สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ดุจจานุทัศน์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงอรนิดา  ผลเลลัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธรณิศราติพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  ศิริศักดิ์
 
1. นางสาวสิริมา  หาญประสพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  งามเจริญ
 
1. นางสาววรรณิศา  ฦาชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ผ่องศรี
 
1. นางธนภร  ตีบจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงรุจีรา  สำราญจิตต์
 
1. นางสุมาลี  ศรณรินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงพิชาภา  สุวรรณศรี
 
1. นายมนตรี  จันทร์เสนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกรวีร์  บ้านแสน
 
1. นางชนิดา  ภาสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 46 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เถื่อนคุ้มภัย
 
1. นางวนิดา   พรมสร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงตรัยรัตน์  บุญกุล
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงแพรทอง  คัทรมาตย์
 
1. นายชูศักดิ์  มาระวัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนราธร  ตาลทอง
 
1. นางกาญจนา  แสงเพ็ชร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงญาดา  ฆ้องชะดา
 
1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสุธาศิณ๊  ภูวงค์ผา
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  สุขมั่นศักดิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โคตรบุญเรือง
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 52 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปัดสา
 
1. นางธนัญญา   บูคะธรรม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 52 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงจอมสุดา  ดวงสุบิน
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงเยาวภา  ช่างเหล็ก
 
1. นางบุญสิตา  เจิมเกาะ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงโสภิตา  ชื่นใจ
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงณัตฐญา  โหง่นคำ
 
1. นายจำเนียร  พันสีทา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงจิตติมา  ญาติวงษ์
 
1. นางธิดารัตน์  เรืองขจิตร
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ดงเกษม
 
1. นายทัศนัย  ซื่อตรง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายวันเฉลิม  มรกตเขียว
 
1. นางลังลอง  สมสวย
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงสุปราณี  ตาใย
 
1. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 62 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กชายรชต  เที่ยงตรงจิตร
 
1. นางกฤษณา  เสาวบุตร
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ทองศรี
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  แสงสวัสดิ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 63 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วันคำ
 
1. นางสมศรี  เอี่ยมวงศ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัพพงษ์
 
1. นางสมพิศ  เข็มนาค
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำกลิ่น
 
1. นางวนิดา  ไผ่ล้อม
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครึ่งมี
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภักดี
 
1. นางพยมรัตน์  อุดมทรัพย์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางพรทิพย์  มูลรัตน์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงห์เสนา
 
1. นางจุรีลักษณ์  ตะถา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กหญิงประภัสสร   บุบผา
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายรัชพล  วังคีรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  นาแซง
 
1. นายประกฤษฎางค์  ทองอุไร
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  วรรณลึก
 
1. นางอาภัสรา  กฤษดานนท์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงณัฏฐวีรา  ไทรต้นเทือก
 
1. นางสาวสุพรรษา  ด่านสำราญ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า   พงษ์สนาม
 
1. นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงกุลวดี  ผาสุขกุล
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริมงคล
 
1. นางกอบแก้ว  ชูสุวรรณ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์วัตร
 
1. นางสาวสุปราณี  มุสิกา
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงรัชภาไพร  อาษา
 
1. นางสมนา  วิงวอน
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงรัตน์สุดา  แป้นประโคน
 
1. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คุดสี
 
1. นางธนัญญ์รัตน์  พิณแพทย์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิเดช
 
1. นางสุภาพร  ตุ่ยไชย
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญอินทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  นิลละมัง
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงพวงทอง  เพชรแสน
 
1. นางสาวอังคณา  เอี่ยมบุญ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิริยะ
 
1. นายศราวุธ  อภัยศิลา
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงสุวรรณภา  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางชนาภรณ์  เกิดวัน
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงจาฬุตรี   คล้ายมอญ
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายพีรกานต์  จินาวรณ์
 
1. นางสมหมาย  บรรดิษเสน
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภัทรภรณ์  กลิ่นนวล
 
1. นางอมรรัตน์  จันกฤษ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงนิพาดา  สายสุดตา
 
1. นางบุญทิม  แนวสุข
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงอรัญญา  โคตรสมบัติ
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณีนวล
 
1. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงสุสรตา  สนธิวรรณ
 
1. นายธานี  สารวัน
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงธาริณี   บุญประกอบ
 
1. นายโอกาส  ลือคำงาม
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศิรินญา  ละวิโรจน์
 
1. นางนงนุช  พงษ์นาค
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ถูกหมาย
 
1. นางธนัญญา   บูคะธรรม
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พืชเพียงซ่อม
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   บุญส่ง
 
1. นายศักดา   จรวิรัตน์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 74 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนันทนา  สุดชา
 
1. นางรจนา  ปสุตนาวิน
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 74 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เอี๊ยวเจริญ
 
1. นางสาวธีรา  ชุณสนิท
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงปริศนา  อินน้อย
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงอเทตยา  ชำรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงอารียาภรณ์  ยุทธิยา
 
1. นายอดุลย์ สิริ  นรภาร
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงดวงนภา  มนต์ขลัง
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายนฤเบต  ปลื้มสติ
 
1. นางสมพิศ  เข็มนาค
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายเกรียงไกร์  นาไพรวัน
 
1. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงวรัชญา   แสวงจิต
 
1. นายประยูร  ฉิมพานิช
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  เหมทรัพย์
 
1. นางไพลิน  ศรีจันทึก
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพา
 
1. นางสาวจันที  บุญตา
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กหญิงภัทรพร  นาคผ่อง
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ทองเมือง
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กชายพีรพรรณ  เคนแย้ม
 
1. นางสาวทัศนีย์  เจดีย์
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายนนทกานต์  นงค์พรมมา
 
1. นางสาวธัญพัชร  คำภาบุตร
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดาวเรือง
 
1. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงณัฎฐภัทรสรณ์  สีละพันธุ์
 
1. นางสาวสมร  ด่านตรวจสัตว์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายศรีสองเมือง  เจริญราช
 
1. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปภาดา  ดวงรัตน์
 
1. นางกาญจนา  แสงเพ็ชร
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อุกอาจ
 
1. นางธนภร  ตีบจันทร์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายปริญญา  จามากูล
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กหญิงกิตติกา  สาทอง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  กงแก้ว
 
1. นางบุญสิตา  เจิมเกาะ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ทัดทาน
 
1. ดาบตำรวจมณีรัตน์  ธงชัยธีรโชติ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กชายณภัทร  นึกแม่น
 
1. นางสายใจ  วิริยะกิจ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พรมเปลว
 
1. นางอัจฉรา  จงกล
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายอนพัทย์  มานันที
 
1. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  วุฒิยาสาร
 
1. นางสาวสุลิวัลย์  โพธิ์ศรี
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กหญิงอินทราราณี  สมจิตต์
 
1. นางสาวจรัสพรรณ  นิเลิศรัมย์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายพีรวัส  ณรงค์เกียรติ
 
1. นางระเบียบ  กำปั่นทอง
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงอรณิชา  สุนารักษ์
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงวิภาดา  ธงชัย
 
1. นางขะจี  บุญสมนึก
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นบนอบ
 
1. นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนเขาสิงโต    
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิตตา  ยาเลิศ
 
1. นางวาสนา  ตั้งใจ
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สราญชื่น
 
1. นางสาวจรรยา  บุญมั่น
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางศิวาพร  เจือทิน
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายยศภูมิ  อึ้งเจริญลาภ
 
1. นางสาวหทัยชนก  อยู่ชื่น
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสาริกา  แสงฤทธิ์
 
1. นายสำเริง  พึ่งจะฉาย
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  บุตตาศรี
 
1. ส.ต.อ.พรอนงค์  ค้าเจริญ
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เสาแก้ว
 
1. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  บุญมา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกันทรี  วงษ์หิรัญ
 
1. นางบุปผา  เอมบุญ
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงสุภัชชา  สุขประสงค์
 
1. นางสาวนันทิยา  สืบสุนทร
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนกร  ศรีนอก
 
1. นางสาวสุรีย์  วงษ์เที่ยง
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โพธิ์ทอง
 
1. นางณัชรียา  บำรุงเทียน
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทุมาร
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุดสวาท
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กหญิงพิชาญานิน  เขามะหิงษ์
 
1. นางสาวบัวรินทร์  หงษ์ทองแต่ง
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยอุธา
 
1. นายวิชัย  สว่างชื่น
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กชายปิยะพันธ์  กองทรัพย์
 
1. นายปรเมศร  เนื่องมัจฉา
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายนรินธร  คชพงษ์
 
1. นายศราวุธ  อภัยศิลา
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกชมน  มิตรผักแว่น
 
1. นางสาวพรรทิพย์  อยู่ไพร
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุ่มรักษา
 
1. นางสัญญลักษณ์  ปรัชญเมธา
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  มะวงษา
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงอัญชลี  โคตภูมี
 
1. นางศรีอุบล  นิลกิจ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  แม่นยำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  หนูแก้ว
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงแสงระวี  แปลกทิศ
 
1. นางภาวดี  สาอุตม์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอารยา  วาวจะโปะ
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงพรนับพัน  กันสุข
 
1. นางสิรียา  ทิมรัตน์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงอบฤดี  แคนรัมย์
 
1. นางกรพินธุ์  อันวิเศษ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายภูริวิชญ์  สร้อยโท
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภัคปรียา  ต่อโชติ
 
1. นางไมตรี  พลเยี่ยม
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงกิติมา  จันทรา
 
1. นายอาภัสรา  กฤษดานนท์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงสุรธิดา  เรืองสา
 
1. นายไกลาส   เกตุเพ็ง
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงมุขสุดา  หมื่นพหล
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กชายธระพงษ์  คะลาวงษ์
 
1. นางสมนา  วิงวอน
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  แสนโสภาวัน
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครึ่งมี
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงสุนิษฐา  ชาภิรมย์
 
1. นางสาวหทัยชนก  อยู่ชื่น
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงนนทยา  บุญชัยมิ่ง
 
1. นางสาวธีรา  ชุณสนิท
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงยุพา  ก้องเสนาะ
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กหญิงสุธิมา  สลับแก้ว
 
1. นางรัตนา  แจ่มแจ้ง
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เขตกัน
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  แก่นสุวรรณ
 
1. นางชนาภรณ์  เกิดวัน
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์    โตเกิด
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายสิปปวิชญ์  เผ่นจันทึก
 
1. นางสาวจรรยา  บุญมั่น
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงกนกพร  อุเทน
 
1. นางนนทวรรณ  อาคมคง
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงปภังกร  เทพจันทร์
 
