺิ
 
1. นางสาววาสิฎฐี  สุทารส
2. นางสาวสุพัตรา  ครึ่งมี
 
602 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกิริยา  โคกสันเทียะ
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ประสระสมมูล
 
1. นางสาวสุปราณี  มุสิกา
 
603 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  โมกไธสง
2. เด็กหญิงสลิตา  หลุ่มใส
 
1. นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา
2. นางสาวพจนีย์  ทรายงาม
 
604 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงจันธิดารัตน์  เกตุหอม
2. เด็กหญิงณัฏฐริตรา  ประจันบาล
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
605 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  มีทรัพย์มั่น
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  ดาวัลย์
 
1. นางสาวสุภาภร  เพชรรักษา
 
606 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  วงษ์ตรี
2. เด็กชายสุรพงษ์  มะณีคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
607 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายศิริโชค  พนมสัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ลมพัด
 
1. นางเพ็ญพิมล  มั่นคงโชคดี
2. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
 
608 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  นิลา
2. เด็กหญิงวริศรา  เพิ่มขุนทด
 
1. นางบุปผา  เอมบุญ
 
609 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงสกลสุภา  แสนภูวา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พันธุ๋แจ่ม
 
1. นางสัญญลักษณ์  ปรัชญเมธา
2. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
 
610 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายทศพล  ปัญญาวงค์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ไชยโครต
 
1. นายนฤดล  บังเมฆ
2. นางสุภาพร  ศรีมงคล
 
611 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงนารี  วงศ์สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  พรมภักดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
 
612 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กชายพิทักษ์  นิลทอน
2. เด็กหญิงศิลาวรรณ  ทารัญย์
 
1. นางสมนา  วิงวอน
2. นางสายใจ  วิริยะกิจ
 
613 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายวงกต  สิงดี
2. เด็กชายสุริยา  เกื้อกูล
 
1. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นางวิไลรัตน์  นุชเล็ก
 
614 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงศริณญา  สามารถ
2. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ลบบำรุง
 
1. นางจิราภรณ์  ปลื้มพันธ์
2. นางสาวนารีรัตน์  หาญป้อ
 
615 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อุนาสิงห์
2. เด็กหญิงชลิดา  อ่อนสีน้อย
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
2. นายพสิษฐ์  อุไรพันธ์
 
616 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงกัลยาณี   รูปสม
2. เด็กหญิงชนิกานต์   ขุนชำนาญ
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
617 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฆ้องเดช
2. เด็กชายอรัญ  ด่านแก้ว
 
1. นายศราวุธ  อภัยศิลา
2. นางสาวประถาพร  ชมระกา
 
618 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยากร  เจ๊กนอก
2. เด็กหญิงวรญา  สิริบวรภัทร
 
1. นางไมตรี  พลเยี่ยม
 
619 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พินิจ
2. เด็กหญิงลองทิพย์  กองใจ
 
1. นางปราณี  อาทิตย์วงษ์
2. นางวรรณา  ชมภู
 
620 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกำไร  ยุทธิดา
2. เด็กหญิงศิรินาท  ชัยพงษ์
 
1. นางวงเดือน  จันทมาลา
2. นางสุมิตรา  สีดาบุตร
 
621 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กหญิงพาขวัญ  พงษ์สนาม
2. เด็กชายสุรเดช  ผาดง
 
1. นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
 
622 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงนิภาพร  จำปาสา
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กงทอง
 
1. นางน้ำค้าง  พรหมณา
2. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
623 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ประวัติวงศ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  วิงวอน
 
1. นางอรวรรณ  ชัยศร
2. นายสมศักดิ์  ชัยศร
 
624 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านซับสิงโต    
625 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพลอยนลิน  มีบุญญา
2. เด็กหญิงสุภิสรา  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสมใจ  ทางคะพิษ
 
626 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงสา  เพียบ
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  โยธะการี
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
2. นางยุภิณย์  หงษ์สีลา
 
627 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงพิราอร  โมรานอก
2. เด็กชายเร็ต ที  เจีย
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
2. นางน้ำค้าง  พรหมณา
 
628 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงคำหล้า  วายลม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อิมทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ชัยศร
2. นางอรวรรณ  ชัยศร
 
629 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กชายทรงเกียรติ  หริคำภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
630 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงพรนพิน  เดิมขุนทด
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองแสง
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
2. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
 
631 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ภักมี
2. เด็กหญิงเพียงทิวา  ประจักษ์
 
1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง
 
632 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปณิตา  คอมเหลา
2. เด็กหญิงอรจิรา  บุญใส
 
1. นายธานี  สารวัน
 
633 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงนภัสสร  สอนวิชา
2. เด็กหญิงวิสุดา  ภารี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
 
634 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงพิไลพร  พันปาน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันปาน
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
635 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงนิศากร  พันธุ์เขตกรรม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เกียชะรัมย์
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญผล
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
636 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ท่าพริก
2. เด็กหญิงพรไพลิน  มาลี
 
1. นางสาวประถาพร  ชมระกา
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
637 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำภิระ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำภิระ
 
1. นายพินิจ  คนเสงี่ยม
2. นางสาวทัศนีย์  วงษ์สมบูรณ์
 
638 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงดารัตน์  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงสุภัทตรา  พิมพา
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
639 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงสุกัลยาณี   แก้วม่วงพะเนา
2. เด็กหญิงสุจิตรา   โสดาคำ
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
2. นายวันชัย  ป้องชำนาญ
 
640 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วังนาค
2. เด็กหญิงสุนิศา  ศรดงบัง
 
1. นางยุภาวดี  เขม่นการไถ
 
641 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกรกนก  เสนีย์ศรีสกุล
2. เด็กชายชาตรี   แสบงศรี
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
642 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงจันทิมา  มูลมณี
2. เด็กหญิงชลันดา  สมสกุล
 
1. นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ์
2. นางสาวเชาวลักษณ์  ถือสัตย์
 
643 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงจารุนิภา  จันทร์เจียม
2. เด็กหญิงอารยา  เวชพร
 
1. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
644 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงปิยพร   ก้อนจันทร์เทศ
2. เด็กหญิงเกสราภรณ์  จิตรซ้าย
 
1. นายอดุลย์สิริ  นรภาร
2. นางเกษร  โพธิ์ศรี
 
645 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงวาสนา  สนนอก
2. เด็กหญิงอรสา  คำพุฒิ
 
1. นางสาวกัลยา  ทะสะระ
2. นายสุคนธ์  หารชุมเศษ
 
646 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบุบผา
 
1. นายรังสิต  ศิลาลิขิต
 
647 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงพิชชาอร  พิพิทรอด
 
1. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
648 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายณภัทร  ดีนุช
 
1. นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมสอาด
 
649 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายอภิลักขณ์  จันลา
 
1. นายกุลอธิป  ศรีวงษ์
 
650 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงเปมิกา  สกุลฉ่ำ
 
1. นางสาววิไล  ใจไธสง
 
651 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวจันทร์
 
1. นางสาววิภา  อนันต์
 
652 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงธนัชชา  กล้าจงยิ่ง
 
1. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
 
653 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เหล่าพิลัย
 
1. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
654 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายปภาวิน  ทองวิจิตร
 
1. นางณิชากุล  ท้าวสาลี
 
655 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายประสิทธิชัย  เหิมขุนทด
 
1. นางสมพร  เกิดทอง
 
656 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุจริต  ศรีหามาตร์
 
1. นายเชาวลิตย์  ชูจันทร์
 
657 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุตรตะพรม
 
1. นางดารารัตน์  อุกระโทก
 
658 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายนฤภร  สายบุญนาม
 
1. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
659 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  ภูมิลำเนาว์
 
1. นางนันทนา  พะมุลิลา
 
660 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายรวิสูต  พรมมากรณ์
 
1. นางสาวจิราภร  รีฮุง
 
661 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงอรัญญา  ราชโยธา
 
1. นางสาวกอแก้ว  ขันชะลี
 
662 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายนพรุช  ลาน้ำเที่ยง
 
1. นางสุกัญญา  ธรณิศราติพงศ์
 
663 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงธนัชญา  หว่างกล่อม
 
1. นายสุริยนต์  เคนรัง
 
664 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายภาสกร  พรมสุ
 
1. นายอนุพงษ์  ปราสาทภิญโญ
 
665 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายชนากร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางปิยะนุช  เกาะโพธิ์
 
666 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 21 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายธนพล  ดวงจินดา
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
667 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงรมิตา  วงษาวิชัย
 
1. นางเพลินพิศ  ติระวัฒน์
 
668 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเงิน
 
1. นายบุญส่ง  ทองคำ
 
669 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์งาม
 
1. นางจินตนา  ด่านปรีดา
 
670 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายมิ่งมงคล  เฉลิมศรี
 
1. นางธนภร  ตีบจันทร์
 
671 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กชายนฤพนธ์ฺ  โมซา
 
1. นางสาวทัศนีย์  เจดีย์
 
672 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายกฤษกร  พันสาง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครประสี
 
673 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงอมลภา  ผลสุข
 
1. นางสุวรรณี  เงินบำรุง
 
674 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายสุภฤษฎิ์  อภิวรรณ
 
1. นางสุดาพร  วันหนองสา
 
675 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  กล้านา
 
1. นางลำพึง  เชื้อดี
 
676 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงวนารีย์  สว่างอารม
 
1. นายสามารถ  จันทร์ตุ่ย
 
677 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กชายภาฆิน  ทับทรวง
 
1. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
678 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  แสนยอง
 
1. นางกฤษณา  เสาวบุตร
 
679 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงศรัณยา  สุดใจ
 
1. นายประยูร  สอนเจริญ
 
680 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เจริญวรรณ
 
1. นางสมส่วน  กำไลเงิน
 
681 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 36 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  อุ้ยเพชร
 
1. นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์
 
682 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงนันทิยา  วังทะพันธ์
 
1. นางสาวมลฤดี  สมจิตร
 
683 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงปัทมพร  ปลายชัยภูมิ
 
1. นายชัชพงษ์  ระวังการ
 
684 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
685 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงสวยวิไล  ปะคำแหง
 
1. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
686 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงอมรา   พลมาตย์
 
1. นายประยูร   ฉิมพานิช
 
687 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงนิภาพร  วารีนพรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  สุขวิชัย
 
688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  บุญล้น
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
689 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กชายวิทวัส  แสนมี่
 
1. นางธิดารัตน์  เรืองขจิตร
 
690 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  บุญโกมล
 
1. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
 
691 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  โสภา
 
1. นายวันชัย  ชุณหพันธ์
 
692 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ชุ่มสูงเนิน
 
1. นายเวโรจน์  โมกข์ศาสตร์
 
693 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสราวุฒิ  คำมุกดา
 
1. นางสมศรี  สมยา
 
694 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงลัคนา  พิกุลเงิน
 
1. นางสาวนิตยา  คำสิงห์
 
695 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 49 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายวรวัช  ทันดอน
 
1. นางวนิดา   พรมสร
 
696 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายณฐพล  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางสายใจ  ถานะวร
 
697 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมจิตร
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
698 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายพีรดา  ภาสุวรรณ์
 
1. นายจักรีพล  พะมุลิลา
 
699 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงชุติมา  สีใคร่
 
1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
 
700 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงนัชชา   ศรีโสภา
 
1. นางสาววีนัส  แสนจันทร์
 
701 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงณัตฐญา  โหง่นคำ
 
1. นายจำเนียร  พันสีทา
 
702 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงชณัฐตา  แดงสีดา
 
1. นางปราณี  ศรีทน
 
703 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายกิตศักดิ์  ชาวเวียง
 
1. นางสุพิศ  ปังอักษร
 
704 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ปัญญา
 
1. นายเมฆสยัณห์  นิรันต์สุข
 
705 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายดิฐษกร  เริงฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  น้อยบุดดี
 
706 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กชายพัทธพล  เขมรไทย
 
1. นายพล  มิ่งขวัญ
 
707 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายพชร  จิระดำเกิง
 
1. นายเทพกร  แซ่อึ้ง
 
708 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ประจันทะ
 
1. นายสุรพล  มั่นนัก
 
709 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงญาณวดี  นะรานันท์
 
1. นางสุกัญญา  เจริญยิ่ง
 
710 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ซ้ายสุข
 
711 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายธนดล  ชันกระโทก
 
1. นายจักรีพล  พะมุลิลา
 
712 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ผดุงศักดิ์
 
1. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
713 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายนนท์ธวัช  หาญนอก
 
1. นางจินตนา   โชติเสน
 
714 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีชมภู
 
1. นางสาวกาญจนา  มูลเพีย
 
715 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 1. เด็กหญิงรังสิมา  ป่ากว้าง
 
1. นางสาวผุสดี  นารถสิทธิ์
 
716 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายรัชตโยธิน  น้ำหวาน
 
1. นายกุลอธิป  ศรีสมัย
 
717 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายภานุพงศ์  นึกสู้
 
1. นางสมพร  เกิดทอง
 
718 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกรกนก  เลื่อมนิรันดร์
 
1. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
719 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพายุ  ฟองน้อม
 
1. นางสมศรี  สมยา
 
720 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงอันดา  ดีงาม
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
721 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กชายกอปชัย  สุวรรณสน
 
1. นางละเอียด  ทาวี
 
722 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายธนพัฒน์  บัวหอม
 
1. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
723 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงอจลา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นายภิญโย  วงค์สีไส
 
724 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงสุลักขนา  แย้มแก้ว
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
 
725 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายมงคล  ศรีกระสัง
 
1. นางสาวจงจิตร  มุ่งเกิด
 
726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายธนพล  เสวิสิทธิ์
 
1. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
727 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายธนชัย  ไทยเทียมสิงห์
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
728 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กชายบูรพา  คำสิงห์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประสานศรี
 
729 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมภูเทพ
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
 
730 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พิมมะทา
 
1. นายปราโมทย์  บุญสมนึก
 
731 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงสิริยากร  คลังชำนาญ
 
1. นางสุภาพร  ตุ่ยไชย
 
732 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายชูเกียรติ  ช่างหล่อ
 
1. นางอรวรรณ  ฉาบกังวาล
 
733 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  แหวนแก้ว
 
1. นางสาวสมรักษ์  คำมี
 
734 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุทธิเรือง
 
1. นางมานิสา  เทียมสกุลวนิช
 
735 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กหญิงศิลป์สภา  สุริยะ
 
1. นางศรีทอง  จันทรา
 
736 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  สวัสดี
 
1. นางสาวสุรีมาศ  ย่อยกระโทก
 
737 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหล่าเปีย
 
1. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
 
738 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงทรายทอง  ศรีนาง
 
1. นางสมหวัง  สุขกุล
 
739 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายณัฐภาส  บัวลา
 
1. นางสาวพรทิวา  เบญจศีล
 
740 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสาธิตา  บุญเกิด
 
1. นายอรรถวุฒิ   บุญที
 
741 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายวรพงษ์  หินเหล็ก
 
1. นายณรงค์  ลีศรี
 
742 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  ไชยขันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  คำสิงห์
 
743 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงจุฑามาส  วระสาร
 
1. นางพรชนก  ออมสิน
 
744 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายธนภัทร  คำพงษ์
 
1. นางสาววรารัตน์  กันเย็น
 
745 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  กมล
 
1. นางสาวกอแก้ว  ขันชะลี
 
746 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  พรมดี
 
1. นางสาวอารยา  อาจหาญ
 
747 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วมาต
 
1. นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ
 
748 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 42 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายเทพนที  จำปาทิพย์
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
749 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายภราดร  สินมี
 
1. นางสาววีนัส  แสนจันทร์
 
750 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงไพลิน  เขื่อนจะนะ
 
1. นางสุดาพร  วันหนองสา
 
751 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 46 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายอิทธินพ  ผลเลลัย
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
752 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายปีตอง  เปาซีทวน
 
1. นางพยมรัตน์  อุดมทรัพย์
 
753 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายเวโรจน์  โมกข์ศาสตร์
 
754 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงปิยพร  ม่วงกล่อม
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
 
755 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายธีรเดช  เรียมสันเทียะ
 
1. นางแสงเทียน  ฉ่ำเพชร
 
756 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  แสนทวี
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
 
757 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14.5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายปฏิกรณ์  สมอาษา
 
1. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
 
758 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14.5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  หมื่นหาวงศ์
 
1. นายวิรัตน์  พันธุ์พานิช
 
759 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14.5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  ขวาชาลี
 
1. นางบุญญารัสมิ์   ช่างกลึง
 
760 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14.5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายเอกรินทร์  กิ่งสาร
 
1. นางประหยัด  ห้วยกัญจน์
 
761 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 56 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายเปรมปรานต์  ลาภวงศ์
 
1. นางหงษ์นภา  วิลัย
 
762 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13.5 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายโกวิท  จันทรักษา
 
1. นางสาวมุกดา  นรสิงห์
 
763 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายศราวุธ  เข้ม
 
1. นางสุทธาทิพย์  ศรีศักดิ์
 
764 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายวีระภาพ  แสงทอง
 
1. นายดิเรก  แสนใจกล้า
 
765 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11.5 เข้าร่วม 60 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายชานน  หลอดแก้ว
 
1. นายนิยะพงษ์  รักยศไทย
 
766 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 61 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พันพรม
 
1. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
767 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กชายปภาวินท์  บุญแย้ม
 
1. นายโอกาส  ลือคำงาม
 
768 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 63 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงแสงดาว  จูมะโรง
 
1. นายดุสิต  คำหนองไผ่
 
769 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 64 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายราชานนท์  ถาวรสันต์
 
1. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
770 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายวรเมธ   ชันพรมมา
 
1. นางสาวสุรีย์พร   ศรีทอง
 
771 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายอนุชา  จ่าศาล
 
1. นางจงรักษ์  บูรณะภักดี
 
772 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงกุลวดี  ฆ้องชะดา
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา
 
773 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายสราวุธ  แก้วมาลา
 
1. นางสาวเรียม  สุขกล่ำ
 
774 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  น้อยบุดดี
 
775 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงมาร์โคนี  อายุบุญชู
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
 
776 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงพรชนก  สิทธิกุล
 
1. นายกิตติ  ยอดยิ่ง
 
777 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. นายอนุศิษฏ์  กันสุริยะบุตร
 
1. นางสาวพนารัตน์  ปัทมขจร
 
778 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตนา  แซ่จือ
 
1. นางสาวสุรีมาศ  ย่อยกระโทก
 
779 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายกรวิชญ์  สีหะ
 
1. นายอดิศักดิ์  พันธุโพธิ์
 
780 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เต่าเล็ก
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
781 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ฉัตรมาลีรัตน์
 