1. นางสาวรัศมี  หงษ์ทอง
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีดารี
 
1. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กหญิงสภาพร  แก้วสุนทร
 
1. นางสาวทัศนีย์  เจดีย์
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68.4 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีพรม
 
1. นางสาวรัตนวรรณ  สุฤทธิ์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68.4 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุขอนันต์
 
1. นางปนัดดา  ดุลชาติ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเลิศ
 
1. นางสาววัลภา  สีสุกสด
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายนรากฤต  วะลัยใจ
 
1. นางอุดมรัตน์  ศิริวิ
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงสุรัตสวฎี  ขอพบสุข
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงพรนิภา  สมอุ่นจาน
 
1. นางปิยะนุช  เกาะโพธิ์
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงแพรวา  บุติมาลย์
 
1. นางกาญจนา  แสงเพ็ชร
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กชายศราวุธ  เสนะกูล
 
1. นางสาวสุพิศ  ทองโชติ
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66.75 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงกานดา  คำมาลา
 
1. นางวาสนา  ตั้งใจ
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงดวงวิภา  สีอำคา
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทศพรพิทักษ์
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงอรนินทร์  ศุภพิมล
 
1. นางสาวบุรีภรณ์  ภู่สอาด
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพประมวล
 
1. นางอินทิราวดี  เจริญสุข
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วลองบน
 
1. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงยุภาพร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสายใจ  วิริยะกิจ
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงสุมิตตรา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนหาญ
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงพอ  พล
 
1. นายชัชวาลย์  จิราวัสน์
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.8 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงสุจิรา  แสวงสาย
 
1. นางสายใจ  ช่อรักษ์
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.4 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงอริสรา  บุญขาว
 
1. นางธิดารัตน์  เรืองขจิตร
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.2 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงภัคภรณ์  ฆ้องอินตะ
 
1. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายธีรพงศ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุธีรา  รชตธำมรงค์
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 50 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงศิริรัศมิ์  เศรษฐรัตนะโรจน์
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63.8 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงรวิภา  ฆ้องจันทรา
 
1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63.6 ทองแดง 53 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กชายชุติพล  ร้อยมา
 
1. นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงภัทรศยา  วินิจ
 
1. นายวสุธร  วรรณชนะ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กชายภานุพงษ์  เอมกลาง
 
1. นางชุตินันท์  รักษาสัตย์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61.4 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ลูกภูเขียว
 
1. นางธนภร  ตีบจันทร์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงอลิชา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวสำราญ  สุขพูล
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 53 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงศยามล  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขวัญงอน
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายศราวุฒิ  ช้างอ่อน
 
1. นางสาวพรทิวา  เบญจศีล
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 55 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 56 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  พรมโลก
 
1. นางสาวสุธีรา  รชตธำมรงค์
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60.6 ทองแดง 57 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ทองสุข
 
1. นางสาวรัศมี  ปุยะติ
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  เถาชาลี
 
1. นางทวีสุข  เมืองสุข
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงวัลวลี  โพโส
 
1. นางสาวประถาพร  ชมระกา
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  มีทรัพย์มั่น
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  ดาวัลย์
 
1. นางสาวสุภาภร  เพชรรักษา
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงจันธิดารัตน์  เกตุหอม
2. เด็กหญิงณัฏฐริตรา  ประจันบาล
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  นิลา
2. เด็กหญิงวริศรา  เพิ่มขุนทด
 
1. นางบุปผา  เอมบุญ
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  วงษ์ตรี
2. เด็กชายสุรพงษ์  มะณีคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายศิริโชค  พนมสัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ลมพัด
 
1. นางเพ็ญพิมล  มั่นคงโชคดี
2. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงสกลสุภา  แสนภูวา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พันธุ๋แจ่ม
 
1. นางสัญญลักษณ์  ปรัชญเมธา
2. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายทศพล  ปัญญาวงค์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ไชยโครต
 
1. นายนฤดล  บังเมฆ
2. นางสุภาพร  ศรีมงคล
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กชายพิทักษ์  นิลทอน
2. เด็กหญิงศิลาวรรณ  ทารัญย์
 
1. นางสมนา  วิงวอน
2. นางสายใจ  วิริยะกิจ
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงนารี  วงศ์สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  พรมภักดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายวงกต  สิงดี
2. เด็กชายสุริยา  เกื้อกูล
 
1. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นางวิไลรัตน์  นุชเล็ก
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงศริณญา  สามารถ
2. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ลบบำรุง
 
1. นางจิราภรณ์  ปลื้มพันธ์
2. นางสาวนารีรัตน์  หาญป้อ
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อุนาสิงห์
2. เด็กหญิงชลิดา  อ่อนสีน้อย
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
2. นายพสิษฐ์  อุไรพันธ์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงกัลยาณี   รูปสม
2. เด็กหญิงชนิกานต์   ขุนชำนาญ
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พินิจ
2. เด็กหญิงลองทิพย์  กองใจ
 
1. นางปราณี  อาทิตย์วงษ์
2. นางวรรณา  ชมภู
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยากร  เจ๊กนอก
2. เด็กหญิงวรญา  สิริบวรภัทร
 
1. นางไมตรี  พลเยี่ยม
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฆ้องเดช
2. เด็กชายอรัญ  ด่านแก้ว
 
1. นายศราวุธ  อภัยศิลา
2. นางสาวประถาพร  ชมระกา
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกำไร  ยุทธิดา
2. เด็กหญิงศิรินาท  ชัยพงษ์
 
1. นางวงเดือน  จันทมาลา
2. นางสุมิตรา  สีดาบุตร
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงนิภาพร  จำปาสา
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กงทอง
 
1. นางน้ำค้าง  พรหมณา
2. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กหญิงพาขวัญ  พงษ์สนาม
2. เด็กชายสุรเดช  ผาดง
 
1. นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ประวัติวงศ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  วิงวอน
 
1. นางอรวรรณ  ชัยศร
2. นายสมศักดิ์  ชัยศร
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงพิไลพร  พันปาน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันปาน
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงนิศากร  พันธุ์เขตกรรม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เกียชะรัมย์
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญผล
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ท่าพริก
2. เด็กหญิงพรไพลิน  มาลี
 
1. นางสาวประถาพร  ชมระกา
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำภิระ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำภิระ
 
1. นายพินิจ  คนเสงี่ยม
2. นางสาวทัศนีย์  วงษ์สมบูรณ์
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงดารัตน์  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงสุภัทตรา  พิมพา
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงสุกัลยาณี   แก้วม่วงพะเนา
2. เด็กหญิงสุจิตรา   โสดาคำ
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
2. นายวันชัย  ป้องชำนาญ
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วังนาค
2. เด็กหญิงสุนิศา  ศรดงบัง
 
1. นางยุภาวดี  เขม่นการไถ
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกรกนก  เสนีย์ศรีสกุล
2. เด็กชายชาตรี   แสบงศรี
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงจันทิมา  มูลมณี
2. เด็กหญิงชลันดา  สมสกุล
 
1. นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ์
2. นางสาวเชาวลักษณ์  ถือสัตย์
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงปิยพร   ก้อนจันทร์เทศ
2. เด็กหญิงเกสราภรณ์  จิตรซ้าย
 
1. นายอดุลย์สิริ  นรภาร
2. นางเกษร  โพธิ์ศรี
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงจารุนิภา  จันทร์เจียม
2. เด็กหญิงอารยา  เวชพร
 
1. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
207 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  มะณีคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยฉลาด
3. เด็กหญิงเขมมิกา   อินทร์รัตนะ
 
1. นางสาวจงจิตร  มุ่งเกิด
2. นางสาวฉัตรชบา  วงรินยอง
 
208 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงชนากานต์  พิศงาม
2. เด็กหญิงทักษพร  ศรีปัตเนตร
3. เด็กหญิงอรกมนณ์  หนูม่วง
 
1. นางสาวกาญจนา  มูลเพีย
2. นางสาวสุพัตรา  ครประสี
 
209 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปอรรัชม์  สำราญ
2. เด็กหญิงฟ้าพราว  ดวงเนตร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มะลิเกตุ
 
1. นางสาววิภา  อนันต์
2. นางอรพร  ภูมิลี
 
210 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญธรรม
2. เด็กหญิงภัทรพร  ทองคำสุข
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  หงส์วริทธิ์ธร
 
1. นางวราภรณ์  สุขวิชัย
2. นางสาวสกาวเดือน  เชื้อรำ
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายชาคร  วิจิตรภาพ
2. เด็กชายอัศวิน  หมื่นไสยาสน์
 
1. นายประมาณ  ชะฎาทอง
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เฉลยสาร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เรืองอ่อน
 
1. นางสาววิเรืองรอง  บุญกระโทก
2. นางสาวกุลนันท์  อินนวน
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายจิรนันท์  ดิระพันธ์
2. เด็กชายเกษมพันธ์  มีพันธ์
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
2. นางวันเพ็ญ  ดาประโคน
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คุณโอนด
2. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์พิทักษ์
3. เด็กหญิงอริสา  โสภา
 
1. นางจารุณี  กาวีระ
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายฐิติวัสส์  เนื่องโพนงาม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สีสิงห์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อ่อนสำลี
 
1. นางสาวอาริษา  นอกพลกรัง
2. นายอนุพงษ์  ปราสาทภิญโญ
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายจักรกราชัย  แก้กลางดอน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สาอุตม์
3. เด็กชายสกลพัฒน์  วงคำหาญ
 
1. นางสาวปรียา  ปัญญาดี
2. นางสุกันยา  พิศโฉม
 
217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กล้าชุ่ม
2. เด็กชายภัทรชนน  ใบสมุทร
3. เด็กชายสกลวรรธน์  ราชปักษา
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นางสาวเกศวรินทร์  ปัณทุพา
 
218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกีรติกร  ฆ้องเถื่อน
2. เด็กชายสกล  แก้วอุดทา
3. เด็กชายเจษฏา  ท่าราย
 
1. นางเรืองอุไร  เสือดี
2. นางสาวสุภาพร  ไผโพธิ์
 
219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงจันธิดารัตน์  เกตุหอม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงเปรี่ยม
3. เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองยงค์
 
1. นายสุนาวิน  อินทร์กลับ
 
220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงลลิตา  อาเทศ
2. เด็กหญิงลลิตา  ขุมมา
3. เด็กหญิงสิริณัฐฎา  บุญมาก
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ปรางค์นอก
2. เด็กหญิงธนาพร  มะธิตา
3. เด็กชายสุจินต์  เดชช่วง
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
2. นางนนทวรรณ  อาคมคง
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายชัญเทพ  เข็มทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐา   สีหะวงศ์
3. เด็กหญิงอาทิติญา  ผายอุบล
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผาสุขธรรม
2. เด็กหญิงนุชจรี  กล้าพังเทียม
3. เด็กหญิงไอรดา  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวทัศนีย์   กว้างเคน
2. นางสาวนภารินทร์  ปาระบับ
 
224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เอิบสุข
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูจอมใจ
 
1. นายสุคนธ์  หารชุมเศษ
2. นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า
 
225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญส่ง
2. เด็กชายประไณย   เสนีย์ศรีสกุล
3. เด็กชายวรเมธ  ชันพรมมา
 
1. นายอาทิตย์  กงแก้ว
 
226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงภัคคิณี  คงเสือ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เกียงลม
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  แสนอ่อนพุธ
 
1. นางสาวรติชา  แสนอ่อนพุธ
2. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
 
227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงวิรัญชณา  ชื่นใจ
2. เด็กชายสุธี  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยยันต์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สองพล
2. เด็กหญิงรจนา  แตรวงษ์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  แตรวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ช้างเจริญ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภักดี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พุทกลาง
 
1. นางสาวศรีรัตน์  มีมุ่งกิจ
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  ซอสูงเนิน
2. เด็กหญิงปณิดา  บรรจงบัว
3. เด็กหญิงสุวรรณี  กระแสโท
 
1. นางสาววาสนา  นามแสง
2. นางสาวจิรฐา  ย่องเหล่ายูง
 
231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายมังกร  พลอยพะเนาว์
2. เด็กชายวัชรพล  สมวงษ์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  รักขาว
 
1. นางสาวยุรีพร  คำล้าน
2. นางปริศนา  สอนลา
 
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  กลิ่นถาวร
2. เด็กหญิงมิรินดา  วรรณทอง
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กลิ่นถาวร
 
1. นายภานุ  แปลกจังหวีด
2. นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า
 
233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงชินตา  สังข์บำหรุ
2. เด็กหญิงณัชชา  ตะเพียนทอง
3. เด็กหญิงนงค์นุช   ธงชัย
 
1. นายสุธีรพันธ์   โพอุทัย
 
234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ซึ่งเกษม
3. เด็กหญิงสุวิชา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางนุสรณ์  หลักชัย
2. นายรักชาติ  ใสดี
 
235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายรุ่งเรือง  แก้วมณี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เพียนอก
3. เด็กหญิงสุภัทรา  บัวชิต
 
1. นางสาวพาขวัญ  แก้วแจ่มจันทร์
 
236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายปฏิภาณ  หาผล
2. เด็กชายวศิน  อยู่ทอง
3. เด็กชายเอกชัย  ประเสิรฐสังข์
 
1. นางสาววิเรืองรอง  บุญกระโทก
2. นายอนุวัฒน์   สง่าในเมือง
 
237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายธานินทร์  ตะสา
2. เด็กหญิงวีรฉัตร  โฮมภูเขียว
3. เด็กหญิงอภิญญา  เพียนอก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วรฤทธิไกร
 
238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ส้มเมือง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจมา
 
1. นางเรืองอุไร  เสือดี
2. นางสาวสุภาพร  ไผโพธิ์
 
239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายธนาวิทย์   เฒ่าทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   พลอยมาลี
3. เด็กชายเตชภณ  คำอ่อน
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายณรงค์  สุขศรี
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  สารพัฒน์
3. เด็กหญิงปณิดา  เวชเดช
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  จ่าพุลี
2. นางสาวเจนจิรา  สุดจันทึก
 
241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงธรพร  วนิชชากร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์พิทยา
3. เด็กหญิงวนัสยา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ลอยกระโทก
 
242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงภัชรา  สังข์เครือ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวเคน
3. เด็กหญิงสุชาวลี  โจ้นน้ำอ่าง
 
1. นายวราวิทชญ์  สุขวรเวท
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 66.25 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อินทกูล
2. เด็กหญิงพิยดา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พิริยะมานพ
 
1. นางภัสจิรา  จำปาไชย
 
244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายกฤษกร  คงสมัคร
2. เด็กหญิงจตุพร  ถี่ถ้วน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงอรุณ
 
1. นางสาวทัศนีย์   กว้างเคน
2. นางสาวนภารินทร์  ปาระบับ
 
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60.75 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ธาตุจันทร์
2. เด็กชายมัณณธร   เหล็กมา
3. เด็กชายอินทิรา  ชูวงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงจันทนา  แก้วจำปา
2. เด็กหญิงนพรัตน์  วันทา
3. เด็กหญิงอรทัย  มาตรนอก
 
1. นายภานุ  แปลกจังหวีด
2. นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า
 
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.77 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจิตติภูมิ  เอี่ยมไพฑูรย์
2. เด็กชายวีรภัทร  เครือม่วง
 
1. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
2. นางสุวิมล   วิมานนท์
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กชายชลันธร  มั่งมีผล
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญทะมาตร
 
1. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
2. นางบุปผา   มีกลางแสน
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.09 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายวสันต์  พิมเสน
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุทธิโยชน์
 
1. นางบุษรา  ตู้จินดา
2. นายประยงค์  ยืนยาว
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.07 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายกวิน  อินทวงษ์
2. เด็กชายจักรินทร์  จันทะพันธุ์
 
1. นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต
2. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66.99 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หวังแววกลาง
2. เด็กชายวัชรพงศ์  สมัยกลาง
 
1. นายสวัสดิ์  อาษาวัง
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายวันเฉลิม  จันทร์มณี
 
1. นางสาวจันทร  ยางสามัญ
2. นางสาวพรรทิพย์  อยู่ไพร
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.36 ทองแดง 19 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กชายชาญณรงค์  นามไธสง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองแหยม
 
1. ดาบตำรวจโชติวิทย์  ฐานะ
2. ดาบตำรวจรุ่งอรุณ  ค่ำชู
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.59 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายธนาธิป  น้อยจ่ายสิน
2. เด็กชายภัทรดนัย  เมืองใย
 
1. นายณรงค์  พันธ์สิน
2. นายประทีป  ลอยเมฆ
 
255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.52 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กชายนพดล  นรสาร
2. เด็กชายเก่งกาจ  สีสมุทร์
 
1. นายสิทธิกร   เผ่าเผด็จการ
2. นายอาทิตย์  บุตรดี
 
256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.01 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายปรัชญา  ประทุมทิพย์
2. เด็กชายพัฒนสิทธิ์  ทุมมี
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
2. นางรำพึง  ร่มสีม่วง
 
257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำสวรรค์
2. เด็กชายพิสิทธิ์  พรมมา
 
1. นางจินตนา  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นายกฤช  ใจปลื้มบุญ
 
258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.91 ทองแดง 24 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายคำภีร์  คงดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำยอด
 
1. นายทินกร  เจริญชนม์
 
259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.12 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายจักริน  แพนลา
2. เด็กชายจักริน  ชัยวงค์
 
1. นายกิติพล  สระเพชร
2. นายชัยณรงค์  นาถิม
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายภัทรวุธ  สารขันธ์
2. เด็กชายยศภูมิ  ศรีบรรเทา
 
1. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
2. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีเวียง
2. เด็กชายอัครวินท์  สิทธินาม
 
1. นางนันทนา  พะมุลิลา
2. นางยุพิน  พุทธิสอน
 
262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายธนโชติ  วรรณโชติ
2. เด็กชายพีระพล  คงสมพงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายณี  เจียแดน
2. เด็กชายระพีพันธ์  ยอดอ่อน
 
1. นายประสงค์  เชื้อสุข
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายกิติคุณ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายชานนท์  กุลสันเทียะ
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
2. นายวิชัย  สว่างชื่น
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  กุลกั้ง
2. เด็กชายศราวุฒิ  ไตรทิพย์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ดรราชลี
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายณรงค์  ดารักษ์
2. เด็กชายสุริยา  ทองโคกสูง
 
1. นางสาววิชชุตา  จงรักษ์
2. นายธนวัฒน์  อุปนันท์
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายจักภัทร  กวดสำโรง
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  จันที
2. เด็กหญิงอรปรียา  น้ำหวาน
 
1. นางสาวถนอมนวล  ปานแดง
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายกันตภณ  พายุพัด
2. เด็กชายสุภาวิทย์  อินน้อย
 
1. นางสาวชลวิชา  สุขโข
2. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันเต
2. เด็กชายจิรายุทธ  อ่อนประดา
 
1. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
2. นางสาวสุภาพร  ไผโพธิ์
 
271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายชิณวัตร  เผ่าโพนทอง
2. เด็กชายภวกร  เจตนา
 
1. นางกนิษฐา  รัตนะวงค์
 
272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กชายคมสัน  ราชธานี
2. เด็กชายนพรัตน์  อินแดง
 
1. นางสาวจิราพร  เถียรถาวร
2. นางสาววรรณิสา  เกียนประโคน
 
273 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อุดด้วง
2. เด็กชายวงศธร  สายเมฆ
 
1. นางบังอร  ศรีสุข
 
274 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.19 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายอัมรัตน์  อุดง
2. เด็กชายอุดม  ประสารกก
 
1. นางบุษรา  ตู้จินดา
2. นายประยงค์  ยืนยาว
 
275 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.83 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายถิรวุฒิ  แหยมแก้ว
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฝอดสูงเนิน
 
1. นางสาวปิยะพร  ทองศรี
2. Mr.Aldrin   Jarlata
 
276 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.23 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายภานุพงษ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายยุทธภูมิ   ศรีบูพิมพ์
 
1. นายประเสริฐ  นันโช
2. นางสาวจันทร  ยางสามัญ
 
277 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.09 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  แถบทอง
2. เด็กชายอานนท์  สุตะภักดิ์
 
1. นายบรรจบ  สมอาษา
2. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
278 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กชายพีรดนย์  พลศิลป์
2. เด็กชายเทวา  เทียบเสียม
 
1. นายอภิรัฐร์  รอดเกิด
2. นายสมพิศ  แผ่นผา
 
279 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒิเนตร
2. เด็กชายภาคิน  สุวรรณศรี
 
1. นายวิชัย  สว่างชื่น
2. นางภัชรา  กุลวงค์
 
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.71 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายณัฐภาส  สามเรือง
2. เด็กชายอัครพล  แก้วลองบน
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.12 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กชายพรสวรรค์  กอแก้ว
2. เด็กชายวรายุส  อามาท
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
2. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
 
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.64 ทองแดง 20 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายจักรกฤษ  พุ่มสกา
2. เด็กชายนนทกร  สุวรรณพรม
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.08 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายภูวดล  โนนงาม
2. เด็กชายอดิเทพ  กกรัมย์
 