1. นายอมร  สายใจ
 
782 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  อินผัด
 
1. นางอรพิน  ลีศรี
 
783 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายโกวิท  สำราญ
 
1. จ.ส.อ.วินัย  คำภาชาติ
 
784 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายเมธี  สมศรี
 
1. นางอาตรีนา  จันทร์เนย
 
785 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายสิรดนัย  วังคีรี
 
1. นายอรรถวุฒิ   บุญที
 
786 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ส่องแสง
 
1. นางกาญจนา  ฤทธิ์แก้ว
 
787 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. นางสาวสุภาพร  สังข์เครือ
 
1. นางปราณ๊  ฆ้องหลวง
 
788 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงสุมิตา  เภาดี
 
1. นายเปี่ยมศักดิ์  เดชขันธ์
 
789 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงวิธิดา  เทียนนาวา
 
1. นางสาวจิราภร  รีฮุง
 
790 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายอรรถพร  มีสุข
 
1. นางสาวออรยา  ชินหู
 
791 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศรัณญา  จันทบาน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สมบูรณ์ศักดิ์
3. เด็กชายอนุศาสตร์  พิพิธภัณฑ์
 
1. นายประทีป  สุภพิมล
2. นางสุทธารัตน์  นิ่มนวล
 
792 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  มั่นคง
2. เด็กหญิงพลอยรัศมี  คุณสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  แป้สูงเนิน
 
1. นายกฤติน  คงเสนา
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
793 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  มะณีคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยฉลาด
3. เด็กหญิงเขมมิกา   อินทร์รัตนะ
 
1. นางสาวจงจิตร  มุ่งเกิด
2. นางสาวฉัตรชบา  วงรินยอง
 
794 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  แตงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรมงคล  นะราแก้ว
3. เด็กหญิงภัคธีรา  พึ่งเกษม
 
1. นางสาววรารัตน์  กันเย็น
2. นางบุษปวัน  ศรีสุทธา
 
795 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  สาระคำ
2. เด็กหญิงธิติมา  แสงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปภัทรสรญ์  ยมยิ่ง
 
1. นางสาวสุมาลี  คำเหมา
2. นางสาวภัทรนันท์  โสดาจันทร์
 
796 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทูคำมี
2. เด็กหญิงกัลยา  ศรีกอง
3. เด็กหญิงพิมพา  บัวเปรม
 
1. นางกาญจนา  ฤทธิ์แก้ว
2. นายประทีป  สุภพิมล
 
797 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงศศิกากาญจ์  สิงคูบอน
2. เด็กหญิงศิริยาวรรณ  ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงศุภมาส  ปั้นทอง
 
1. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
2. นางสาวทิพย์  คณาญาติ
 
798 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรรวณี  สมสามารถ
2. เด็กหญิงมินตรา  โคกกระทิง
3. เด็กหญิงรินรดา  ขุมทรัพย์
 
1. นางหงษ์นภา  วิลัย
2. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
799 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิระประภา  แดงด้วง
2. เด็กชายปฏิพล  วังคีรี
3. เด็กชายอนุชา  เลขามาศ
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
800 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงชนากานต์  พิศงาม
2. เด็กหญิงทักษพร  ศรีปัตเนตร
3. เด็กหญิงอรกมนณ์  หนูม่วง
 
1. นางสาวกาญจนา  มูลเพีย
2. นางสาวสุพัตรา  ครประสี
 
801 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปอรรัชม์  สำราญ
2. เด็กหญิงฟ้าพราว  ดวงเนตร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มะลิเกตุ
 
1. นางสาววิภา  อนันต์
2. นางอรพร  ภูมิลี
 
802 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญธรรม
2. เด็กหญิงภัทรพร  ทองคำสุข
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  หงส์วริทธิ์ธร
 
1. นางวราภรณ์  สุขวิชัย
2. นางสาวสกาวเดือน  เชื้อรำ
 
803 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายกันทรากร  ชารัมย์
2. เด็กชายวิริยะ  แพลอย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลาอุดม
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
 
804 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กกพิมาย
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ชิดชมนาด
3. เด็กชายเดชาธร  หุ้มไธสง
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
2. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
805 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  กลิ่นถาวร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูดี
3. เด็กชายอมรพิทักษ์  อุปคิ
 
1. นางวราภรณ์  พึ่งพรม
2. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
806 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ด่านมะลิ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทร์ท้วม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นิละนนท์
 
1. นางพรรณิภา  หอมไกล
2. นายธนวัฒน์   อุปนันท์
 
807 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธีรวัต   รัศมี
2. เด็กชายนัทธี  สะเบา
3. เด็กหญิงศุภาพร  พาสวัสดิ์
 
1. นางสาวออรยา  ชินหู
2. นางสุภาพร  ตุ่ยไชย
 
808 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดุลย์สอน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญจูม
3. เด็กชายประวิทย์   กุดโต้
 
1. นางพเยาว์  ด้วงทอง
2. นางสาวสมัย  ปัญญา
 
809 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกีตาร์  หลักหาญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำกลิ่น
3. เด็กชายไชยพร  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวเมธิษา  มีผล
2. นางสาวอัจฉรา  กรัดกระยาง
 
810 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงญานิกา   บุญขุนยัง
2. เด็กหญิงนงค์นุช  ธงชัย
3. เด็กหญิงสิริวิมล   อังกาบ
 
1. นายอมร  สายใจ
 
811 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงนวภัส  จั่นเพชร
2. เด็กชายประสาน  มืดหาญ
3. นายวรรณเพ็ญ  เจริญสุข
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
2. นางสาวบุญพาสุข  แสงทอง
 
812 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายทยากร  อินผล
2. เด็กหญิงอริสรา  พยัฆษา
 
1. นางวิมลรัตน์  คังคายะ
2. นายนพพร  คู่แก้ว
 
813 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายตุลธร  เดชสุภา
2. เด็กหญิงฤทัยภัทร  กบินทร์โรจน์
 
1. นางสาววิภา  อนันต์
2. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
 
814 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ศิริธีรพัฒน์
2. เด็กชายสมภพ  ใจตั้ง
 
1. นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข
2. นางสาวนภชนก  กุลประดิษฐ์
 
815 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายชาคร  วิจิตรภาพ
2. เด็กชายอัศวิน  หมื่นไสยาสน์
 
1. นายประมาณ  ชะฎาทอง
 
816 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เฉลยสาร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เรืองอ่อน
 
1. นางสาววิเรืองรอง  บุญกระโทก
2. นางสาวกุลนันท์  อินนวน
 
817 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   แหลมคม
2. เด็กหญิงอรษา  ขำสูงเนิน
 
1. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
2. นางเบญวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
 
818 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  ธรรมวิเศษ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  โตพิมาย
 
1. นางสาวสุรีมาศ  ย่อยกระโทก
 
819 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายจักริน  แก้วสาหร่าย
2. เด็กชายนฤดม  เชาวนะพานิช
 
1. นายเปี่ยมศักดิ์  เดชขันธ์
2. นายภิญโย  วงค์สีไส
 
820 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจิราพร  เสาะสูงเนิน
2. เด็กชายพิชยา  กล่อมมิตร
 
1. นายธนวัฒน์  อุปนันท์
2. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
821 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายจิโรจน์  สกุลดี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ฆ้องสุข
 
1. นางสุทธาทิพย์  ศรีศักดิ์
2. นางนิฤมล  ลอยเมฆ
 
822 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายปริญญา  ภูมิภูเขียว
2. เด็กชายพชรดนัย  ศรีวะวงษ์
 
1. นางพรรณิภา  หอมไกล
2. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
823 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุทธิชัย  เดียดสูงเนิน
2. เด็กชายสุบิน  ไพรจิตร
 
1. นายเปี่ยมศักดิ์  เดชขันธ์
2. นายภิญโย  วงศ์สีไส
 
824 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายจิรนันท์  ดิระพันธ์
2. เด็กชายเกษมพันธ์  มีพันธ์
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
2. นางวันเพ็ญ  ดาประโคน
 
825 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงปานิสา  ปานาสา
2. เด็กหญิงไพจิตร  อินสุวรรณ
 
1. นางสาววิเรืองรอง  บุญกระโทก
2. นายดุสิต  คำหนองไผ่
 
826 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์แสง
 
1. นางสาววรพร  ประสงค์เจริญ
 
827 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงทอฟ้า  ปัญญาดำรงทรัพย์
 
1. นางอรพร  ภูมิลี
 
828 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูนุกูลพงษ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ไชยพิณ
 
829 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วรรณกุล
 
1. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
830 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 5 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงมิรันตี  สีหงสา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ซ้ายสุข
 
831 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายวรปรัชย์  จ้อยชัย
 
1. นางพะเยาว์  อุไรพันธุ์
 
832 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 5 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายรชต  ธรรมโชติวร
 
1. นางอรวรรณ  อากาศชัย
 
833 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายปิยวุฒน์  สีลาโชติ
 
1. นางสโรชา  แก้วตะพาน
 
834 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กลิ่นนิล
 
1. นายเชาวลิตย์  ชูจันทร์
 
835 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายสุทธิพัฒน์  ไชยานนท์
 
1. นางสาววรรณวิภา  หาญสุโพธิ์
 
836 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญโต
 
1. นางนันทนา  พะมุลิลา
 
837 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงจิราภา  สยาม
 
1. นายจักรีพล  พะมุลิลา
 
838 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงอัญชลี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
839 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายเพชรนรินทร์  สุวรรณะเพ็ญ
 
1. นายอนวัช  คงประเสริฐ
 
840 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายปวริศ  เจริญกุล
 
1. นายอนันท์  นิลละมัง
 
841 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายสมศักดิ์  ฟั่นเฟือ
 
1. นางสาวจารุวรรณณี  เหล่าดี
 
842 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กชายกิตติภพ  ฉุนเฉียว
 
1. นางสาววรรณิศา  ฦาชา
 
843 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายธณกร  ศุภธรรมกิจ
 
1. นางสาววัชรีพร  ขำเลิศ
 
844 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำมา
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
845 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงปภาวี  สิงหะผลิน
 
1. นายกุลอธิป  ศรีวงษ์
 
846 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายสุทธิรัก  แปลกจังหวีด
 
1. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
847 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สายรัตน์
 
1. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
 
848 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายภวกร  เจตนา
 
1. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
849 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายวิทวัติ  สีนุช
 
1. นางสาวนิสา  หาญกล้า
 
850 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จริตรัมย์
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
851 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กหญิงสันฤทัย  บุญมา
 
1. นางสอิ้ง  คงสมชม
 
852 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายมงคล  ทวนไธสง
 
1. นางสาวพรสุดา  สิงห์เธาว์
 
853 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายตะวัน  ปานทอง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สมานมิตร
 
854 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  หนูโพนทัน
 
1. นางสาวดารุณี  จำไป
 
855 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงพรประภา  สุดเนื้อทอง
 
1. นางสุวรรณี  เงินบำรุง
 
856 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 1. เด็กชายพัชรพล  สุพันธ์นา
 
1. นางวิลัย  สมสาร์
 
857 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายณัฐภูมิ   หาญชุก
 
1. นายประยูร  ฉิมพานิช
 
858 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ปานพลอย
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครประสี
 
859 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายอาทิตย์  บุญเต็ม
 
1. นายอนิรุทธ์  หนูสังข์
 
860 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ผึ่งผาย
 
1. นายวิรัตน์  เกาะโพธิ์
 
861 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายอดิศร  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุธาวรินทร์   บุญเกิด
 
862 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายนพรัตน์  แย้มเพชร
 
1. นางอรรถพร  พงศ์ปัท
 
863 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กหญิงไปรยา  รุประมาณ
 
1. นายสุรดี  กงแก้ว
 
864 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กชายศราวุธ  คัดทจันทร์
 
1. นางสาวทีศนีย์  เจดีย์
 
865 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงสุธิษา  บุรีขันธ์
 
1. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
866 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงปรานปริยา  คำกอง
 
1. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
867 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายชยุตพงษ์  จุมพล
 
1. นายปิยะวัตร์  ศิริโสด
 
868 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงรจนา  สมป้อง
 
1. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
 
869 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แสงทอง
 
1. นายนันทรัตน์  พงสวัสดิ์
 
870 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายพิพัฒน์  ฐานมั่น
 
1. นางสาววีนัส  แสนจันทร์
 
871 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พรมเปลว
 
1. นายบุญส่ง  ทองคำ
 
872 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขอนพกลาง
 
1. นางสาวจิราภร  รีฮุง
 
873 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายอริยวงศ์  วิสัยการ
 
1. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
874 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กหญิงอุมากร  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางบังอร  คล่องใจ
 
875 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายวิระนันท์  พิศนอก
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
 
876 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายวงศ์รพี  พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
877 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายศิริวัฒน์  พะธะนะ
 
1. นายสุพจน์  สุนนท์
 
878 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติวงษ์
 
1. นายมณฑล  เลิศสกุลธรรม
 
879 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายบอลล์  ถนัดทาง
 
1. นางสาวสุมาลี  คำเหมา
 
880 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายภาวิต  จันทร์แสง
 
1. นางสาววรพร  ประสงค์เจริญ
 
881 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายวชิรพงษ์  ปัตธาธรรมกุล
 
1. นายสุรพล  มั่นนัก
 
882 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
 
1. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
883 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายชุติพนธ์  กัลยาประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติ  บัวเผื่อน
 
884 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายสุพันธ์ษา  เขียนดี
 
1. นายอนันท์  นิลละมัง
 
885 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงภิติยา  ภิลัยวัลย์
 
1. นายเทพกร  แซ่อึ้ง
 
886 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายบัณฑิต  ทองใบ
 
1. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
 
887 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงไอญดา  คำชาลี
 
1. นายกฤติน  คงเสนา
 
888 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงรัตนากร  สว่างผุย
 
1. นางสาวจารุวรรณณี  เหล่าดี
 
889 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายปรีชา  มังคละคีรี
 
1. นางพะเยาว์  อุไรพันธุ์
 
890 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายยุพารัตน์  บุญพรมอ่อน
 
1. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
891 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กชายสหรัฐ  สีแสน
 
1. นางสุทธารัตน์  นิ่มนวล
 
892 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายประกาสิทธิ์  อรัญโชติ
 
1. นางสมศรี  สมยา
 
893 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายธันวา  พุทธวงศ์
 
1. นางอรวรรณ  ฉาบกังวาล
 
894 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ปะกิระสังข์
 
1. นางสาวกาญจนา  มูลเพีย
 
895 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายเกษม  ศรีเกษม
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
896 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายภัคพล  จันทกุล
 
1. นางสมหวัง  สุขกุล
 
897 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายอดิศร  ทุหา
 
1. นางแสงเทียน  ฉ่ำเพชร
 
898 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายพุทธิชัย  บุรมย์
 
1. นายชัยธวัช  อุตเสน
 
899 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงวนิดา  วังเหมือย
 
1. นายอรรถวุฒิ   บุญที
 
900 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กชายธาราดล  สมจิตต์
 
1. นายทิวาศักดิ์  เจนเชี่ยวชาญ
 
901 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีธาตุ
 
1. นายปราโมทย์  บุญสมนึก
 
902 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ว่องประจัน
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
903 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. นายพิชญ์ชาภรณ์  ต่างสี
 
1. นางสำรวย  วิลาสตระกูล
 
904 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงวัลนิดา  ยิ้มสาระ
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
 
905 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
906 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายรัฐพล  พรมทัศน์
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
 
907 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายธนกร  สมเย็น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์
 
908 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์   วงษ์ภูธร
 
1. นางจินตนา   โชติเสน
 
909 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายธีรยุทธ  อู่ทรัพย์
 
1. นางสาววีนัส  แสนจันทร์
 
910 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพียมขุนทด
 
1. นายภิญโย  วงศ์สีไส
 
911 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายศาสวัต  คำเกตุ
 
1. นายอนวัช  คงประเสริฐ
 
912 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เสนดอน
 
1. นางสาวผุสดี  นารถสิทธิ์
 
913 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายภูบดินทร์   ทินโฮง
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
 
914 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายเพชรกล้า  มงคลพันธ์
 
1. นายนิยะพงษ์  รักยศไทย
 
915 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กชายศิลาชัย  พ้นภัย
 
1. นางศรีทอง  จันทรา
 
916 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พฤฒิสาริกร
 
1. นายณรงค์  ลีศรี
 
917 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีวันดี
 
1. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
918 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กชายสหภาพ  วงคำสิทธิ์
 
1. นางพรชนก  ออมสิน
 
919 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายดัษกร   นายร้อยบุญที
 
1. นางสาวชื่นนภา  เสาประโคน
 
920 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีแหล้
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประสานศรี
 
921 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยยันต์
 
1. นางสุภาพร  ตุ่ยไชย
 
922 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายณภัทร  ชุณหพันธ์
 
1. นายกุลอธิป  ศรีวงษ์
 
923 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงธนัชชา  บึนขุนทด
 
1. นางอริสรา  บุทธิจักร์
 
924 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีนรครุฑ
 
1. นายจักรีพล  พะมุลิลา
 
925 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  กรอบสันเทียะ
 
1. นายกิตติ  ยอดยิ่ง
 
926 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1. เด็กชายพงศกร  เหมพรหม
 
1. นายอนุพงศ์  สามารถ
 
927 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กชายสุจินต์  เดชช่วง
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
 
928 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 51 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองดี
 
1. นางวิลัย  สมสาร์
 
929 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายอภิชาติ  คำแดง
 
1. นายดิเรก  แสนใจกล้า
 
930 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  มาลา
 
1. นางสาวสุรีมาศ  ย่อยกระโทก
 
931 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสมรักษ์  คำมี
 
932 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายธนกฤต  ชาพู
 
1. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
933 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงสิริกร  สุนิปา
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
 
934 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กชายชยากร  จุฬารี
 
1. นายเผด็จ  ทองพร้าว
 
935 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายวาคิม  ฆ้องจันทรา
 
1. นางสาวมุกดา  นรสิงห์
 
936 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายภูริช  บัวกองโค
 
1. นางฐิราภรณ์  มีผล
 
937 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กชายณัฐกิจ  โคตสีทา
 
1. นายโอกาส  ลือคำงาม
 
938 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญดง
 
1. นางณัฎฐณิชา  ฮาร์ริสัน
 
939 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ซ้ายสุข
 
940 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายวิศวกร   คุ้มทอง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรีทอง
 
941 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายชัชพล  ทรงสุข
 
1. นายปิยะวัตร์  ศิริโสด
 
942 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กชายธีรภัทร  กำปงซัน
 
1. นายไกลาส   เกตุเพ็ง
 
943 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายวรวิทย์  ขันทรศรี
 
1. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
 
944 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กหญิงธีราพร  ณรงค์ตะคุ
 
1. นางอรุโณชา  นาควิเชียร
 
945 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ลมพัด
 
1. ดาบตำรวจรุ่งอรุณ  ค่ำชู
 
946 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กชายเจษฎากร  หมอดี
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
 