1. นางจินตนา  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.83 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายภัสกร  เห็มนอก
2. เด็กชายสหภาพ  เจริญสุข
 
1. นายวิชัย  สวางชื่น
2. นางภัชรา  กุลวงค์
 
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.41 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงนปภัช  น้ำทรัพย์
2. เด็กชายภุชพงศ์  ภูมิวัฒนศิริยากร
 
1. นางสาวถนอมนวล  ปานแดง
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.15 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร์  สาพล
2. เด็กชายศุภกร  ปิ่นแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  คล่องใจ
 
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.9 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายวราวุฒิ  เอกนุ่ม
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  พรมบุญ
 
1. นายกิติพล  สระเพชร
2. นายชัยณรงค์  นาถิม
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.51 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาวเรือง
2. เด็กชายสมประสงค์  เจนดง
 
1. นายณรงค์  พันธ์สิน
2. นายประทีป  ลอยเมฆ
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.09 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายถิรวุฒิ  แหยมแก้ว
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฝอดสูงเนิน
 
1. นางสาวปิยะพร  ทองศรี
2. Mr.Aldrin  Jarlata
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.83 ทองแดง 28 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายปวริศร์  เศษสุวรรณ
2. เด็กชายพงศ์ดนัย  แม่นปืน
 
1. นางสาวอุษา  ศรีชมภู
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายกชกร   วุฒิวงศ์โยธิน
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   ทักษิณ
 
1. นายวัชรากร  ทันไชย
 
292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีเขียว
2. เด็กหญิงธิวาพร  กระแสโสม
3. เด็กหญิงปวิณนุช  แก้วเกษดี
4. เด็กหญิงสุกัลยา  นวมโคกสูง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  พิกุล
 
1. นางปัทมา  เหลือนับ
2. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกรณิสา  หมู่พรมมา
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  สุทธิธรรม
3. เด็กหญิงปวีณา  ยอดมา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เสวิสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุพานสา  ยานสุวรรณ์
 
1. นางปัทมา  เหลือนับ
2. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงพาฝัน  แสนละคร
2. เด็กชายวิษณุ  ศรีปัญญา
3. เด็กหญิงสุภาพร  พั่วช่วย
4. เด็กหญิงสุภาวิกา  วงศ์พิลา
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทร์ไพรสน
 
1. นายไสว  แววเพ็ชร
2. นางสาวจิระวดี  พิมพ์สิน
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายราชันย์  ชื่นสาลี
2. เด็กหญิงวีรดา  เพ็ญศรี
3. เด็กชายศุภกร  ภู่ประสงค์
4. เด็กชายเรวัต  สกุณา
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มารศรี
 
1. นายชยุต  ประนิคม
2. นางสาวสุธาทิพย์  น้อยบุดดี
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พระพล
2. เด็กหญิงญาณิกา  วาทะสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทิพย์พระ
4. เด็กหญิงศศิธร  เพียลี
5. เด็กหญิงเกวลิน  คดวงษ์ฆ้อง
 
1. นางสมทรง  เกตกะโกมล
2. นางลัดดาวัลย์  สุดสวาท
 
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงนริสรา  จารย์หมื่น
 
1. นางบุญมี  ตุ้ยดา
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงปานระพี  ยอดคีรี
 
1. นางวิไลรัตน์  นุชเล็ก
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ปิ่นทอง
 
1. นางสุรดา  โตขำ
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กชายภีรพัฒน์  ดีดพิมาย
 
1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงก้านหลิว  พิหารมงคล
 
1. นางสาวกาญจนา  นึกธรรม
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  เหล่าจำปา
 
1. นางสุรีรัตน์  แสงเทพ
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กหญิงอัมภริกา  ยืนยาว
 
1. นายสุเทพ  บรรดา
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวพรสุดา  สิงห์เธาว์
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กหญิงนฤมล  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายภูดิส  ปิตะคำ
 
1. นางสาวอนัญญาพร  ไข่มุกข์
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  บริพัตรโกศล
 
1. นายกษิเดช  เสนารักษ์
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68.75 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวเจริญ
 
1. นางเกษร  โพธิ์ศรี
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงศิริพร  ด่านชนะ
 
1. นายพสิษฐ์  อุไรพันธุ์
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วุฒิสาร
 
1. นายสุเทพ  บรรดา
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงธนพร  สอาดรัมย์
 
1. นายวิชัย  สวย่างชื่น
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงพาณัฐษภรณ์  เคนลา
 
1. นางสาวอนัญญาพร  ไข่มุกข์
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 57 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีฐาน
2. เด็กชายชยากร  แก้วละคร
 
1. นางสาวศศิกัญญาณัฐ  พันตาวงษ์
2. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 57 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายฤทธินาท  แสงขาว
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
2. นางสาวเครือวัลย์  แซ่ภู่
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงณํฎฐธิดา  กมลโชคอนันต์
2. เด็กชายสิทธิพล  แสงอุทัย
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทร์ศิริ
2. นางสมนา  วิงวอน
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 59 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประทับ
2. เด็กหญิงธนัฐฌา   กาเล็ก
 
1. นายอภิชัย  เคนสิบสาม
2. นางสาววรรณา  เพชร์บาง
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 61 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธนากร  รักซ้อน
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์พวง
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  ทิวแพ
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายคงขวัญพล  ไพรขาวนิตย์
2. เด็กหญิงวนิดา  ฆ้องคำกล
 
1. นางฉลวย  พานิชกุล
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 63 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  แก้วเสน่ห์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตตา  เคนสิบสาม
 
1. นายสมชาย  หูตาชัย
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 63 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนริศรา  ยิ่งสมบัติ
2. เด็กชายฤทธิชัย  พลาหาญ
 
1. นางวันเพ็ญ  คำดำ
2. นายสำเริง  พึ่งจะฉาย
 
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 66 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงลลิตา  กลิ่นนิล
2. เด็กชายอัจฉริยะ  ทาเวียง
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 66 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงณัฐชณี  เงียบกิ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  คำภิระ
 
1. นายพินิจ  คนเสงี่ยม
2. นางสาวทัศนีย์  วงษ์สมบูรณ์
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงมธุรส  ปฐมสวัสดิ์
2. เด็กชายศรัญญู  เรียมเดช
 
1. นายพสิษฐ์  อุไรพันธุ์
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายเตย  นูเนตร์
 
1. นายไสว  แววเพ็ชร
2. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายมนัส  ศรีบรรเทา
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ธรรมจัตุรัส
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  ทิวแพ
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายจารุภัทร  ออนคะจันทร์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  คำนิมิตร์
 
1. นางจินตนา  ศรีสุวรรณ์
2. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงอัญมณี  ปั้นเจิม
 
1. นายณฐพงศ์  สุจริต
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  สระแก้ว
2. เด็กชายชวนากร  แก้วละคร
 
1. นางสาวศศิกัญญาณัฐ  พันตาวงษ์
2. นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 68 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายธนกร  สารโพธิ์
2. เด็กหญิงเสาวคนธ์  สุดชาดา
 
1. นายภูวดล  สุขประสงค์
2. นางสาวจริยา  ปัสวาส
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 75 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กชายกษมา  ไชยมัน
2. เด็กหญิงพัชราภา  จิรเวทย์เจษฎา
 
1. นางปราณี  ศรีทน
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 76 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงชิดสมัย  แดงพงษ์
2. เด็กชายสันติสุข  สีลากุล
 
1. นายพิน  บุญทอง
2. นายบุญช่วย  งานยางหวาย
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงชริตา  แสงส่อง
2. เด็กหญิงดวงกมล  เวทย์เงิน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงจิตต์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเพียวไทย
5. เด็กชายนคเรศ  เขาชมภู
6. เด็กชายพัดยศ  นาควัน
7. เด็กชายรังสรรค์  ไกรงู
8. เด็กหญิงสรณ์สิริ  เขาโพธิ์งาม
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรบุญ
10. เด็กหญิงไม๊  เชน
 
1. นายไชยพจน์  นาราษฎร์
2. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายกวินกานต์  ชาติชำนิ
2. เด็กชายธนาทร  เสวิสิทธิ์
3. เด็กชายปรีชา  สีอ่อน
4. เด็กหญิงปวิชญา  จักรสิงห์โต
5. เด็กหญิงปวิตราพร  สอนศรี
6. เด็กหญิงลาวัณย์  ไพรบึง
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญงาม
8. เด็กชายศุทธิพัฒน์   รอดแก้ว
9. เด็กชายอนุชา  แก้วโสตร
10. เด็กหญิงใบเตย  ทองนาค
 
1. นางปัทมา  เหลือนับ
2. นางเบญจมาศ  เศษศรี
 
334 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายคุณากร  ค่องสกุล
2. เด็กชายปรพิพัช  อุตรพงษ์
 
1. นายมานะ  แจ่มเพ็ง
2. ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี
 
335 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒิเนตร
2. เด็กชายภาคภูมิ  วงษาวิชัย
 
1. นายวิชัย  สว่างชื่น
2. นางภัชรา  กุลวงค์
 
336 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงพิยดา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เขียวกิ่ง
 
1. นายประสงค์  เชื้อสุข
 
337 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  สืบเพ็ง
2. เด็กชายเอกรินทร์  กิ่งสาร
 
1. นางประหยัด  ห้วยกัญจน์
2. นางสาวปนิตา  รอดไทย
 
338 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายกฤษณะ  เทพจิตร
2. เด็กหญิงสุธิดา  โพธ์สูงเหลา
 
1. นางแววดาว  สงวนกุล
2. นางสาวกัลยารัตน์  แสงสวัสดิ์
 
339 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงศุภากร  พูลแข
2. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วงาม
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางอมรา  กิจเรืองศรี
 
340 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงจันฐิรา  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงอัญชลี  โคตรภูมี
 
1. นายพโยม  พุกชุ่ม
2. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
341 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายกฤษณะพล  ยัดสระน้อย
2. เด็กหญิงสาลี่  จานสูงเนิน
 
1. นางมาลี  เวียงจันทร์
2. นายสุชาติ  เวียงจันทร์
 
342 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายนพรัตน์  กุลบุญ
2. เด็กชายศราวุฒิ  สีราช
 
1. นายวิจิตร  ตุ่ยไชย
 
343 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทะพลา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อมฤทธิ์
 
1. นายนัณฐพงษ์  สุทธิกุล
 
344 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงมณีจันทร์  มีเจริญ
2. เด็กหญิงอภิวรรณ  แสนอ่อนพุธ
 
1. นายถวัลย์  เฉิดเพ็ญ
2. นายธนกฤต  คำใสขาว
 
345 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  บูชารัญ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  วังคีรี
 
1. นายธนยศ  ฉาบพิมาย
2. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
 
346 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์มงคล
2. เด็กหญิงอินชุอร  ชินพา
 
1. นายธีรศานติ์  ภาสดา
2. นายบุญชู  พรมมาสุข
 
347 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายปริญญา  ศรีอรุณเสริม
2. เด็กหญิงพิมชนิกา  อาจจำปา
 
1. นายสมชาติ  หมู่ทอง
2. นางสาวนิสา  หาญกล้า
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  โสภา
 
1. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายปิติภัทร  พรหมทร
 
1. นางสาวกรรณิกา  กระแสร์สุนทร
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายสุณัฐชกาน  เอื้อจิตต์
 
1. นายพงศกร  บุญเข็ม
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศิรภัทร  พงษ์จันทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชลพัฒนา
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงปิยพร  พวงทอง
 
1. นางฉลวย  พานิชกุล
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงกรองทอง  ศรีด่าน
 
1. นายพรชัย  หงษ์ดี
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายรัฐพงศ์  นาเมืองรัก
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ปิดโตรา
 
1. นางส่องศรี  จันทร์ตะลิ
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปืนสุข
 
1. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายกตัญญู  ทรัพย์มาก
 
1. นายพยอม  ประทุมทอง
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายอโนทัย  พรบุญ
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายนฤนาท  จันทร์รุกขา
 
1. นางสาวกรรณิกา  กระแสร์สุนทร
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงอรุชิดา  ด่านสัญจร
 
1. นางสาวศิริณีย์  ทองสิวรรณ์
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ฆ้องทรัพย์
 
1. นางสาวพรทิวา  เบญจศีล
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองยงค์
 
1. นายพงศกร  บุญเข็ม
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายวิศรุต  ศรีมาน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชลพัฒนา
 
364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงกัลยา  กองชุมพล
 
1. นายพรชัย  หงษ์ดี
 
365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายชาติชาย  เกตุดี
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายปรัชญา  แดงสูงเนิน
 
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายนัทธวัฒน์  พิทักษ์ชุติวัต
 
1. นายประมูล  กล้าแข็ง
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายเจตริน  ภักดี
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงณิญาดา  แก้วปา
 
1. นางเพลินพิศ  ติระวัฒน์
 
370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงราชาวดี  จูเจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  กิ่งเงิน
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อุ้ยหา
 
1. นางสาวกรรณิกา  กระแสร์สุนทร
 
372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ยินดี
 
1. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยืนชีวิต
 
1. นางเมธาพร  ศรีนวล
 
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใบชา
 
1. นางวันเพ็ญ  สรรเสริญ
 
375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กชายด.ช.อภินิชย์   ชาวสวน
 
1. นางสาวอริษา  จรุญ
 
376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายภูมิเรศ  อุดหนุน
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิพย์สุข
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นไกล
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายชญานนท์  เวชชะไมย
 
1. นางสาววิชุดา  นาคะอินทร์
 
379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายสิทธินันท์  สิงห์สนั่น
 
1. นายพงศกร  บุญเข็ม
 
380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงศิริประภา  เนียมสำโรง
 
1. นายบุญเรียน  สีดาบุตร
 
381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กหญิงนภิสา  นาคะ
 
1. นางสาวสุมาลี  ผาเจริญ
 
382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เสนามนตรี
 
1. นางพิมพ์พิชชา  เชื้อประทุม
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กชายกฤษฎา  เวียงวิเศษ
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงแก้วสุวรรณ  แสงสุวรรณ
 
1. นางส่องศรี  จันทร์ตะลิ
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สงนอก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชลพัฒนา
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปักการะเนย์
 
1. นางสาวรุ้งนภา  ตันติอาภา
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายซัน  พล
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายปวริศ  เจริญกุล
 
1. นางฉลวย  พานิชกุล
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงคณิศร  สมประเสริฐ
 
1. นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงอมิตตา  ทองจอก
 
1. นางสมหมาย  เส็งนา
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ  ทัศนารมย์
 
1. นางดารินทร์  โคษา
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงณัฐมน  สุทธิโยชน์
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวสุธาวรินทร์   บุญเกิด
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายกรวิชญ์  อนุรักษ์
 
1. นางศรีประภา  วงศ์ละคร
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ศรีบุรินทร์
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายรุ่งอนันต์  คำภีระ
 
1. นายสมใจ  ยศกิ่ง
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กชายภูวนัย  พาลเหนือ
 
1. นางสาวสุพิชชา  คำเพียร
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายอภิวัฒน์   กาบมาลี
 
1. นางสาวสสิภักษร์  พิชิตวิจัย
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงชลดา  ฆ้องเล็ก
 
1. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงดาวนภา  วงษ์ฉิม
 
1. นายธีระยุทธ  เด่นดวง
 
401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์โคตร
 
1. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โสดาคำ
 
1. นายธีระยุทธ  เด่นดวง
 
403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ยศศรียา
2. เด็กชายเจตริน  เปาเล้ง
 
1. นางสาวศนิสา  พงษ์ศรี
 
404 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กชายจีรนนท์  จันทกุมมาร
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำเทพ
 
1. นางสุชัญญา  โภคา
2. นางสาวชเอม  เพียรมนูพิพัฒน์
 
405 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กชายจักรินทร์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายลัทธศักดิ์  พากิ่ง
 
1. นางอารมย์  เพ็ชรกิ่ง
 
406 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงจรรยพร  พันธ์ตะ
2. เด็กหญิงลักษิกา  บุญพรม
 
1. นางสาวกนกพร  ลิ้มเส็ง
2. นางสาวจิราพร  เถียรถาวร
 
407 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกันย์สุดา  แก้วตวม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  มะลิซ้อน
 
1. นางสาววิชุดา  นาคะอินทร์
2. นางจิราพร  สีหะวงษ์
 
408 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กชายชนาธิป  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงยลดา  คำป้อง
 
1. นายบุญธรรม  ผลลำใย
2. นางสาวยุพา  ผิวบาง
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กหญิงสาวิตตรี  สาเกษ
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยืนยาว
 
1. นางบังอร  คล่องใจ
 
410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงภัทรมล  ธรรมมา
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ยาจันทรา
 
1. นางสาวรุ้งนภา  ตันติอาภา
2. นางกนกพร  จันทะโม้
 
411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงวาสนา  มหาเมฆ
2. เด็กชายอริยวงศ์  วิสัยการ
 
1. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
2. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยโชค
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รอดแก้ว
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางศุภลักษณ์  บุตรรัตน์
 
413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายนฤเบศ  ขำวิจิตร
2. เด็กหญิงสิริอร  บัวศรี
 
1. นางสาวดารุณี  มิ่งคำมี
2. นางสาวมณีรัตน์  จองสันติธรรม
 
414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงจันทมา  พาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอริญาพร  วงษ์กฏ
 
1. นายพงศกร  บุญเข็ม
 
415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายชาคริต  สุทธิ
2. เด็กชายสุเมฆ  โพธิ์คำ
 
1. นายชัยธวัช  อุตเสน
2. นางสาวจิราพรรณ  ดวงโสภา
 
416 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงนิพัทธ์  โสโพธิ์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คำเคน
 
1. นางเพ็ญพิชญ์ชา  บุญสิลา
2. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
 
417 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ช่างกลึง
2. เด็กหญิงประภัสสร  ผิวพรรณ
 
1. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
2. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
 
418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงนฤมล  ดวงจินดา
2. เด็กหญิงยุพา  ก้องเสนาะ
 
1. นายประมูล  กล้าแข็ง
2. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  นามพิชัย
2. เด็กหญิงวิภาวี  โฆษณา
 
1. นางสุกัญญา  ทองแสง
 
420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กชายสหรัฐ  ปลื้มสายแสง
2. เด็กหญิงสุจิรา  ดวงจินดา
 
1. นางอารมย์  เพ็ชรกิ่ง
2. นางสาวปิยพร  แปรกิ่ง
 
421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงณัฏฐริตรา  ประจันบาล
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ของร่วมกลาง
 
1. นายพงศกร  บุญเข็ม
 
422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงชนาภา  อินทร์นวล
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทิพย์พระ
 
1. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
2. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงธนาวดี  สุนทรอินทร์
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  ขจรไพร
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เถื่อนทอง
2. นางสาวณิชาดา  จันทร์จินดา
 
424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายเกริกพล  มีห่อข้าว
2. เด็กชายเดชา  พิมพา
 
1. นางส่องศรี  จันทร์ตะลิ
2. นางประวิทย์  คงคารัตน์
 
425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงพรทิวา  พามานาง
2. เด็กหญิงสุวิชญา  แพนลา
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย
2. นางสาวรุจาภา  โฉมฉาย
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  สุขสละ
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  แว่นทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นไกล
2. นายกฤช  ใจปลื้มบุญ
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงสายสิริ  น้อยลา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
2. นางปิยนันท์  สงวนศรี
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ดอกผึ้ง
2. เด็กหญิงลาวัณย์  ไพรบึง
 
1. นางสาววิชุดา  นาคะอินทร์
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงวนิดา  ภู่มาลา
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญชัยมิ่ง
 
1. นางสาวกนกพร  ลิ้มเส็ง
2. นางสาววรรณิสา  เกียนประโคน
 
430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  นาราศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  พลอยประทุม
 
1. นางนาตยา  ภูครองตา
2. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายกิตติศักดิ  วงศ์ด
2. เด็กชายสักติพงษ์  กรวยทอง
 
1. นางยุพิน  พุทธิสอน
2. นางนันทนา  พะมุลิลา
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสนสาร
2. เด็กหญิงละอองทิพย์  บุญประสงค์
 
1. นางฉลวย  พานิชกุล
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กลำกลาง
2. เด็กหญิงภาณิตา   แผ่นสันเทียะ
 
1. นายอาทิตย์  บุตรดี
2. นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงตะวัน  สุทธิโยชน์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พรมพิลา
 
1. นางละเมียด  บำรุงวัฒนะ
2. นางกนกพร  จันทะโม้
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อินทกูล
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พิริยะมานพ
 
1. นางสุดาพร  วันหนองสา
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงคณิตา  รุพันธ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  เชิงเขา
 
1. นางจีรนันท์  โอภาศรี
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงปาริชาต  ตรัยจันแดง
2. เด็กหญิงรัชธิดา  ป้องพาล
 