947 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เชื้อรอด
 
1. นายดุสิต  คำหนองไผ่
 
948 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พวงจิตร
 
1. นายสุพจน์  สุนนท์
 
949 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงชลดา  กระแสสิงห์
 
1. นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา
 
950 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ผันผ่อน
 
1. นางสาวสุมาลี  คำเหมา
 
951 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายวัฒนศิลป์  มีประเสริฐ
 
1. นางปราณ๊  ฆ้องหลวง
 
952 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงฉัตรวิไล  ยอดโหง
 
1. นางสาวจิราภร  รีฮุง
 
953 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายศุภกิตต์   สืบเนตร
 
1. นางอรพิน  ลีศรี
 
954 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายวัฒนา  แสงเดือน
 
1. นางสาวพนารัตน์  ปัทมขจร
 
955 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงพรชิตา  เฉื่อยกลาง
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
956 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. นายอุดมทรัพย์  ฆ้องต้อ
 
1. นางกาญจนา  ฤทธิ์แก้ว
 
957 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายทินกร  สีวัง
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
 
958 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงอังควิภา  บ่วงเพชร
 
1. นางสาวนิศารัตน์  วงษ์สกุล
 
959 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  ปัญญา
 
1. นางสาวออรยา  ชินหู
 
960 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงนันทนา  พิพิพันธ์
 
1. นายอนวัช  คงประเสริฐ
 
961 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายสิรภพ   สรสิทธิ์
 
1. นายอรรถวุฒิ   บุญที
 
962 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงรุจิรา   บุญประกอบ
 
1. นายอมร  สายใจ
 
963 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงสรยา  สาเจริญ
 
1. นางสาวสุรีมาศ  ย่อยกระโทก
 
964 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสายธาร  นนท์สืบเผ่า
 
1. นางสาวเมธีษา  มีผล
 
965 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  เปียงเก๋
2. เด็กหญิงวิภาวี  ศิริโชคบุญอุดม
3. เด็กหญิงอารียา  มิ่งคำมี
 
1. นางธนพร  ภูติโส
 
966 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า
2. เด็กหญิงญาธิป  พันธุ์หินลาด
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสุจิตตรา  เพียสีนุย
2. นางเตือนจิตต์  โพธิ์เชิด
 
967 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ว่องประจัน
2. เด็กหญิงสุมาลี  ศรีภูธร
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  วงษ์วิชา
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ์  ศิริสุทธิ์
 
968 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกิดอุบล
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสาสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรสา  พุ่มสะกา
 
1. นางสาวเรียม  สุขกล่ำ
 
969 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นันตา
3. เด็กหญิงอริสา  ทาทองคำ
 
1. นางประกันเล็ก  โพธิชัย
2. นางสาวภาวินี  นาบำรุง
 
970 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายธนบดี  บุญชูสว่าง
2. เด็กชายศุภกร  จ้องสกุลวงษ์
3. เด็กหญิงฮารียา  ประธานศิริ
 
1. นางสาววรรณวิมล  พรมมาวัน
 
971 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เดชผิว
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศิริศากาวร
3. เด็กชายศุภกร  สุพรรณ
 
1. นางสาวถนอมนวล  ปานแดง
 
972 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายนพพล  พรมประเสริฐ
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ก่อเกียรติยศ
3. เด็กชายสิริกร  ฆ้องอัยศรี
 
1. นางบุษรา  ตู้จินดา
2. นายประยงค์  ยืนยาว
 
973 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงจารุมาส  หอกลอง
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงมนจิกาญจน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัสมล  ลุยตัน
 
974 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายกฤษฎิ์กลทีป์  ไทยป้อม
2. เด็กชายคฑาวุธ  ด่านนอก
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชูนุกูลพงษ์
 
1. นางพะนอ  ทิพย์พรมราช
2. นางสาวเบญจมาศ  คำวงษ์
 
975 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงรัตนชนก  ยิ้มไผ่
2. เด็กหญิงวาสนา  เนาวบุตร
3. เด็กชายเจษฎา  สมดี
 
1. นางสาวจันทร  ยางสามัญ
2. นางสาววัลภา  สีสุกสด
 
976 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   บุดดีสี
2. เด็กหญิงพรศิริ  โมราขาว
3. เด็กหญิงศศิธร  สอนแก้ว
 
1. นางสาวราตรี  มนัสสิลา
2. นายกฤติเดช  จิตรีเที่ยง
 
977 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  ศิริบัว
2. เด็กหญิงรักษรินทร์  ศิลปธรรม
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  คงถาวรสุข
 
1. นายนที  จ้ำเหล่
2. นางสาวยลรดี  มวลสุข
 
978 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา   พฤกษ์ทยานนท์
2. เด็กชายพิชชาพร   เหล่าจันทร์
3. เด็กหญิงศศิภา   อักษร
 
1. นางสาวฉัตรชบา   วงรินยอง
2. นางสาวศรีสุดา   บงแก้ว
 
979 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายยศภูมิ  ทองลาด
2. เด็กหญิงสุรางคณา  สุนทะลา
3. เด็กชายเจตษฎา  ขันชาลี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
980 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกรกนก  เลื่อมนิรันดร์
2. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทุมาร
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีวันดี
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุดสวาท
2. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
981 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำวงษา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทินโฮง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ทีแสงแดง
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
982 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทุยาวัฒน์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลาสา
3. เด็กหญิงอฑิติยา   แก้วกัณหา
 
1. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
2. นางสุภาพร  ศรีมงคล
 
983 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงภาสินี  โสมเสน
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  พวงมาลี
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  หมื่นหาวงศ์
 
1. นายวิรัตน์  พันธุ์พานิช
 
984 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ห่วงพิมล
2. เด็กหญิงนรารักษ์  สุขจิตร
3. เด็กหญิงบุษกร  ชวนโนรี
 
1. นายสมชาย  เข้ม
2. นางสมปอง  เข้ม
 
985 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กชายกอปชัย  สุวรรณสน
2. เด็กหญิงภาวิณี  กองทา
3. เด็กหญิงวาสนา  หอมสนิท
 
1. นางละอียด  ทาวี
2. นางสาวพรทิพย์  บุญลอย
 
986 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คุณโอนด
2. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์พิทักษ์
3. เด็กหญิงอริสา  โสภา
 
1. นางจารุณี  กาวีระ
 
987 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายฐิติวัสส์  เนื่องโพนงาม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สีสิงห์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อ่อนสำลี
 
1. นางสาวอาริษา  นอกพลกรัง
2. นายอนุพงษ์  ปราสาทภิญโญ
 
988 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายจักรกราชัย  แก้กลางดอน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สาอุตม์
3. เด็กชายสกลพัฒน์  วงคำหาญ
 
1. นางสาวปรียา  ปัญญาดี
2. นางสุกันยา  พิศโฉม
 
989 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กล้าชุ่ม
2. เด็กชายภัทรชนน  ใบสมุทร
3. เด็กชายสกลวรรธน์  ราชปักษา
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นางสาวเกศวรินทร์  ปัณทุพา
 
990 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกีรติกร  ฆ้องเถื่อน
2. เด็กชายสกล  แก้วอุดทา
3. เด็กชายเจษฏา  ท่าราย
 
1. นางเรืองอุไร  เสือดี
2. นางสาวสุภาพร  ไผโพธิ์
 
991 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงจันธิดารัตน์  เกตุหอม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงเปรี่ยม
3. เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองยงค์
 
1. นายสุนาวิน  อินทร์กลับ
 
992 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงลลิตา  อาเทศ
2. เด็กหญิงลลิตา  ขุมมา
3. เด็กหญิงสิริณัฐฎา  บุญมาก
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
993 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ปรางค์นอก
2. เด็กหญิงธนาพร  มะธิตา
3. เด็กชายสุจินต์  เดชช่วง
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
2. นางนนทวรรณ  อาคมคง
 
994 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายชัญเทพ  เข็มทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐา   สีหะวงศ์
3. เด็กหญิงอาทิติญา  ผายอุบล
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
995 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผาสุขธรรม
2. เด็กหญิงนุชจรี  กล้าพังเทียม
3. เด็กหญิงไอรดา  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวทัศนีย์   กว้างเคน
2. นางสาวนภารินทร์  ปาระบับ
 
996 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญส่ง
2. เด็กชายประไณย   เสนีย์ศรีสกุล
3. เด็กชายวรเมธ  ชันพรมมา
 
1. นายอาทิตย์  กงแก้ว
 
997 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เอิบสุข
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูจอมใจ
 
1. นายสุคนธ์  หารชุมเศษ
2. นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า
 
998 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายกฤษณะ  วังคีรี
2. เด็กชายสุทัศน์   มุ่งป้องกลาง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ้ปัถวี
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
2. นายอำนาจ  สรรเสริญ
 
999 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงพรณภา  สุดสวาท
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ปิ่นทองเจริญดี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มารศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  วรรณพิรุณ
2. นางสาวสุธาทิพย์  น้อยบุดดี
 
1000 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปุษยากรณ์  บางสี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คงเลิศ
3. เด็กหญิงสุนันธินารักษ์  สอนดี
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
1001 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายคงขวัญพล  ไพรขาวนิตย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงเกษรา  ซอหิรัญ
 
1. นางรัศมี  สก
 
1002 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง  สุขคุ้ม
2. เด็กหญิงภิรมรัช  นัยวิภาค
3. เด็กชายวุฒิชัย  ยินดี
 
1. นางปิยนันท์  สงวนศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
 
1003 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  โพธิ์เหลือง
2. เด็กหญิงจณิสตา  มาหมั้น
3. เด็กหญิงวัชรี   พรหมมา
 
1. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
2. นางสาวรติชา  แสนอ่อนพุธ
 
1004 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายอติเทพ  ท้าวปูตา
2. เด็กชายอรัญชิต  พงค์กุล
3. เด็กชายเตชินท์  ภักดีเผือ
 
1. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
2. นายอดิศร  พาลี
 
1005 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ชรประเสริฐสุข
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงดี
3. เด็กหญิงเจนลัดดา  แวววงค์
 
1. นางจินตนา   โชติเสน
2. นายอดุลยศักดิ์   จะกลาง
 
1006 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กฤษสุวรรณ
2. เด็กชายศรัญญู  ฉิมชนะ
 
1. นางพิมพ์ภันทิลา  หมันเทศมัน
 
1007 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรธิรา  เพ็ชรภักดี
3. เด็กหญิงอรอุมา  เรืองโภชน์
 
1. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
2. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
 
1008 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เดชสำโรง
2. เด็กหญิงปนัดดา  กาจุลศรี
3. เด็กชายแทนคุณ  ธนาคุณ
 
1. นายประชา  สงเคราะห์
 
1009 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงปณัฐดา  มายอด
2. เด็กชายพิชิตชัย  โพธิจักร
3. เด็กหญิงแพรวา  พองชัยภูมิ
 
1. นางสาววาสนา  นามแสง
2. นางสาวจิระวดี  พิมพ์สิน
 
1010 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายชลธาร  ประทุมมัง
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงค์ปัญญา
3. เด็กหญิงพรชนก  สิทธิกุล
 
1. นายกิตติ  ยอดยิ่ง
2. นางสาวปราณี  สุพรรณโน
 
1011 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายปฐดล  พ้นภัย
2. เด็กชายปัญญพนต์  เคนซาพู
3. เด็กชายอลงกรณ์  ต่างสี
 
1. นายประสิทธิ์  คล่องใจ
 
1012 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงชนิตา  งามขุนทด
2. เด็กหญิงชาลินี  วงค์บุตรศรี
3. เด็กหญิงชาลิสา  พลอยกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์
2. นางกรพินธุ์  อันวิเศษ
 
1013 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านวังปืน 1. เด็กชายธานี  โตเอี่ยม
2. เด็กชายนันทพงษ์  จงรัก
3. เด็กชายเอกชัย   พวงดี
 
1. นายปัญญา  พลเภา
2. นางทัศนีย์  วงค์ภักดี
 
1014 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ตระกูลรุ่งเจริญ
2. เด็กชายจักรภัทร  ท่าเมือง
3. เด็กชายพรเทพ  เมืองพัฒนาการ
 
1. นางสาวปาริสุดา  ฤทธิ์เทพ
 
1015 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงประภัสรา  หม้อนนทา
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญรอด
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ฮะซิม
 
1. นางสาวนีรนุช  ลาวิลาศ
2. นางสาววรินทิพย์  ใจดี
 
1016 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทะคาม
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  สีหบุตร
3. เด็กหญิงสลิลรัตน์  รูปขำ
 
1. นางสาวพาขวัญ  แก้วแจ่มจันทร์
 
1017 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายณพวุฒิ  สีสุวงษ์
2. เด็กหญิงรัตนากร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  โพธิอ่อง
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  จันทา
2. นายภาดี  ทองอร่าม
 
1018 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 54 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงหาญ
2. เด็กหญิงชนากานต์  สีมา
3. เด็กหญิงปานรพี  มุ่งจอมกลาง
 
1. นางสาวศิริวรรณ   เวชไธสง
 
1019 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 54 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงอำไพพร  ผิดจัตุรัส
3. เด็กหญิงเกศกนก  หาญฟ้าเลื่อน
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
2. นายวิชัย  สว่างชื่น
 
1020 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 54 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงกนกอร  พ่อลี
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินอ่อน
3. เด็กหญิงเพทาย  เทพเนาว์
 
1. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
2. นายปราโมทย์  บุญสมนึก
 
1021 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองสายใย
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เชิดโฉม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทชาติ
 
1. นางสาวศนิสา  พงษ์ศรี
 
1022 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ผดุงศักดิ์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขสละ
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  แว่นทอง
 
1. นางจินตนา  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นางสาวดวงสุดา  บุญมามอญ
 
1023 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายกรกฎ  เทพวงค์
2. เด็กหญิงอารยา  บรรเทา
3. เด็กหญิงเอมิกา  ลาเหลา
 
1. นางสาวเจนจิรา  สุดจันทึก
2. นางสาวเบญจวรรณ์  จ่าพุลี
 
1024 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายณัฐพล  คุ้มเขตต์
2. เด็กหญิงธนพร  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ฐีถะ
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  คำสี
 
1025 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวทัยสงค์
2. เด็กหญิงอนุตตริย์  สมสูงเนิน
3. เด็กหญิงอัญกร  สุขแสวง
 
1. นายโอกาส  ลือคำงาม
 
1026 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงกุลยา  ธงชัยธีรโชติ
2. เด็กหญิงวัลนิดา  ยิ้มสาระ
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ทองสุข
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นายพรชัย  คำบุญเกิด
 
1027 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงชญาดา  ประฏินาดา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สระแก้ว
3. เด็กชายราชานนท์  ถาวรสันต์
 
1. นางสาวดวงใจ  ไพพร
2. นางสาวธนัญญา  บูคะธรรม
 
1028 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐดนัย  เที่ยงตรง
2. เด็กชายสันติภาพ  สุทธิพงษ์
3. เด็กหญิงอัญธิดา  ทองดง
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
1029 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายธนเศรษฐ์  รังวรรณา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศาลางาม
3. เด็กหญิงสมฤทัย  โอดรัมย์
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
1030 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
2. เด็กหญิงอรปรียา  ยุบลมาตย์
3. เด็กหญิงอรยา  ต้นทอง
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิ์ศิริ
 
1031 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงจิราพร   บำรุงสำราญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศรีธรรมมา
3. เด็กหญิงสุทธิชา   สมมาตย์
 
1. นางสาวฉัตรชบา   วงรินยอง
2. นางสาวศรีสุดา   บงแก้ว
 
1032 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงธาริณี  สีดา
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  โต๊ะขันหมาก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เทียนเงิน
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นายสุมิตร์  โพธิสุทธิ์
 
1033 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แน่นดี
2. เด็กชายราชนาวี  ฤาปัญญา
3. เด็กหญิงเจตภรณ์  ปิสายะสา
 
1. นายไพทูรฑ์  ชัยชนะ
 
1034 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนมน  วงค์โสภา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ร้าวกระโทก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำแบบ
 
1. นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์
 
1035 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ช้างเจริญ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภักดี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พุทกลาง
 
1. นางสาวศรีรัตน์  มีมุ่งกิจ
 
1036 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงวิรัญชณา  ชื่นใจ
2. เด็กชายสุธี  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยยันต์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
1037 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงภัคคิณี  คงเสือ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เกียงลม
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  แสนอ่อนพุธ
 
1. นางสาวรติชา  แสนอ่อนพุธ
2. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
 
1038 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สองพล
2. เด็กหญิงรจนา  แตรวงษ์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  แตรวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
1039 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  ซอสูงเนิน
2. เด็กหญิงปณิดา  บรรจงบัว
3. เด็กหญิงสุวรรณี  กระแสโท
 
1. นางสาววาสนา  นามแสง
2. นางสาวจิรฐา  ย่องเหล่ายูง
 
1040 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายมังกร  พลอยพะเนาว์
2. เด็กชายวัชรพล  สมวงษ์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  รักขาว
 
1. นางสาวยุรีพร  คำล้าน
2. นางปริศนา  สอนลา
 
1041 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  กลิ่นถาวร
2. เด็กหญิงมิรินดา  วรรณทอง
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กลิ่นถาวร
 
1. นายภานุ  แปลกจังหวีด
2. นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า
 
1042 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงชินตา  สังข์บำหรุ
2. เด็กหญิงณัชชา  ตะเพียนทอง
3. เด็กหญิงนงค์นุช   ธงชัย
 
1. นายสุธีรพันธ์   โพอุทัย
 
1043 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ซึ่งเกษม
3. เด็กหญิงสุวิชา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางนุสรณ์  หลักชัย
2. นายรักชาติ  ใสดี
 
1044 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายปฏิภาณ  หาผล
2. เด็กชายวศิน  อยู่ทอง
3. เด็กชายเอกชัย  ประเสิรฐสังข์
 
1. นางสาววิเรืองรอง  บุญกระโทก
2. นายอนุวัฒน์   สง่าในเมือง
 
1045 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายรุ่งเรือง  แก้วมณี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เพียนอก
3. เด็กหญิงสุภัทรา  บัวชิต
 
1. นางสาวพาขวัญ  แก้วแจ่มจันทร์
 
1046 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายธานินทร์  ตะสา
2. เด็กหญิงวีรฉัตร  โฮมภูเขียว
3. เด็กหญิงอภิญญา  เพียนอก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วรฤทธิไกร
 
1047 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ส้มเมือง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจมา
 
1. นางเรืองอุไร  เสือดี
2. นางสาวสุภาพร  ไผโพธิ์
 
1048 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายธนาวิทย์   เฒ่าทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   พลอยมาลี
3. เด็กชายเตชภณ  คำอ่อน
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
1049 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายณรงค์  สุขศรี
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  สารพัฒน์
3. เด็กหญิงปณิดา  เวชเดช
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  จ่าพุลี
2. นางสาวเจนจิรา  สุดจันทึก
 