1. นายพรชัย  หงษ์ดี
2. นางพัชรา  หงษ์ดี
 
438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงสุธิยา  มูลสันเทียะ
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงสมใจ  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  ชัยสุทธิกุลรัตน์
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายวิษรุต  หนองขุ่นสาร
 
1. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายเตชัส   ทองเกิด
 
1. นางสาวสสิภักษร์  พิชิตวิจัย
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายจีรพงษ์  จำปาทอง
2. เด็กชายฉัตรชัย  มิตรใส
3. เด็กชายศุภกร  รอดภัย
 
1. นางภัสจิรา  จำปาไชย
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายจีรภัทร  สายยศ
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุตะภักดี
3. เด็กชายเจษฎา  เชื้อนาวา
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายณฤพล  กาญจนชลทรัพย์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จริตรัมย์
3. เด็กหญิงอัญชุลี  แดงหนูงาม
 
1. นายประวิทย์  คงคารัตน์
2. นางพูนทรัพย์  เล่ห์สิงห์
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กหญิงนิด  ทวนเลือง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พลท้าว
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  ไฝเพชรดี
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดวงโสภา
2. นางสอิ้ง  คงสมชม
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  นุยืนรัมย์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  วิเชียร
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย
2. นางสาววรรณวิภา  หาญสุโพธิ์
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ระวังกลาง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีคำ
3. เด็กชายอัคริน  สีเขียว
 
1. นางสาววิชุดา  นาคะอินทร์
2. นางจิราพร  สีหะวงษ์
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ต้นแก้วภิภพ
2. เด็กหญิงสาริศา  เที่ยงธรม
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  หมกทอง
 
1. นางนาตยา  ภูครองตา
2. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายวัลลภ  จอมโชติ
2. เด็กชายเกริกชัย  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พลท้าว
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดวงโสภา
2. นายชัยธวัช  อุตเสน
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายมนัญชัย  โพธิ์เขียว
2. เด็กชายยุทธิพันธุ์  ยอดอาจ
3. เด็กชายเจษฎา  เปาเล้ง
 
1. ดาบตำรวจมานพ  ดวงดาร์
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงจันธิดารัตน์  เกตุหอม
2. เด็กหญิงปราณิศา  ประจันบาล
3. เด็กหญิงวริตา  เคนสิบสาม
 
1. นายพงศกร  บุญเข็ม
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กชายธีรภัทร  เปี่ยนขุนทด
2. เด็กชายพรหมมินทร์  สิงห์โฉม
3. เด็กชายภูศิรา  วิริยะประเสริฐ
 
1. นางนาตยา  ภูครองตา
2. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีทอง
 
1. นายสคร  ฆ้องเกิด
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายอณุพล  คงรัมย์
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์กลิ่น
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายอานุภาพ  สืบเพ็ง
 
1. นางนุชจรีย์  เมตตา
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองละเอียด
 
1. นางอัมภา  เสนสอน
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายเชาวธร  สุทธิทรัพย์
 
1. นางทองพูน  ศรีสุข
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายครรชนะ  อาจารีย์
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายธัชชานนท์  ภูมิมณี
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายนันท์ธวิทย์  ทองแสง
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายภาคิน  ศูนย์ดำ
 
1. นายชูศักดิ์  เคนสิบสาม
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายธีระภัทร  สุระขันธ์
 
1. นางอารี  เพ็ชรศรี
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายชวนากร  แก้วละคร
 
1. นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  โพสมร
 
1. นางสาวดารุณี  มิ่งคำมี
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงวริศรา  โยธา
 
1. นางบุหลง  จันลา
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พุ่มจำปา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เลาหสกุล
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  รุณวงษ์
 
1. นายพิธงชัย  ปุริเกษม
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงอรทัย  ฆ้องคำกล
 
1. นายชูศักดิ์  เคนสิบสาม
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงอริศรา  พันศรี
 
1. นายวีระวัฒน์  เทียมสกุล
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลศิลา
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงนุศรา  พิสุทธิ์
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงปัทมา  พุทธิชนย์
 
1. นายสันติศักดิ์  กุลบุตร
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขเจริญ
 
1. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุพเขตร์
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงธนพร  สอาดรัมย์
 
1. นายวิชัย  สว่างชื่น
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 62.75 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายศุภชัย  เมืองยศ
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 60.25 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายวีรวิชฌ์  เทพคุณ
 
1. นายส่องศรี  จันทร์ตะลิ
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง 12 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายตะวัน  เบ้ากลาง
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
480 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายขวัญชัย  บุตรพรมอ่อน
2. เด็กหญิงชิชาภา  บุญพิลา
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ประจันทร์ทา
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  สีภา
5. เด็กชายธวัชชัย  ประเสริฐ
6. เด็กหญิงนริศรา  ยะถาคาร
7. เด็กหญิงนิญาดา  ยะถาคาร
8. เด็กชายภาณุพงษ์  คมกล้า
9. เด็กชายหนึ่งนที  วิเศษสระน้อย
10. เด็กหญิงอาภัสรา  ชลากระโทก
 
1. นางสาววัลลภา  สีสุกสด
2. นายประเสริฐ  นันโช
3. นางสาวจันทร  ยางสามัญ
 
481 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกันทรี  วงษ์หิรัญ
2. เด็กหญิงดรณีรัตน์  ทาเวียง
3. เด็กหญิงพัชราวี  ภักดีสุข
4. เด็กหญิงภริตา  วงษ์หิรัญ
5. เด็กหญิงภัทรพร  เชื้อนุ่น
6. เด็กหญิงวนัชพร  ทองสุพรรณ
 
1. นางสาววรรณพร  สาพิมพา
 
482 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงยุวดี   เพชรสูงเนิน
 
1. นางปณิชา   ภัสสิรากุล
 
483 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คืดนอก
 
1. นางสาวขวัญสุดา  โตหนองหว้า
 
484 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงญาณิษา  ปักษา
 
1. นางสาวราตรี  นาชัยดูล
 
485 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงนัฐฐา  บุราณนอก
 
1. นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ
 
486 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายเพทาย  พันธรัตน์
 
1. นางสาวอนงนาฎ  บรรหาร
 
487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ด่านสูงเนิน
 
1. นางสาวสุวรรณีย์  ปริปุณณะ
 
488 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มีมูลทอง
 
1. นางปณิชา   ภัสสิรากุล
 
489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายวรวิทย์  สุระพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
 
490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มาทแสง
 
1. นางสาวมานิสรา  มณีพันธุ์
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สิงหนาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลฑรรศน์  ต่างเขต
 
492 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงศุภาลัย  ใจเที่ยง
 
1. นายกิติพล  สระเพชร
 
493 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หัดสูงเนิน
 
1. นางสาวสุนีย์  สุภารัตน์
 
494 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ไชยโคตร
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
495 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยเจริญ
 
1. นางสาววรรณิศา  ฦาชา
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  ชะฎาทอง
 
1. นายสมพงษ์  จันทร์แจ่มภพ
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายจักรี  วรรณทองสุข
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีพาลา
 
498 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วศรี
 
1. นางสาวกัญญา  ราชรักษา
 
499 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงอาซมารา  เซาดารี่
 
1. นายไพโรจน์  แสนจันทร์
 
500 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  บวกขุนทด
 
1. นางยุภา  อัมพรัตน์
 
501 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. นางสาวชนากาญจน์   กุละสัตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ  ฆ้องคำ
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวศิริวรรณ   ศรีทอง
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงพัชรา  นาราศรี
 
1. นางชลชนก  พรมแพง
 
504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงชญาดา   สมศักดิ์
 
1. นางสาวพนมพร  ใจตรง
 
505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงสุชาดา    โสภาศรี
 
1. นางอริสรา   บุทธิจักร์
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายสุปราณี  ศรีบุระ
 
1. นางสรัญญา  ทัศบุตร
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกิตติยา  เพียแก้ว
 
1. นางจิตสุดา  รัตนะโมรา
 
508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  ใด้ฤกษ์
 
1. นางอังคนา  พัชรอานนท์
 
509 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงพจมาน  เจริญดง
 
1. นางสาวปุญญาพร  ใจสันเทียะ
 
510 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงวรพร  กล้ากระโทก
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
511 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายภัทรดนัย  คนขำ
 
1. นางสาวกฤษณา  ทบชิน
 
512 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โลห์แจ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลฑรรศน์  ต่างเขต
 
513 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คานนิม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ปรือปรัง
 
514 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงวรพร  กงแก้ว
 
1. นางอุไรวรรณ   วงษืแก้ว
 
515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มารศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  วรรณพิรุณ
 
516 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. นางสาวพีรดา  สุบุผา
 
1. นางสาวศิริวรรณ   ศรีทอง
 
517 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงสิรินิจ  อุดมแก้ว
 
1. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
 
518 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายวัชริศ  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงสุนิสา  พลเลื่อย
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
2. นายชัยรัตน์  พรหมอยู่
 
519 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกรกนก   เสนีย์ศรีสกุล
2. เด็กหญิงณัชชา   ตะเพียนทอง
 
1. นางสาวพนมพร  ใจตรง
 
520 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายศรวิศิษย์  ร่วมไทย
2. เด็กหญิงอภิสรา  สำเนียงเล็ก
 
1. นางสาวพนิดา  พะธะนะ
2. นายทรงเกียรติ  ศรีจันทร์
 
521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายชลวรรษ  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงทัศวรรณ์  ตีพัด
 
1. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
2. นางสาววรัญญา  บุญวงศ์
 
522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงดรุณี  ติปัญโญ
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
2. นางสาวอรฤทัย  พงษ์สนิท
 
523 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงวัลลภา  คงสุข
2. เด็กหญิงศศินิภา  สีเขียว
 
1. นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต
2. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
 
524 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงจิตสราพร  ภัยบึง
2. เด็กหญิงปรารถนา  สดาวงษ์
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
2. นางรำพึง  ร่มสีม่วง
 
525 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงพรนภา  ขุมมา
2. เด็กหญิงพัชรา  พักภัย
 
1. นายณัฎฐาพงศ์  ศิลปวิทย์
 
526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายกนก  ชัยวงศ์
2. เด็กหญิงดารณี  คำสี
 
1. นางสาวอนงนาฎ  บรรหาร
 
527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายปฏิกรณ์  สมอาษา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลาสา
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
2. ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เชื้อสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุวิชา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
 
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ปิ่นทองเจริญดี
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  วรรณพิรุณ
2. นางสาวภัทราภรณ์  มะวงษา
 
530 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายชาคริต  พรคลัง
2. เด็กชายณัฐวุติ   ภูเจริญ
3. เด็กชายวรพบ  สาดี
4. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูเจริญ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์   มีมุข
6. เด็กชายเชษฐา   เปียคำ
 
1. นางสาวกุลนันท์  อินนวน
2. นางเมตตา  ทองอร่าม
3. นายดุสิต  คำหนองไผ่
 
531 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจีราพร  บุญฤกษ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาวงษ์
3. เด็กชายนนทพัทธ์  ฆ้องต้อ
4. เด็กชายประวิทย์  ด่านเกษม
5. เด็กหญิงปิยนันท์  เหลาคม
6. เด็กหญิงอรทัย  เจริญขุนทด
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เลาหสกุล
 
532 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายกมลวร  ภูกลาง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  อินทร์ปลัด
3. เด็กชายขวัญชัย  บุญสิทธิ์
4. เด็กชายณัฐดนัย  แท่นศิลา
5. เด็กชายณัฐพนธ์  ต่อพล
6. เด็กชายอิทธิกร   บุญประคม
 
1. นางสาวเนียรนิภา   สังสีราช
2. นางดวงใจ  ศรีอันจันทร์
3. นายประสิทธิ์  ละอองเอก
 
533 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกันย์สุดา  แก้วตวม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานสี
3. เด็กหญิงทัศณีญา  ขันแก้ว
4. เด็กหญิงปาณิศรา  บรรเทา
5. เด็กหญิงอรวรรณ  มะลิซ้อน
6. เด็กหญิงอัจฉรา  พิกุล
 
1. นางกนิษฐา  รัตนะวงค์
 
534 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายกฤตยศ  แก้วสามัคคี
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  ชัยศิริอริยธร
3. เด็กชายฐิติวัฒน์   ฆะราช
4. เด็กชายนพรุจ  แข็งแรง
5. เด็กชายพีรพัฒน์  วงคำจันทร์
6. เด็กชายสุรินทร์  แสวงสุข
 
1. นายมนูล  เสริมศรี
 
535 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กชายทรงภพ  เพ่งพิศ
2. เด็กชายธีรชาติ  หาญเวช
3. เด็กชายภาฆิน  ทับทรวง
4. เด็กชายรุ่งอรุน  สังขพันธ์
5. เด็กชายศาสตรา  ดาวเรือง
6. เด็กชายสุรัตน์  ม่วงงาม
 
1. นายพโยม  พุกชุ่ม
2. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
536 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายกวี  วัฒธัญกรรม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  นะนุนาค
3. เด็กชายดนุสรณ์  พรหมสุวรรณ
4. เด็กชายนพรัตน์  พึ่งจินดา
5. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญประสิทธิ์
6. เด็กชายวุฒิชัย  รัสสะ
 
1. นางสาวศิริธร  วรรณโพธิ์
2. นางสาวปาริชาติ  หงษ์ทอง
3. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
537 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กชายกฤษณพล  เมาลี
2. เด็กชายกิตติภณ  สมศรี
3. เด็กชายชนกันต์  ชนะมูล
4. เด็กชายธนภัทร  เขมรไทย
5. เด็กหญิงวิภาพร  พุทธชาติ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยบุตร
 
1. นายพล  มิ่งขวัญ
2. นางสิริโสภา  ปิงแก้ว
 
538 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงปิยะดา  อินทรสุข
2. เด็กหญิงพิญาฏา  ธรรมจิตร
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญเรือง
 
1. นางพะเยาว์  อุไรพันธุ์
2. นางสาวพสิษฐ์  อุไรพันธุ์
 
539 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงรัศมี  สั่งสี
3. เด็กชายเกศราพร  อ่อนแสง
 
1. นางสาวรัศมี  หงษ์ทอง
2. นางสาวสุพรรษา  ด่านสำราญ
 
540 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายฉัตรชัย  เกตุดี
2. เด็กหญิงสุภาพร  กำพุดเชื้อ
3. เด็กชายอนาวิน  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวหทัยชนก  อยู่ชื่น
 
541 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  บัวสี
2. เด็กหญิงประภัสรา  สุขพรรณ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ปิ่นสุก
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขวัญงอน
2. นางสาวจิราพร  เถียรถาวร
 
542 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงทิสุดา  สุขประสงค์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขประสงค์
3. เด็กหญิงเมธิณี  แดงหนูงาม
 
1. นางส่องศรี  จันทร์ตะลิ
2. นายประวิทย์  คงคารัตน์
 
543 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจิรัชยา  คำขจร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขพันธ์
3. เด็กหญิงสุภัตรา  หวังบุญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กล่อมเกลี้ยง
2. นางปัทมาพร   แสงแจ่ม
 
544 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายวิริยะ  แพลอย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลาอุดม
3. เด็กหญิงอมราวดี  ทองคำ
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นายนฤดล  บังเมฆ
 
545 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   สมบูรณ์ยิ่ง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   นันทาภิวัธน์
3. เด็กหญิงสุวพิชญ์   กาบมาลี
 
1. นางถนอมศรี   เสนีย์ศรีสกุล
 
546 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงจีรภัทร  มาพร้าว
2. เด็กหญิงวริศรา  เพิ่มขุนทด
3. เด็กหญิงอภิสรา  ชุวา
 
1. นางสาวชลวิชา  สุขโข
2. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
547 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงชโรชา   นิลนนท์
2. เด็กชายธนาธิป  คำบุญเกิด
3. เด็กชายภานุรุจ  มีศรี
 
1. นางดวงใจ   เกิดสุข
2. นางสุมิตรา  สีดาบุตร
 
548 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  คนขุนทด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายอำนวย  หมอยา
 
1. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
549 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ก้อนคำ
2. เด็กหญิงนันทวัน  ดวงแข
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ลาภจิตร
 
1. นางวันา  มนต์ปาริชาติ
2. นางบุษยมาส  ผาสุข
 
550 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงรุจิรา   บุญมี
2. เด็กหญิงวรินยุพา   รัตนวรรณ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์    เคลือศรี
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
2. นายอนุวัฒน์  สง่าในเมือง
 
551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงญานิศา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงมินตรา  บุญร่วม
 
1. นางสาวหทัยกาญ   กาญจะนะศิริ
2. นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ
 
552 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายธีระภัทร  ไพรรัตน์
2. เด็กชายภูวนันท์  โพธิ์สาสิน
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
553 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กชายชัชชัย  ใจเอื้อ
2. เด็กชายนครินทร์  ด่านหลวง
 
1. นายพิณิฐพงษ์  เจริญจิตร
2. นางสาวปาริฉัตร  บุญเมือง
 
554 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองแสง
2. เด็กชายกานตพงษ์  อินทนาม
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ภูบาล
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
555 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สังโสม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อนงค์เทพ
 
1. นายสุชาติ  นาดี
2. นางสาวปรียานุช  เหล่าบ้านเหนือ
 
556 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุษรากรณ์
2. เด็กหญิงสุชานันต์สินี  เมืองประสิทธิ์
 
1. นายอรรคพล  สุปัตติ
2. นางสาวญาณิดา  นิยมนา
 
557 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงกฤตพร  เร่งรัตน์
2. เด็กชายภาณุพัฒน์  มานะกิจกำธร
 
1. นางสาวทิวาพร  จันทะพันธ์
2. นางอรรถพร  พงศ์ปัท
 
558 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  วิจิตขจี
2. เด็กชายศราวุฒิ  แผ่นทอง
 
1. นายศรุฒิ  หาโกสีย์
2. นางสาวณัฐญา  แก้วพลงาม
 
559 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงศศิธร  มอพิมพ์
2. เด็กชายอนุสรณ์  เทียมวงษา
 
1. นางภัสจิรา  จำปาไชย
 
560 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กชายพรภวิษย์  รักเทศ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กือโพ
 
1. นางสาวนงค์นุช  ตะเภาพงษ์
2. นายประจักษ์  จันทร์ธรรม
 
561 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงนัทฐาพร  มุ่งลือ
2. เด็กชายเพชรพงษ์  สังข์ช้าง
 
1. นายธีระนาท  ภูอากาศ
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
562 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กชายนพรัตน์  นันตา
2. เด็กหญิงนันธิชา  เอี๊ยวเจริญ
 
1. นางสาวธีรา  ชุณสนิท
2. นางสาวสำเนียง  คำต่าย
 
563 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุ่ยหนองไผ่
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายธนกฤต  คำใสขาว
2. นางสาวกาญจนา  พิลาพันธ์
 
564 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เพียรชนะ
2. เด็กหญิงสโรชา  พุ่มเหม
 
1. นายวิชิต  เขียวละออ
 
565 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงปฑิตา  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงรินรดา  กิจการ
 
1. นายอภิรมย์  จำปาไชย
2. สิบเอกอัครกิจ  วงศ์ทอง
 
566 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงญาตา  สุขคำภา
2. เด็กชายทวีรัชต์  วัฒนาพิชิตพงศ์
 
1. นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์
2. นางดุสนี  เมืองทอง
 
567 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ด่อนศรี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์ศรีเทพ
 
1. นางสาวสุธาสินี  คุ้มพะเนียด
2. นายธีรวัฒน์  ยอดสุรินทร์
 
568 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุพเขตร์
2. เด็กหญิงวรินทร์พร  โอปาก
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นายบรรจบ  สมอาษา
 
569 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชัยณรงค์  ไชยจำ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุมิตร
 
1. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
2. นางสาวศิริพร  โงนสาย
 
570 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงรจนา  สมป้อง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญโต
 
1. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
2. นางบุปผา   มีกลางแสน
 
571 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 1. เด็กชายธนพล  ประมา
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  หงษ์ทอง
 
1. นายนที  นนทะศักดิ์
 
572 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวันวิสา  เจริญนาน
 
1. นางสาวมะลิพร  แดงตะขบ
 
573 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กชายปิยะภัทร  จันทวี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  โพธิ์นอก
 
1. นายปรเมศร  เนื่องมัจฉา
 
574 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงสุฐิตา  ภักมี
 
1. นางสาวศศิธร  อุดรจรัส
2. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
575 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงนริศรา  สุระเดช
2. เด็กหญิงศศิประภาภรณ์  เขียวละออ
 
1. นางดวงกมล  นวกาญจนกุล
2. นายประสาร  สุขสุคนธ์
 
576 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โมกหอม
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เอกตาแสง
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวกุสุมา  พิมมาศ
 
577 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมา
2. เด็กหญิงภาวินี  หมื่นหาญ
 
1. นายอุเทน  มาดา
2. นางขวัญใจ  ประภาสัย
 
578 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงชลนิชา  จันทสิงห์
2. เด็กชายธีรวัตร  ทำบึงการ
 