1050 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงกนกพร  อุเทน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมภูเทพ
3. เด็กหญิงอัญชลี  เพชรใส
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
2. นางนนทวรรณ  อาคมคง
 
1051 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงชลลดา  ไพรชิต
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ป้องภัย
3. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ไพเราะ
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
1052 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สองขุนทด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราคายิ่ง
3. เด็กหญิงสุนารี  ขอวอนกลาง
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
1053 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อยู่หลาย
2. เด็กหญิงเกษมณี  รุประมาณ
3. เด็กชายเจตริน  แม่นปืน
 
1. นางสาววิสุทธิยา  แจ่มจันทร์
2. นายประทีป  สุภพิมล
 
1054 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตาลเสี้ยน
2. เด็กหญิงภาชินี  สนามน้อย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  นพศิริรัตน์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณทาน
 
1055 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชะนะบัว
2. เด็กหญิงปริญญา  คำปลิว
3. เด็กหญิงสรญา  ยั่งยืน
 
1. นางอัจฉรา  จงกล
2. นายชัยสิทธิ์  จงกล
 
1056 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงรสิตา  ฆ้องจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  ช่างปั้น
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ด่านตรวจสัตว์
 
1. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
1057 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจิตพัทธ์  ศรีคงรักษ์
2. เด็กหญิงพิลารักษ์  แจ่มมล
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีภักดี
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
2. นางสาววนิดา  สีคำเวียง
 
1058 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กชายชินกฤต  สอนหมื่น
2. เด็กหญิงนรินญา  ภุมมา
3. เด็กชายวีรภัทร  นึกถึง
 
1. นางธนัญญ์รัตน์  พิณแพทย์
 
1059 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์ชา
2. เด็กหญิงพรรณานารา  บุญเครือบ
3. เด็กชายรัตนพล  เทียมคง
 
1. นางสาวนิตยา  คำสิงห์
2. นางสาวศศิวิมล  ศรีบุญมี
 
1060 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงปวิชญา  จักรสิงห์โต
2. เด็กหญิงวิภาพร  ออมสิน
3. เด็กหญิงศรุตา  อุดนอก
 
1. นางกนิษฐา  รัตนะวงค์
 
1061 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เต๋อว
2. เด็กหญิงรัตตินันท์  รัตนภูมิ
3. เด็กหญิงศิริพักต์  แก้วสุริวงค์
 
1. นางปัทมา  เจริญศรี
 
1062 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายชลชาติ  คำสวรรค์
2. เด็กชายวรพล  อรรคจันทร
3. เด็กชายวรพล  อรรคจันทร์
 
1. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
2. นางสาวรติชา  แสนอ่อนพุธ
 
1063 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันโคกกรวด
2. เด็กหญิงมุธิตา  ยุระวงศ์
3. เด็กชายอมรเทพ  เปี่ยมถาวร
 
1. นางสาวปิยะพร  ทองศรี
 
1064 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงชนฑิญา  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงภัทรพร  ทองโชติ
3. เด็กหญิงรัตนาวลี  รางแดง
 
1. นายเจริญ  เจริญนาน
2. นายวินิจ  ศรีสังวาลย์
 
1065 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบุญ
2. เด็กหญิงปณัสรา  ปาริสุทธิศิลป์
3. เด็กหญิงปภัสสร  ทองมา
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
1066 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แป้งทา
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ลือดัง
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อินบุญยา
 
1. นางสาวพรพิมล  มั่งมี
2. นางสาวเยาวดี  ถาวร
 
1067 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายจตุรานนท์  รัตนวงศ์
2. เด็กชายศักดิัย  รักไทย
3. เด็กชายอนวรรธ์  งามเหลือ
 
1. นางสาวสุมัย   ปัญญา
2. นางพเยาว์  ด้วงทอง
 
1068 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองแดง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ธนะสูตร
3. เด็กหญิงเอมิลี่  โซเพนนี
 
1. นางสาวชนัญชิดา  บุษดีวงค์
2. นายแสงอรุณ  กฎมัจฉา
 
1069 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงดวงพร  ภูวงษ์ไกร
2. เด็กชายบัณฑิต  ทองใบ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลาสา
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
1070 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงชัญญา  ภูเพ็ชรชี้
2. เด็กชายนันทพจน์  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายปิยะวุฒิ  วงค์คำจันทร์
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
1071 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติมา  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงศริน  ฆ้องรัตนา
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฆ้องจันดา
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
1072 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงพรชิตา  มะคะโก
2. เด็กชายศุภชัย  เพ็งจางค์
3. เด็กหญิงแก้วพณา  ทงสันเทียะ
 
1. นางสาวรติชา  แสนอ่อนพุธ
2. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
 
1073 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เชื้อจาด
2. เด็กหญิงลลิตา   เวียงสีมา
3. เด็กหญิงศรีสมร  พิมพ์สวา
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
1074 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธีรวัต  รัศมี
2. เด็กชายนิทัช  พิงไธสง
3. เด็กหญิงัทัศมน  ซื้อสุวรรณ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
1075 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรมณี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ธรรมแสง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หินโทน
 
1. นางสาววิสุทธิยา  แจ่มจันทร์
2. นายประทีป  สุภพิมล
 
1076 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลมาศ  แสงอ่วม
2. เด็กหญิงฐิติพร  นาทาม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  รังกลาง
 
1. นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์
 
1077 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ปาไตย
2. เด็กหญิงสวนีย์  แก่งศิลา
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุนา
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
1078 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  วีระพันธุ์วิวัฒน์
3. เด็กหญิงอรทัย  บุตรน้ำรัก
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
2. นางสาววนิดา  สีคำเวียง
 
1079 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เหี่ยวเกิด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อาจโยธา
3. เด็กหญิงณัฏฐิยา  เนยสูงเนิน
 
1. นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์
2. นางสาวอุทิศ  พรมดี
 
1080 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คงทน
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  จักสี
3. เด็กหญิงสุจิวรรณ  ด่านเดิม
 
1. นายสมชาย  เข้ม
2. นายอัครัช  สุรพัฒน์
 
1081 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบุญ
2. เด็กหญิงปภัสสร  ทองมา
3. เด็กหญิงปาณัสรา  ปาริสุทธิศิลป์
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
1082 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชนิกา  เชื้อรัมย์
2. เด็กชายชีวิน  ดวงสิน
3. เด็กชายธีีรพัฒน์  สุระทด
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
 
1083 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายนิธิทัศน์  โมธินา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นเกษร
3. เด็กหญิงสุธินันท์  ทวีผล
 
1. นายนที  จ้ำเหล่
2. นางสาวยลรดี  มวลสุข
 
1084 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชีพสมทรง
2. เด็กชายปธานิน  อนันตรกิตติ
3. เด็กหญิงอโณทัย  ฤาชา
 
1. นางสาวช่อเพชร  โยเหลา
 
1085 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายชนากร  ช้างพา
2. เด็กชายวิริยะ  แพลอย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลาอุดม
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
1086 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายจักรพันธ์  มิ่งเจริญ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  เวชอุดม
3. เด็กชายปัญยา  พิเนตรโชค
 
1. นางสาวธนาภรณ์  สายทอง
 
1087 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงปวีณา  บุรีหลง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชนะพันธ์
3. เด็กชายอธิราช  ตะยูนรัมย์
 
1. นายภาณุ  แปลกจังหวีด
2. นายสุคนธ์  หาญชุมเศษ
 
1088 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงสุปราณี  เหลาสุทธิ์
3. เด็กหญิงสโรชา  ละเมียด
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
1089 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจันทกาญจน์  บุญวัง
3. เด็กหญิงอภิญญา   บ้านแก้ว
 
1. นางสาวพาขวัญ  แก้วแจ่มจันทร์
 
1090 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายกิตติ  พุทธไธสง
2. เด็กหญิงชำมะเลียง  คัดสูงเนิน
3. เด็กชายเจษฎา  สีคัดทนา
 
1. นางสาวกัลยา  แก่นพิทักษ์
2. นางปริศนา  แซ่แต้
 
1091 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ช่างกลึง
2. เด็กหญิงพรระวี  ขุรีเทาว์
3. เด็กหญิงอฐิติยา  แซ่ตัน
 
1. นางสาวจิรฐา  ย่องเหล่ายูง
2. นางสาวจิระวดี  พิมพ์สิน
 
1092 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีดาชมภู
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยาวิไชย
3. เด็กหญิงศวิตา  เลิศสกุลธรรม
 
1. นางสุจิตตรา  เพียสีนุย
2. นางสาวปรียาภรณ์  งามขยัน
 
1093 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 1. เด็กหญิงดานี  เจท
2. เด็กหญิงภัครมัย  กำจรกลาง
3. เด็กหญิงสไลนิก  ขาว
 
1. นางยุวดี  สืบสำราญ
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศรี
 
1094 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจนิธินาถ  แคล่วคล่อง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไทยแก้ว
3. เด็กหญิงอัยลดา  บุญทัด
 
1. นางสมสนิท  สารรัมย์
 
1095 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายสำราญ  เขานิลดี
2. เด็กหญิงสุดา  เที่ยงดี
3. เด็กชายโชคชัย  แก้วสากล
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
2. นางสาววนิดา  สีคำเวียง
 
1096 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เกี้ยมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวรัญญา  สมบูรณ์พงษ์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  คำผง
 
1. นางสาวปิยะพร  ทองศรี
2. นางสาวอนงนาฎ  บรรหาร
 
1097 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงลาวัลย์  มาขน
2. เด็กหญิงศิรประภา  ปัดนา
3. เด็กหญิงเอมอร  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวศิริวรรณ   เวชไธสง
 
1098 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงนันทการต์  ศิริภักดิ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  โพธิ์ผล
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ธรรมะสา
 
1. นางสาวชนิกานต์  พุฒนอก
2. นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า
 
1099 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71.5 เงิน 10 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงพิยดา  ปิยะธาราธิเบศร์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญชัยมิ่ง
3. เด็กหญิงสุนัดชา  ภู่มาลา
 
1. นางสาวจิราพร  เถียรถาวร
2. นางสาวพรทิพย์  ขวัญงอน
 
1100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงธรพร  วนิชชากร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์พิทยา
3. เด็กหญิงวนัสยา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ลอยกระโทก
 
1101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงภัชรา  สังข์เครือ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวเคน
3. เด็กหญิงสุชาวลี  โจ้นน้ำอ่าง
 
1. นายวราวิทชญ์  สุขวรเวท
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
1102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 66.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อินทกูล
2. เด็กหญิงพิยดา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พิริยะมานพ
 
1. นางภัสจิรา  จำปาไชย
 
1103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายกฤษกร  คงสมัคร
2. เด็กหญิงจตุพร  ถี่ถ้วน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงอรุณ
 
1. นางสาวทัศนีย์   กว้างเคน
2. นางสาวนภารินทร์  ปาระบับ
 
1104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 58.75 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กชายบูรพา  ศิลารัตน์
2. เด็กชายพรเพชร  ฆ้องศรี
3. เด็กชายเจษฎากร  หมอดี
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
2. นายพิณิฐพงษ์  เจริญจิตร
 
1105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงณพัชชา  บุตรดี
2. เด็กหญิงปณาลี  อัศวการกิจ
3. เด็กหญิงศศิวรา  เจริญนาน
 
1. นายนที  จ้ำเหล่
2. นายกรกฎ  บุตรเนียร
 
1106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวกลาง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสาน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงสกุล
 
1. นางนันทวัน  อ้อมชมภู
2. นางยุพิน  มานพ
 
1107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์แย้ม
2. เด็กหญิงพรชิตา  พุ่มเหม
3. เด็กหญิงสุบาตา  อับดิน
 
1. นางสาวภาวินี  นำบำรุง
2. นางประกันเล็ก  โพธิชัย
 
1108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา   บุญมาก
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฤทธิ์เต็ม
3. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ยังสุข
 
1. นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์
 
1109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  น้อยการุณ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พันธุมิตร
3. เด็กหญิงเมริษา  สมคำแสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  จ่าพุลี
2. นางสาวพนิดา  พะธะนะ
 
1110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์สว่าง
2. เด็กหญิงสโรชา  ฆ้องชะฎา
3. นางสาวอรวรรณ  จันทร์โสม
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
1111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ธาตุจันทร์
2. เด็กชายมัณณธร   เหล็กมา
3. เด็กชายอินทิรา  ชูวงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
1112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงจันทนา  แก้วจำปา
2. เด็กหญิงนพรัตน์  วันทา
3. เด็กหญิงอรทัย  มาตรนอก
 
1. นายภานุ  แปลกจังหวีด
2. นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า
 
1113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงทองประสม  พรหมวาส
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริชาติ
3. เด็กหญิงพจมาน  เจริญดง
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
1114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงปรียา  หนูนะ
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีเนตร
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โฉสูงเนิน
 
1. นางนันทวัน  อ้อมชมภู
2. นางสุรีย์  ศักดิ์คันธภิญโญ
 
1115 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ไพรสุวรรณ์
2. เด็กชายอาทิตย์  วงค์ชา
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
1116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายนิติศักดิ์  แก้วคง
2. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิบัลลัง
 
1. นายสมชาย  เข้ม
2. นางสมปอง  เข้ม
 
1117 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  จำปานิล
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สมมิตร
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
1118 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายกันทรากร  ชารัมย์
2. เด็กชายบรรณสรณ์  คำตุ้ม
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
1119 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ศิริศักดิ์
2. เด็กชายธนบูรณ์  บรรพต
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
1120 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายกิติพงษ์  วะโรง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  แววบุตร
 
1. นายประเสริฐ  นันโช
2. นางสาวจันทร  ยางสามัญ
 
1121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายฉัตรชัย  วันสะคู
2. เด็กชายชัยวัฒน์  จูสนม
 
1. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
2. นายปราโมทย์  บุญสมนึก
 
1122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ฆ้องต้อ
2. เด็กชายศิวกร  จันทร์ลา
 
1. นางจิราภรณ์  พุทธิ
 
1123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.03 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  พิมสอน
2. เด็กชายสิทธิเดช  ฟื้นฟ้า
 
1. นางเมตตา  สง่างาม
2. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
 
1124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.45 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศุทธวีย์  ฟองน้อม
2. เด็กชายเมธา  ทูคำมี
 
1. นายประชา  สงเคราะห์
2. นางสาวจินตนา  มีพวงผล
 
1125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.41 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายธีรภัทร  ต่ออำนาจ
2. เด็กชายปวีณ์กร  สมอาษา
 
1. นายบรรจบ  สมอาษา
2. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
1126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.56 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปาไตย
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ดาพนม
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นายน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
1127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.09 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายพิชญะ  จันทร์แสน
2. เด็กชายพีรภัทร  ภาษี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ตาดม่วง
 
1128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.91 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  แสะสาร
2. เด็กชายสิทธิเดช  ธรรมมา
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
1129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.21 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กชายธีรชาติ  หาญเวช
2. เด็กชายศาสตรา  ดาวเรือง
 
1. นายพโยม  พุกชุ่ม
2. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
1130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายพงศกร  อบอุ่น
2. เด็กหญิงสุพิชชา  นันตา
 
1. นายศุภโชค  นันตา
2. นางสาวช่อเพชร  โยเหลา
 
1131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายชาคริต  พรคลัง
2. เด็กชายเชษฐา  เปียคำ
 
1. นางสาวอัมพวรรณ   คำสี
2. นางเมตตา  ทองอร่าม
 
1132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายนารากร  คงวงศ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  ชัยวงค์
 
1. นางสอิ้ง  คงสมชม
2. นายชัยธวัช  อุตเสน
 
1133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.77 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจิตติภูมิ  เอี่ยมไพฑูรย์
2. เด็กชายวีรภัทร  เครือม่วง
 
1. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
2. นางสุวิมล   วิมานนท์
 
1134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กชายชลันธร  มั่งมีผล
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญทะมาตร
 
1. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
2. นางบุปผา   มีกลางแสน
 
1135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.09 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายวสันต์  พิมเสน
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุทธิโยชน์
 
1. นางบุษรา  ตู้จินดา
2. นายประยงค์  ยืนยาว
 
1136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.07 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายกวิน  อินทวงษ์
2. เด็กชายจักรินทร์  จันทะพันธุ์
 
1. นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต
2. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
1137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66.99 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หวังแววกลาง
2. เด็กชายวัชรพงศ์  สมัยกลาง
 
1. นายสวัสดิ์  อาษาวัง
 
1138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายวันเฉลิม  จันทร์มณี
 
1. นางสาวจันทร  ยางสามัญ
2. นางสาวพรรทิพย์  อยู่ไพร
 
1139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.36 ทองแดง 19 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กชายชาญณรงค์  นามไธสง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองแหยม
 
1. ดาบตำรวจโชติวิทย์  ฐานะ
2. ดาบตำรวจรุ่งอรุณ  ค่ำชู
 
1140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.59 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายธนาธิป  น้อยจ่ายสิน
2. เด็กชายภัทรดนัย  เมืองใย
 
1. นายณรงค์  พันธ์สิน
2. นายประทีป  ลอยเมฆ
 
1141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.52 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กชายนพดล  นรสาร
2. เด็กชายเก่งกาจ  สีสมุทร์
 
1. นายสิทธิกร   เผ่าเผด็จการ
2. นายอาทิตย์  บุตรดี
 
1142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.01 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายปรัชญา  ประทุมทิพย์
2. เด็กชายพัฒนสิทธิ์  ทุมมี
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
2. นางรำพึง  ร่มสีม่วง
 
1143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำสวรรค์
2. เด็กชายพิสิทธิ์  พรมมา
 
1. นางจินตนา  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นายกฤช  ใจปลื้มบุญ
 
1144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.91 ทองแดง 24 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายคำภีร์  คงดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำยอด
 
1. นายทินกร  เจริญชนม์
 
1145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.12 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายจักริน  แพนลา
2. เด็กชายจักริน  ชัยวงค์
 
1. นายกิติพล  สระเพชร
2. นายชัยณรงค์  นาถิม
 
1146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อุดด้วง
2. เด็กชายวงศธร  สายเมฆ
 
1. นางบังอร  ศรีสุข
 
1147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  จันที
2. เด็กหญิงอรปรียา  น้ำหวาน
 
1. นางสาวถนอมนวล  ปานแดง
 
1148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายภัทรวุธ  สารขันธ์
2. เด็กชายยศภูมิ  ศรีบรรเทา
 
1. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
2. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
 
1149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีเวียง
2. เด็กชายอัครวินท์  สิทธินาม
 
1. นางนันทนา  พะมุลิลา
2. นางยุพิน  พุทธิสอน
 
1150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายกันตภณ  พายุพัด
2. เด็กชายสุภาวิทย์  อินน้อย
 
1. นางสาวชลวิชา  สุขโข
2. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
1151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  กุลกั้ง
2. เด็กชายศราวุฒิ  ไตรทิพย์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ดรราชลี
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
1152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันเต
2. เด็กชายจิรายุทธ  อ่อนประดา
 
1. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
2. นางสาวสุภาพร  ไผโพธิ์
 
1153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายณรงค์  ดารักษ์
2. เด็กชายสุริยา  ทองโคกสูง
 
1. นางสาววิชชุตา  จงรักษ์
2. นายธนวัฒน์  อุปนันท์
 
1154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายจักภัทร  กวดสำโรง
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
1155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายกิติคุณ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายชานนท์  กุลสันเทียะ
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
2. นายวิชัย  สว่างชื่น
 
1156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายชิณวัตร  เผ่าโพนทอง
2. เด็กชายภวกร  เจตนา
 
1. นางกนิษฐา  รัตนะวงค์
 
1157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายธนโชติ  วรรณโชติ
2. เด็กชายพีระพล  คงสมพงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
1158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายณี  เจียแดน
2. เด็กชายระพีพันธ์  ยอดอ่อน
 
1. นายประสงค์  เชื้อสุข
 
1159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กชายคมสัน  ราชธานี
2. เด็กชายนพรัตน์  อินแดง
 
1. นางสาวจิราพร  เถียรถาวร
2. นางสาววรรณิสา  เกียนประโคน
 
1160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.36 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายปิยะ  จันทร์สงวน
2. เด็กชายพัสกร  ไชยนอก
 
1. นายภาดี  ทองอร่าม
2. นางสาวชุติมณฑน์  จันทา
 
1161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.01 เข้าร่วม 41 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายธนภูมิ  ปุเรทะสา
2. เด็กชายภูริพัฒน์  สุดา
 
1. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
2. นายสมไชย  อุสิงห์คำ
 
1162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 26.11 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายกิตติภพ   จดแดง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประทับ
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บำรุงกิจ
2. นางสาววรรณา  เพชร์บาง
 
1163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 26.04 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 1. เด็กชายปัณณทัต   วงษ์จำปา
2. เด็กชายอนันตชัย   วรรณสุข
 
1. นายนันทรัตน์  พงสวัสดิ์
2. นางทวีภูมิ  ฤทธิ์มหา
 
1164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 17.52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกันตพงษ์  วงษ์คำนา
2. เด็กชายกิตติกานต์  เครืออ่อน
 
1. นางสุนิสา  ภาคโพธิ์
 
1165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 14.38 เข้าร่วม 45 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประกอบผล
2. เด็กชายศุภกร  วรรณุสิทธิ์
 
1. นางสาวอุษา  ศรีชมภู
 
1166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  แสนสุข
2. เด็กหญิงแพรวา  ทองศรี
 
1. นายชัชวาลย์  สายทอง
 
1167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายธนดล  แซ่ภู่
2. เด็กชายธีรไนย  ศรีราชา
 
1. นายชูศักดิ์  เคนสิบสาม
2. นายประวิทย์  คงคารัตน์
 
1168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีทาหลอด
2. เด็กชายทวีโชค  ชะนะพันธ์
 
1. นางอัจฉรา  จงกล
2. นายชัยสิทธิ์  จงกล
 
1169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายทิวัตถ์  อินทโชติ
2. เด็กชายธีรดนย์  วังคีรี
 
1. นายมิชชั่น  มีผล
2. นางนุสรณ์  หลักชัย
 
1170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกริ่นสระน้อย
2. เด็กชายณัฐพล  เจริญพร
 
1. นายประสิทธิ์  ละอองเอก
2. นางดวงใจ  ศรีอันจันทร์
 
1171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กชายสุวิจักษณ์  ผุยวันดี
2. เด็กชายอัศวิน  มานะสุข
 
1. นางสมโภชน์  สร้อยสิงห์ทอง
 
1172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายณัฐภัทธ์  นามลี
2. เด็กชายนพรัตน์  พึ่งจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์
2. นางกรพินธุ์  อันวิเศษ
 
1173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สองแสง
 
1. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
2. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
 
1174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ศิลา
2. เด็กชายพรเทพ  สมจิตร
 
1. นางวิชชุตา  มาตแสง
2. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
1175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายนัฐกร  สืบสุนทร
2. เด็กชายประกาสิทธิ์  ไชยลือชา
 
1. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
2. นายอำพันธ์  มุ่งจงรักษ์
 
1176 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายธนบดี  เหล่าหา
2. เด็กชายสุเมธ  สอนจิตร
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
2. นายสมชาย  เข้ม
 
1177 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายมนัสฐวุฒิ  เก่งศิลา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจคง
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
1178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทุมมา
2. เด็กชายพงศ์เทพ  วังคีรี
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
 
1179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.27 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เถาวัลย์
2. เด็กชายไกรสร  ดีสวน
 
1. นายเอกภณ  ประสารดี
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
1180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.59 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธนพัฒน์  โฮมเผ่า
2. เด็กชายวรเมธ  ถางสูงเนิน
 
1. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
2. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
 
1181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.71 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤษดา  ก้อนน่วม
2. เด็กชายภูริภัทร  รอดอยู่
 
1. นายสวัสดิ์  อาษาวัง
 
1182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.71 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายบงกชกร  สมบูรณ์กุล
2. เด็กชายพนาชัย  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสุจิตตรา  เพียสีนุย
2. นายอุดมศักดิ์  ชมภู
 
1183 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.19 ทอง 8 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายต้นมงคล  ต่างมงคล
2. เด็กชายทิวากร  ผมเพ็ชร
 
1. นายทินกร  เจริญชนม์
 
1184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.26 ทอง 9 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายนิติพัฒน์  นันต์เชาวกุล
2. เด็กชายพนมกร  ใจสุข
 
1. นางสาวสมจิตร  โคนเคน
 
1185 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.36 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายศาสตราวุธ  ลือเทพ
2. เด็กชายศุภกิจ  สีบุดดา
 
1. นายณรงค์  พันธ์สิน
2. นายประทีป  ลอยเมฆ
 
1186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายสรวิศร์   เจือจันทร์
 
1. นายประชา  สงเคราะห์
2. นางสาวจินตนา  มีพวงผล
 
1187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กชายชัยพร  ยมนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเกิด
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
2. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
 
1188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.64 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายนราธิป  เลิศกระโทก
2. เด็กชายอดิเทพ   หัสณีย์
 
1. นายวัชรากร  ทันไชย
 
1189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.39 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายชยณัฐ  ทองบุญมา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สองพล
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
1190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.19 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิงสันเทียะ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ขยันกิจ
 
1. นายวินิจ  ศรีสังวาลย์
2. นายเจริญ  เจริญนาน
 
1191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.41 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายพิพัฒน์  พรมภักดี
2. เด็กชายเพิ่มพูล  ขมิ้นแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
1192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.02 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายอภิเดช   แย้มกลิ่น
2. เด็กชายอัษฎากรณ์  พรมงาม
 
1. นางสาวกาญจนา  สมนึก
2. นางสาววะยุรา  กุลทอง
 
1193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.19 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายอัมรัตน์  อุดง
2. เด็กชายอุดม  ประสารกก
 
1. นางบุษรา  ตู้จินดา
2. นายประยงค์  ยืนยาว
 
1194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.83 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายถิรวุฒิ  แหยมแก้ว
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฝอดสูงเนิน
 
1. นางสาวปิยะพร  ทองศรี
2. Mr.Aldrin   Jarlata
 
1195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.23 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายภานุพงษ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายยุทธภูมิ   ศรีบูพิมพ์
 
1. นายประเสริฐ  นันโช
2. นางสาวจันทร  ยางสามัญ
 
1196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.09 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  แถบทอง
2. เด็กชายอานนท์  สุตะภักดิ์
 
1. นายบรรจบ  สมอาษา
2. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
1197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กชายพีรดนย์  พลศิลป์
2. เด็กชายเทวา  เทียบเสียม
 
1. นายอภิรัฐร์  รอดเกิด
2. นายสมพิศ  แผ่นผา
 
1198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒิเนตร
2. เด็กชายภาคิน  สุวรรณศรี
 
1. นายวิชัย  สว่างชื่น
2. นางภัชรา  กุลวงค์
 
1199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายอนวัตร  ยี่สุ่น
 
1. นายสคร  ฆ้องเกิด
 
1200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายตติยะ  หล้าภูเขียว
2. เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณรัมย์
 
1. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
2. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
 
1201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กชายกฤษกร  เนียมประเสริฐ
2. เด็กชายธนากร  ยศสุนทรนอก
 
1. ดาบตำรวจโชติวิทย์  ฐานะ
2. ดาบตำรวจรุ่งอรุณ  ค่ำชู
 
1202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โพธิ์ดี
2. เด็กชายเจษฎา  สีดามาตย์
 
1. นางสาวถนอมนวล  ปานแดง
 
1203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มุ่งเขื่องกลาง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  วงค์ศิริ
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
 
1204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ฆ้องชะฎา
2. เด็กชายอนุชา   บัวลารักษ์
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บำรุงกิจ
2. นางสาววรรณา  เพชร์บาง
 
1205 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กชายวัชรพล  ท้วมพงษ์
2. เด็กชายสุุพจน์  อินแสง
 
1. นางสาวฐิติมา  จันทร์ทรง
2. นางสาวดาหวัน  เพ็ชรทอน
 
1206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เศษพรม
2. เด็กชายภูดิศ  หัดเจริญ
 
1. นายกิติพล  สระเพชร
2. นายชัยณรงค์  นาถิม
 
1207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ต่างสี
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  พลเทพ
 
1. นายประสิทธิ์  คล่องใจ
 
1208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กชายธนาศักดิ์  พูนประสิทธิ์
2. เด็กชายอนุชา  ธารา
 
1. นางสมโภชน์  สร้อยสิงห์ทอง
 
1209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายธนากร  สินมี
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  มโนรัตน์
 
1. นางวิชชุตา  มาตแสง
2. นางสาวจริวรรณ  ลครพล
 
1210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  โถทอง
2. เด็กชายโยธิน  กลีบอินทร์
 
1. นางเมตตา  สง่างาม
2. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
 
1211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  เบ้าคำ
2. เด็กชายอนันต์ยศ  โพธิจักร
 
1. นายเอกภณ  ประสารดี
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
1212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณสี
2. เด็กชายอิทธินพ  ผลเลลัย
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
1213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายตรียศ  ทองทับ
2. เด็กชายบดินทร์  เกิดสุข
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
1214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.43 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กชายพีรดนย์  พลศิลป์
2. เด็กชายเทวา  เทียบเสียม
 
1. นายอภิรัฐร์  รอดเกิด
2. นายสมพิศ  แผ่นผา
 
1215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.19 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายชินกรณ์  ประสาทนอก
2. เด็กชายทรงกต  เจียมจันทึก
 
1. นายวินิจ  ศรีสังวาลย์
2. นายเจริญ  เจริญนาน
 
1216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.85 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายธีรภัทร์  เหล็กศิริ
2. เด็กชายอดุลย์  วินสา
 
1. นายสมชาย  เข้ม
2. นายอัครัช  สุรพัฒน์
 
1217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.7 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายครรชนะ  อาจารีย์
2. เด็กชายเทพพร  ธรรมมา
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
1218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.62 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายพงศกร  พัดสิงห์
2. เด็กชายสุดยอด  มีห่อข้าว
 
1. นายชูศักดิ์  เคนสิบสาม
2. นายประวิทย์  คงคารัตน์
 
1219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.23 เงิน 9 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โคยามา
2. เด็กชายอนุรักษ์  หวังเครื่องกลาง
 
1. นายทินกร  เจริญชนม์
 
1220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.22 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายรุ่งทวี  บุญสุวรรณ์
2. เด็กชายเจตสฤษดิ์  จากศรี
 
1. นายอุดมศักดิ์  ชมภู
2. นายนวรัตน์  เพียสีนุย
 
1221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทรงบัณฑิตย์
2. เด็กชายศตายุ  บุตรงาม
 
1. นายสวัสดิ์  อาษาวัง
 
1222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.62 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายนพรัตน์  ทองเพ็ชร
2. เด็กชายพีรพล  ล่วงเขต
 
1. นางบุษรา  ตู้จินดา
2. นายประยงค์  ยืนยาว
 
1223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.36 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายชาญณรงค์   นัคเรศน์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  นวะสิมัยนาม
 
1. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
2. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
 
1224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.3 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  จิตติ
2. เด็กชายรามิล  ทองเกียว
 
1. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
2. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
 
1225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.21 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายสมชัย  รักวิเศษ
2. เด็กชายสุทธิราช  ฆ้องแก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  พุทธิ
 
1226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.02 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐนัน  สิงห์โข่ง
2. เด็กชายเกรียงไกร  สำรวมจิตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  สมนึก
2. นางสาววะยุรา  กุลทอง
 
1227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.27 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายทรงคุณ  ชะรัดรัมย์
2. เด็กชายวงศกร  เกาะจันทึก
 
1. นายบรรจบ  สมอาษา
2. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
1228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.71 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายณัฐภาส  สามเรือง
2. เด็กชายอัครพล  แก้วลองบน
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
1229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.12 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กชายพรสวรรค์  กอแก้ว
2. เด็กชายวรายุส  อามาท
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
2. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
 
1230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.64 ทองแดง 20 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายจักรกฤษ  พุ่มสกา
2. เด็กชายนนทกร  สุวรรณพรม
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
1231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.08 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายภูวดล  โนนงาม
2. เด็กชายอดิเทพ  กกรัมย์
 
1. นางจินตนา  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
1232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.83 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายภัสกร  เห็มนอก
2. เด็กชายสหภาพ  เจริญสุข
 
1. นายวิชัย  สวางชื่น
2. นางภัชรา  กุลวงค์
 
1233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.41 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงนปภัช  น้ำทรัพย์
2. เด็กชายภุชพงศ์  ภูมิวัฒนศิริยากร
 
1. นางสาวถนอมนวล  ปานแดง
 
1234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.15 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร์  สาพล
2. เด็กชายศุภกร  ปิ่นแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  คล่องใจ
 
1235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.9 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายวราวุฒิ  เอกนุ่ม
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  พรมบุญ
 
1. นายกิติพล  สระเพชร
2. นายชัยณรงค์  นาถิม
 
1236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.51 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาวเรือง
2. เด็กชายสมประสงค์  เจนดง
 
1. นายณรงค์  พันธ์สิน
2. นายประทีป  ลอยเมฆ
 
1237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.09 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายถิรวุฒิ  แหยมแก้ว
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฝอดสูงเนิน
 
1. นางสาวปิยะพร  ทองศรี
2. Mr.Aldrin  Jarlata
 
1238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.83 ทองแดง 28 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายปวริศร์  เศษสุวรรณ
2. เด็กชายพงศ์ดนัย  แม่นปืน
 
1. นางสาวอุษา  ศรีชมภู
 
1239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ฆ้องชะฎา
2. เด็กชายอนุชา   บัวลารักษ์
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บำรุงกิจ
2. นางสาววรรณา  เพชร์บาง
 
1240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายธีรยุทธ  เทวา
2. เด็กชายเอกราช  ทำนุ
 
1. นางสาวจริวรรณ  ลครพล
2. นางวิชชุตา  มาตแสง
 
1241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายบรรจบ  ฆ้องเกิด
 
1. นายสคร  ฆ้องเกิด
 
1242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กชายธนพล  แย้มยิ้ม
2. เด็กชายสุริยะ  เพชร์สูงเนิน
 
1. นางสาวฐิติมา  จันทร์ทรง
2. นางสาวอารีรัตน์  ไกรลาศ
 
1243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรัชพล  กุลประดิษฐ์
2. เด็กชายสุริยะ  ศุภนิจวัฒนา
 
1. นายประชา  สงเคราะห์
2. นางสาวจินตนา  มีพวงผล
 
1244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มุขเงิน
2. เด็กชายธวัชชัย  รอดปรีชา
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
 
1245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กชายรัตนากร  แปลงทุน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แปลงทุน
 
1. นางสมโภชน์  สร้อยสิงห์ทอง
 
1246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายกฤษฎากร  โคมเวียน
2. เด็กชายคณิศร  ฆ้องช่วย
 
1. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
2. นางเมตตา  สง่างาม
 
1247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ประสาททอง
2. เด็กชายสันติ  ไสวเขียว
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
1248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายกิตตินันท์  มานะพิมพ์
2. เด็กชายฤทธิ์ติชัย  แก้วชัยยา
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
1249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายนิธิ  ภูผาจง
2. เด็กชายโพธิเดช  ขุนแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  สมนึก
2. นางสาววะยุรา  กุลทอง
 
1250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  อยู่สนอง
2. เด็กชายศรราม  จันทร
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
1251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกรกช  ยอดปรางค์
2. เด็กชายปิติกร  วงศ์วัฒนเดช
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
1252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายวันปิยะ  แกมนิรัตน์
2. เด็กชายอนุชากร  มั่นจิตร
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางวรรณา  ใจกว้าง
 
1253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดอารมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  สมนึก
2. นางสาววะยุรา  กุลทอง
 
1254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายณัฐกิจ  พรมสุข
2. เด็กชายสมศักดิ์  มุมสำ
 
1. นายธนยศ  ฉาบพิมาย
2. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
 
1255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายนำโชค  ศรีโยงยศ
2. เด็กชายศรายุธ  หลงโทดา
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
 
1256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  วรรณศิริ
2. เด็กชายเสกสรร  กิ่งพาน
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
1257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายจตุภูมิ  แป้นประโคน
2. เด็กชายอนุชา  วรรณพัฒ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
1258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายพงษ์รวี  กออำไพ
2. เด็กชายภัทราวุฒิ   ศรีป้อม
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
1259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายกชกร   วุฒิวงศ์โยธิน
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   ทักษิณ
 
1. นายวัชรากร  ทันไชย
 
1260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  เหลาไผ่
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเนาว์
3. เด็กหญิงปภาวดี  นาดี
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  ถาวรกุล
5. เด็กหญิงสุนิสา  เฟื่องน้อย
 
1. นางยุพา  จักรคำ
2. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
 
1261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สายเคน
2. เด็กหญิงธนภรณ์   นามคำดี
3. เด็กหญิงธนัชชา   พากเพียร
4. เด็กหญิงนันทวัน  มาลาพุฒ
5. เด็กหญิงอาภัสรา   ทวีกูล
 
1. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
2. นางสาวขวัญชญา  น้ำทรัพย์
 
1262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายชาคริต  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงวราพร  ศรีสอาด
4. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วสีมา
5. เด็กหญิงศศิธร  เที่ยงรรม
 
1. นางปิยะนุช  พานแก้ว
2. นางพฤหดล  เกิดสวัสดิ์
 
1263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงต้นน้ำ  ตาไธสง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  งามยิ้ม
3. เด็กหญิงพูลศรี  โมราขาว
4. เด็กหญิงรัตนวดี  ทะสกุล
5. เด็กหญิงอัญชณา  บุตรดาวงษ์
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
2. นางจิระวรรณ  เชื้อสุข
 
1264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กหญิงจงรัก  พิศภา
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  วิโรทศ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ยุโย
4. เด็กหญิงพลอยแหวน  หอมไกล
5. เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์  โสสีสุข
 
1. นางสาวธัญรัศม์  จิตลมุนธนัตย์
2. นางสมพิศ  ปะโสทะกัง
 
1265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 6 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ธัญญารักษ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองเจริญ
3. เด็กหญิงวรดา  ภักดี
4. เด็กหญิงศดานันท์  สาระเจริญ
5. เด็กหญิงอทิตยา  ศิลปธรรม
 
1. นายนพเดช  พันธ์งาม
2. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
 
1266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผมหอม
2. เด็กหญิงจินตภา  จิตประโคน
3. เด็กหญิงปริตา  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงวรนุช  แป้สูงเนิน
5. เด็กหญิงอิณทรากร  มันทากาศ
 
1. นางพัลลภา   ท่วมตะคุ
2. นางสาวเนียรนิภา  สังสีราช
 
1267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีเขียว
2. เด็กหญิงธิวาพร  กระแสโสม
3. เด็กหญิงปวิณนุช  แก้วเกษดี
4. เด็กหญิงสุกัลยา  นวมโคกสูง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  พิกุล
 
1. นางปัทมา  เหลือนับ
2. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
1268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุศลิน  คำพันดุง
2. เด็กหญิงญาณธิชา  อิ่มอ้วน
3. เด็กหญิงปรียานุช  ชำนาญ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สนามน้อย
5. เด็กหญิงศิรินภา  คันธารักษ์
 
1. นางเบญญาภา  อินซุยทอง
2. นายกรรณสูตร  ภาวะโสภณ
 
1269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แนบชิด
2. เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  กองอ้าย
3. เด็กหญิงภัทรธาดา  สามารถ
4. เด็กหญิงอาณัชชา  สุขสวัสดิ์
5. เด็กชายโยธิน  อ่วมกระโทก
 
1. นางปิยะนุช  พานแก้ว
2. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
1270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงมะลิษา  โสหนองบัว
2. เด็กหญิงวรารัตน์   พันธ์ชวด
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยิ่งชูงาม
4. เด็กหญิงสุภาพร  จำเมือง
5. เด็กหญิงอัญมณี  กำปู
 
1. นางสาวขวัญชญา  น้ำทรัพย์
2. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
 
1271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงจิตรานุช  นันลา
2. เด็กหญิงชญาดา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงชุติมา  มงคะสิงห์
4. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงวรรณ
5. เด็กหญิงสุชาดา  อักษร
 
1. นางจิระวรรณ  เชื้อสุข
2. นางอาภรภรณ์  เกิดกุล
 
1272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญยาพร  ยมนา
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   ประจันทะ
3. เด็กหญิงปานทิพย์  บุปผาชาติ
4. เด็กหญิงวรรณิดา  กันพา
5. เด็กหญิงศุภพิชญ์  แก้วเสถียร
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
1273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สาระเจริญ
2. เด็กหญิงนนทิชา  ใจกลาง
3. เด็กหญิงพัทฒิชา  ตาท้าว
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาระเจริญ
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  พรรณอาราม
 
1. นางสมนา  วิงวอน
2. นางสายใจ  วิริยะกิจ
 
1274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เนาว์เพ็ชร
2. เด็กหญิงสมฤดี  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงสุวนัน  จันทร์เกตุ
4. เด็กหญิงอรุณวรรณ  เกิดยอด
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พลายมนต์
 
1. นางนารีย์  จะยันรัมย์
2. นายราชัน  เทวัน
 
1275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงพรทิพา  ช่วยนา
2. เด็กหญิงวรกานต์  พลไพร
3. เด็กหญิงสุรางคณา  สุนทะลา
4. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์บาง
5. เด็กหญิงอรนิษา  มั่นอินทร์
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
 
1276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงณภัทร   จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  สุวรรณเพ็ชร
3. เด็กหญิงปรียาภา  ทาสี
4. เด็กหญิงรินรดา  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เกลี้ยงสุวรรณ์
 
1. นางเพ็ญสุข  เรืองนาม
2. นายสมชาย  สมสะอาด
 
1277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญแจ้ง
2. เด็กหญิงณัฐชยาพร  เฉยกุล
3. เด็กหญิงปาลิตา  กอเกษตร
4. เด็กหญิงลษิกา  ศรีมี
5. เด็กหญิงสิริยาพร  บัติสม
 
1. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
2. นางสาวณิชนันท์  พลเยี่ยม
 
1278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกรณิสา  หมู่พรมมา
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  สุทธิธรรม
3. เด็กหญิงปวีณา  ยอดมา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เสวิสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุพานสา  ยานสุวรรณ์
 
1. นางปัทมา  เหลือนับ
2. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
1279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงพาฝัน  แสนละคร
2. เด็กชายวิษณุ  ศรีปัญญา
3. เด็กหญิงสุภาพร  พั่วช่วย
4. เด็กหญิงสุภาวิกา  วงศ์พิลา
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทร์ไพรสน
 
1. นายไสว  แววเพ็ชร
2. นางสาวจิระวดี  พิมพ์สิน
 
1280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายราชันย์  ชื่นสาลี
2. เด็กหญิงวีรดา  เพ็ญศรี
3. เด็กชายศุภกร  ภู่ประสงค์
4. เด็กชายเรวัต  สกุณา
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มารศรี
 
1. นายชยุต  ประนิคม
2. นางสาวสุธาทิพย์  น้อยบุดดี
 
1281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สมกำลัง
2. เด็กชายธีรภัทร   ชุ่มยิ้ม
3. เด็กชายบรรพต  กุมพันทอง
4. เด็กชายภราดร  กาพย์กลอน
5. เด็กชายวันมงคล  ดีวงษ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุดสวาท
2. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
1282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงชลิดา  ฉิมทิม
2. เด็กหญิงธรรษย์พร  ลาพรหมมา
3. เด็กหญิงบุญญานุช  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงพรศุดา  เสน่หา
5. เด็กหญิงสุนิสา  หายะกุล
 
1. นางสาวสุภัทรา  รอดชุม
2. นางสาวสุจิตรา  แสนหาญ
 
1283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สนกัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงนนท์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ยอดตา
4. เด็กหญิงอนุสา  บัวงาม
5. เด็กหญิงอรอนงค์  บัวงาม
 
1. นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง
 
1284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เชิดศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมาก
3. เด็กหญิงบุษบา  สดภิบาล
4. เด็กหญิงศิริพร  อุ่นเคน
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเกิด
 
1. นางวราภรณ์  พึ่งงาม
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
1285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  วันประสม
2. เด็กหญิงทัชฌา  หล้าภูเขียว
3. เด็กหญิงธีรดา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วสุนทร
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
 
1. นายอนันต์  กตเวที
2. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
1286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ต่างสี
2. เด็กหญิงทัศพร  พันเพ็ง
3. เด็กหญิงวราพร  ศรีเพ็ชร
4. เด็กหญิงสุจิตรา  เฉลิม
5. เด็กหญิงโสธิยา  มีธงชัย
 
1. นางสาวอุไรรัตน์   เงื่อมผา
2. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
 
1287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ขอนค้างพลู
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัตถาพงษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีแสง
4. เด็กหญิงอรปรียา  แนวสุภาพ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สุนทร
 
1. นายอรรถวุธ  งามจารุโชคทวี
2. นายนพดล  ธรรมม่่วงไทย
 
1288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธ์สำโรง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  พันธะวรรณ
4. นางสาวประภาภรณ์  เรือนทอง
5. เด็กหญิงภัสสร  อารีย์
 
1. นายไพฑูรย์  ภาพพิมพ์ใจ
2. นายรัฐฐา  ไม้พานิช
 
1289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชนิตา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ธิวัน
3. เด็กหญิงบุญยืน  กานจะนารี
4. เด็กหญิงสุวรรณ์ณี  พงษ์วิรัช
5. เด็กหญิงเจนจิตร  จันลา
 
1. นายราชัน  เทวัน
2. นางนารีย์  จะยันรัมย์
 
1290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงทองประสม  พรมวาส
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริชาติ
3. เด็กหญิงพจมาน  เจริญดง
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ดีสันเทียะ
5. เด็กหญิงวิสา  สอนหมื่น
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
 
1291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยอพันดุง
2. เด็กหญิงจิราภา  ชาวนาโดน
3. เด็กหญิงปูเป็  แสนศักดา
4. เด็กหญิงสโรชา  ปุผาโต
5. เด็กหญิงอินทิวา  ชมดง
 
1. นางเพ็ญสุข  เรืองนาม
2. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
 
1292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เจริญผล
2. เด็กหญิงณภัทร  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงปรายฝน  แฉ่งศิริ
4. เด็กหญิงมินตรา  บุญชมภู
5. เด็กหญิงวาสนา  จันทประสาท
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
1293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กชายกรฤทธิ์  วสันต์เสรีกุล
2. เด็กหญิงฑีรัตน์ดา  พลสุวรรณ
3. เด็กหญิงนฤมล  แสงเล็ก
4. เด็กหญิงมุทิตา  ลาทอง
5. เด็กชายสราวุธ  คำหาด
 
1. นางสาวอัญชลี  โคตรตา
 
1294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ชาหล่อน
2. เด็กหญิงณิชา  มาฆะสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิชญา  ชาติเสนา
4. เด็กหญิงศศิธร  คำมา
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์   เรืองมณี
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
2. นางดวงใจ  ศรีอันจันทร์
 
1295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงจุฑามณี  กุมพันทอง
2. เด็กหญิงญาณิน  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงนุภาภรณ์  ดอนเตาเหล็ก
4. เด็กหญิงพิมพ์วิใล  ราชเนย์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  มั่นใจ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชุณหพันธ์
2. นายวันชัย  ชุณหพันธ์
 
1296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นันตา
2. เด็กหญิงชลดา  สกุลไกร
3. เด็กหญิงฐิติชญาน์  อบมาสุ่ย
4. เด็กหญิงนันทญา  ไสยาสน์
5. เด็กหญิงเรณุกา  วงศ์ษา
 
1. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
2. นางสาวธีรนันท์  ทวีพงศ
 
1297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วคำ
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิตะนิมิตร
4. เด็กหญิงวารีวรรณ  จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงอรนุช  สุดแสวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญลอย
2. นางสุมาลัย  โห่ศิริ
 
1298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงพัชราภา  รอดคง
2. เด็กหญิงวัลลภา  คงสุข
3. เด็กหญิงศศินิภา  สีเขียว
4. เด็กหญิงหทัยกานต์  สิงห์คำ
5. เด็กหญิงอัญชุลี  พวงวิเชียร
 
1. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
2. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
 
1299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายชาญชัย  ศรีกองคาม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ตลอดพบ
3. เด็กหญิงนภัสรา  บูรภา
4. เด็กชายวัชรพล  ฆ้องไชยภูมิ
5. เด็กชายเกริกกรรชัย  สวัสดิ์วงค์
 
1. นางพัฒนียา  อุปครุฑ
2. นางสาวอนุลักษณ์  บุดดี
 
1300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงจิรดา  เจริญผล
2. เด็กชายถนอมพงศ์  กรวดนอก
3. เด็กชายธีรภัทร  ใจเอื้อ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กรวดนอก
5. เด็กหญิงสุนันทร  กิ่งไทยสงค์
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
1301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กชายธนภูมิ  สาพันธ์
2. เด็กชายบูรพา  กลิ่นแก้วนพเก้า
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดายนา
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ทิวงษา
5. เด็กชายสุรชัย  เงินสา
 
1. นางสาวอัญชลี  โคตรตา
 
1302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชลดา  แสนสวย
2. เด็กหญิงปภัสรา  แสนคุณ
3. เด็กหญิงรัญชิตา  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงศศิธร  ตำนาน
5. เด็กหญิงสิริยุพา  หาญเสมอ
 
1. นางสาวศุภานัน  ทางดี
2. นางสาวสุปราณี  อินทโฉม
 
1303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จงกลาง
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สืบศรี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยศสมุทร
4. เด็กหญิงนิตยาพร  เทพรักษา
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาลา
 
1. นางพรรษา  หาญเทียม
2. นางสาวนวนันท์  คชาวงษ์
 
1304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงบุษรา  คำแทน
2. เด็กหญิงวรรณภา  อุกอาจ
3. เด็กชายวุฒิชัย  ขุนด่านเพ็ชร
4. เด็กหญิงสินิทรา  นาสืบ
5. เด็กชายอิทธิ  ขำเนตร
 
1. นายไกลาส   เกตุเพ็ง
 
1305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แก้วสุทอ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  สิงห์ท่าเมือง
4. เด็กหญิงอลิชา  งามเลิศ
5. เด็กหญิงอังคณา  กุมภิโร
 
1. นางเบญจเทวัญ  ศรีศุภวุฒิ
2. นางปิยะนุช  พานแก้ว
 
1306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์วงษา
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  มะลิจันทร์
3. เด็กหญิงปณิดา  พร้าวกระโทก
4. เด็กหญิงพรชิตา  พินโย
5. เด็กหญิงเกศวลิน  กลิ่นสอน
 
1. นายอภิชาติ  เบญมาตย์
2. นางสาวเจนจิรา  สุดจันทึก
 
1307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์แดง
4. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีอุดร
5. เด็กหญิงสุภัทรฌา  คงวาสพกุล
 
1. นางรัตนะ  นามแสน
2. นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา
 
1308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงญาดา  ขุนศรี
2. เด็กหญิงภัทรภร  ฮงทอง
3. เด็กชายภูบดี  แก้วประทีป
4. เด็กชายอิศเรศ  พรมแพง
5. เด็กชายโกสิต  แสนซื่อ
 
1. นางสาวณิชนันท์  พลเยี่ยม
2. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
 
1309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพนลา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงหาญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทาวงษ์
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
 
1310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พระพล
2. เด็กหญิงญาณิกา  วาทะสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทิพย์พระ
4. เด็กหญิงศศิธร  เพียลี
5. เด็กหญิงเกวลิน  คดวงษ์ฆ้อง
 
1. นางสมทรง  เกตกะโกมล
2. นางลัดดาวัลย์  สุดสวาท
 
1311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสุรินทร์
2. เด็กหญิงยุวดี  คำประเสริฐ
3. เด็กชายศรวิศิษย์  ร่วมไทย
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เปรมบุญ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลฉิมพลี
 
1. นายวีระ  วีระพันธ์
2. นางธัญพิชชา  สังข์ทอง
 
1312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พนาลักษณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใสจอมศรี
3. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  บุปผาอาจ
4. เด็กชายพงศธร  กัลยา
5. เด็กหญิงพัชรีพร  พุทธสมบัติ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ทองอ่วม
2. นายคมแก้ว  สายบุญเรือน
 
1313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชนากานต์  แป้งทา
2. เด็กหญิงภีรดา  ภูเพ็ง
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงอุทัย
4. เด็กหญิงสริดา  เชื้อรัมย์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
2. นายนพดล  ธรรมม่วงไทย
 
1314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลชนก   แปดทิศ
2. เด็กหญิงกัญจรี   สงวนนาม
3. เด็กหญิงชินตา   สังข์บำหรุ
4. เด็กหญิงณัชชา  ตะเพียนทอง
5. เด็กหญิงพัชรี   บุปผางาม
 
1. นางโชสิตา   เกตุเพ็ง
 
1315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงจิดารัตน์  กำลังยิ่ง
3. เด็กชายภูริวัตร  พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายศตวรรษ  สังข์เครือ
5. เด็กชายสุรชัย  พรมงาม
 
1. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
2. นายแดง  น้อยบุญ
 
1316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายจิรพัชร  หวังใกล้กลาง
2. เด็กชายธนายุทธ  ชื่นชม
3. เด็กหญิงปรารถนา   สอนวิชา
4. เด็กหญิงปาริชาติ  นาทุ่งมน
5. เด็กหญิงรสรินทร์   แก้วสำโรง
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวจินตนา  พางาม
 
1317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุระบุตร
2. เด็กหญิงนริญญา  แสนงาม
3. เด็กหญิงภัสราพร  จงใจหาญกล้า
4. เด็กหญิงรัตน์ติมา  ธนูสา
5. เด็กหญิงอริศรา  มนุษย์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ศรีเกษ
2. นายอัษฎางค์  ราชตราชู
 
1318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงปณิดา  บรรจงบัว
2. เด็กชายปรินทร  ผาใต้
3. เด็กหญิงรินรดา  สงผัด
4. เด็กหญิงสิริธัญ  ดีลุนชัย
5. เด็กหญิงสุนิสา  มาเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
2. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
 
1319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายบดินทร์  จอมผักแว่น
2. เด็กชายบดินทร์  เหลาไผ่
3. เด็กชายวรายุทธ  บัวทอง
4. เด็กชายสิริศักดิ์  สวนสมศรี
5. เด็กชายอภิสิทธ์  หวังเครื่องกลาง
 
1. นายอำพล  ปะนาโท
 
1320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สองแสง
2. เด็กชายพชร  วารปรีดี
3. เด็กชายพรธิรา  เพ็ชรภักดี
4. เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณรัมย์
5. เด็กหญิงโชติกา  นาคงาม
 
1. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
2. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
 
1321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายจีรพงษ์  เป้าทอง
2. เด็กชายปุณณภพ  นาควิจิตร
3. เด็กหญิงพลอยประภัส  ชูรักษา
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชินอาจ
5. เด็กหญิงมุนินทร์  ทองไทย
 
1. นายศราวุธ  พงษ์รักษ์
2. นางสาวสิริมา  หาญประสพ
 
1322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายปราณมณี  กระสัง
2. เด็กชายสุดารัตน์  สุภราช
3. เด็กหญิงอัครมณี  จำจิตร์
 
1. นายสคร  ฆ้องเกิด
2. นางรัตนา  ไชยศรี
 
1323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สมบูรณ์ยิ่ง
2. เด็กหญิงกัญญานี  อารี
3. เด็กหญิงจรัญญา  สังข์บำหรุ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อัครโสภณ
5. เด็กหญิงฐิตา  วรมิตร
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรหมสวัสดิ์
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  นันทาภิวัธน์
8. เด็กหญิงธินัดดา  สวยกะโทก
9. เด็กชายนพณัฐ  มาลัยอินทร์
10. เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองแสง
11. เด็กหญิงพัดชา  จันทร์ศรีชั้น
12. เด็กชายพิสิทธิ์  ทองเกิด
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยรัตน์
14. เด็กหญิงวรรณนิภา  พิกุลเงิน
15. เด็กหญิงศุภาวดี  ขุนศร
16. เด็กชายสุทธินันท์  ฆ้องวงษ์
17. เด็กหญิงสุภาพร  ลุนทะลา
18. เด็กชายสุรพิชญ์  กาบมาลี
19. เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาบมาลี
20. เด็กชายเฉลิมชัย  เลียงผา
 
1. นางสาวสสิภักษร์  พิชิตวิจัย
2. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
3. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
4. นางสาววารีรัตน์  คงคำศรี
 
1324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายกันทรากร  ชารัมย์
2. เด็กชายชนากร  ช้างพา
3. เด็กชายตรีเพชร  พันธเสน
4. เด็กชายทรงคุณ  ชะรัดรัมย์
5. เด็กชายทศพล  ปัญญาวงค์
6. เด็กชายบรรณสรณ์  คำตุ้ม
7. เด็กหญิงปริตา  แก้วบ้านดู่
8. เด็กชายพุทธิพงษ์  โพธิกมล
9. เด็กชายวงศกร  เกาะจันทึก
10. เด็กชายวิริยะ  แพลอย
11. เด็กชายศรายุทธิ์  เมืองสิทธิ์
12. เด็กชายศุภกิต  เมืองคำ
13. เด็กหญิงศุภิสรา  ชุมนุม
14. เด็กชายสราวุฒิ  เทพประสาน
15. เด็กชายสหรัฐ  เทียมกระโทก
16. เด็กหญิงสุนิษา  ภิพากร
17. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลาอุดม
18. เด็กชายอภิชัย  แก้วศิริ
19. เด็กหญิงอมราวดี  ทองคำ
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ช่อลำดวน
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นายนฤดล  บังเมฆ
3. นายภิญโญ  ไชยภา
4. นางเมธิยา  วิชาฮาต
5. ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด
 
1325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  เปลี่ยนศรี
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
1326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดคุณ
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
 
1327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญช่วย
 
1. นางสาวพิมพ์ญาฎา  นูพิมพ์
 
1328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  เรืองกล้า
 
1. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
 
1329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงชัชชญา  ศรีนอก
 
1. นางถวิล   ศรีนาเมือง
 
1330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนภรณ์  ศรีวันนา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นชาติ
 
1331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงประทุมพร  จิตจำนงค์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
 
1332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญทอง
 
1. นายพรศักดิ์  กันทะวงศ์
 
1333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีทอง
 
1. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
 
1334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุขเมือง
 
1. นางสาวเนียรนิภา  สังสีราช
 
1335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.33 เงิน 11 โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นิตย์เมืองปัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง
 
1336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายภัคพล  เจิรญสุข
 
1. นางสายใจ  ถานะวร
 
1337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กลิ่นสอน
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  แจ่มประโคน
 
1338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปานิตพลกัง
 
1. นางมาลี  เวียงจันทร์
 
1339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.67 เงิน 15 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายธีรติ  ประหูศรี
 
1. นางสาวรัชณู  มนตรี
 
1340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงนริสรา  จารย์หมื่น
 
1. นางบุญมี  ตุ้ยดา
 
1341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นทอง
 
1. นางสุรดา  โตขำ
 
1342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงปานระพี  ยอดคีรี
 
1. นางวิไลรัตน์  นุชเล็ก
 
1343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กชายภีรพัฒน์  ดีดพิมาย
 
1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
 
1344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวพรสุดา  สิงห์เธาว์
 
1345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กหญิงนฤมล  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
 
1346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายภูดิส  ปิตะคำ
 
1. นางสาวอนัญญาพร  ไข่มุกข์
 
1347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กหญิงอัมภริกา  ยืนยาว
 
1. นายสุเทพ  บรรดา
 
1348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  เหล่าจำปา
 
1. นางสุรีรัตน์  แสงเทพ
 
1349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  บริพัตรโกศล
 
1. นายกษิเดช  เสนารักษ์
 
1350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงก้านหลิว  พิหารมงคล
 
1. นางสาวกาญจนา  นึกธรรม
 
1351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงวิภาดา  แย้มจำรัส
 
1. นางสาวสมหญิง  คายเลิศ
 
1352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงศิรินภา  สมบุญญา
 
1. นางสาวศนิสา  พงษ์ศรี
 
1353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เย็นใจ
 
1. นางกานต์จิรา  ฆ้องหลวง
 
1354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงเกวลิน  เกษสุวรรณ์
 
1. นายณฐพงศ์  สุจริต
 
1355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
1356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ป้องกัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง
 
1357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วศรี
 
1. นางสาวเมธนรา  หอมหวล
 
1358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงอินทราณี  ศิริวิ
 
1. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
 
1359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.75 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงอังคณา  ขัดเรือน
 
1. นางสุดาวดี  คมคาย
 
1360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชัยจำ
 
1. นางศรีประภา  วงศ์ละคร
 
1361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงอทิตยา  ละออเอี่ยม
 
1. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
1362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายณลธวัช  ขจรกุล
 
1. นายพรศักดิ์  กันทะวงศ์
 
1363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัจนวน
 
1. นางสุรดา  โตขำ
 
1364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โมรา
 
1. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
 
1365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สันเต
 
1. นางบุญยรัตน์  หงส์สวัสดิ์
 
1366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงมัณฑนา  จบแขวง
 
1. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
 
1367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงหา
 
1. นายอนันต์  กตเวที
 
1368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.66 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ทัพรัตน์
 
1. นางมาลี  เวียงจันทร์
 
1369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.25 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ทูคำมี
 
1. นางจีรนันท์  โอภาศรี
 
1370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงสุนัดชา   ภู่มาลา
 
1. นายบุญช่วย  งานยางหวาย
 
1371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายธนากร  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  แจ่มประโคน
 
1372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวบางพลี
 
1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
 
1373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.25 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงรัชภาไพร  อาษา
 
1. นางสมนา  วิงวอน
 
1374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงศิริวิลัย  ช่างขำ
 
1. นางชลดา  คอนคำ
 
1375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พุทธรักษา
 
1. นางสาวกาญจนา  นึกธรรม
 
1376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงพิยดา  แซ่อึ๊ง
 
1. นางภัสจิรา  จำปาไชย
 
1377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.25 เงิน 23 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีอภัย
 
1. นายณฐพงศ์  สุจริต
 
1378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หินไชยศรี
 
1. นางบุญมี  ตุ้ยดา
 
1379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ประทุมมัง
 
1. นางปัทมา  เหลือนับ
 
1380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นางสมหมาย  บรรดิษเสน
 
1381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มุกธวัตร
 
1. นางสาวกัญญา  ราชรักษา
 
1382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68.75 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวเจริญ
 
1. นางเกษร  โพธิ์ศรี
 
1383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงศิริพร  ด่านชนะ
 
1. นายพสิษฐ์  อุไรพันธุ์
 
1384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วุฒิสาร
 
1. นายสุเทพ  บรรดา
 
1385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงธนพร  สอาดรัมย์
 
1. นายวิชัย  สวย่างชื่น
 
1386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงพาณัฐษภรณ์  เคนลา
 
1. นางสาวอนัญญาพร  ไข่มุกข์
 
1387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรนาค
 
1. นางกานต์จิรา  ฆ้องหลวง
 
1388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ดิษฐ์เที่ยง
 
1. นางสาวรัชณู  มนตรี
 
1389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีมายา
 
1. นางสาวสมหญิง  คายเลิศ
 
1390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญส่ง
 
1. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
 
1391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงวรรณชนก  ผ่อนนอก
 
1. นางนันทวัน  อ้อมชมภู
 
1392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงศศิธร  คำแร่
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
1393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สัตย์ฌุชนม์
 
1. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
1394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงกรพิณ  ยังงาม
 
1. นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา
 
1395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชื่นใจ
 
1. นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง
 
1396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงเพชรธิดา  เชื้อพระซอง
 
1. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
 
1397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
 
1398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงรชดา  อินธิมาศ
 
1. นางสุพัตรา  ลอมไธสง
 
1399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงพัชนีกรณ์  เจนดง
 
1. นายแดง  น้อยบุญ
 
1400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วหาร
 
1. นางสุพัตรา  คณานิตย์
 
1401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงสุกัลยาณี  แก้วม่วงพะเนา
 
1. นายณฐพงศ์  สุจริต
 
1402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายจารุพัตร์  ผิวชา
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดีไทร
 
1. นางฐาปนีย์  วงศ์อินทร์
 
1403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงอทิตยา  ด่านแก้ว
2. เด็กชายโชคอรุณ  เคนด่าน
 
1. นางน้อมจิตร์  หาญประสพ
2. นายเพทาย  หาญประสพ
 
1404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงฉนิต
2. เด็กชายแกรี่  ค็อกลิน
 
1. นางอันลคร  กุศลศิลป์
2. นางธมนพัชร์  หอมหวล
 
1405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  อุตคุต
2. เด็กหญิงปรัชฌิมาภรณื  พูลเจริญ
 
1. นางมณฑา  มณีสิงห์
2. นางมณฑา  มณีสิงห์
 
1406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายสุรเสกข์  ภาชาติ
2. เด็กหญิงอารีวรรณ  อินทรชิต
 
1. นายกฤช  ใจปลืื้มบุญ
2. นางสาวดวงสุดา  บุญมามอญ
 
1407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายอภิชาต  โพธิ์วรรณ
2. เด็กหญิงเพชรกัญญา  จันทร์วงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  สังขทิม
 
1408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ณ เวียงจันทร์
2. เด็กชายสุทธินันท์  ป้องโสม
 
1. นายเดือน  บุญมั่น
2. นางณัฐวดี   มัชฌันติกะ
 
1409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงนภัสสร  หอมไกล
2. เด็กชายภานุพงษ์  หรทึก
 
1. นางอัญชนา  พัฒนทองคำ
2. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
1410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กหญิงปริญญา  ใจซื่อ
2. เด็กชายอาณัฐ  ศรีระวร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประสานศรี
 
1411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำใส
2. เด็กชายวัฒนกิจ  นุ่นสวัสดิ์
 
1. นางสมใจ  แก้วลือชัย
2. นางสาวนงคราญ  มูสิกพรรณ
 
1412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กหญิงก้านตอง  อินธิบาล
2. เด็กชายจิรศักดิ์  คงเกษม
 
1. นายทัศนัย  ซื่อตรง
2. นายไกรรักษ์  โชติรัตน์
 
1413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีเกตุ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ทองงามตระกูล
 
1. นางสาวกรรณิกา  กุลาเทศ
2. นางสาวสุจิตรา  คารม
 
1414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  โคตวิทย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกื้อกูล
 
1. นางเฉลียว  จังพานิช
2. นางสาววริศรา  อรุณกิตติพร
 
1415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายชฐปกร  สมจิตร
2. เด็กหญิงรมณียา  โทอุดทา
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ทองหาร
 
1416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงนิภาพร  ทาคะพิษ
2. เด็กชายวัณณุวรรธ์  นาเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  นุชเล็ก
2. นางอุไรวรรณ   วงษ์แก้ว
 
1417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 16 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายจิธพนธ์  แอลอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
1. นายฐาปกณ์  ใจสะอาด
2. นางสาวธีรนันท์  ทวีพงศ
 
1418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายปณชัย   ปธารัตวรกุล
2. เด็กหญิงสุธีมน  คำเวียง
 
1. นางกนกลักษณ์  นงนุช
2. นางวนิดา   พรมสร
 
1419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 17 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จันทรักษ์
2. เด็กชายอนุสรณ์  จำรัส
 
1. นางสาวสุรัสวดี   สุพรรณการ
2. นางสาวเบญจรัตน์  เมตตา
 
1420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายจักริน  ราชวิชิต
2. เด็กหญิงรินรดา  จินดาบุตร
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
2. นางดวงใจ  ศรีอันจันทร์
 
1421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กชายธันวา  พืชผล
2. เด็กหญิงเกศินี  แม่นปืน
 
1. นางสาวชื่นจิตต์  โหละสุต
 
1422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  สลับสี
2. เด็กหญิงเพ็ญผกา  กันภัย
 
1. นางสุชาดา  เหล่าอุทธา
2. นางสาววัชรีพร  ขำเลิศ
 
1423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 19 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายภัทร  ไพรศรี
2. เด็กหญิงอัญวีณ์  ไชยเมธีพงศ์
 
1. นางสาวณิชนันท์  พลเยี่ยม
2. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
 
1424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 19 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัณฑรางกูร
2. เด็กชายอภินันท์  ชาวสวน
 
1. นางวีรยา  เอี่ยมนิรันดร์
2. นางสาวอริษา  จรุญ
 
1425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 24 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายกฤตภาส  มลฑก
2. เด็กหญิงอริยา  ลาภกระโทก
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
1426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 25 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายปฐวี  สีอ่อน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ดวงพรมทอง
 
1. นายประสิทธิ์  พรมภักดี
2. นางภัทรินธร  ชัยยะ
 
1427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 25 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงสาริศา  เที่ยงธรม
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  หมกทอง
 
1. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
2. นายชัชวาลย์  จิราวัสน์
 
1428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญานัฏฐ์  ฝอยกลาง
2. เด็กชายชนะชล  โทนมี
 
1. นางสาวสำเนา  มาหา
2. นายรังสิต  ศิลาลิขิต
 
1429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 28 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายฐิติวุฒน์  วงศ์ละคร
2. เด็กหญิงสิริยา  ช้างพา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นภูเขียว
2. นายทรงเกียรติ  ศรีจันทร์
 
1430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 28 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์อ่ำ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  สิงห์สนิท
 
1. นางสาวรัชณู  มนตรี
2. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
1431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  ทันถาจิต
2. เด็กหญิงสุภาวีร์  สุรินทร์ภาศักดิ์
 
1. นางนวลจันทร์  เกตุแย้ม
 
1432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 28 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายบูรพา  ผลกัน
2. เด็กหญิงพรพรรษา  พิมพ์สะเกษ
 
1. นายวสุธร  วรรณชนะ
2. นางสาวสมหญิง  คายเลิศ
 
1433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 32 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายธนโชติ  จันทนาม
2. เด็กหญิงรมิตา  สาวิโรจน์
 
1. นายสมไชย  อุสิงห์คำ
2. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
 
1434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 32 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงกวินกานต์  เธียรรุ่งโรจน์
2. เด็กชายนักรบ  สุริยันต์
 
1. นางรัษฎากร  เพชรล้ำเลิศ
 
1435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 32 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงบุษบา  ทองสีกล่ำ
2. เด็กชายรัตภูมิ  สิงห์โต
 
1. นายพินิจ  คนเสงี่ยม
2. นางสาวทัศนีย์  วงษ์สมบูรณ์
 
1436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 35 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายพีระพัฒน์  วังคีรี
2. เด็กหญิงสุุชาดา  มีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด
2. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
 
1437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 35 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไผโพธิ์
2. เด็กชายสิริภัทร  สิงโต
 
1. นางอุดมรัตน์  ศิริวิ
 
1438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 37 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายบดิภัทร  แป้นสุข
2. เด็กหญิงเพลงขวัญ  สุขสาร
 
1. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
1439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 37 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายนฤนาท  หารี
2. เด็กหญิงอภิญญา  กลั่นค้างพลู
 
1. นางสุกันยา  พิศโฉม
2. นางสาวปรียา  ปัญญาดี
 
1440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ดวงเนตร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พันสอน
 
1. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
1441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กหญิงชุรีภรณ์  จันทรภูมิ
2. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีปัตถา
 
1. นางฐิราภรณ์  มีผล
2. นางสมพิศ  เข็มนาค
 
1442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายณัฐนนท์  กัลยาศิลป์
2. เด็กหญิงศศิธร  มอพิมพ์
 
1. นางสุดาพร  วันหนองสา
 
1443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงปานปิยนุช  ใบเขียว
2. เด็กชายอาวุธชัย  จองสว่าง
 
1. นางสุรดา  โตขำ
2. นางสาวประกายเพชร  สายโส
 
1444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 43 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลั่นจันทึก
2. เด็กชายธีราธร  นามโบราณ
 
1. นายไสว  แววเพ็ชร
2. นางสาววนิดา  บุระคำ
 
1445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชลธิดา  ขวัญศรี
2. เด็กชายต้นตการ  สายคำ
 
1. นางสาวสายชล  คนเกณฑ์
2. นางสาวพรสุดา  สิงห์เธาว์
 
1446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 43 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กชายเดชาวัฒ  รักจันทึก
2. เด็กหญิงเอื่องฟ้า  บุดดีวงค์
 
1. นางสิริโสภา  ปิงแก้ว
 
1447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 46 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  จารุจิตร
 
1. นางวันเพ็ญ  คำดำ
2. นางสาวนาตยา  กระราม
 
1448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 46 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กหญิงกิตติกา   สาทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เหลาทอง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
1449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 48 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ผิดพันธุ์
2. เด็กชายปรีดา  สมณา
 
1. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
2. นางจินตนา  ด่านปรีดา
 
1450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 49 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นะนุนาค
2. เด็กหญิงสุวรรณเลขา  อนุยูร
 
1. นางสาวศิริธร   วรรณโพธิ์
2. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
1451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 50 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายพงศกร  แสนวิจิตร
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลือชา
 
1. นายสมชาย  หูตาชัย
 
1452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 50 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เดชป้องหา
2. เด็กชายอนุภัทร  ต่างสี
 
1. นางสาวนงนุช  ชิณโพคัง
 
1453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 50 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายสหรัฐ  รอดท่าหอย
2. เด็กหญิงสาธิดา  แช่มตระกูล
 
1. นายณฐพงศ์  สุจริต
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
1454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 53 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพิชญสินีย์  สมกิ่ง
2. เด็กชายมินธดา  ยาธันกาศ
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
2. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
1455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 54 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เหล่าเคน
2. เด็กหญิงดาริกา  รูปหล่อ
 
1. นางยุพิน  พุทธิสอน
2. นางนันทนา  พะมุลิลา
 
1456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 54 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงพรประพา  คำดี
2. เด็กชายศุภสิน  เหลายา
 
1. นางฉลวย  พานิชกุล
 
1457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 54 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงวาสนา  มหาเมฆ
2. เด็กชายอริยวงศ์  วิสัยการ
 
1. นางจินตนา  ศรีสุวรรณ์
2. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
 
1458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 57 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีฐาน
2. เด็กชายชยากร  แก้วละคร
 
1. นางสาวศศิกัญญาณัฐ  พันตาวงษ์
2. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
 
1459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 57 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายฤทธินาท  แสงขาว
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
2. นางสาวเครือวัลย์  แซ่ภู่
 
1460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 59 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประทับ
2. เด็กหญิงธนัฐฌา   กาเล็ก
 
1. นายอภิชัย  เคนสิบสาม
2. นางสาววรรณา  เพชร์บาง
 
1461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงณํฎฐธิดา  กมลโชคอนันต์
2. เด็กชายสิทธิพล  แสงอุทัย
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทร์ศิริ
2. นางสมนา  วิงวอน
 
1462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธนากร  รักซ้อน
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์พวง
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  ทิวแพ
 
1463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ปัทมดิลก
2. เด็กชายเทพอมร  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
1464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายชิตษนุพงค์  คำวงษ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองภักดี
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นางสาวหทัยรัตน์  สมานมิตร
 
1465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายธนภูมิ  ภูมิถาวร
2. เด็กหญิงศิรดา  ศิริ
 
1. นางอินทิราวดี  เจริญสุข
2. นางปณิชา  ดิษฐสุวรรณ
 
1466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรงสุข
2. เด็กหญิงวรกมล  เคลือบคลาย
 
1. นางสาวทิพย์วารี  โนมขุนทด
2. นายพรรณทิพย์  ดุนา
 
1467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วิทยา
2. เด็กชายนริศ  เนืื่องลี
 
1. นางทิพวรรณ  ธนพัฒน์สุขสกุล
 
1468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายธนภัทร  พึ่งความชอบ
2. เด็กหญิงอักษราภัค  กลิ่นถาวร
 
1. นางสาวมลฤดี  สมจิตร
2. นางสาวสุนิศา  จันทร์แดง
 
1469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สังกรม
2. เด็กชายอัคริน  สีเขียว
 
1. นางปัทมา  เหลือนับ
2. นางเบญจมาศ  เศษศรี
 
1470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฆ้องบัวพา
2. เด็กชายสนธยา  ด่านส่งเสบียง
 
1. นายราชัน  เทวัน
2. นางสาวกรรณิการ์  แม่นปืน
 
1471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงจันทิมา  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายบรรพชิต  ผาหนองลิง
 
1. นายราชัน  เทวัน
2. นายสุดสาคร  หนูมั่น
 
1472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายนุติพงษ์  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงปวริศา  ภู่มาก
 
1. นางอัญชนา  พัฒนทองคำ
2. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
1473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เขามะหิงษ์
2. เด็กชายมนตรี   จันทร์เทศ
 
1. นางนางกนกลักษณ์  นงนุช
2. นางวรรณารัตน์  เตชะพร้อมวุฒิ
 
1474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.75 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  กองอ้น
2. เด็กหญิงวัจนาภรณ์  เจริญดง
 
1. นางฐาปนีย์  วงศ์อินทร์
 
1475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงวริตา  เคนสิบสาม
2. เด็กชายสิทธิวัตร  แพงตา
 
1. นางสาวนงนุช  ชิณโพคัง
 
1476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลการ  สมบุญ
2. เด็กชายธนกร  สมเพชร
 
1. นางน้อมจิตร์  หาญประสพ
2. นายเพทาย  หาญประสพ
 
1477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุพาลี
2. เด็กชายวีรยุทธ  เที่ยงดี
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
2. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
1478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงจิราพร  สรรพช่าง
2. เด็กชายฉัตรพล  ธรรมนักสุข
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
2. นางสาวเครือวัลย์  แซ่ภู่
 
1479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทรัพย์โสภณ
2. เด็กชายยุทธนา  วัยโภชน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นภูเขียว
2. นายทรงเกียรติ  ศรีจันทร์
 
1480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงธนกมล  สมจิตร์
2. เด็กชายสุพรรณ  เปียวงษ์
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
1481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงรมิตา  วงษ์สว่าง
2. เด็กชายวรชิต  เกี๋ยวคำ
 
1. นายกฤช  ใจปลืื้มบุญ
2. นางสาวดวงสุดา  บุญมามอญ
 
1482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชมภูเพชร
2. เด็กชายมงคล  คำชาลี
 
1. นางสาวศุภานัน  ทางดี
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
1483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายชินกฤต  ฟองสมุทร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  รัศมี
 
1. นางสาวณิชนันท์  พลเยี่ยม
2. นางสาวปาลิดา  ประจิตร
 
1484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บูระพา
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  พรมมา
 
1. นางยุพิน  พุทธิสอน
2. นางนันทนา  พะมุลิลา
 
1485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายพงศกร  กงแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โปธา
 
1. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นางวิไลรัตน์   นุชเล็ก
 
1486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ผงท่าราช
2. เด็กชายอนิรุท  อำนวย
 
1. นางมณฑา  มณีสิงห์
2. นางมณฑา  มณีสิงห์
 
1487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกีรติกร  ฆ้องเถื่อน
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณวรรณ  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  สุพรรณการ
2. นางสาวเบญจรัตน์  เมตตา
 
1488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โกษาเกศ
2. เด็กหญิงศิลาดล  สงัด
 
1. นางวีรยา  เอี่ยมนิรันดร์
2. นางสาวดาหวัน  เพ็ชรทอน
 
1489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธีรดา  บุญอินทร์
2. เด็กชายเศรษฐนิติ  มั่นกำเนิด
 
1. นางสาวพรทิพย์  สังขทิม
 
1490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.66 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงภัทรภา  เต็มเปี่ยม
2. เด็กชายสันต์ทศน์  อวิรุทธิโยธิน
 
1. นางสุรดา  โตขำ
2. นางสาวประกายเพชร  สายโส
 
1491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ประทุมชัย
2. เด็กชายสรวิศ  เกิดลาภ
 
1. นางสมใจ  แก้วลือชัย
2. นางสาวนงคราญ  มูสิกพรรณ
 
1492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมบูรณ์
2. เด็กชายภูเบศ  ขันโท
 
1. นางอุดมรัตน์  ศิริวิ
 
1493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายภัทรพล  หาทรัพย์
2. เด็กหญิงวนิดา  คล่องวิเชียร
 
1. นางฐิราภรณ์  มีผล
 
1494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แดงพงษ์
2. เด็กชายศิวกร  ไพรัตน์
 
1. นางสาวศราภรณ์  ดัดสันเทียะ
2. นางเพ็ญนี  ทองหนองบัว
 
1495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนพร  ชลิทธิกุล
2. เด็กชายธนวัฒน์  โต่ยจันทร์ทึก
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ทองหาร
 
1496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงศวรรยา  หาญชัย
2. เด็กชายสุทธิราช  เตปะนะ
 
1. นางอันลคร  กุศลศิลป์
2. นางธมนพัชร์  หอมหวล
 
1497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.33 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายนัทพงศ์  มาเนียม
2. เด็กหญิงรัชดา  รวมวงษ์
 
1. นางพรรษา  หาญเทียม
2. นางจันทิกา  ก้อนทอง
 
1498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 28 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษณพล  อำนวย
2. เด็กหญิงศิริกาญจนา  ฆ้องรัตนา
 
1. นางจิราภรณ์  พุทธิ
2. นางสาวกมลชนก  อำนวย
 
1499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 28 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  นาราศรี
2. เด็กชายไพร  พล
 
1. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
2. นายชัชวาลย์  จิราวัสน์
 
1500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.66 เงิน 30 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเชิด
2. เด็กชายเธียรศิลป์  โคษา
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
1501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 31 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงพรนัชชา  พรมอาสา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปลั่งกลาง
 
1. นายสมพร  ม่วงไหม
2. นางสาวปิยะมาศ  ศรีเกษ
 
1502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายภาดา  พัดค้อ
2. เด็กหญิงวิสุดา  ธงสันเทียะ
 
1. นางสาวธมณ  กระแสสินธุ์
 
1503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 33 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กชายชัยณรงค์  หมายมั่น
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทาทองหลาง
 
1. นางสาวสรินยาพร  สุมหิรัญ
2. นางสาวสุจิตรา  คารม
 
1504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 33 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงชนิกา  มาน้อย
2. เด็กชายวิทวัฒน์  อุทัยรัศมี
 
1. นายสมไชย  อุสิงห์คำ
2. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
 
1505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.66 เงิน 35 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  หมีแซ
2. เด็กชายนิต   สุคำพา
 
1. นางสุดาพร  วันหนองสา
 
1506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 36 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   แมลงภู่
2. เด็กชายวรินทร   ฆ้องอินตะ
 
1. นางดวงใจ  กงแก้ว
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บำรุงกิจ
 
1507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายนัฐนันท์  อิมอำ
2. เด็กหญิงพรรณภัคสา  ทุมมี
 
1. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
2. นางอรวรรณ  ชัยศร
 
1508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.33 เงิน 38 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงสายธาร  ทองคำสุข
 
1. นางทวีสุข  เมืองสุข
2. นางสาวสมรักษ์  คำมี
 
1509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายคณิวงษ์  มณีพันธุ์
2. เด็กหญิงมนัสชนก  สืบเพ็ง
 
1. นายรังสิต  ศิลาลิขิต
2. นางสาวสำเนา  มาหา
 
1510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กชายกีรติ  พรรื่นเริง
2. เด็กหญิงอรหทัย  อำนรรฆ
 
1. นายอนุชา  จันทร์ผง
2. นายไกรรักษ์  โชติรัตน์
 
1511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  เลิศพรเกษม
2. เด็กหญิงวัชรา  กุลนอก
 
1. นางรัษฎากร  เพชรล้ำเลิศ
 
1512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายปิยพัฒน์  วิชาชัย
2. เด็กหญิงวรัญชลี  พวงแก้ว
 
1. นางรัตนา  แจ่มแจ้ง
2. นางลำพึง  เชื้อดี
 
1513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงภัทรภร  ภูรับ
2. เด็กชายภานุเดช  นาจำรัส
 
1. นางเกษร  โพธิ์ศรี
2. นางบุญเพ็ชร  สุนทรโชติ
 
1514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  ฉะนุดรัมย์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จีนกลาง
 
1. นางสุกันยา  พิศโฉม
2. นางสาวปรียา  ปัญญาดี
 
1515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายชาตรี  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เหมาะศรี
 
1. นางสุกัญญา  ทองแสง
2. นางสาวอจรา  เขมา
 
1516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงจินตนา  ประสบบัว
2. เด็กชายพีระภัทร  แก้วมะลัง
 
1. นางอุษา  ภู่นันทพงษ์
 
1517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายวิวรรธน์  นนทะภา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  คงวงษ์
 
1. นายคำปิ่น  ศิริวิ
2. นางสาวอมรรัตน์  ชลพัฒนา
 
1518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.83 เงิน 48 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐิติวัตร  พิมพ์อรัญ
2. เด็กหญิงศศิกานต์   ฆ้องคำ
 
1. นางสาววริศรา  อรุณกิตติพร
2. นางเฉลียว  จังพานิช
 
1519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.5 เงิน 49 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงธนาวดี  วรรธนาวรางกุล
2. เด็กชายธีรพัฒน์  กิลา
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทร์ศิริ
2. นางสมนา  วิงวอน
 
1520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 50 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ดอกผึ้ง
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  โยธะการี
 
1. นางปัทมา  เหลือนับ
2. นางเบญจมาศ  เศษศรี
 
1521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 50 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายราชศักดิ์  ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  ขันอาษา
 
1. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
2. นางเพ็ญสุข  เรืองนาม
 
1522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 52 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายอัครพล  อาจต้น
2. เด็กหญิงเมธาวี  หอมกลิ่น
 
1. นางจินตนา  แจ่มจันทร์
 
1523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71.66 เงิน 53 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญชู
2. เด็กชายนที  น้ำทรัพย์
 
1. นางสาวชื่นจิตต์  โหละสุต
 
1524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 54 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงอาทิมา  ทาสถาน
2. เด็กชายเกรียงไกร  ดีดพิมาย
 
1. นายกฤติเดช  จิตรีเที่ยง
2. นายสุชาติ  จิตรพริ้ง
 
1525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 54 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กชายนพรัตน์  กองรัมย์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสิริโสภา  ปิงแก้ว
 
1526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70.33 เงิน 56 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กหญิงธีรญาภัทร  พงษ์พัฒน์
2. เด็กชายอนุพนธ์  ไชยแสง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประสานศรี
 
1527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายศุภวัฒน์  พิหารมงคล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีหมากสุข
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  มะวงษา
2. นางสาวกาญจนา  นึกธรรม
 
1528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายขิษนุพงษ์  อนงค์เทพ
2. เด็กหญิงอรทัย  ไวนุแก้ว
 
1. นายเดือน  บุญมั่น
2. นางณัฐวดี   มัชฌันติกะ
 
1529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทุยาวัฒน์
2. เด็กชายภูดิท  ศรีบุบผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด
2. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
 
1530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นัยวิภาค
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิ่นเงิน
 
1. นายสมพงษ์  จันทร์แจ่มภพ
2. นางสาวสมหญิง  คายเลิศ
 
1531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงสุรภา   จุลนันท์
2. เด็กชายอนุกูล  มาทำมา
 
1. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
1532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ภูปรางค์
2. เด็กชายอนันตโชติ  โกยทา
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
1533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 63 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนริศรา  ยิ่งสมบัติ
2. เด็กชายฤทธิชัย  พลาหาญ
 
1. นางวันเพ็ญ  คำดำ
2. นายสำเริง  พึ่งจะฉาย
 
1534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  แก้วเสน่ห์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตตา  เคนสิบสาม
 
1. นายสมชาย  หูตาชัย
 
1535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายคงขวัญพล  ไพรขาวนิตย์
2. เด็กหญิงวนิดา  ฆ้องคำกล
 
1. นางฉลวย  พานิชกุล
 
1536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 66 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงลลิตา  กลิ่นนิล
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ทาเวียง
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
1537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 66 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงณัฐชณี  เงียบกิ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  คำภิระ
 
1. นายพินิจ  คนเสงี่ยม
2. นางสาวทัศนีย์  วงษ์สมบูรณ์
 
1538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายเตย  นูเนตร์
 
1. นายไสว  แววเพ็ชร
2. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
 
1539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายธนกร  สารโพธิ์
2. เด็กหญิงเสาวคนธ์  สุดชาดา
 
1. นายภูวดล  สุขประสงค์
2. นางสาวจริยา  ปัสวาส
 
1540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  สระแก้ว
2. เด็กชายชวนากร  แก้วละคร
 
1. นางสาวศศิกัญญาณัฐ  พันตาวงษ์
2. นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา
 
1541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงมธุรส  ปฐมสวัสดิ์
2. เด็กชายศรัญญู  เรียมเดช
 
1. นายพสิษฐ์  อุไรพันธุ์
 
1542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายมนัส  ศรีบรรเทา
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ธรรมจัตุรัส
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  ทิวแพ
 
1543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายจารุภัทร  ออนคะจันทร์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  คำนิมิตร์
 
1. นางจินตนา  ศรีสุวรรณ์
2. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
 
1544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงอัญมณี  ปั้นเจิม
 
1. นายณฐพงศ์  สุจริต
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
1545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 75 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กชายกษมา  ไชยมัน
2. เด็กหญิงพัชราภา  จิรเวทย์เจษฎา
 
1. นางปราณี  ศรีทน
 
1546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 76 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงชิดสมัย  แดงพงษ์
2. เด็กชายสันติสุข  สีลากุล
 
1. นายพิน  บุญทอง
2. นายบุญช่วย  งานยางหวาย
 
1547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงนภัทรทิรา  สวัสดีสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์เครือ
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นางสาวหทัยรัตน์  สมานมิตร
 
1548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 1. เด็กหญิงภคพร  โคตรมงคล
2. เด็กชายวรรัตน์  หริรักษ์
 
1. นางณัฏฐณิชา  ฮาร์ริสัน
 
1549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ดิษฐ์เที่ยง
2. เด็กชายศุภชาติ  สุระพจน์
 
1. นางสาวรัชณู  มนตรี
2. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
1550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายธนกร   ขจรกลาง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   เนเยือด
 
1. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
 
1551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงปณิดา  ธรรมดา
2. เด็กชายอัครเดช  ไกรบุตดา
 
1. นางพรรณทิพย์  ดุนา
2. นางสาวทิพย์วารี  โนมขุนทด
 
1552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  เกาะยางเผือก
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พ่วงพันธ์
 
1. นางพยมรัตน์  อุดมทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์
 
1553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไวมือ
2. เด็กชายสุภวิชัย  พรมงาม
 
1. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
2. นางทองพูน  ศรีสุข
 
1554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงพิยะดา  ประทัสสนัง
2. เด็กชายเมฆินทร์  ทานัง
 
1. นายศิขรินทร์  สว่างวงศ์
2. นางสาวปิยะมาศ  ศรีเกษ
 
1555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายพีรพงษ์  สีีนาบุญ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพา  พะวัง
 
1. นายราชัน  เทวัน
2. นางสาวทิพวรรณ  บัวรัตน์
 
1556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายณัฐวุฒิพงษ์  ดารักษ์
2. เด็กหญิงสุธาสิณี  บุญประดิษฐ์
 
1. นายภูวดล  สุขประสงค์
2. นางสาวจริยา  ปัสวาส
 
1557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายกรกต  ขีดวัน
2. เด็กหญิงปิยดา  สื่อเจริญ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นภูเขียว
2. นายทรงเกียรติ  ศรีจันทร์
 
1558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงปนิดา  พรมผล
2. เด็กชายอิทธิพล  บุญร่ม
 
1. นางสาววาสิฎฐี  สุทารส
2. นางสาวสุพัตรา  ครึ่งมี
 
1559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายจักกริช  การินทร์
2. เด็กหญิงชุติภา  พืชเพียรซ่อม
 
1. นางสาวสุรัสวดี  สุพรรณการ
2. นางสาวเบญจรัตน์  เมตตา
 
1560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาสา
2. เด็กชายสุดชนะ  จันนะรา
 
1. นางเฉลียว  จังพานิช
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
1561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิพาวัน  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายศุภโชติ  พรวังสมบูรณ์
 
1. นางสุภา  พลายน้อย
 
1562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายพงศธร  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงสุลัคณา  ม้าวมงคล
 
1. นางสมใจ  แก้วลือชัย
2. นางสาวนงคราญ  มูสิกพรรณ
 
1563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คุ้มทอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา   หงษ์ศิริ
 
1. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
1564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงประภาพร  บางประอินทร์
2. เด็กชายศราวุธ  ทองดีนอก
 
1. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
1565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทเลิศ
2. เด็กชายสุริยะ  กองพา
 
1. นางสาวอุไรรัตน์   เงื่อมผา
2. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
 
1566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ประสารศรี
2. เด็กหญิงอารีญา  โพธิสิม
 
1. นายนพดล  ธรรมม่วงไทย
2. นางประทุมมา  ปลอดประโคน
 
1567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกาะมะไฟ
2. เด็กชายศรนเรย์  เกษีสังข์
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  ทิวแพ
 
1568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงสว่าง
2. เด็กชายเขตตะวัน  ขำสะนะ
 
1. นายสุมิตร์  โพธิสุทธิ์
 
1569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงวงค์เดือน
2. เด็กชายภูมิมินทร์  ทศพร
 
1. นายสมชาย  หูตาชัย
 
1570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงอมลวรรณ   พิชิ
2. เด็กชายอาทิตย์  พุมมามั่น
 
1. นายกิตติกุล  การะเกศ
2. นางสาวกฤตพร  ตะเพียนทอง
 
1571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3