1. นางทิพวรรณ  ธนพัฒน์สุขสกุล
 
579 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายทิวทัศน์  ส้มจีน
2. เด็กหญิงธันยาพร  อองเทพ
 
1. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
2. นางสาวอินทวา  อาริภู
 
580 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายกันตพงษ์   เอี่ยมชม
2. เด็กชายวิทวัส  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวปาริชาติ  หงษ์ทอง
2. นางสาวศิริธร   วรรณโพธิ์
 
581 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  นันตา
2. เด็กชายธนัทชิต  แอลอง
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายธีระนาท  ภูอากาศ
 
582 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงปราณิศา  ประจันบาล
2. เด็กหญิงวริตา  เคนสิบสาม
 
1. นายภัทรศักดิ์  เปรมชยกุล
 
583 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายธวัชชัย  สมศรี
 
1. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
 
584 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกันต์ตรี  ปรีชานิธิรมย์
2. เด็กชายปณิธาน  เทียบจันทร์
 
1. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
2. นายกบินร์  เสนานาม
 
585 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงวนัชภรณ์   ทองภูบาล
2. เด็กหญิงวนิดา   ชัยหานาม
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวจินตนา  พางาม
 
586 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายวีรชาติ  สว่าง
2. เด็กชายอัศวิน  พาโส
 
1. นายอดิเรก  บินรัมย์
2. นายคมสันต์  สุขไมตรี
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายธนกร  นวลเพ็ญ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ทวีผล
3. เด็กชายสิทธิชัย  จันทาเทศ
 
1. นายบรรจบ  จ้อยสาคู
 
588 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ป้องมี
2. เด็กชายสุรเกียรติ  สังข์เกิด
3. เด็กชายเจนณรงค์  พันธุมาตร
 
1. นางสาวรัศมี  หงษ์ทอง
2. นางนงสันต์  บาลลา
 
589 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  โบพิมาย
2. เด็กชายมินธาดา  พรมอาสา
3. เด็กชายเสกสรรค์  สุโพธิ์
 
1. นางกุลิสรา  ชัยสุทธิกุลรัตน์
 
590 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายสุนทร  สกุลรักษ์
2. เด็กชายอนิรุท  อำนวย
3. เด็กชายโชคอนันต์  มันปอ
 
1. นายดิเรก  แสนใจกล้า
2. นางอาภัสรา  กฤษดานนท์
 
591 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูมิไสล
2. เด็กชายธนศักดิ์  อ่ำศรี
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อัครชาติ
 
1. นายอนุชา  จันทร์ผง
2. นายไกรรักษ์  โชติรัตน์
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มนตรีชน
2. เด็กหญิงรินนภา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงอรทัย  ลำเทียน
 
1. นายประมาณ  แสงเพ็ชร
 
593 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายณัฐพล  ฟักแก้ว
2. เด็กชายตะวัน  ฟักนาก
3. เด็กชายถิรวัฒน์  อุปัชฌาย์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน
2. นายประหยัด  อ้อมชมภู
 
594 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์นาค
2. เด็กชายสิทธิกร  แก่งศิลา
3. เด็กชายอำพล  แก้วลองบน
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นายมนัส  โคตะสิน
 
595 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีหาโบราณ
2. เด็กชายพงศกร   กงแก้ว
3. เด็กหญิงมันตา  ทุมชะ
4. เด็กหญิงวรภา  ดุลยะพินิจ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ท้าวทัยสงค์
6. เด็กหญิงเก็ตมณี  แก้วดำ
 
1. นางสุเมธี   มีแป้น
2. นางสาวสุชัญสินี  นะตาปา
3. นางสาวขมิ้นชัญ  ธัญญากิจ
 
596 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ศรีวิชา
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์   สมดี
3. เด็กหญิงปนัดดา   เสียงเลิศ
4. เด็กหญิงพรไพลิน   สารขำ
5. เด็กหญิงศรุตา   สาทอง
6. เด็กหญิงอัญชิสา  นาคศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  มะลิทอง
2. นายพล  มิ่งขวัญ
3. นายศรายุทธ  ศรีสุทธา
 
597 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  เพิ่มสิน
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ชูขำ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำภีระ
 
1. นางบุญญาณี  แกล้วกล้า
2. นายสมใจ  ยศกิ่ง
 
598 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 90 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กชายณตะวัน  ศรีชัย
2. เด็กชายนรงค์  ศรีธรรม
3. เด็กหญิงนันทวัน  คินันติ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  รัตนธรรม
2. นางสาวกฤษกร  แดงน้อย
 
599 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 91 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายจิรกร  วิบูลย์กุล
2. เด็กชายภูมิภัทร  สิทธิโยชน์
3. เด็กชายอนันตโชค  ศรียาวงค์
 
1. นางสาวนุจริน  บุญซ้อน
2. นางกรรณิการ์  แม้นรัมย์
 
600 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 91 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกรณ์ชนก  พระพรม
2. เด็กชายณัฐวร  ไก่แก้ว
3. เด็กชายศิวกรณ์  สระแก้ว
 
1. นางบุญภา  ผาเจริญ
2. นางสาวกุศลสิน  คำเรือง
 
601 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 93 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ฉิมนอก
2. เด็กหญิงญฐิกา  คำอ้วน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  พาโส
 
1. นางสาวสรญา  ปิ่นเกษ
 
602 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 94 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ก่ำสีดา
2. เด็กชายติณณภาพ  ผิวเอี่ยม
3. เด็กชายเจษฎาพร  ด่านกำจัด
 
1. นายพิณิฐพงษ์  เจริญจิตร
2. นางสาวปาริฉัตร  บุญเมือง
 
603 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 94 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  ถี่ถ้วน
2. เด็กชายวสันต์  จามเกษม
3. เด็กหญิงอรรธิศา  อรทัย
 
1. นางสาวศศิกัญญาณัฐ  พันตาวงษ์
2. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
 
604 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 96 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กชายธชาพัฒน์   ดาน้อย
2. เด็กชายนันทพงศ์   เกิดมงคล
3. เด็กชายปวเรศน์   อินทมนต์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ปาณะวร
2. นางสาวกฤษณา  มุลมูล
 
605 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 96 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงคันธรัตน์   มีสติ
2. เด็กหญิงภัทรมล   มัทรา
3. เด็กหญิงวิชญาดา   กาเล็ก
 
1. นางสถาพร  รอดพ่วง
2. นางไพฑูรย์   วีระคม
 
606 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 98 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงชนินาถ  ด่อนแผ้ว
2. เด็กชายสมัชญ์  ปุยวงค์
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เนตรแสงสี
 
1. นางจารุวรรณ  บุตรศรีภูมิ
2. นางสาวสุภาพร  ทาลี
 
607 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 99 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สุริวินิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญา
3. เด็กชายธนวิชญ์  จันทมิน
 
1. นางสาวภัคคพร  บุญน้อม
 
608 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 99 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายคงยศ  ยุยรัมย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  หมู่ทอง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  หารสุโพธิ์
 
1. นางอรุณี  จินดาหรา
 
609 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 101 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กหญิงณิชมล  พุ่มมาลี
2. เด็กชายภูผา  อินธิบาล
3. เด็กชายสงกราณต์  สุกเสาร์
 
1. นางสมใจ  โสภา
2. นายไกรรักษ์  โชติรัตน์
 
610 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 94 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงชนกนันท์   เหลายา
2. เด็กหญิงภัทรดา   ศรพอินทร์
3. เด็กชายวัชรินทร์   สร้อยสุข
 
1. นางสถาพร  รอดพ่วง
2. นายไพฑูรย์   วีระคม
 
611 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 94 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงชุติมา  เจียมอ่อน
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  ราชธานี
3. เด็กหญิงสุภาพร  ขุนแผน
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  รัตนธรรม
2. นางสาวกฤษกร  แดงน้อย
 
612 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 94 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงปภาวี  แก้วคง
2. เด็กหญิงศศิภา  แซ่ลิ่ว
3. เด็กหญิงสุภาภร  พรมคำ
 
1. นางสาวศศิกัญญาณัฐ  พันตาวงษ์
2. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
 
613 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 94 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายชัยธวัช  เพชรรักษา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อึ้งถาวรวัฒนะ
3. เด็กหญิงพรทิพา  ผลกลาง
 
1. นางสาวอังกูร  ศรีดาชาติ
 
614 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 94 โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ทรง
2. เด็กหญิงวรรณกร  เก็บทรัพย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฟักทอง
 
1. นางสาวนิตยาร์  สโมสร
2. นางสาวทิวาพร  จันทะพันธ์
 
615 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 94 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทุ่งโพธิ์
2. เด็กหญิงปานระพี  ทุ่งโพธิ์
3. เด็กชายอภิชาติ  บำรุงสวัสดิ์
 
1. นางสาวอมร  เพ็งรอด
2. นางบุหลง  จันลา
 
616 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่แต้
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วงษ์ฤทธิ์
3. เด็กชายโยธิน  ใจหนักแน่น
 
1. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
617 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายพิชญุตย์  กั๊กสมบูรณ์
2. เด็กชายศุภกร  แก้วไพทูรย์
 
1. นางสาวมุกดา  นรสิงห์
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
618 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงปิ่นมณี   มีโพธิ์
2. เด็กหญิงสิริวัลย์  คล้ายยิ่ง
 
1. นายประมูล  กล้าแข็ง
2. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
619 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายยุทธชัย  คำบรรเทา
2. เด็กชายเพชรรัตน์  พาทอน
 
1. นางสาวดาริน  จ้อยชัย
2. นางอัชฌา  รังไสย์
 
620 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายอรรถพร  แม้นชล
2. เด็กชายเจมศักดิ์  พิมพ์โคตร์
3. เด็กชายไว  บุญประสาท
 
1. นายสงบ  บุญมาก
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
621 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายจักรกฤษ   พินยารัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   มิลานนท์
 
1. นางสาวดาริน  จงกลกลาง
2. นางสาวธิดารัตน์  แก้วใส
 
622 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  น้อยคำ
2. เด็กชายปริญญา   ภิญโญ
 
1. นางสาวปาริชาติ  หงษ์ทอง
2. นางสาวศิริธร  วรรณโพธิ์
 
623 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายณฐกร  สูนหา
2. เด็กชายวาคิม  วงษ์กระต่าย
 
1. นางสาวเรไร  ด่านชนะ
2. นางสาวมะลิพร  แดงตะขบ
 
624 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายธันวา  ไกรษร
2. เด็กชายวิษณุ  ชาวโพนทัน
 
1. นางสาวภัทรนันท์  โสดาจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี