สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มอ่ำ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  น้อยบุดดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนอร่าม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  วิมลศุภกฤต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ตะวงษ์
 
1. นางเกษร  ทุมประดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงศศิญา  มูลมาตร
 
1. นางสาวพรรทิพย์  อยู่ไพร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงนัฏฐธิดา  แก้วสว่าง
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเหนือฟ้า  บุญเกิด
 
1. นางสาวอันธิกา  อาทร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สมสะอาด
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทศพรพิทักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คำพัด
 
1. นายวสุธร  วรรณชนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงทักษพร  หามนตรี
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศรีวิชา
 
1. นางสาวเพียรใจ   นาคนวล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงญาณิน  อินทะ
 
1. นางสุมิตรา  สีดาบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงพรณภา  สุดสวาท
 
1. นายชยุต  ประนิคม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงนพธีรา  คงสุวรรณ
 
1. นางพชรพร  บุญสมนึก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายวรรณพงษ์  พามา
 
1. นางนพรัตน์  เกษทองมา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชญาฎา  นครไธสง
 
1. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงอนุสรา  ไสโยธา
 
1. นางสาวจันที  บุญตา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  มณโฑ
 
1. นายศรายุทธ  ศรีสุทธา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงฉัทชนัน  แสงสิงแก้ว
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงศรัญญา  พุ่มเหม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขวัญงอน
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ออมสิน
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงขาว
 
1. นางจินตนา   โชติเสน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายภูสพล  บุญญภามกร
 
1. นางสัญญลักษณ์  ปรัชญเมธา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงโชติกา  ทวีกูล
 
1. นางไพบูลย์  เคนสิบสาม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  รัตนขันแสง
 
1. นางสาวอำพร  มหิสุ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงพิชญา  เธียรธัญญกิจ
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  แจ่มประโคน
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พลยุทธ
 
1. นางไมตรี  พลเยี่ยม
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงเมตตา  จันทร์ล้วน
 
1. นายอนันต์  นิลกิจ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายคุณาทรัพย์  มานนท์
 
1. นางสาวจารุลักษณ์  สมาคม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายธนกฤต  ธนะสิทธ์
 
1. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงโชติรส  โกยทอง
 
1. นายสำเริง  พึ่งจะฉาย
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาบรรฑิตย์
 
1. นางบุปผา  เอมบุญ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงมณีทิพย์   ปะเริบรัมย์
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขใจ
 
1. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  วิพันทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงจรณินท์  จาริสุ
 
1. นายอนุวัฒน์  จงใจหาญ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  อภัยภักดี
 
1. นางสาวจินตนา  พางาม
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนารีย์  ผามะณี
 
1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ฆ้องแก้ว
 
1. นางสาวประถาพร  ชมระกา
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. นางสาวชุดาภา  เจาะพรมมา
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีทะโจน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธิ์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงทมนวรรณ  เทศน์ทนง
 
1. นางสาวติณณา  สีสมญา
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พูลทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศุภกังวาน
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีสอาด
 
1. นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงมาร์โคนี่  อายุบุญชู
 
1. นางสาวเกียรติกนกวรรณ  สุฤทธิ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โมกหอม
 
1. นางสาวกุสุมา  พิมมาศ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กิ่งวิชิต
 
1. นางภัทรภร  อินอุ่นโชติ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไขลี
 
1. นางสุมิตรา  สีดาบุตร
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กหญิงณริตา  ขวัญเพ็ง
 
1. นางสมจิตร  ศรีเพ็ชร
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายอภิญญา  โคตรสมบัติ
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงภัทรลดา  พรมพิลาด
 
1. นางสาวกรรณิกา  กุลาเทศ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงยอดนารี  เสโส
 
1. นางสาวอังศุมาลี  เสียงเพราะ
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงอภิญญา   อุทาสวัสดิ์
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์  โหมดนอก
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิศิลป์
 
1. นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงดลยา  บัวศรี
 
1. นายอดุลย์ สิริ  นรภาร
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปัทธิสามะ
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายรัตนตรัย  สีทอง
 
1. นางวรรณนพ  สิงห์แก้ว
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสมบัติ
 
1. นางจิระวรรณ  เชื้อสุข
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงอัญชัญ  ฤกษ์ศรี
 
1. นางระเบียบ  กำปั่นทอง
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายทรัพย์เจริญ  บัวบาน
 
1. นางสาวสมศรี  พงศ์พัชราพันธ์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงนลวรรณ  สวัสดิ์เอื้อ
 
1. นางธนัญญา  มานะคิด
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เหลาลา
 
1. นางวรรณรัตน์   เตชะพร้อมวุฒิ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.7 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนคำ
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ดรราชลี
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงธิติมา  มาศนอก
 
1. นางสุภัทรา  มะตะราช
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรวี  คลังภักดี
 
1. นางสาวสุภาภร  เพชรรักษา
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงแพรวชมพู  แซ่คู
 
1. นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เดชป้องหา
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายนนธกานต์  เคนสิบสาม
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงพชรนันท์  วันบุญ
 
1. นางวรรณรัตน์   เตชะพร้อมวุฒิ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายศราวุฒิ  ก้อนคำ
 
1. สิบเอกชุมพล  จำศรี
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นะราชา
 
1. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.44 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงอนินทิตา  อน๊อคชิ
 
1. นางนุชทิรา  สุรสูรย์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงชนิดา   จำปาชื่น
 
1. นางภาวดี  สาอุตม์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูมิประสพ
 
1. นางปราณี  อาทิตย์วงษ์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อาสากิจ
 
1. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.25 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ชูสันเทียะ
 
1. นางไมตรี  พลเยี่ยม
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงปรารถนา  สดาวงษ์
 
1. นางสาวรัตนวรรณ  สุฤทธิ์
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทูลธรรม
 
1. นางสาววัลภา  สีสุกสด
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนวงษ์
 
1. นายสำเริง  พึ่งจะฉาย
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงแพรวพราว  มูลเพ็ชร
 
1. นางธนัญญา  มานะคิด
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ชฎา
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองเจริญ
 
1. นางสาวบุรีภรณ์  ภู่สอาด
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.75 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงปรานอม  ใหญ่กระโทก
 
1. นางสาวนันทิยา  สืบสุนทร
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.66 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงพรวี  สืบสุนทร
 
1. นางบุญทิม  แนวสุข
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันดาแสง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไกรลาศ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รัตน์สิน
 
1. นางเมตตา  สง่างาม
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงกฤติกา  บุตรศรี
 
1. นางจิราพัชร  มีมงคล
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.75 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงแพรธารทอง  พันภูมิ
 
1. นางจิระวรรณ  เชื้อสุข
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายนันทศักดิ์  หาน้อย
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงวริศรา  โยธา
 
1. นางอารมย์  ร่วมสกุล
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 24 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงนิตยา   วังคีรี
 
1. นายประกฤษฎางค์  ทองอุไร
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 25 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงวลีรัตน์  สุขสมโชค
 
1. นางพยมรัตน์  อุดมทรัพย์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.25 ทอง 26 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอนเรียง
 
1. นางสาวกฤตพร  ตะเพียนทอง
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กหญิงวาสิตา  สีสุพล
 
1. นางมาลี   พรรครัตน์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงรัชนี  ศรีหาดวง
 
1. นางนงสันต์  บาลลา
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 29 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  คำวงสา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 30 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขแจ่ม
 
1. นางสิรียา  ทิมรัตน์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงนัชชา  พิมพ์อินทร์
 
1. นางสาววนิดา  บุระคำ
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงตราดขวัญ  ศรีมาศ
 
1. นางประนอม  บุญชารี
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงรุจิรดา  ประจันทะ
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงนภัสชล  คงทน
 
1. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ดุขุนทด
 
1. นางสุพินดา  แดงภักดี
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.66 ทอง 36 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปภาดา  คอมเหลา
 
1. นายธานี  สารวัน
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 37 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายนิพล  นุงกระโทก
 
1. นางสาวสุธาวรินทร์   บุญเกิด
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 37 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สุนทะโร
 
1. นางสาวดวงใจ  รีไพโรจน์
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.25 ทอง 39 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงธนัญญา  โยธาจันทรื
 
1. นางบุปผา  เอมบุญ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.25 ทอง 39 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงลลิล  เทศทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงวนิดา  โพโส
 
1. นายศราวุธ  อภัยศิลา
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงเกษรา  ซอหิรัญ
 
1. นางจุฑารัตน์  นิลละมัง
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ศรีโคตร
 
1. นายสมจวน  กองชิน
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงกานวิดา  ทมงาม
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงนริศรา  นอกพลกลาง
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยะปะตัง
 
1. นางสาววนิดา  บุระคำ
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  อ้นมา
 
1. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สามารถ
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงกัญญา  สุวรรณ์
 
1. นางสาวกัลยา  ทะสะระ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ภะวะเสนัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงรัตนาพร   หงษ์กัณหา
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายศุพสิน  ศิลารักษ์
2. เด็กชายอนพัช  วิเชียร
3. เด็กหญิงแพรวพรรณารายณ์  ชัยรักษา
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสมหมาย  ก่อกำลัง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมานาง
3. เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์คำ
 
1. นางเกษร   โพธิ์ศรี
2. นางเกษร  โพธิ์ศรี
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กชายพงษ์เผ่า  เชิงเขา
2. เด็กชายสดใส  จันทร์กลาง
 
1. นางพรทิพย์  มูลรัตน์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สายสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ดิษฐศรี
 
1. นางสาวธีรา  ชุณสนิท
2. นางสาวสำเนียง  คำต่าย
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงทองประกาย  บิณฑบาตร
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสงค์
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงพิราอร  โมรานอก
2. เด็กชายเร็ต ที  เจีย
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
2. นางน้ำค้าง  พรหมณา
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงคำหล้า  วายลม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อิมทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ชัยศร
2. นางอรวรรณ  ชัยศร
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กชายทรงเกียรติ  หริคำภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงพรนพิน  เดิมขุนทด
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองแสง
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
2. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
 
128 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศรัณญา  จันทบาน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สมบูรณ์ศักดิ์
3. เด็กชายอนุศาสตร์  พิพิธภัณฑ์
 
1. นายประทีป  สุภพิมล
2. นางสุทธารัตน์  นิ่มนวล
 
129 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  มั่นคง
2. เด็กหญิงพลอยรัศมี  คุณสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  แป้สูงเนิน
 
1. นายกฤติน  คงเสนา
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
130 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทูคำมี
2. เด็กหญิงกัลยา  ศรีกอง
3. เด็กหญิงพิมพา  บัวเปรม
 
1. นางกาญจนา  ฤทธิ์แก้ว
2. นายประทีป  สุภพิมล
 
131 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงศศิกากาญจ์  สิงคูบอน
2. เด็กหญิงศิริยาวรรณ  ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงศุภมาส  ปั้นทอง
 
1. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
2. นางสาวทิพย์  คณาญาติ
 
132 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรรวณี  สมสามารถ
2. เด็กหญิงมินตรา  โคกกระทิง
3. เด็กหญิงรินรดา  ขุมทรัพย์
 
1. นางหงษ์นภา  วิลัย
2. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
133 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กกพิมาย
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ชิดชมนาด
3. เด็กชายเดชาธร  หุ้มไธสง
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
2. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
134 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  กลิ่นถาวร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูดี
3. เด็กชายอมรพิทักษ์  อุปคิ
 
1. นางวราภรณ์  พึ่งพรม
2. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
135 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ด่านมะลิ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทร์ท้วม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นิละนนท์
 
1. นางพรรณิภา  หอมไกล
2. นายธนวัฒน์   อุปนันท์
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายทยากร  อินผล
2. เด็กหญิงอริสรา  พยัฆษา
 
1. นางวิมลรัตน์  คังคายะ
2. นายนพพร  คู่แก้ว
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายปริญญา  ภูมิภูเขียว
2. เด็กชายพชรดนัย  ศรีวะวงษ์
 
1. นางพรรณิภา  หอมไกล
2. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  เปียงเก๋
2. เด็กหญิงวิภาวี  ศิริโชคบุญอุดม
3. เด็กหญิงอารียา  มิ่งคำมี
 
1. นางธนพร  ภูติโส
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า
2. เด็กหญิงญาธิป  พันธุ์หินลาด
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสุจิตตรา  เพียสีนุย
2. นางเตือนจิตต์  โพธิ์เชิด
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ว่องประจัน
2. เด็กหญิงสุมาลี  ศรีภูธร
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  วงษ์วิชา
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ์  ศิริสุทธิ์
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นันตา
3. เด็กหญิงอริสา  ทาทองคำ
 
1. นางประกันเล็ก  โพธิชัย
2. นางสาวภาวินี  นาบำรุง
 
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกิดอุบล
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสาสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรสา  พุ่มสะกา
 
1. นางสาวเรียม  สุขกล่ำ
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายธนบดี  บุญชูสว่าง
2. เด็กชายศุภกร  จ้องสกุลวงษ์
3. เด็กหญิงฮารียา  ประธานศิริ
 
1. นางสาววรรณวิมล  พรมมาวัน
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายนพพล  พรมประเสริฐ
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ก่อเกียรติยศ
3. เด็กชายสิริกร  ฆ้องอัยศรี
 
1. นางบุษรา  ตู้จินดา
2. นายประยงค์  ยืนยาว
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เดชผิว
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศิริศากาวร
3. เด็กชายศุภกร  สุพรรณ
 
1. นางสาวถนอมนวล  ปานแดง
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงจารุมาส  หอกลอง
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงมนจิกาญจน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัสมล  ลุยตัน
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายกฤษฎิ์กลทีป์  ไทยป้อม
2. เด็กชายคฑาวุธ  ด่านนอก
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชูนุกูลพงษ์
 
1. นางพะนอ  ทิพย์พรมราช
2. นางสาวเบญจมาศ  คำวงษ์
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   บุดดีสี
2. เด็กหญิงพรศิริ  โมราขาว
3. เด็กหญิงศศิธร  สอนแก้ว
 
1. นางสาวราตรี  มนัสสิลา
2. นายกฤติเดช  จิตรีเที่ยง
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงรัตนชนก  ยิ้มไผ่
2. เด็กหญิงวาสนา  เนาวบุตร
3. เด็กชายเจษฎา  สมดี
 
1. นางสาวจันทร  ยางสามัญ
2. นางสาววัลภา  สีสุกสด
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐดนัย  เที่ยงตรง
2. เด็กชายสันติภาพ  สุทธิพงษ์
3. เด็กหญิงอัญธิดา  ทองดง
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายธนเศรษฐ์  รังวรรณา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศาลางาม
3. เด็กหญิงสมฤทัย  โอดรัมย์
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
2. เด็กหญิงอรปรียา  ยุบลมาตย์
3. เด็กหญิงอรยา  ต้นทอง
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิ์ศิริ
 
153 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงกนกพร  อุเทน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมภูเทพ
3. เด็กหญิงอัญชลี  เพชรใส
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
2. นางนนทวรรณ  อาคมคง
 
154 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงชลลดา  ไพรชิต
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ป้องภัย
3. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ไพเราะ
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
155 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สองขุนทด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราคายิ่ง
3. เด็กหญิงสุนารี  ขอวอนกลาง
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
156 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อยู่หลาย
2. เด็กหญิงเกษมณี  รุประมาณ
3. เด็กชายเจตริน  แม่นปืน
 
1. นางสาววิสุทธิยา  แจ่มจันทร์
2. นายประทีป  สุภพิมล
 
157 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตาลเสี้ยน
2. เด็กหญิงภาชินี  สนามน้อย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  นพศิริรัตน์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณทาน
 
158 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชะนะบัว
2. เด็กหญิงปริญญา  คำปลิว
3. เด็กหญิงสรญา  ยั่งยืน
 
1. นางอัจฉรา  จงกล
2. นายชัยสิทธิ์  จงกล
 
159 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงรสิตา  ฆ้องจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  ช่างปั้น
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ด่านตรวจสัตว์
 
1. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
160 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงชัญญา  ภูเพ็ชรชี้
2. เด็กชายนันทพจน์  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายปิยะวุฒิ  วงค์คำจันทร์
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
161 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติมา  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงศริน  ฆ้องรัตนา
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฆ้องจันดา
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
162 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงพรชิตา  มะคะโก
2. เด็กชายศุภชัย  เพ็งจางค์
3. เด็กหญิงแก้วพณา  ทงสันเทียะ
 
1. นางสาวรติชา  แสนอ่อนพุธ
2. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
 
163 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เชื้อจาด
2. เด็กหญิงลลิตา   เวียงสีมา
3. เด็กหญิงศรีสมร  พิมพ์สวา
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
164 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธีรวัต  รัศมี
2. เด็กชายนิทัช  พิงไธสง
3. เด็กหญิงัทัศมน  ซื้อสุวรรณ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
165 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรมณี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ธรรมแสง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หินโทน
 
1. นางสาววิสุทธิยา  แจ่มจันทร์
2. นายประทีป  สุภพิมล
 
166 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ปาไตย
2. เด็กหญิงสวนีย์  แก่งศิลา
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุนา
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
167 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  วีระพันธุ์วิวัฒน์
3. เด็กหญิงอรทัย  บุตรน้ำรัก
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
2. นางสาววนิดา  สีคำเวียง
 
168 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เหี่ยวเกิด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อาจโยธา
3. เด็กหญิงณัฏฐิยา  เนยสูงเนิน
 
1. นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์
2. นางสาวอุทิศ  พรมดี
 
169 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คงทน
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  จักสี
3. เด็กหญิงสุจิวรรณ  ด่านเดิม
 
1. นายสมชาย  เข้ม
2. นายอัครัช  สุรพัฒน์
 
170 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบุญ
2. เด็กหญิงปภัสสร  ทองมา
3. เด็กหญิงปาณัสรา  ปาริสุทธิศิลป์
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
171 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงปวีณา  บุรีหลง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชนะพันธ์
3. เด็กชายอธิราช  ตะยูนรัมย์
 
1. นายภาณุ  แปลกจังหวีด
2. นายสุคนธ์  หาญชุมเศษ
 
172 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงสุปราณี  เหลาสุทธิ์
3. เด็กหญิงสโรชา  ละเมียด
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายกิตติ  พุทธไธสง
2. เด็กหญิงชำมะเลียง  คัดสูงเนิน
3. เด็กชายเจษฎา  สีคัดทนา
 
1. นางสาวกัลยา  แก่นพิทักษ์
2. นางปริศนา  แซ่แต้
 
174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ช่างกลึง
2. เด็กหญิงพรระวี  ขุรีเทาว์
3. เด็กหญิงอฐิติยา  แซ่ตัน
 
1. นางสาวจิรฐา  ย่องเหล่ายูง
2. นางสาวจิระวดี  พิมพ์สิน
 
175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีดาชมภู
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยาวิไชย
3. เด็กหญิงศวิตา  เลิศสกุลธรรม
 
1. นางสุจิตตรา  เพียสีนุย
2. นางสาวปรียาภรณ์  งามขยัน
 
176 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 1. เด็กหญิงดานี  เจท
2. เด็กหญิงภัครมัย  กำจรกลาง
3. เด็กหญิงสไลนิก  ขาว
 
1. นางยุวดี  สืบสำราญ
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  มณีศรี
 
177 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์แย้ม
2. เด็กหญิงพรชิตา  พุ่มเหม
3. เด็กหญิงสุบาตา  อับดิน
 
1. นางสาวภาวินี  นำบำรุง
2. นางประกันเล็ก  โพธิชัย
 
178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา   บุญมาก
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฤทธิ์เต็ม
3. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ยังสุข
 
1. นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์
 
179 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ไพรสุวรรณ์
2. เด็กชายอาทิตย์  วงค์ชา
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
180 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายนิติศักดิ์  แก้วคง
2. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิบัลลัง
 
1. นายสมชาย  เข้ม
2. นางสมปอง  เข้ม
 
181 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  จำปานิล
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สมมิตร
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายฉัตรชัย  วันสะคู
2. เด็กชายชัยวัฒน์  จูสนม
 
1. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
2. นายปราโมทย์  บุญสมนึก
 
183 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ฆ้องต้อ
2. เด็กชายศิวกร  จันทร์ลา
 
1. นางจิราภรณ์  พุทธิ
 
184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายธนบดี  เหล่าหา
2. เด็กชายสุเมธ  สอนจิตร
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
2. นายสมชาย  เข้ม
 
185 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายมนัสฐวุฒิ  เก่งศิลา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจคง
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทุมมา
2. เด็กชายพงศ์เทพ  วังคีรี
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.27 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เถาวัลย์
2. เด็กชายไกรสร  ดีสวน
 
1. นายเอกภณ  ประสารดี
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.59 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธนพัฒน์  โฮมเผ่า
2. เด็กชายวรเมธ  ถางสูงเนิน
 
1. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
2. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.71 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายบงกชกร  สมบูรณ์กุล
2. เด็กชายพนาชัย  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสุจิตตรา  เพียสีนุย
2. นายอุดมศักดิ์  ชมภู
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.71 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤษดา  ก้อนน่วม
2. เด็กชายภูริภัทร  รอดอยู่
 
1. นายสวัสดิ์  อาษาวัง
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.19 ทอง 8 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายต้นมงคล  ต่างมงคล
2. เด็กชายทิวากร  ผมเพ็ชร
 
1. นายทินกร  เจริญชนม์
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.26 ทอง 9 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายนิติพัฒน์  นันต์เชาวกุล
2. เด็กชายพนมกร  ใจสุข
 
1. นางสาวสมจิตร  โคนเคน
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.36 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายศาสตราวุธ  ลือเทพ
2. เด็กชายศุภกิจ  สีบุดดา
 
1. นายณรงค์  พันธ์สิน
2. นายประทีป  ลอยเมฆ
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กชายชัยพร  ยมนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเกิด
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
2. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายสรวิศร์   เจือจันทร์
 
1. นายประชา  สงเคราะห์
2. นางสาวจินตนา  มีพวงผล
 
196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  เบ้าคำ
2. เด็กชายอนันต์ยศ  โพธิจักร
 
1. นายเอกภณ  ประสารดี
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณสี
2. เด็กชายอิทธินพ  ผลเลลัย
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายตรียศ  ทองทับ
2. เด็กชายบดินทร์  เกิดสุข
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.43 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กชายพีรดนย์  พลศิลป์
2. เด็กชายเทวา  เทียบเสียม
 
1. นายอภิรัฐร์  รอดเกิด
2. นายสมพิศ  แผ่นผา
 
200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.19 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายชินกรณ์  ประสาทนอก
2. เด็กชายทรงกต  เจียมจันทึก
 
1. นายวินิจ  ศรีสังวาลย์
2. นายเจริญ  เจริญนาน
 
201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ประสาททอง
2. เด็กชายสันติ  ไสวเขียว
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายกิตตินันท์  มานะพิมพ์
2. เด็กชายฤทธิ์ติชัย  แก้วชัยยา
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายนิธิ  ภูผาจง
2. เด็กชายโพธิเดช  ขุนแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  สมนึก
2. นางสาววะยุรา  กุลทอง
 
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  อยู่สนอง
2. เด็กชายศรราม  จันทร
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
205 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกรกช  ยอดปรางค์
2. เด็กชายปิติกร  วงศ์วัฒนเดช
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายวันปิยะ  แกมนิรัตน์
2. เด็กชายอนุชากร  มั่นจิตร
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางวรรณา  ใจกว้าง
 
207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดอารมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  สมนึก
2. นางสาววะยุรา  กุลทอง
 
208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายณัฐกิจ  พรมสุข
2. เด็กชายสมศักดิ์  มุมสำ
 
1. นายธนยศ  ฉาบพิมาย
2. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
 
209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายนำโชค  ศรีโยงยศ
2. เด็กชายศรายุธ  หลงโทดา
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
 
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  วรรณศิริ
2. เด็กชายเสกสรร  กิ่งพาน
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  เหลาไผ่
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเนาว์
3. เด็กหญิงปภาวดี  นาดี
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  ถาวรกุล
5. เด็กหญิงสุนิสา  เฟื่องน้อย
 
1. นางยุพา  จักรคำ
2. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สายเคน
2. เด็กหญิงธนภรณ์   นามคำดี
3. เด็กหญิงธนัชชา   พากเพียร
4. เด็กหญิงนันทวัน  มาลาพุฒ
5. เด็กหญิงอาภัสรา   ทวีกูล
 
1. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
2. นางสาวขวัญชญา  น้ำทรัพย์
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงต้นน้ำ  ตาไธสง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  งามยิ้ม
3. เด็กหญิงพูลศรี  โมราขาว
4. เด็กหญิงรัตนวดี  ทะสกุล
5. เด็กหญิงอัญชณา  บุตรดาวงษ์
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
2. นางจิระวรรณ  เชื้อสุข
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายชาคริต  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงวราพร  ศรีสอาด
4. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วสีมา
5. เด็กหญิงศศิธร  เที่ยงรรม
 
1. นางปิยะนุช  พานแก้ว
2. นางพฤหดล  เกิดสวัสดิ์
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุศลิน  คำพันดุง
2. เด็กหญิงญาณธิชา  อิ่มอ้วน
3. เด็กหญิงปรียานุช  ชำนาญ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สนามน้อย
5. เด็กหญิงศิรินภา  คันธารักษ์
 
1. นางเบญญาภา  อินซุยทอง
2. นายกรรณสูตร  ภาวะโสภณ
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แนบชิด
2. เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  กองอ้าย
3. เด็กหญิงภัทรธาดา  สามารถ
4. เด็กหญิงอาณัชชา  สุขสวัสดิ์
5. เด็กชายโยธิน  อ่วมกระโทก
 
1. นางปิยะนุช  พานแก้ว
2. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงมะลิษา  โสหนองบัว
2. เด็กหญิงวรารัตน์   พันธ์ชวด
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยิ่งชูงาม
4. เด็กหญิงสุภาพร  จำเมือง
5. เด็กหญิงอัญมณี  กำปู
 
1. นางสาวขวัญชญา  น้ำทรัพย์
2. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงจิตรานุช  นันลา
2. เด็กหญิงชญาดา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงชุติมา  มงคะสิงห์
4. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงวรรณ
5. เด็กหญิงสุชาดา  อักษร
 
1. นางจิระวรรณ  เชื้อสุข
2. นางอาภรภรณ์  เกิดกุล
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญยาพร  ยมนา
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   ประจันทะ
3. เด็กหญิงปานทิพย์  บุปผาชาติ
4. เด็กหญิงวรรณิดา  กันพา
5. เด็กหญิงศุภพิชญ์  แก้วเสถียร
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สาระเจริญ
2. เด็กหญิงนนทิชา  ใจกลาง
3. เด็กหญิงพัทฒิชา  ตาท้าว
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาระเจริญ
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  พรรณอาราม
 
1. นางสมนา  วิงวอน
2. นางสายใจ  วิริยะกิจ
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สนกัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงนนท์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ยอดตา
4. เด็กหญิงอนุสา  บัวงาม
5. เด็กหญิงอรอนงค์  บัวงาม
 
1. นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เชิดศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมาก
3. เด็กหญิงบุษบา  สดภิบาล
4. เด็กหญิงศิริพร  อุ่นเคน
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเกิด
 
1. นางวราภรณ์  พึ่งงาม
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  วันประสม
2. เด็กหญิงทัชฌา  หล้าภูเขียว
3. เด็กหญิงธีรดา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วสุนทร
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
 
1. นายอนันต์  กตเวที
2. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เจริญผล
2. เด็กหญิงณภัทร  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงปรายฝน  แฉ่งศิริ
4. เด็กหญิงมินตรา  บุญชมภู
5. เด็กหญิงวาสนา  จันทประสาท
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กชายกรฤทธิ์  วสันต์เสรีกุล
2. เด็กหญิงฑีรัตน์ดา  พลสุวรรณ
3. เด็กหญิงนฤมล  แสงเล็ก
4. เด็กหญิงมุทิตา  ลาทอง
5. เด็กชายสราวุธ  คำหาด
 
1. นางสาวอัญชลี  โคตรตา
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงพัชราภา  รอดคง
2. เด็กหญิงวัลลภา  คงสุข
3. เด็กหญิงศศินิภา  สีเขียว
4. เด็กหญิงหทัยกานต์  สิงห์คำ
5. เด็กหญิงอัญชุลี  พวงวิเชียร
 
1. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
2. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายชาญชัย  ศรีกองคาม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ตลอดพบ
3. เด็กหญิงนภัสรา  บูรภา
4. เด็กชายวัชรพล  ฆ้องไชยภูมิ
5. เด็กชายเกริกกรรชัย  สวัสดิ์วงค์
 
1. นางพัฒนียา  อุปครุฑ
2. นางสาวอนุลักษณ์  บุดดี
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงจิรดา  เจริญผล
2. เด็กชายถนอมพงศ์  กรวดนอก
3. เด็กชายธีรภัทร  ใจเอื้อ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กรวดนอก
5. เด็กหญิงสุนันทร  กิ่งไทยสงค์
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กชายธนภูมิ  สาพันธ์
2. เด็กชายบูรพา  กลิ่นแก้วนพเก้า
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดายนา
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ทิวงษา
5. เด็กชายสุรชัย  เงินสา
 
1. นางสาวอัญชลี  โคตรตา
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชลดา  แสนสวย
2. เด็กหญิงปภัสรา  แสนคุณ
3. เด็กหญิงรัญชิตา  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงศศิธร  ตำนาน
5. เด็กหญิงสิริยุพา  หาญเสมอ
 
1. นางสาวศุภานัน  ทางดี
2. นางสาวสุปราณี  อินทโฉม
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จงกลาง
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สืบศรี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยศสมุทร
4. เด็กหญิงนิตยาพร  เทพรักษา
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาลา
 
1. นางพรรษา  หาญเทียม
2. นางสาวนวนันท์  คชาวงษ์
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงบุษรา  คำแทน
2. เด็กหญิงวรรณภา  อุกอาจ
3. เด็กชายวุฒิชัย  ขุนด่านเพ็ชร
4. เด็กหญิงสินิทรา  นาสืบ
5. เด็กชายอิทธิ  ขำเนตร
 
1. นายไกลาส   เกตุเพ็ง
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสุรินทร์
2. เด็กหญิงยุวดี  คำประเสริฐ
3. เด็กชายศรวิศิษย์  ร่วมไทย
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เปรมบุญ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลฉิมพลี
 
1. นายวีระ  วีระพันธ์
2. นางธัญพิชชา  สังข์ทอง
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พนาลักษณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใสจอมศรี
3. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  บุปผาอาจ
4. เด็กชายพงศธร  กัลยา
5. เด็กหญิงพัชรีพร  พุทธสมบัติ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ทองอ่วม
2. นายคมแก้ว  สายบุญเรือน
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชนากานต์  แป้งทา
2. เด็กหญิงภีรดา  ภูเพ็ง
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงอุทัย
4. เด็กหญิงสริดา  เชื้อรัมย์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
2. นายนพดล  ธรรมม่วงไทย
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลชนก   แปดทิศ
2. เด็กหญิงกัญจรี   สงวนนาม
3. เด็กหญิงชินตา   สังข์บำหรุ
4. เด็กหญิงณัชชา  ตะเพียนทอง
5. เด็กหญิงพัชรี   บุปผางาม
 
1. นางโชสิตา   เกตุเพ็ง
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายจิรพัชร  หวังใกล้กลาง
2. เด็กชายธนายุทธ  ชื่นชม
3. เด็กหญิงปรารถนา   สอนวิชา
4. เด็กหญิงปาริชาติ  นาทุ่งมน
5. เด็กหญิงรสรินทร์   แก้วสำโรง
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวจินตนา  พางาม
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุระบุตร
2. เด็กหญิงนริญญา  แสนงาม
3. เด็กหญิงภัสราพร  จงใจหาญกล้า
4. เด็กหญิงรัตน์ติมา  ธนูสา
5. เด็กหญิงอริศรา  มนุษย์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ศรีเกษ
2. นายอัษฎางค์  ราชตราชู
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงปณิดา  บรรจงบัว
2. เด็กชายปรินทร  ผาใต้
3. เด็กหญิงรินรดา  สงผัด
4. เด็กหญิงสิริธัญ  ดีลุนชัย
5. เด็กหญิงสุนิสา  มาเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
2. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สองแสง
2. เด็กชายพชร  วารปรีดี
3. เด็กชายพรธิรา  เพ็ชรภักดี
4. เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณรัมย์
5. เด็กหญิงโชติกา  นาคงาม
 
1. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
2. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สมบูรณ์ยิ่ง
2. เด็กหญิงกัญญานี  อารี
3. เด็กหญิงจรัญญา  สังข์บำหรุ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อัครโสภณ
5. เด็กหญิงฐิตา  วรมิตร
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรหมสวัสดิ์
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  นันทาภิวัธน์
8. เด็กหญิงธินัดดา  สวยกะโทก
9. เด็กชายนพณัฐ  มาลัยอินทร์
10. เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองแสง
11. เด็กหญิงพัดชา  จันทร์ศรีชั้น
12. เด็กชายพิสิทธิ์  ทองเกิด
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยรัตน์
14. เด็กหญิงวรรณนิภา  พิกุลเงิน
15. เด็กหญิงศุภาวดี  ขุนศร
16. เด็กชายสุทธินันท์  ฆ้องวงษ์
17. เด็กหญิงสุภาพร  ลุนทะลา
18. เด็กชายสุรพิชญ์  กาบมาลี
19. เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาบมาลี
20. เด็กชายเฉลิมชัย  เลียงผา
 
1. นางสาวสสิภักษร์  พิชิตวิจัย
2. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
3. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
4. นางสาววารีรัตน์  คงคำศรี
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายกันทรากร  ชารัมย์
2. เด็กชายชนากร  ช้างพา
3. เด็กชายตรีเพชร  พันธเสน
4. เด็กชายทรงคุณ  ชะรัดรัมย์
5. เด็กชายทศพล  ปัญญาวงค์
6. เด็กชายบรรณสรณ์  คำตุ้ม
7. เด็กหญิงปริตา  แก้วบ้านดู่
8. เด็กชายพุทธิพงษ์  โพธิกมล
9. เด็กชายวงศกร  เกาะจันทึก
10. เด็กชายวิริยะ  แพลอย
11. เด็กชายศรายุทธิ์  เมืองสิทธิ์
12. เด็กชายศุภกิต  เมืองคำ
13. เด็กหญิงศุภิสรา  ชุมนุม
14. เด็กชายสราวุฒิ  เทพประสาน
15. เด็กชายสหรัฐ  เทียมกระโทก
16. เด็กหญิงสุนิษา  ภิพากร
17. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลาอุดม
18. เด็กชายอภิชัย  แก้วศิริ
19. เด็กหญิงอมราวดี  ทองคำ
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ช่อลำดวน
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นายนฤดล  บังเมฆ
3. นายภิญโญ  ไชยภา
4. นางเมธิยา  วิชาฮาต
5. ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  เปลี่ยนศรี
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดคุณ
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญช่วย
 
1. นางสาวพิมพ์ญาฎา  นูพิมพ์
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  เรืองกล้า
 
1. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงชัชชญา  ศรีนอก
 
1. นางถวิล   ศรีนาเมือง
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนภรณ์  ศรีวันนา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นชาติ
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงประทุมพร  จิตจำนงค์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีทอง
 
1. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญทอง
 
1. นายพรศักดิ์  กันทะวงศ์
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุขเมือง
 
1. นางสาวเนียรนิภา  สังสีราช
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ป้องกัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วศรี
 
1. นางสาวเมธนรา  หอมหวล
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงอินทราณี  ศิริวิ
 
1. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.75 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงอังคณา  ขัดเรือน
 
1. นางสุดาวดี  คมคาย
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชัยจำ
 
1. นางศรีประภา  วงศ์ละคร
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงอทิตยา  ละออเอี่ยม
 
1. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายณลธวัช  ขจรกุล
 
1. นายพรศักดิ์  กันทะวงศ์
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัจนวน
 
1. นางสุรดา  โตขำ
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โมรา
 
1. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สันเต
 
1. นางบุญยรัตน์  หงส์สวัสดิ์
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงมัณฑนา  จบแขวง
 
1. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงหา
 
1. นายอนันต์  กตเวที
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สัตย์ฌุชนม์
 
1. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงกรพิณ  ยังงาม
 
1. นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชื่นใจ
 
1. นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงเพชรธิดา  เชื้อพระซอง
 
1. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายจารุพัตร์  ผิวชา
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดีไทร
 
1. นางฐาปนีย์  วงศ์อินทร์
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงอทิตยา  ด่านแก้ว
2. เด็กชายโชคอรุณ  เคนด่าน
 
1. นางน้อมจิตร์  หาญประสพ
2. นายเพทาย  หาญประสพ
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงฉนิต
2. เด็กชายแกรี่  ค็อกลิน
 
1. นางอันลคร  กุศลศิลป์
2. นางธมนพัชร์  หอมหวล
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  อุตคุต
2. เด็กหญิงปรัชฌิมาภรณื  พูลเจริญ
 
1. นางมณฑา  มณีสิงห์
2. นางมณฑา  มณีสิงห์
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายสุรเสกข์  ภาชาติ
2. เด็กหญิงอารีวรรณ  อินทรชิต
 
1. นายกฤช  ใจปลืื้มบุญ
2. นางสาวดวงสุดา  บุญมามอญ
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายอภิชาต  โพธิ์วรรณ
2. เด็กหญิงเพชรกัญญา  จันทร์วงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  สังขทิม
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงนภัสสร  หอมไกล
2. เด็กชายภานุพงษ์  หรทึก
 
1. นางอัญชนา  พัฒนทองคำ
2. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กหญิงก้านตอง  อินธิบาล
2. เด็กชายจิรศักดิ์  คงเกษม
 
1. นายทัศนัย  ซื่อตรง
2. นายไกรรักษ์  โชติรัตน์
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กหญิงปริญญา  ใจซื่อ
2. เด็กชายอาณัฐ  ศรีระวร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประสานศรี
 
279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ณ เวียงจันทร์
2. เด็กชายสุทธินันท์  ป้องโสม
 
1. นายเดือน  บุญมั่น
2. นางณัฐวดี   มัชฌันติกะ
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำใส
2. เด็กชายวัฒนกิจ  นุ่นสวัสดิ์
 
1. นางสมใจ  แก้วลือชัย
2. นางสาวนงคราญ  มูสิกพรรณ
 
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  โคตวิทย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกื้อกูล
 
1. นางเฉลียว  จังพานิช
2. นางสาววริศรา  อรุณกิตติพร
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงนิภาพร  ทาคะพิษ
2. เด็กชายวัณณุวรรธ์  นาเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  นุชเล็ก
2. นางอุไรวรรณ   วงษ์แก้ว
 
283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายชฐปกร  สมจิตร
2. เด็กหญิงรมณียา  โทอุดทา
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ทองหาร
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีเกตุ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ทองงามตระกูล
 
1. นางสาวกรรณิกา  กุลาเทศ
2. นางสาวสุจิตรา  คารม
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 16 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายจิธพนธ์  แอลอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ทอง
 
1. นายฐาปกณ์  ใจสะอาด
2. นางสาวธีรนันท์  ทวีพงศ
 
286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายปณชัย   ปธารัตวรกุล
2. เด็กหญิงสุธีมน  คำเวียง
 
1. นางกนกลักษณ์  นงนุช
2. นางวนิดา   พรมสร
 
287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 17 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จันทรักษ์
2. เด็กชายอนุสรณ์  จำรัส
 
1. นางสาวสุรัสวดี   สุพรรณการ
2. นางสาวเบญจรัตน์  เมตตา
 
288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  สลับสี
2. เด็กหญิงเพ็ญผกา  กันภัย
 
1. นางสุชาดา  เหล่าอุทธา
2. นางสาววัชรีพร  ขำเลิศ
 
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กชายธันวา  พืชผล
2. เด็กหญิงเกศินี  แม่นปืน
 
1. นางสาวชื่นจิตต์  โหละสุต
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 19 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายภัทร  ไพรศรี
2. เด็กหญิงอัญวีณ์  ไชยเมธีพงศ์
 
1. นางสาวณิชนันท์  พลเยี่ยม
2. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
 
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายจักริน  ราชวิชิต
2. เด็กหญิงรินรดา  จินดาบุตร
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
2. นางดวงใจ  ศรีอันจันทร์
 
292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 19 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัณฑรางกูร
2. เด็กชายอภินันท์  ชาวสวน
 
1. นางวีรยา  เอี่ยมนิรันดร์
2. นางสาวอริษา  จรุญ
 
293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 24 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายกฤตภาส  มลฑก
2. เด็กหญิงอริยา  ลาภกระโทก
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 25 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายปฐวี  สีอ่อน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ดวงพรมทอง
 
1. นายประสิทธิ์  พรมภักดี
2. นางภัทรินธร  ชัยยะ
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญานัฏฐ์  ฝอยกลาง
2. เด็กชายชนะชล  โทนมี
 
1. นางสาวสำเนา  มาหา
2. นายรังสิต  ศิลาลิขิต
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 25 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงสาริศา  เที่ยงธรม
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  หมกทอง
 
1. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
2. นายชัชวาลย์  จิราวัสน์
 
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 28 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์อ่ำ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  สิงห์สนิท
 
1. นางสาวรัชณู  มนตรี
2. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 28 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายฐิติวุฒน์  วงศ์ละคร
2. เด็กหญิงสิริยา  ช้างพา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นภูเขียว
2. นายทรงเกียรติ  ศรีจันทร์
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 28 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายบูรพา  ผลกัน
2. เด็กหญิงพรพรรษา  พิมพ์สะเกษ
 
1. นายวสุธร  วรรณชนะ
2. นางสาวสมหญิง  คายเลิศ
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  ทันถาจิต
2. เด็กหญิงสุภาวีร์  สุรินทร์ภาศักดิ์
 
1. นางนวลจันทร์  เกตุแย้ม
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 32 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงกวินกานต์  เธียรรุ่งโรจน์
2. เด็กชายนักรบ  สุริยันต์
 
1. นางรัษฎากร  เพชรล้ำเลิศ
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 32 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงบุษบา  ทองสีกล่ำ
2. เด็กชายรัตภูมิ  สิงห์โต
 
1. นายพินิจ  คนเสงี่ยม
2. นางสาวทัศนีย์  วงษ์สมบูรณ์
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 32 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายธนโชติ  จันทนาม
2. เด็กหญิงรมิตา  สาวิโรจน์
 
1. นายสมไชย  อุสิงห์คำ
2. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 35 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายพีระพัฒน์  วังคีรี
2. เด็กหญิงสุุชาดา  มีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด
2. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 35 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไผโพธิ์
2. เด็กชายสิริภัทร  สิงโต
 
1. นางอุดมรัตน์  ศิริวิ
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 37 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายนฤนาท  หารี
2. เด็กหญิงอภิญญา  กลั่นค้างพลู
 
1. นางสุกันยา  พิศโฉม
2. นางสาวปรียา  ปัญญาดี
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 37 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายบดิภัทร  แป้นสุข
2. เด็กหญิงเพลงขวัญ  สุขสาร
 
1. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงปานปิยนุช  ใบเขียว
2. เด็กชายอาวุธชัย  จองสว่าง
 
1. นางสุรดา  โตขำ
2. นางสาวประกายเพชร  สายโส
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ดวงเนตร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พันสอน
 
1. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กหญิงชุรีภรณ์  จันทรภูมิ
2. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีปัตถา
 
1. นางฐิราภรณ์  มีผล
2. นางสมพิศ  เข็มนาค
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายณัฐนนท์  กัลยาศิลป์
2. เด็กหญิงศศิธร  มอพิมพ์
 
1. นางสุดาพร  วันหนองสา
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 43 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กชายเดชาวัฒ  รักจันทึก
2. เด็กหญิงเอื่องฟ้า  บุดดีวงค์
 
1. นางสิริโสภา  ปิงแก้ว
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 43 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลั่นจันทึก
2. เด็กชายธีราธร  นามโบราณ
 
1. นายไสว  แววเพ็ชร
2. นางสาววนิดา  บุระคำ
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชลธิดา  ขวัญศรี
2. เด็กชายต้นตการ  สายคำ
 
1. นางสาวสายชล  คนเกณฑ์
2. นางสาวพรสุดา  สิงห์เธาว์
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 46 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กหญิงกิตติกา   สาทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เหลาทอง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 46 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  จารุจิตร
 
1. นางวันเพ็ญ  คำดำ
2. นางสาวนาตยา  กระราม
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงจันทิมา  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายบรรพชิต  ผาหนองลิง
 
1. นายราชัน  เทวัน
2. นายสุดสาคร  หนูมั่น
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายนุติพงษ์  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงปวริศา  ภู่มาก
 
1. นางอัญชนา  พัฒนทองคำ
2. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เขามะหิงษ์
2. เด็กชายมนตรี   จันทร์เทศ
 
1. นางนางกนกลักษณ์  นงนุช
2. นางวรรณารัตน์  เตชะพร้อมวุฒิ
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.75 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  กองอ้น
2. เด็กหญิงวัจนาภรณ์  เจริญดง
 
1. นางฐาปนีย์  วงศ์อินทร์
 
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงวริตา  เคนสิบสาม
2. เด็กชายสิทธิวัตร  แพงตา
 
1. นางสาวนงนุช  ชิณโพคัง
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลการ  สมบุญ
2. เด็กชายธนกร  สมเพชร
 
1. นางน้อมจิตร์  หาญประสพ
2. นายเพทาย  หาญประสพ
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุพาลี
2. เด็กชายวีรยุทธ  เที่ยงดี
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
2. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงจิราพร  สรรพช่าง
2. เด็กชายฉัตรพล  ธรรมนักสุข
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
2. นางสาวเครือวัลย์  แซ่ภู่
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทรัพย์โสภณ
2. เด็กชายยุทธนา  วัยโภชน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นภูเขียว
2. นายทรงเกียรติ  ศรีจันทร์
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงธนกมล  สมจิตร์
2. เด็กชายสุพรรณ  เปียวงษ์
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงรมิตา  วงษ์สว่าง
2. เด็กชายวรชิต  เกี๋ยวคำ
 
1. นายกฤช  ใจปลืื้มบุญ
2. นางสาวดวงสุดา  บุญมามอญ
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชมภูเพชร
2. เด็กชายมงคล  คำชาลี
 
1. นางสาวศุภานัน  ทางดี
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายชินกฤต  ฟองสมุทร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  รัศมี
 
1. นางสาวณิชนันท์  พลเยี่ยม
2. นางสาวปาลิดา  ประจิตร
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายพงศกร  กงแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โปธา
 
1. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นางวิไลรัตน์   นุชเล็ก
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บูระพา
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  พรมมา
 
1. นางยุพิน  พุทธิสอน
2. นางนันทนา  พะมุลิลา
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ผงท่าราช
2. เด็กชายอนิรุท  อำนวย
 
1. นางมณฑา  มณีสิงห์
2. นางมณฑา  มณีสิงห์
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกีรติกร  ฆ้องเถื่อน
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณวรรณ  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  สุพรรณการ
2. นางสาวเบญจรัตน์  เมตตา
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โกษาเกศ
2. เด็กหญิงศิลาดล  สงัด
 
1. นางวีรยา  เอี่ยมนิรันดร์
2. นางสาวดาหวัน  เพ็ชรทอน
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธีรดา  บุญอินทร์
2. เด็กชายเศรษฐนิติ  มั่นกำเนิด
 
1. นางสาวพรทิพย์  สังขทิม
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.66 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงภัทรภา  เต็มเปี่ยม
2. เด็กชายสันต์ทศน์  อวิรุทธิโยธิน
 
1. นางสุรดา  โตขำ
2. นางสาวประกายเพชร  สายโส
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ประทุมชัย
2. เด็กชายสรวิศ  เกิดลาภ
 
1. นางสมใจ  แก้วลือชัย
2. นางสาวนงคราญ  มูสิกพรรณ
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมบูรณ์
2. เด็กชายภูเบศ  ขันโท
 
1. นางอุดมรัตน์  ศิริวิ
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายภัทรพล  หาทรัพย์
2. เด็กหญิงวนิดา  คล่องวิเชียร
 
1. นางฐิราภรณ์  มีผล
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงศวรรยา  หาญชัย
2. เด็กชายสุทธิราช  เตปะนะ
 
1. นางอันลคร  กุศลศิลป์
2. นางธมนพัชร์  หอมหวล
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนพร  ชลิทธิกุล
2. เด็กชายธนวัฒน์  โต่ยจันทร์ทึก
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ทองหาร
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แดงพงษ์
2. เด็กชายศิวกร  ไพรัตน์
 
1. นางสาวศราภรณ์  ดัดสันเทียะ
2. นางเพ็ญนี  ทองหนองบัว
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไวมือ
2. เด็กชายสุภวิชัย  พรมงาม
 
1. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
2. นางทองพูน  ศรีสุข
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงพิยะดา  ประทัสสนัง
2. เด็กชายเมฆินทร์  ทานัง
 
1. นายศิขรินทร์  สว่างวงศ์
2. นางสาวปิยะมาศ  ศรีเกษ
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายพีรพงษ์  สีีนาบุญ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพา  พะวัง
 
1. นายราชัน  เทวัน
2. นางสาวทิพวรรณ  บัวรัตน์
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายณัฐวุฒิพงษ์  ดารักษ์
2. เด็กหญิงสุธาสิณี  บุญประดิษฐ์
 
1. นายภูวดล  สุขประสงค์
2. นางสาวจริยา  ปัสวาส
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายกรกต  ขีดวัน
2. เด็กหญิงปิยดา  สื่อเจริญ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นภูเขียว
2. นายทรงเกียรติ  ศรีจันทร์
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงปนิดา  พรมผล
2. เด็กชายอิทธิพล  บุญร่ม
 
1. นางสาววาสิฎฐี  สุทารส
2. นางสาวสุพัตรา  ครึ่งมี
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายจักกริช  การินทร์
2. เด็กหญิงชุติภา  พืชเพียรซ่อม
 
1. นางสาวสุรัสวดี  สุพรรณการ
2. นางสาวเบญจรัตน์  เมตตา
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาสา
2. เด็กชายสุดชนะ  จันนะรา
 
1. นางเฉลียว  จังพานิช
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิพาวัน  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายศุภโชติ  พรวังสมบูรณ์
 
1. นางสุภา  พลายน้อย
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายพงศธร  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงสุลัคณา  ม้าวมงคล
 
1. นางสมใจ  แก้วลือชัย
2. นางสาวนงคราญ  มูสิกพรรณ
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คุ้มทอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา   หงษ์ศิริ
 
1. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงประภาพร  บางประอินทร์
2. เด็กชายศราวุธ  ทองดีนอก
 
1. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทเลิศ
2. เด็กชายสุริยะ  กองพา
 
1. นางสาวอุไรรัตน์   เงื่อมผา
2. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ประสารศรี
2. เด็กหญิงอารีญา  โพธิสิม
 
1. นายนพดล  ธรรมม่วงไทย
2. นางประทุมมา  ปลอดประโคน
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงชนรดี  สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อะโสต
3. เด็กหญิงดวงพร  สมพงษ์
4. เด็กหญิงปวีณา  สีดอกไม้
5. เด็กหญิงปิยมน  แก้วเสน
6. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
7. เด็กหญิงสุนารี  แก้วเหลา
8. เด็กหญิงหฤทัย  เหมแดง
9. เด็กหญิงอรยา  แก้วสุดทา
10. เด็กหญิงอาทิตยา  อุนาโลม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปะดา
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีแสงทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุดบรรฑิต
4. เด็กหญิงนิชากานต์  น้อมเจริญ
5. เด็กหญิงบุษยามาศ  ฐานไชยยิ่ง
6. เด็กหญิงวรพร  หมื่นรอด
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  เพิ่มสมบูรณ์
8. เด็กหญิงศศิญา  แสงสิทธิโยธิน
9. เด็กหญิงศิรินภา  คัณธารักษ์
10. เด็กหญิงสาวิตรี  เทียบที
 
1. นางเบญญาภา  อินซุยทอง
2. นายกรรณสูตร  ภาวะโสภณ
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภักดีผล
2. เด็กหญิงจิราพร  เนาว์นนท์
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  ยุทธิยา
4. เด็กหญิงภันทิลา  บุญพูล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  สีสมุทร
6. เด็กหญิงอทิตยา  นะชา
7. เด็กหญิงอัญชลี  ผาบจันดา
8. เด็กหญิงอารียา  แพงบัว
9. เด็กหญิงเกวลิน  วรรณคำ
10. เด็กหญิงแพรวไพลิน  ไวศรีแสง
 
1. นางอันลคร  กุศลศิลป์
2. นายสุรเชษฐ์  ทศพรพิทักษ์
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงจินตนา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงธัญญาธร  แก้วใสย์
3. เด็กหญิงปรียาพร  ลมพัด
4. เด็กหญิงปานปรีญา  แสงกล้า
5. เด็กหญิงปิยภรณ์  กองฉันทะ
6. เด็กหญิงวนิดา  พรมบริบุตร
7. เด็กหญิงวิชชุดา  ดวงมาลา
8. เด็กหญิงวีรวรรณ  ดาเหล็ก
9. เด็กหญิงสุชานันท์  นพพิบูลย์
10. เด็กหญิงเกษราภรณ์  จันทจีน
 
1. นางสาวศุภานัน  ทางดี
2. นางสาวเบญจมาศ  โตส้ม
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88.5 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สำราญ
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  พิมพาแป้น
3. เด็กหญิงปดิวรัดา  กวดสำโรง
4. เด็กหญิงประกายแก้ว  สังข์วงษ์
5. เด็กหญิงพิมพ์พร  ดอกขาว
6. เด็กหญิงรษา  สีหราช
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ปริธรรมมัง
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สีสาคร
9. เด็กหญิงอริสรา  นิตยโรจน์
10. เด็กหญิงเมธาพร  จุลเจือ
 
1. นางสาวศศิประภา  หวานวิน
2. นางสาวสใบทอง  จันทร์โชติ
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงจรวยพร  ทำจำปา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คลังทรัพย์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์   พลเกษม
4. เด็กหญิงนฤมล  ก่อบุญ
5. เด็กหญิงรุ่งไพริน  สะละ
6. เด็กหญิงสวนันท์  เนียมสำโรง
7. เด็กหญิงอลิสสา  นาอุดม
8. เด็กหญิงอาทิติญา  ทัพอาสา
9. เด็กหญิงเกวลิน  ทิพย์เนตร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลีพรมมา
 
1. นางบุญเพ็ชร  สุนทรโชติ
2. นางเกษร  โพธิ์ศรี
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจมา
2. เด็กหญิงดารณี  ศรีดา
3. เด็กหญิงธนพร  วรรณโกสิทธิ์
4. เด็กหญิงปวีณา  จีนฉาย
5. เด็กหญิงปาริชาติ  สากล
6. เด็กหญิงมุฑิตา  อินทสุข
7. เด็กหญิงศศิกาญจ์  ศิริรักษ์
8. เด็กหญิงสายรุ้ง  จากศรี
9. เด็กหญิงสุรีย์พร  กลิ่นหอม
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉัตรมี
 
1. นางนันท์นภัส  พรหมคช
2. นางชนาภรณ์  เกิดวัน
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมมาวัน
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  บุญธรรม
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงรัตนประเสริฐ
4. เด็กชายธาดา  ขาพล
5. เด็กหญิงรัตนาวลี  จินดา
6. เด็กหญิงวิภาวี  ชาดี
7. เด็กหญิงสุภชา  คำนุ
8. เด็กหญิงอธินัดดา  ใจญา
9. เด็กหญิงอนิลทิตา  ศิลปธรรม
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พินิจจันทร์
 
1. นางสาวปาลิดา  ประจิตร
2. นางสาวศิวนาถ  เลียบบัวป่า
 
365 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  คะเลรัมย์
2. เด็กหญิงกฤตภัทร  ศรีประทุม
3. เด็กหญิงขวัญเนตร  แก่นสาร
4. เด็กหญิงจินดาพร  พลอยสว่าง
5. เด็กหญิงชลลดา  แซงนิตย์
6. เด็กหญิงชิดชนก  แก่นสาร
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีอาษา
8. เด็กหญิงสุวรรณา  จักราช
9. เด็กหญิงอรสา  แก้วประกอบ
10. เด็กหญิงอรอนงค์  แสนยามาตร์
11. เด็กหญิงอินทิรา  ฝ่ายธรรม
12. เด็กหญิงเข็มเพชร  แดงกลาง
13. เด็กหญิงเบญจพร  อาญาเมือง
14. เด็กหญิงเมทินี  แปลกจังหวีด
15. เด็กหญิงเอมิกา  จงท่องกลาง
 
1. นายอนันต์  รัชตะพิพัฒน์กุล
2. นางนิตยา  รัชตะพิพัฒน์กุล
3. นางสาวกอแก้ว  ขันชะลี
4. นางสาวสรญา  ปิ่นเกษ
 
366 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วพิลา
3. เด็กชายณภัทร  กุนันท์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนะไฟ
5. เด็กหญิงธิติมา  ฆ้องชะดา
6. เด็กหญิงธิวา  ปี่ฆ้อง
7. เด็กหญิงนพมาศ  จันทนา
8. เด็กหญิงบุญยานุช  ประสงค์สร้าง
9. เด็กหญิงปิยธิดา  สายเสาร์
10. เด็กหญิงสายใจ  วิชัยสอน
11. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ใด้ฤกษ์
12. เด็กชายสุริยา  พิจารโชติ
13. เด็กหญิงอัญธิกา  นาคศรี
14. เด็กชายอาชาณีย์  บุญกระพือ
15. เด็กชายไพชยนต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายเดโช  ไผ่แสวง
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา
3. นางประทุมมา  ฉิมพานิช
4. นางสาวสุภาพร  ทรงบัณฑิตย์
 
367 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ร่าเริง
2. เด็กหญิงกันติชา  เศษสุวรรณ
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ประทุมโพธิ์
4. เด็กหญิงฆีณู  ทองไสล
5. เด็กหญิงชลประชา  หาระวงค์
6. เด็กหญิงทิพวดี  แก้วคำใส
7. เด็กหญิงนันฐพัต  ชาวชอบ
8. เด็กหญิงนันทิดา  ผาเจริญ
9. เด็กหญิงนันทิตา  ผาเจริญ
10. เด็กหญิงนิสิตา  พูลมาก
11. เด็กหญิงน้ำฝน  บุระวัฒน์
12. เด็กหญิงรินรดา  คเณนอก
13. เด็กหญิงวาสิตา  สิงห์เงิน
14. เด็กหญิงศิริวรนุช  ปะพะวะ
15. เด็กหญิงอรวรรณ  แฝงเมืองราช
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดวงศรี
2. นายสามารถ  จันทร์ตุ่ย
3. นางวันดี  สำเภาพันธ์
4. นางสาวกุศลิน  คำเรือง
 
368 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงจิตสราพร  ภัยบึง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประเสริฐผล
3. เด็กชายฐากูล  ประทุมทิพย์
4. เด็กหญิงทิพย์ฐิมา  พิพัฒน์วัชรากร
5. เด็กหญิงนพมาศ  ศรีงาม
6. เด็กหญิงนันทนา  เหลืองห่อ
7. เด็กหญิงปรารถนา  สดาวงษ์
8. เด็กหญิงภานุมาส  อุดร
9. เด็กหญิงมาร์โคนี่  อายุบุญชู
10. เด็กชายวรเวช  ศรีพรม
11. เด็กหญิงสุภัสสร  เขาชมวัน
12. เด็กหญิงสุวิมล  พลเวียง
13. เด็กหญิงอนงค์  ข้าวหอม
14. เด็กชายอภิลักษ์  รุประมาณ
15. เด็กชายไม๊  เชน
 
1. นางสาวรัตนวรรณ  สุฤทธิ์
2. นางกรรณิการ์  พิมพาลัย
3. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
4. นางสุพรรณี  รัชนีกร
 
369 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดาลี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขุนจำนงค์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสาะด้น
4. เด็กหญิงธัญทิพย์  ศรียันต์
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ฉิมพาลี
6. เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญดี
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ทาเวียง
8. เด็กหญิงมณนิสา  ชาญสูงเนิน
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  เหลืองอ่อน
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์  โพโส
11. เด็กหญิงรุริญา  หนูวงษ์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  พันแก้วคำ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  แกมจินดา
14. เด็กหญิงสุรัมภา  ทศพร
15. เด็กหญิงอภิญญา  ทองพิลา
 
1. นางสาวพรชมน  รามศิริ
2. นางทวีพร  ปธัมราช
3. นางสาวพัสมล  ลุยตัน
4. นางสาวผุสรัตน์  สายเสมา
 
370 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายกันทรากร  ชารัมย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทุยาวัฒน์
3. เด็กชายทศพล  ปัญญาวงค์
4. เด็กหญิงธนัชชา  กล้าจงยิ่ง
5. เด็กชายบรรณสรณ์  คำตุ้ม
6. เด็กชายบัณฑิต  ทองใบ
7. เด็กหญิงปริตา  แก้วบ้านดู่
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แสนสุด
9. เด็กชายวงศกร  เกาะจันทึก
10. เด็กหญิงวันวิสาข์  ไชยโคตร
11. เด็กหญิงศุมลฑา  ประจันดุม
12. เด็กหญิงสุนิษา  ภิพากร
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลาอุดม
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลาสา
15. เด็กชายอภิชัย  แก้วศิริ
 
1. นางสาวสุรณีย์  ป่านนี้
2. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
3. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
4. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
371 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมาก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประจันบาล
3. เด็กหญิงบุษบา  สดภิบาล
4. เด็กหญิงปิ่นมุข  เกุตเพ็ง
5. เด็กหญิงพรนภา  โหสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เชิดศรี
7. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ผิวหอม
8. เด็กหญิงมัทนา  เงินสา
9. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์น้อย
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองอิน
11. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ชัยรักษา
12. เด็กหญิงศิริพร  อุ่นเคน
13. เด็กหญิงสุนัน  พรหมศิริ
14. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเกิด
15. เด็กหญิงอนุฏีกา  ขวัญมงคล
 
1. นางวราภรณ์  พึ่งงาม
2. นายธนูชัย  เนระแก
3. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
4. นางทัศนะ  พานิชไทย
 
372 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงธัมมิกา  บุญรอด
2. เด็กหญิงเอมใจ  สาระรัตน์
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
2. นายบุญเจริญ  ระมั่งทอง
 
373 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปานาทำมา
2. เด็กชายธวัชชัย  เกตุสาย
 
1. นางสาวสายรุ้ง   สาระภาพ
 
374 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงรักษิณา  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชิดชมนาด
 
1. นายบุญเจริญ  ระมั่งทอง
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
375 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงนนทิยา  ป่ากว้าง
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  จันทร์สา
 
1. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
2. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
 
376 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  ยอดศรีทอง
2. เด็กหญิงเจนติยา  คำโสภา
 
1. นายมานะ  แจ่มเพ็ง
2. ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายตะวัน  ยศพาลา
 
1. นายชาติชาย  เกตุดี
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงอัจริยา  ขาวสนิท
 
1. นายไพโรจน์  สงวนศรี
 
379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายเจนณรงค์  ประปลิว
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงวริศรา  อันทรบุตร
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงภัทรพร  เกิดกลาง
 
1. นางเมธาพร  ศรีนวล
 
382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงฐานิดา  ประปลิว
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงวิภาดา  จำปาศรี
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงซันชายย์  วงษ์น้อย
 
1. นางสาวราตรี  กุลบุญ
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงนภสร  กลิ่นจันทร์
 
1. นางดวงใจ  เกิดสุข
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  เล่ห์สิงห์
 
1. นายอนิรุจ  ปิดทอง
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กชายศิริชัย  คัฒจรรย์
 
1. นายบุญธรรม  ผลลำใย
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนพล  คำมุง
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายชนากร  ช้างพา
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายวิศรุต  เกษสาคร
 
1. นางนงค์ลักษณ์  กิ่งเงิน
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิณณา  เกตุสุวรรณ
 
1. นางดารินทร์  โคษา
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นางสาวนนท์ธิชา  มุธุสิทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายเร็ต ที  เจีย
 
1. นายสำเร็จ  ดาประโคน
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังคีรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงชุติมา   ผินธิ์โพ
 
1. นางสาววชิรา   ศรีชุนสิน
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงสุวัจนี  มุ่งช่วยกลาง
 
1. นางเมธาพร  ศรีนวล
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงชนัญญา  ต่อโชติ
 
1. นายไพโรจน์  สงวนศรี
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทร์ศิริ
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กือโพ
 
1. นายบุญธรรม  ผลลำใย
 
400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงชนากานต์  นำพา
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงวริศรา  อุ้ยเพชร
 
1. นางศิวาพร  เจือทิน
 
402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  ฤทธิวิชัย
 
1. นางจิราภรณ์  นนทะวงษ์
 
403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงรวิภา  ฆ้องจันทรา
 
1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
 
404 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กชายรพีภัทร  แก้วศรี
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
405 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพพงษ์
 
1. นายรังสรรค์  เข็มนาค
 
406 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  เรืองกล้า
 
1. นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา
 
407 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
408 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินทร์จันดา
 
1. นางจินตนา  ด่านปรีดา
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงศิรนรี  ลายสนธิ์
 
1. นางสาวสุนิศา  จันทร์แดง
 
410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนาว์เพชร
 
1. นายพรชัย  หงษ์ดี
 
411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เย็น
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายนันธวัช  แสงจีน
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงสุชาดา  กรีประสิทธิ์
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยศพาลา
 
1. นายชาติชาย  เกตุดี
 
415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  สาระบาล
 
1. นางดวงใจ  เกิดสุข
 
416 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กชายฐิติกร  ก้านกิ่ง
 
1. นายบุญธรรม  ผลลำใย
 
417 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มาน้อย
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงแววบุหงา  พิมพ์ผาสุด
 
1. นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 
419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
 
1. นายประมาณ  แสงระยับ
 
420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยาบูฮา
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดาประโคน
 
1. นายสำเร็จ  ดาประโคน
 
422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายภีรติ  พั่วช่วย
 
1. นายณัฐพล  พุ่มพวง
 
423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายไนยชน  มุ่งฝอยกลาง
 
1. นางเมธาพร  ศรีนวล
 
424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายพชรพล  สุนะตา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  คลังระหัด
 
1. นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    สิมขุนทด
 
1. นางสาววชิรา   ศรีชุนสิน
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงสุมาลี  วังคีรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายบัณพจน์  เคนคำ
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ
2. เด็กชายณัฐพล  พันโคกกรวด
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงกนกกร  สุขสงวน
2. เด็กหญิงศุภลักษ์  พลายงาม
 
1. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
2. นางสาวธิดารัตน์  แก้วใส
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พาดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  พงจิตรภักดิ์
 
1. นางสาวอันธิกา  อาทร
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายวีรภัทร  ทิพวัน
2. เด็กชายเวพัฒน์  ด่านลำมะจาก
 
1. นางสาวกฤษณา  ทบชิน
2. นางสาวเรียม  สุขกล่ำ
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แผนสมบูรณ์
2. เด็กชายจิตติ  รักก้อน
 
1. นางสาวนวจันทร์  อภิวัฒน์จิรากุล
2. นางเพ็ญนี  ทองหนองบัว
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงวรนุช  งามทอง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สงเคราะห์
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
2. นายบุญเรียน  สีดาบุตร
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงกัลยา  เทียบโนนสูง
2. เด็กหญิงสมัชญา  แซ่เต็ง
 
1. นางนันทวัน  อ้อมชมภู
2. นางยุพิน  มานพ
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายณัฐพล  พันโคกกรวด
2. เด็กหญิงเอมมิกา  โมราบุตร
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฎฐนิษฐ  ไต้คีรี
2. เด็กหญิงเตชินี  สอนสำแดง
 
1. นายอนิรุจ  ปิดทอง
2. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
 
439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สองพล
2. เด็กหญิงองค์กร  รักสันเทียะ
 
1. นางสาวรัตติกาล  เทพวงษ์
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ขอบกลาง
2. เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
 
1. นายอำนาจ  ทองเกลียว
2. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายชาญชัย  บุพลับ
2. เด็กชายธีรภัทร  ทาทอง
 
1. นางสาวกฤษณา  ทบชิน
2. นางสาวเรียม  สุขกล่ำ
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สงเคราะห์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสารคาม
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
2. นายบุญเรียน  สีดาบุตร
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงศุมลฑา  ประจันดุม
2. เด็กหญิงสุนิษา  ภิพากร
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
2. นางสุภาพร  ศรีมงคล
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอารยา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงเจตปรียา  เพ็งงาม
 
1. นางฉอเลาะ  โคสาสุ
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ลือพรม
2. เด็กหญิงพิกุล  พิมพ์สารี
 
1. นางดารินทร์  โคษา
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงณภัคปภา  ไพรสิทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์เทพา
 
1. นางสาวเชาวลักษณ์  ถือสัตย์
2. นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ์
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิชาภา  ห่วงพิมาย
2. เด็กชายอดิเทพ  เผ่าโพนทอง
 
1. นางประทุมมา  ปลอดประโคน
2. นางสาวเพชรรัตน์  ดรราชลี
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แสงสุด
2. เด็กหญิงไพลิน  สุริยง
 
1. นายสำเร็จ  ดาประโคน
2. นางวันเพ็ญ  ดาประโคน
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กชายภูมิ  ออมสิน
2. เด็กหญิงแก้วทับทิม  เดชสนอง
 
1. นางนันทวัน  อ้อมชมภู
2. นางสุรีย์  ศักดิ์คันธภิญโญ
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงอารยา  มิชำนาญ
2. เด็กชายเฉลิมชัย  คูโนรัมย์
 
1. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
2. นายอำนาจ  ทองเกลียว
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  ซอสูงเนิน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองรอง
 
1. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
2. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นางสาวกรรณิกา  วงษ์โพธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายกนก  ชั่งถาวร
2. เด็กหญิงชาลิสา  ปานาสา
3. เด็กหญิงศรีสุดา  บัวเกตุ
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
2. นายบุญเรียน  สีดาบุตร
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กหญิงปภัสรา  เจนดง
2. เด็กชายภควัต  อาจโสม
3. เด็กหญิงสมจิตร์  เชิงเขา
 
1. นางสุภาณี  น้อยบุญ
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สายจันทร์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อายุสี
3. เด็กหญิงสายสมร  เตียง
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงกรองทองชนัฎ  สีกระสัง
2. เด็กหญิงชาลิสา  ประนอม
3. เด็กชายวรรธนะ  คำปลิว
 
1. นายชัยสิทธิ์  จงกล
2. นางอัจฉรา  จงกล
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชิวผิง  หลอ
2. เด็กชายนิมิตร  นาไม
3. เด็กชายเชษฐา  คำมา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายวีรภาพ  เตียง
2. เด็กหญิงสุภัชชา  อักษร
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เตียง
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กชายชยทัต  ระเบียบ
2. เด็กหญิงเกศรา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงเดือน  เงินสา
 
1. นางสุภาณี  น้อยบุญ
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงชุติมา  เข็มเพชร
2. เด็กชายธนวัฒน์  แปนศิริ
3. เด็กชายศักรินทร์  ยันลา
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
2. นายบุญเรียน  สีดาบุตร
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  พรมจ้อย
2. เด็กชายธนสิทธิ์  ศรีแสน
3. เด็กชายสราวุฒิ  โสพิมพ์
 
1. นายชาติชาย  เกตุดี
2. นางควรคิด  สุทธิธรรม
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรมวิเศษ
2. เด็กหญิงนีรนารา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงนุจรี  สามารถ
 
1. นายชัยสิทธิ์  จงกล
2. นางอัจฉรา  จงกล
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายนที  ศรีเหลา
2. เด็กชายพิทายุตม์  สมทรัพย์
3. เด็กชายวรินทร์  ณรงค์ฤทธิ์
 
1. นายยุทธนา  จันทร์แสง
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษกร  ยะหลง
2. เด็กชายนนทการ  กรวยทอง
3. เด็กชายอภิวรชัย  มูลประดิษฐ์
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
2. นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายธนวัฒน์  โสชดา
2. เด็กชายประสาน  มืดหาญ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทะดวง
 
1. นายสำเร็จ  ดาประโคน
2. นางวันเพ็ญ  ดาประโคน
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายจตุพล  ยางสามัญ
2. เด็กชายธนภัทร  ซอสูงเนิน
3. เด็กชายปริญญา  เพียซ้าย
 
1. นายณัฐพล  พุ่มพวง
2. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงพัชฎาพา  กล่ำทวี
 
1. นายอนุวัฒน์  ศรีสมัย
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงพรชนก  รสชุ่ม
 
1. นายอนุวัฒน์  ศรีสมัย
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์นิยม
 
1. นายอนุวัฒน์  ศรีสมัย
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงนปภัช  น้ำทรัพย์
 
1. นายอนุวัฒน์  ศรีสมัย
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  ยิ่งใหญ่
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพรกนก  ภักษร
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุจิรา  แสงสว่าง
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ถาวร
 
1. นายอนุวัฒน์  ศรีสมัย
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายโยธิน  สิงห์ปี
 
1. นายวีระวัฒน์  เทียมสกุล
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสราวุธ  น้อยศิริ
 
1. นายธรรมนูญ  ขอพึ่ง
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ยุบรัมย์
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษปกรณ์  จันทร์แล
2. เด็กหญิงกัญณิกา  เติบโต
3. เด็กหญิงกัลยา  ฆ้องเทาสี
4. เด็กหญิงจันทภา  มะโนรัตน์
5. เด็กหญิงชมพูนุท  ชะแอมรัมย์
6. เด็กหญิงณัฐฐริกา  อ่อนน้อม
7. เด็กหญิงดิสรยา  ธงไชย
8. เด็กหญิงนิรดา  ฆ้องบัวพา
9. เด็กชายพลาธิป  เชิญชัย
10. เด็กชายวัชรพล  กระสวยทอง
11. เด็กหญิงวิพาลัย  คล่องแคล่ว
12. เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุตร์นนท์
13. เด็กชายศิลาลักษ์  ชาภักดี
14. เด็กหญิงศุภาวรรณ์  พิมแพง
15. เด็กชายสิทธฺชัย  รัตละออ
16. เด็กหญิงสุนิสา  เจนดง
17. เด็กชายอภิชล  แก้วขุนทอง
18. เด็กชายอภิชาติ  แก้วขุนทอง
19. เด็กหญิงอรัญญา  สังข์เครือ
20. เด็กชายเบสตา  โตจันทึก
 
1. นายโกมินทร์  ศรีคิรินทร์
2. นายประเสริฐ  แก้วจังหาร
3. นายอนุสรณ์  เดชศรี
4. นางสมจิตร  อ่อนน้อม
5. นางอมรรัตน์  จันกฤษ
6. นางรัชดาภรณ์  วงษ์มิตรแท้
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกันนิกา  ดายังหยุด
2. เด็กชายจตุพร  ฆ้องจันทร์ดา
3. เด็กชายจักรกฤต  ปิ่นหนองแก้ว
4. เด็กหญิงจิตลดา  ดิลกลาภ
5. เด็กหญิงจิรารัตน์  จงมีสัตย์
6. เด็กหญิงชลดา  อินทรประนุช
7. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
8. เด็กชายณัฐวัตร  อินกะโทก
9. เด็กชายธนาวุฒิ  คตวงศ์
10. เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิ์ดี
11. เด็กชายนฤเบศ  กองศรี
12. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทรงบัณฑิตย์
13. เด็กหญิงพลอย  อินทนนท์
14. เด็กหญิงภัทธิรา  ราษฎร์อาษา
15. เด็กชายภาณุพงศ์  ด่านส่งเสบียง
16. เด็กชายภานุเดช  พอดี
17. เด็กชายภูมินทร์  ฆ้องชะดา
18. เด็กชายรวิโรจน์  ฆ้องจันทรา
19. เด็กหญิงรัตนาพร  ปิ่นแก้ว
20. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฆ้องรัน
21. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์โคตร
22. เด็กชายวาคิม  ฆ้องจันทรา
23. เด็กหญิงวาสนา  เปรมวินัย
24. เด็กชายวิชิต  จันทรา
25. เด็กหญิงวิภาดา  ผุยวันดี
26. เด็กชายวิษรุต  หนองขุนสาร
27. เด็กชายวุฒิชัย  ฆ้องชะฎา
28. เด็กหญิงสุกันยา  ศรีเหมือย
29. เด็กหญิงสุพรรษา  ดอกชะเอม
30. เด็กชายสุรัตชา  เกี้ยวสูงเนิน
31. เด็กหญิงอนุชษา  ต่างศรี
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  อารีย์
33. เด็กหญิงอมราลักษณ์  แสไพศาล
34. เด็กหญิงอารียา  เจนดง
35. เด็กหญิงอำพร  อินทร์ชิต
36. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์เดช
37. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  โชติเมธีกุล
38. เด็กหญิงไพลิน  ฝั่งซ้าย
 
1. นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์
2. นายสาธิต  จังพานิช
3. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
4. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
5. นางสาวประถาพร  ชมระกา
6. นางสาวสุรีย์  ฆ้องแก้ว
7. นายอัครกิจ  วงษ์ทอง
8. นางสาวมุกดา  นรสิงห์
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายกฤษดา  แกว่นไกร
2. เด็กชายกันทรากร  โพธิ์วิเศษ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สิงห์สนิท
4. เด็กหญิงชนรดี  สุวรรณ
5. เด็กหญิงญาสุมินทร์  วันประสม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
7. เด็กหญิงดวงพร  สมพงษ์
8. เด็กหญิงธีรดา  หงษ์ทอง
9. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิลัย
10. เด็กชายปรัชญา  ทานะมัย
11. เด็กหญิงปวีณา  สีดอกไม้
12. เด็กชายพรชัย  ครองทรัพย์
13. เด็กหญิงพลอยชนก   สาธานี
14. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
15. เด็กชายภานุพงศ์  ส่งเหล่า
16. เด็กหญิงมัสยา  เห็มสนาน
17. เด็กหญิงรินดา  ศรีมาศ
18. เด็กหญิงวรินธร  โพธิ์สาลี
19. เด็กชายศักรินทร์  ทวีผล
20. เด็กหญิงศิริรัตน์  มังสาลี
21. เด็กชายสมเกียรติ  ทุยาวัฒน์
22. เด็กหญิงสายชล  อรุณถิน
23. เด็กหญิงสายฝน  พิทักษา
24. เด็กหญิงสุนารี  แก้วเหลา
25. เด็กชายสุภาพ  สุขชาติ
26. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
27. เด็กหญิงสุวนันท์  กูรู
28. เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์เจริญ
29. เด็กหญิงอรยา  ต้นทอง
30. เด็กหญิงอาทิตยา  สองแสง
31. เด็กชายอานนท์  ชูรัตน์
32. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พลคำ
33. เด็กชายเอนกพงษ์  กันมณี
34. เด็กหญิงเอมวิกา  มุกดา
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
3. นายปัญญา  ศรีโมรา
4. นางนัฏธิดา  ศรีโมรา
5. นายเมธา  เมืองสุข
6. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกฤติกา  สืบสุนทร
2. เด็กชายจิรายุส  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงชุดาภา  เจาะพรมมา
4. เด็กชายฐกุล  ช่างแกะ
5. เด็กชายณัฐดนัย  วงค์ทอง
6. เด็กหญิงณีรนุช  ศรีทอง
7. เด็กหญิงดวงพร  พักภัย
8. เด็กชายธนากร  ด่านสัญจร
9. เด็กชายธรรมนูญ  แพนลา
10. เด็กชายธวัชชัย  ป้องภัย
11. เด็กชายธัชพล  ฤทธิเดชสำอางค์
12. เด็กหญิงนรีวรรน์  จันทภักดิ์
13. เด็กหญิงบุษศรากร  สิงห์กัณฑ์
14. เด็กหญิงปนัดดา  ปัทธิสามะ
15. เด็กหญิงฝ้ายหอม  สามเรือง
16. เด็กชายพงศธร  ชอบเสร็จ
17. เด็กชายพรชัย  บุญหล่อ
18. เด็กหญิงพัชรา  สมพันธ์
19. เด็กหญิงรจนา  สามเรือง
20. เด็กหญิงรัตติกาล  เหล็กงาม
21. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันปาน
22. เด็กหญิงวรกานต์ดา  ประทังคำ
23. เด็กชายวรวุธ  ทองมา
24. เด็กหญิงวรางคณา  พันปาน
25. เด็กหญิงวราภรณ์  ทศนักข์
26. เด็กหญิงวาสนา  เอติละ
27. เด็กชายวิทยา  พาวงษ์
28. เด็กหญิงวีรฉัตร  โฮมภูเขียว
29. เด็กชายศาสดาวุฒิ  หงษ์ทอง
30. เด็กหญิงศิริณา  อ่ำศรี
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไทยแท้
32. เด็กชายสนธยา  การเพียร
33. เด็กหญิงสุจันทรา  ขันทรศรี
34. เด็กหญิงสุวัลรัตน์  แสงเดือน
35. เด็กชายอนุชิต  ใจภักดี
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองโต
37. เด็กหญิงอัชราพร  ขำสูงเนิน
38. เด็กชายเมธัส  ฮีลี่
39. เด็กหญิงเมษา  คำพันธ์
40. เด็กชายเลืศชัย  วงค์ทอง
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
2. นางวนิดา  ชมดี
3. นางศศิธร  สุริโยปกรณ์กิจ
4. นายณัฎฐาพงศ์  ศิลปวิทย์
5. นางอัจฉรา  ชุมผาง
6. นางบุญทิม  แนวสุข
7. นางจิตสุดา  รัตนะโมรา
8. นางเบญจวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  คานงาม
2. เด็กชายบดินทร์  เหลาไผ่
3. นายวรรณกร  บุญชูใสย
4. เด็กชายสิริศักดิ์   สวนสมศรี
5. นางสาวอธิมา  ทองล้วน
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  หวังเครื่องกลาง
 
1. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี
2. นายอำพล  ปะนาโท
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายชลิต  คุนโนนยาง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชูรัตน์
3. เด็กชายยุทธพงษ์  นุกรรัมย์
4. เด็กชายรามณรงค์   ชูรัตน์
5. เด็กชายศุภกิตต์  นาดี
6. เด็กชายสุวัฒน์  สอนสุภาพ
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
3. นางสาวศศิธร  อุดรจรัส
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อินสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศวิตา  พงษ์เกษม
4. เด็กชายอนุชา  อ่อนชำนิ
5. เด็กชายอริยะ  ซาไธสง
6. นายโกวิท  ทอระมาน
 
1. นายสมบูรณ์  สังข์ประเสริฐ
2. นายวินัย  เกื้อกูล
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เกล้าผม
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายนพดล  ดำดี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายมงคลสมุทร  มูลดับ
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัตถาพงษ์
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ   จำปาฟุ้ง
 
1. นางประคอง   ฟองกำแหง
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงชยานันท์  แก้วเกิด
 
1. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เชิดศรี
 
1. นายสุพิน  ชุมพา
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงพิไลพร  ไชละคร
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  โพธิ์ดี
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายนนธกานต์  เคนสิบสาม
 
1. นายภัทรศักดิ์  เปรมชยกุล
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กชายพงศธร  โฉสูงเนิน
 
1. นางสาวทิวาพร  เพชรมั่ง
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายภราดร  จรัตน์
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายบัณฑิต  ทองใบ
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แอ่งสุข
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
 
1. นายประเสริฐ  นันโช
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  โฮ้หนู
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงไอรดา  มะลิวัลย์
 
1. นางอัมพาพันธ์ุ  เชื้อวงษ์
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงปัทมา  อ่อนศิริทรัพย์
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  วารีเสาวคนธ์
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงสุวรรณา  หมื่นยิ่ง
 
1. นางปริศนา  สิงหาจุลเกตุ
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ทองสุข
 
1. นางบุญสิตา  เจิมเกาะ
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงอารียา  สังระมาตร์
 
1. นายอุเทน  มาดา
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงศศิกานต์   ท่าใหญ่
 
1. นางประคอง   ฟองกำแหง
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงสุวิมล  พลเวียง
 
1. นางสาวรัตนวรรณ  สุฤทธิ์
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงนันทนา  สังคำภา
 
1. นางทองพูน  ศรีสุข
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนิดา  แสนสระสิน
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูจันทึก
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แอ่งสุข
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายอุดมทรัพย์  เปรี่ยมรัตนชัย
 
1. นางดวงกมล  นวกาญจนกุล
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายสกาย  รามัญ
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงปัทมา  อ่อนศิริทรัพย์
 
1. นางเฉลียว  จังพานิช
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงรชตวรรณ  คัมภิรานนท์
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชลดา  พรมจันทร์
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.25 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เขียวกิ่ง
 
1. นายประสงค์  เชื้อสุข
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงสุชาดา  นามมาหาวงษ์
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงลลินดา  แกล้วกล้า
 
1. นางดวงกมล  นวกาญจนกุล
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางทองพูน  ศรีสุข
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงปานปรีญา  แสงกล้า
 
1. นางสาวเบญจมาศ  โตส้ม
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 9 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายแดง
 
1. นายชัยรัตน์  ล่ามคำ
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ลีลา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ทองหล่อ
 
1. นางนุชจรีย์  เมตตา
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายรามณรงค์   ชูรัตน์
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐดนัย  เที่ยงตรง
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายวิสิทธิ  ทาศิริ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายชนาธิป  พูนกลาง
 
1. นายสันติศักดิ์  กุลบุตร
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมาก
 
1. นายสุพิน  ชุมพา
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ธาตุจันทร์
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลาไป
 
1. นายสมบูรณ์  สังข์ประเสริฐ
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีลาออน
 
1. นายสันติศักดิ์  กุลบุตร
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงวนิณาร์  หวังใจชื่น
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายอัศวิน  ศักดิ์ศรี
 
1. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกนกพล  มาคำ
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายชีวรัตน์  ช่างย้อม
 
1. นางสาวสุภาพร  ภูผาย
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกิรณา  คำภิรานนท์
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายนนทชัย  รัตนพลแสน
 
1. นางอนุชิดา  โพธิษา
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐดนัย  เที่ยงตรง
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายยุทธพงษ์   นุกรรัมย์
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีแสน
 
1. นายอรรถวุธ  งามจารุโชคทวี
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงอมราลักษณ์  แสไพศาล
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงสายฝน  พิทักษา
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.36 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงปภาดา   ทับทิม
 
1. นายนราธิป   บุ่นวันนา
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายพงศธร  ประดิษฐ์
 
1. นายสันติศักดิ์  กุลบุตร
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อำนวย
 
1. นายสุพิน  ชุมพา
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายมงคลสมุทร  มูลดับ
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  รักถาวร
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายอนพัช  วิเชียร
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัตถาพงษ์
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงภาราดา  ทัศบุตร
 
1. นางสาวสุภิญญา   สุพรรณการ
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ผิวหอม
 
1. นายสุพิน  ชุมพา
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์   สำราญสุข
 
1. นายนราธิป   บุ่นวันนา
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ร่วมตะขบ
 
1. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงจิตลดา  ดิลกลาภ
 
1. นางเฉลียว  จังพานิช
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายธันยบูรณ์  หล้าขวา
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายบัณฑิต  ทองใบ
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธีรโชติ  สุดบรรฑิต
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  พลาหาญ
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายวัฒนา  บุญวิจิตร
 
1. นางทองพูน  ศรีสุข
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ด่านปราจีน
 
1. นายชัยรัตน์  ล่ามคำ
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายนนทวัต  พิลา
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์กลิ่น
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายเจตษฎา  หาญโนนแดง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายดนุนัย  สีหนาถ
 
1. นายชัยธวัช  อุตเสน
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายนัทธพงษ์  ชาญกระโทก
 
1. นางอารี  เพ็ชรศรี
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  สืบเพ็ง
 
1. นางนุชจรีย์  เมตตา
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายสราวุฒิ  ทิมราช
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  โฮ้หนู
 
1. นางสาวหนึงฤทัย  โคตรวงศ์
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำภูเวียง
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิศา  เจริญดง
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกรปภา  สนองกัณฑ์
 
1. นางทองพูน  ศรีสุข
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงปานปรีญา  แสงกล้า
 
1. นางสาวเบญจมาศ  โตส้ม
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงศศินิภา  สีเขียว
 
1. นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงนพธีรา  คงสุวรรณ
 
1. นางอารี  เพ็ชรศรี
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ทองหล่อ
 
1. นางนุชจรีย์  เมตตา
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงอฐิติยา  แซ่ตัน
 
1. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตรัยจันแดง
 
1. นางปริศนา  สิงหาจุลเกตุ
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  มั่งมี
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุทธิประภา
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงสุภิสรา  ชุมนุม
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แฝงสมศรี
 
1. นางสาวศิริธร   วรรณโพธิ์
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กหญิงอัญชลี  วันสาลี
 
1. ดาบตำรวจสริตา  มูลหล้า
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงนิชาภา  บุญพิลา
 
1. นายประเสริฐ  นันโช
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ลีลา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กหญิงอนัญญา  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นายพงศ์อนันต์  มัดถาปะโท
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทร์อ่อน
 
1. นางสาวดารุณี  มิ่งคำมี
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงมัจฉา  จิตร์หวัง
 
1. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงพลอยพีรภัทร  คำกอง
 
1. นางสาวปราณี  ถูกจิตต์
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองแท้
 
1. นางสาวศนิสา  พงษ์ศรี
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  อุมาไพร
 
1. นายวีระวัฒน์  เทียมสกุล
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงสุภาราช  แย้มศรี
 
1. นายชัยรัตน์  ล่ามคำ
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกชมน  มิตรผักแว่น
2. เด็กหญิงกวินณา  จันทกุมาร
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ปักกระโทก
4. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรอินทร์
5. เด็กหญิงจันทกานต์  อาษา
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่อนศรี
7. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีสอนดี
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวงาม
9. เด็กชายชนุวัฒน์  จันทกิจ
10. เด็กหญิงช่อทิพย์  อ่อนกลาง
11. เด็กหญิงณัฐริกา  คำพันธ์
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  สีภา
13. เด็กชายธนพัฒน์  บัวหอม
14. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งพืช
15. เด็กชายธวัชชัย  ประเสริฐ
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทูลธรรม
17. เด็กหญิงธิติมา  แก้วมณี
18. เด็กหญิงนริศรา  ยะถาคาร
19. เด็กหญิงนันทัชพร  แก้วมณี
20. เด็กหญิงนิชาภา  บุญพิลา
21. เด็กหญิงนิญาดา  ยะถาคาร
22. เด็กหญิงนิติลดา  คำพันธ์
23. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เทียนสำโรง
24. เด็กหญิงปิ่นรัตฎา  ทินสมบูรณ์
25. เด็กหญิงพรลภัส  พิมพ์ศรี
26. เด็กชายพานุพงษ์  โพธิ์ทอง
27. เด็กชายภานุพงษ์  แววบุตร
28. เด็กชายภานุพงษ์  คมกล้า
29. เด็กหญิงมลนภา  โนนสุรัตน์
30. เด็กชายยุทธภูมิ  ศรีบูพิมพ์
31. เด็กหญิงวาสนา  เนาวบุตร
32. เด็กชายวิศรุต  ปักกระโทก
33. เด็กหญิงสมิตา  แดงมะลี
34. เด็กหญิงสโรชา  จำรัสแสง
35. เด็กชายหนึ่งนที  วิเศษสระน้อย
36. เด็กหญิงอรสินี  จันทร์สระน้อย
37. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีจันทร์
38. เด็กหญิงอาภัสรา  ขลากระโทก
39. เด็กชายเจษฎา   สมดี
 
1. นายเดือน  บุญมั่น
2. นายประเสริฐ  นันโช
3. นายสุชาติ  นาดี
4. นางสาวจันทร  ยางสามัญ
5. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
6. นางสาววัลภา  สีสุกสด
7. นางสาวพรรทิพย์  อยู่ไพร
8. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทุมกองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีกอง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้านกิ่ง
4. เด็กหญิงกุลจิรา  สะอาดศรี
5. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาคะ
6. เด็กชายฐานิสร์  เนียมบุญเจือ
7. เด็กหญิงดลนภา  จงกลกลาง
8. เด็กหญิงดวงสุดา  สำเรียนลำ
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  นัคเรศน์
10. เด็กชายธีรกิจ  เฉลิมศรี
11. เด็กหญิงนฤดี  สุขสุวรรณ
12. เด็กหญิงปรารถนา  ไพเราะ
13. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทันพรม
14. เด็กหญิงรัตนา  ผ่องกาสัย
15. เด็กหญิงวรินธร  โพธิ์สาลี
16. เด็กหญิงวิกานดา  มาทอง
17. เด็กชายวิวัฒน์  ครองยุติ
18. เด็กชายศรัณย์  ชูชีพ
19. เด็กหญิงศิริมา  ปัญญาสัย
20. เด็กชายสิทธิพล  เหล็กเขียว
21. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหมพร
22. เด็กชายอนุชา  แก้วสำโรง
23. เด็กชายอนุชิต  กมลสาร
24. เด็กหญิงอรนิภา   ยศศักดิ์
25. เด็กชายอาทิตย์  บุญธรรม
26. เด็กหญิงอารยา  เวชพร
27. เด็กชายแพ็ด  ทับทิมใส
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
3. นายปัญญา  ศรีโมรา
4. นางนัฏธิดา  ศรีโมรา
5. นายเมธา  เมืองสุข
6. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
 
595 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกนกกานต์   คำสมจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนา   ทิกามล
3. เด็กชายธนพล  อุวิทัศ
4. เด็กชายนพดลย์  ธาตุจันทร์
5. เด็กหญิงปนัดดา   โพธิ์งาม
6. เด็กชายพิมาย   ดาวคนอง
7. เด็กชายศุภกิจ  โสภากัน
8. เด็กหญิงสุกัญญา   สมพันธ์
 
1. นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใย
2. นายยุทธนา  อุนาศรี
3. นางนพรัตน์  สายบุตร
 
596 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงดารณี  โชติรัตน์
2. นางสาวนงนภัส   นาราศรี
3. นางสาวบุณฑริกา   ปัญญาประสิทธิ์
4. นางสาวพนิดา  จันทะกาว
5. นางสาวสุจิตรา  คุณนา
6. นางสาวสุภาวดี  ทวีพจน์
 
1. นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใย
2. นายยุทธนา  อุนาศรี
3. นายนพรัตน์  สายบุตร
4. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
 
597 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บัวชนะ
2. เด็กหญิงปฏิพร  สีเข้ม
3. เด็กหญิงวรรณา  ศรีมาก
4. เด็กหญิงอัสสุมิ  สมนะ
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิชชานันท์  หวังอนุรักษ์กุล
 
598 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญยภาส
2. เด็กหญิงดลพร  ใช้เอกปัญญา
3. เด็กหญิงพัทธนรี  ตั้งสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศศิธร  จันทรา
5. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์แก้ว
6. เด็กหญิงอริสรา  เหรียญตระกูล
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
2. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม
 
599 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ทาทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตรวจนอก
3. เด็กหญิงณัฐพร   สมพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐมน   ชื่นชม
5. เด็กหญิงณัฐรดี   คำงาม
6. เด็กหญิงนิภาพร   แผนลี
7. เด็กหญิงรมย์รวินท์   จันทร์มูลตรี
8. เด็กหญิงรักนาง   พรหมทา
9. เด็กหญิงวิภาดา   ศรีทา
10. เด็กหญิงวิราภรณ์   โคตรหมอ
11. เด็กหญิงสุภัทรา   สามัญ
12. เด็กหญิงสุวรรณลี    สมสะอาด
13. เด็กหญิงอรอุมา   ชาติวงค์
14. เด็กหญิงอรไพลิน   สีไพร
15. เด็กหญิงอาทิตยา   จันทราช
16. เด็กหญิงไพลิน   ทนทาน
 
1. นางสาวปภัสสร   เจริญพิสัยสุข
2. นางวรรณเพ็ญ   พิสุทธิพงษ์
3. นางจินตนา   นุ่มศรีปาน
4. นางสาวพัชรี   พลายงาม
5. นางสาวกุลทรัพย์   เจริญสุข
 
600 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  คนกาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินนวน
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ครบุรี
4. เด็กหญิงบุษกร  แก้ววันทา
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  มุมขุนทด
6. เด็กหญิงพรทิภา  สะละตรี
7. เด็กหญิงรัชนีกร  ซายแก้ว
8. เด็กหญิงรุจิรา  วิบูลย์กุล
9. เด็กหญิงวิไลพร  เหมพรม
10. เด็กหญิงสุดา  เพ็งพั่ว
11. เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็งพั่ว
12. เด็กหญิงอาทิตยา  สมคะเนย์
13. เด็กหญิงเลิศวิไล  ตอนสี
 
1. นายณัฐพล  เทศบุตร
2. นางสาวณพร  โสขวัญฟ้า
3. นางกรรณิการ์  แม้นรัมย์
 
601 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมกิ่ง
2. เด็กชายนรวิชญ์  ค่าคาม
3. เด็กหญิงนิศาชล  ฆ้องเล็ก
4. เด็กหญิงนุชจรี  จันทเลิศ
5. เด็กหญิงปานทิพย์  เกล้าผม
6. เด็กหญิงพรรภษา  ใสแก้ว
7. เด็กหญิงลักขณา  กรุงไกร
8. เด็กหญิงวิมล  สาลีพวง
9. เด็กชายศุภชัย  เหล่าสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หินสูงเนิน
11. เด็กหญิงอรยา  แสงสืบ
12. เด็กหญิงอรัญญา  ห้วยศิลา
13. เด็กหญิงอลัดดาวัลย์  จันทร์ขาม
14. เด็กหญิงอัญชลี  ประทุมทอง
15. เด็กชายอัมรินทร์  ห่อชื่อ
16. เด็กหญิงเมธาริกา  จุลตะคุ
 
1. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
2. นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา
3. นางปริศนา   สอนลา
4. นางสาวยุรีพร  คำล้าน
5. นางสาวหนูพิน  ยาตะกาศ
 
602 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกชนวรรณ  สมบูรณ์กุล
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  รมณ์มนตรี
3. เด็กหญิงณัชชา  เกตุเล็ก
4. เด็กหญิงณัฐชญานันท์  บุญศรี
5. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญนิ่ม
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  หิตเมียงสงค์
7. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีด่าน
8. เด็กหญิงปิยพร  บุญแสน
9. เด็กหญิงศิริโสภา  บุญสุข
10. เด็กหญิงสิริชนก  ตะอา
11. เด็กหญิงสุพิชญา  พรมพิลา
12. เด็กหญิงอนัญญา  ศิริเมตตานนท์
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
2. นางสาวดุจดาว  ถาดสระน้อย
3. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม
4. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
 
603 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ดุขุนทด
2. เด็กหญิงนฤมล  มาลีรัตน์
3. เด็กหญิงนาตยา  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงพิมสุดา  จารนัย
5. เด็กหญิงวรานุช  ศรีนอก
6. เด็กหญิงศิริภรณ์  ฝายก๋า
7. เด็กหญิงสุพัตตรา  จันทรหงษ์
8. เด็กหญิงสุมิตตรา  จันทรหงษ์
 
1. นายวุฒินันท์  สุคนธมณี
 
604 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นอน
2. เด็กหญิงจันทิมา  จินดา
3. เด็กหญิงจิตตรี  เอกรักษา
4. เด็กชายชยากร  จุฬารี
5. เด็กชายฐิติ  น่วมบุญหนุน
6. เด็กหญิงทัศนี  ด่านจับกุม
7. เด็กหญิงบุญฑริกกา  ปิตะคำ
8. เด็กหญิงประวีณา  ผุยวันดี
9. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ชื่น
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีทอง
11. เด็กชายราชศักดิ์  ศรีทอง
12. เด็กหญิงวิภาดา  นิตย์เมืองปัก
13. เด็กหญิงสุนิตา  จันทร์ลือชา
14. เด็กหญิงสุนิษา  พันปาน
15. เด็กชายอนิรุธ  สุมะณี
16. เด็กหญิงอาริยา  กงไกรลาศ
 
1. นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
2. นายเผด็จ  ทองพร้าว
3. นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง
 
605 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายทวีวัฒน์  ยังสุข
2. เด็กชายภัศพล  ศรีสนิท
3. เด็กชายสุชาติ  วันโพธิ์
4. เด็กชายอนุวัฒน์  ล้ำชนะ
5. เด็กชายโชคชวัฒน์  เริ่มกระโทก
 
1. นายวิชัย  ยุระตา
 
606 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายบดินทร์  จอมผักแว่น
2. เด็กชายบดินทร์  เหลาไผ่
3. เด็กชายวรายุทธ  บัวทอง
4. เด็กชายสิริศักดิ์  สวนสมศรี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  หวังเครื่องกลาง
 
1. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี
2. นายอำพล  ปะนาโท
 
607 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงพีรดา  กิตติภัทรสกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  ภูผาย
 
608 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายวิภู  เสือส่วย
 
1. Mr.Ian Leo S.  Domingo
 
609 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงนภัทร  บุญเกิด
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ปรือปรัง
 
610 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 81.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต
 
611 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ธีระเศวต
 
1. นางพิมพ์ชนก  ธีระเศวต
 
612 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงพักตร์ชนก  ปะตาทานัง
 
1. MissRISSA M.  SADEY
 
613 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายเจนวิทย์  โพธิ์งาม
 
1. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
 
614 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนนท์เกษม  วิชุมา
 
1. Mr.Jayson P.  Barrios
 
615 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงอัญรฏา  ภัืทรปรียากุล
 
1. นางชูใจ  พรมงาม
 
616 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  มรกตอัมพรกุล
 
1. MissAnnie Beth  Tacio Pasian
 
617 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงศิริอนงค์  ชะเอมเทศ
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
618 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายพงศธร  วุฒิ
 
1. นายปราโมทย์  แสนจันทร์
 
619 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์    มีเงิน
 
1. นายสุทธิรักษ์   ธัมมะปัดโต
 
620 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายวีรชาติ  สมภักดี
 
1. นางสาวอาภารัตน์  น้อยแสง
 
621 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงภัทริน  พรบรรเจิดศักดิ์
 
1. นางสุรางค์  เจริญนาน
 
622 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงกานติมา  ปริธรรมมัง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ละออเอี่ยม
 
623 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  นุโรจน์
 
1. นางสาวเข็มเพชร  สร้อยทอง
 
624 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สออนรัมย์
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
625 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ  ฆ้องคำ
 
626 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงพิราอร  โมรานอก
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
627 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชิดชนก  อำนวยสมบัติ
 
1. นายโชคทวี  บุญจันทร์
 
628 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงลักขณา  วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  บัวรัตน์
 
629 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังคีรี
2. เด็กหญิงธนัฐชา  วงษ์ทา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อิ่มศิล
4. เด็กหญิงสุณี  เชียงอินทร์
5. เด็กหญิงสุธาสิณี  สุทธฺแพทย์
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
2. นางสาวศิริวิมล  จั่นเพชร
 
630 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  อายุวงค์
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
631 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ภักติวานิช
 
1. นางสาวทอฝัน  ส่างหลู่
 
632 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ตัณทิกุล
 
1. Miss็ีHui  Xie
 
633 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ป่าสนธ์
 
1. นางสาวบุณฑริกา  สร้อยคำ
 
634 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดงบัง
2. เด็กหญิงพินทองธาร  พรสิริ
 
1. นางจิตสุดา  รัตนะโมรา
 
635 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ชูรัตน์
2. เด็กหญิงอสุรีย์   โหล่มกลาง
 
1. นางชลชนก  พรมแพง
2. นางปณิชา  ภัสสิรากุล
 
636 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกีรดา  พรมนัด
2. เด็กหญิงสุภาพร  คงมา
 
1. นางสาวกฤษณา  สิริเธียรธัญ
 
637 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทักษะชำนาญการ
2. เด็กชายเอกวรา  นามบุตร
 
1. Mr.Onele O.  Enojo
2. นางสาวอาภารัตน์  น้อยแสง
 
638 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณา  พุทธิเสน
2. เด็กชายเจษฎา  ชอบใจ
 
1. นายทิวากร  ปิยมาตย์
 
639 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงธันยมัย  สิริจันทรัตน์
 
1. นางสาวบุณฑริกา  สร้อยคำ
2. MissMarita Yomis  Lukyas
 
640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายนัทพงศ์  หล่องบุตรศรี
2. เด็กหญิงนิจวรีย์  แสสระน้อย
 
1. นางสาวมลฤดี  พิมมาศ
2. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายณัฐนนท์   แถวจันทึก
2. เด็กชายณัฐพล  ชะชัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   สาลีคำ
4. เด็กชายภูวนาถ   ปักโคทะกัง
5. เด็กชายสุภวิชญ์   อินทร์บุตร
6. เด็กชายอัศวิน  ใจเชื่อม
 
1. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
2. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
3. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสายหยุด
2. เด็กหญิงธีรพร  ฆ้องประทุม
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เจียม
4. เด็กหญิงนริศรา  พั่วแพง
5. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วกลั่น
 
1. นางสาวอรสา  กำเหนิดทอง
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจิดาภา   แสนรัมย์
2. เด็กหญิงชิดชนก   บัวหอม
3. เด็กหญิงพรชิตา   อ่ำศรี
4. เด็กหญิงมัณฑนา   เจาะพรมมา
5. เด็กหญิงรัชนีกร  เสาภิรส
6. เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์พวง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
2. นางสาวเพียรผณิต   แก้วมณี
3. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ตะถา
2. เด็กหญิงมยุรี  ใยสอด
3. เด็กหญิงวัชณี  ธรรมวงศ์
4. เด็กหญิงวิราวัณย์  รุ่งทิม
5. เด็กหญิงสุพิชญา  กิมสือ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  วราคำ
 
1. นายสมจิตต์  ชอบบันเทิง
2. นางจันทิมา  ชอบบันเทิง
3. นางดารุณี  กำจัดภัย
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายกิตตินันท์  เศษโถ
2. เด็กชายจันทิมาทร  ฆ้องชาลี
3. เด็กชายปิยะภัฒ  พลชัย
4. เด็กชายพฤกษ์  ไชยหนองหว้า
5. เด็กชายพลพิพัฒน์  สิงห์ดี
6. เด็กชายศตวรรษ  ราชสงค์
7. เด็กชายอัครพล  หวังรักกลาง
8. เด็กชายอาทิตย์  คำพันธ์
 
1. นายสุทิน  ศิริสรรพ
2. นายอุกฤษฎ์  ไพยะเสน
3. นายนิกร  สุทธิผาสุข
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    พาวงค์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีลาออน
3. เด็กชายชนาธิป  พูนกลาง
4. เด็กหญิงชาลินี    ชื่นใจ
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    บุญประดิษฐ์
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  พิสุทธิ์
7. เด็กชายพัชรพล  คำมีนาม
8. เด็กหญิงยุวดี  นอขุนทด
9. เด็กชายวรพงษ์  เหมือนคิด
10. เด็กหญิงวีรยา  ศรีคำ
 
1. นางสาวนันทัชพร  คชสูงเนิน
2. นายอนุพงศ์  โตเจริญ
3. นางพรทิพย์  นวลแก้ว
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคพัฒน์
2. เด็กหญิงธิญาดา  มาลี
3. เด็กหญิงพิยดา  หอมละออ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  โกฏสูงเนิน
5. เด็กหญิงอริศรา  พันศรี
6. เด็กหญิงอุ้มบุญ  โพธิ์ประสิทธิ์
7. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  อุมาไพร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน
2. นายประหยัด  อ้อมชมภู
3. นายวีระวัฒน์  เทียมสกุล
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  พงษ์พันธ์พิภพ
2. เด็กหญิงภัทรา  บัวเขียว
3. เด็กหญิงรัตนาวลี  ช้างเจริญ
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภักดี
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  พุทกลาง
 
1. นางสาวศรีรัตน์  มีมุ่งกิจ
2. นางสาวนิศารัตน์  วงษ์สกุล
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสุดทา
2. เด็กหญิงชลลดา  ชมดี
3. เด็กชายธงชัย  เพียลาด
 
1. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงยอดนารี  เสโส
2. เด็กหญิงวิภาดา  จำปาศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เย็น
 
1. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
2. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สายมายา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีบุบผา
3. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางนุชจรีย์  เมตตา
2. นางจุรีลักษณ์  ตะถา
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายจุฑากรณ์  สุขสุทธิ์
2. เด็กชายธนกฤต  ฉลองกลาง
3. เด็กหญิงพิมพ์วิพา  นู
 
1. นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา
2. นางสาวพจนีย์  ทรายงาม
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังคีรี
2. เด็กหญิงณัฐวรี  สายเบาะ
3. เด็กหญิงสิริญญา  สาระภิรมย์
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
2. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกันทิมา  พันธุ์พรม
2. เด็กหญิงชลดา  ฆ้องเล็ก
3. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญทองมา
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ภาคะ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
3. เด็กชายแพ็ด  ทับทิมใส
 
1. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
2. นายอนันต์  กตเวที
 
656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตรงฉิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาสอน
3. เด็กหญิงเบญญา  เจริญศรี
 
1. นางปัทมาพร   แสงแจ่ม
2. นางสาวกรรณิการ์  กล่อมเกลี้ยง
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกนกกาจน์  บุญศรี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แววบุตร
3. เด็กหญิงรัตนากร  ทองขยัน
 
1. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
2. นางสาวพรรริภา  สัญญารัตน์
 
658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงนวรรณัฎฐ์  ขาวเครือ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  พายุพัด
3. เด็กหญิงอรพิมล  รอดแสง
 
1. นางสาววีนา  มนต์ปาริชาติ
2. นางบุษยมาส  ผาสุข
 
659 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กชายธีรภัทร  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงนิชานาฏ  คชฤทธิ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หอมหวล
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  มาทผล
2. เด็กหญิงอภิญญา  โสภาบุตร
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปานคำ
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
661 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงนิศากร  พันธุ์เขตกรรม
2. เด็กหญิงวิรัญชณา  ชื่นใจ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์บาง
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญผล
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
662 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงชญานิศ  รังษี
2. เด็กหญิงดาวประกาย  มูลทองหลาง
3. เด็กหญิงเกศสรินทร์  พิมพา
 
1. นางวีนา  มนต์ปาริชาติ
2. นางบุษยมาส  ผาสุข
 
663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  กองปัด
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แจ้งถิ่น
3. เด็กหญิงสุภาพร  ฆ้องอินตะ
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นายศราวุธ  อภัยศิลา
 
664 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  วังคีรี
2. เด็กหญิงโสภิตา  มูณี
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิจิตรวงศ์
2. นางสาวแก้ว  ปลั่งกลาง
 
665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชินวัตร์  รุประมาณ
2. เด็กหญิงญาตาวี  มานะคิด
 
1. นางนงค์นุช  รุประมาณ
 
666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายปรัชญา  มั่นจิตร
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองคำ
 
1. นางอาตรีนา  จันทร์เนย
 
667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองแสง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เต่าเล็ก
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
668 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ณ นคร
2. เด็กหญิงศราวดี  รื่นจิตต์
 
1. นางสาวณัตินา  วงษ์ศรีมี
 
669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัฐวรี  สายเบาะ
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธรรมม่วงไทย
 
1. นางสาวอังศุมาลี  เสียงเพราะ
2. นางสาวสมใจ  จรเด็ด
 
670 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  กงถัน
2. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เย็น
 
1. นางสาวอังศุมาลี  เสียงเพราะ
2. นางสาวสมใจ  จรเด็จ
 
671 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เพียแดง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญโม
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาววนิดา  ชมดี
 
672 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายจิรายุ   วงค์เมืองแก่น
2. เด็กชายสรคุป   วิลัยลาน
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวจินตนา  พางาม
 
673 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  สุดา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  กองไตร
 
1. นายอดิศร  พาลี
2. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
 
674 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายขุนคลัง  ทองดี
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  มีเทียนกิจ
 
1. นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง
 
675 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายนิรุต  เงินลา
2. เด็กชายวันชัย  การเพียร
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ดวงศรี
 
676 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กหญิงปัทมา  อารี
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ท่าสอาด
 
1. นางสาววรัชญาน์  ไชยจะโปะ
 
677 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีเกาะ
2. เด็กชายปริญญา  เชื่อมขุดทด
 
1. นางสาวอรพรรณ  เจริญศักดิ
2. นางสาวสุนีย์  สุภารัตน์
 
678 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชุติมา  สีชมภู
2. เด็กหญิงนิรชา  กันทะยะ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์ตรี
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
679 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงดวงสุดา  สำเรียนลำ
2. เด็กชายธนดล  บางนาชาด
3. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
 
1. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
2. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
 
680 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงพรชิตา  น้อยทอง
2. เด็กหญิงพันภสา  โคตรบุญเรือง
3. เด็กหญิงละดาลี  พลเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
2. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
 
681 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายธวัชชัย   จามเกษม
2. เด็กหญิงอรพินท์  ขุนวิชิต
 
1. นายทศพร  โนนคำภา
 
682 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายจรณินท์  ชัยสนาม
2. เด็กชายชยาทิต  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายอัษฎางค์  ราชตราชู
 
683 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายจิรายุ  ยุติบรรณ์
2. เด็กชายศักดา  ขยันวิจิตร
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
 
684 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ฝอยทอง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  เกษนาค
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวพัชรี   พลายงาม
 
685 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายชยพล  จันทรเสนา
2. เด็กชายวโรทัย  พรมมาวัน
 
1. นางสาวศศิธร  อุดรจรัส
2. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
686 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายธนพล  คุณดี
2. เด็กชายอนุวัตร  สอนเหล็ก
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ภูบาล
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
687 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทอนมาต
2. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายธีระนาท  ภูอากาศ
 
688 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายนฤดม  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายอาทิตย์  เอี่ยมสูงเนิน
 
1. นายชูชาติ  โชติเสน
 
689 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์จำปา
2. เด็กหญิงศตพร  โคตรนรินทร์
 
1. นางสาวจันที  บุญตา
 
690 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สดรับ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนไผ่
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
691 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายสมประสงค์  ก่ายกอง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  คำเรืองศรี
 
1. นางสาวปราณี  กรองสี
2. นายพิธงชัย  ปุริเกษม
 
692 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกรวิชญ์  เตนะวัน
2. เด็กชายณัฐภัทร  ฟองบุบผา
 
1. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
2. นางสาวศิริพร  โงนสาย
 
693 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายทักษิณ  วันดี
2. เด็กชายธนทัต  วงค์สาริกา
 
1. นางสาวอรดาริญา  ภูเขาทอง
2. นางสาวจันทิมา  ละอออ่อน
 
694 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กชายอนุสรณ์  จันทร์รัมย์
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา
 
695 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายทรงเดช   เสนาพันธ์
2. เด็กชายวิชัย   โนนศิลา
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวจงจิตร  มุ่งเกิด
 
696 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายดนุเดช  ทองจันทร์
2. เด็กชายพงศธร  ดวงจันทร์
 
1. นายสายัณห์  กลิ่นชาติ
2. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
697 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายนทีทัศน์  พลประถม
2. เด็กชายอนุชา  หมื่นอินทร์
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
 
698 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองยิ้ม
2. เด็กชายสมชาย  อวยกลาง
 
1. นายชูชาติ  โชติเสน
 
699 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมโคตร์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปัญญาดี
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวมะลิณี  นินทะ
 
700 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงวรรณษา  วงษ์คำหาญ
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวพัชรินทร์  วรฤทธิไกร
 
701 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายชฎิล   เพิ่มสิน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุทธิสุวรรณ
 
1. นายวันชาติ  เพ็ชร์ศรี
2. นายดุสิต  คำหนองไผ่
 
702 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญชนก  พวงคำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวงเคน
 
1. นายชูชาติ  โชติเสน
 
703 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอัญชลี  พิลึกนา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
 
704 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกิตตรีญา  งอนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำพิพจน์
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
705 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงชมัยพร  ป้อมงาม
2. เด็กหญิงรุ่งเจริญ  บัวสาย
 
1. นางสาวณัฐญา  แก้วพลงาม
2. นายศรุฒิ  หาโกสีย์
 
706 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายกนกพล  เจริญศรี
2. เด็กชายชาคริต  สามัญ
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นายนราธิป   บุ่นวันนา
 
707 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายนพดล  ประยงค์หอม
2. เด็กชายวาริน  พุทธดี
 
1. นางสาวศศิธร  อุดรจรัส
2. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
708 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกันทิมา  ชำนาญดี
2. เด็กชายเหมวัต  เจริญการ
 
1. นายธีรวัฒน์  ยอดสุรินทร์
2. นางสาวสุธาสินี  คุ้มพะเนียด
 
709 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดงบัง
2. เด็กชายนรานันทร์  ชุมผาง
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
710 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุลสีดา
2. เด็กหญิงนันท์ธิตา  เสนาไทย
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวลดาวัลย์  ภูบาล
 
711 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงณัฏฐพัฒน์  อยู่เพ็ชร
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  ณ นคร
 
1. นายศรุฒิ  หาโกสีย์
2. นางสาวณัฐญา  แก้วพลงาม
 
712 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  คำชาลี
2. เด็กชายอานนท์  จันทระโยธา
 
1. นายคมสันต์  สุขไมตรี
2. นายอดิเรก  บินรัมย์
 
713 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  พั่วแพง
2. เด็กชายเจษฎา  สรจันทร์แดง
 
1. นายนที  นนทะศักดิ์
 
714 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ลวดลาย
2. เด็กหญิงศศิธร   เตียวทัน
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นายอติศักดิ์    สุดเสน่หา
 
715 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ผดุงศักดิ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  จงมีถม
 
1. นางจินตนา  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นไกล
 
716 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายทวีโชค  แก้วตา
2. เด็กชายมนัสชัย  ปุยฝ้าย
 
1. นายประสาร  สุขสุคนธ์
2. นางดวงกมล  นวกาญจนกุล
 
717 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญวรรณ  เสระพล
2. เด็กหญิงมยุริญ  เพ็งไธสง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เนินใหม่
 
718 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุผู
2. เด็กหญิงอัญชุลี  พวงวิเชียร
 
1. นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต
2. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
 
719 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลการ  สมบุญ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสรีลักษณ์
 
1. นางสาวปราณี  กรองสี
2. นายพิธงชัย  ปุริเกษม
 
720 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เปาะสระเกษ
2. เด็กชายเทียนชัย  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณณี  เหล่าดี
2. นางเกษร  ทุมประดา
 
721 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กชายก้องภพ  เยี่ยมรัมย์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  แดงชำรัมย์
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
2. นางนนทวรรณ  อาคมคง
 
722 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ช่างนับ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชิงเขา
 
1. นางสาวศิริพร  โงนสาย
2. นายกบินร์  เสนานาม
 
723 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เก่งวิชา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จังอินทร์
 
1. นายปิยะวัฒน์  เคแสง
 
724 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายธันวา  ยุบลมาตย์
2. เด็กชายปรมินทร์  พันศรี
 
1. นายธนกร  แนวน้ำพอง
2. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
 
725 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงนภัทรสร  นอพิมาย
2. เด็กหญิงศรัญญา  พุ่มเหม
 
1. นายวิชิต  เขียวละออ
2. นายปณิธาน  ศรีศุภวุฒิ
 
726 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงมัทรี  พันมะลี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พันมะลี
 
1. นายอดิศร  พาลี
2. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
 
727 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โล่ห์แจ่ม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สิงหนาท
 
1. นายชูชาติ  โชติเสน
 
728 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ประทุมมัง
2. เด็กหญิงเมธาลัย  ไชยเสน
 
1. นางสาวสมเจต  อูมกระโทก
 
729 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายธนกฤต  กันตโสภณานนท์
2. เด็กชายศรัณยู  หนูช้างเผือก
 
1. นายธนกฤต  คำใสขาว
2. นางสาวกาญจนา  พิลาพันธ์
 
730 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายนพกร  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงมนทนา  แก้วศิรินิมิตกุล
 
1. นางสาวปานรดา  พลเยี่ยม
2. นางสาวนิศธิภรณ์  พนมเขต
 
731 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงกานดา  ทองระอา
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  พันปาน
 
1. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
732 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงศุภาวิชญ์  คงเจริญ
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  อานจันทึก
 
1. นางอมรา  กิจเรืองศรี
2. นายอุเทน  มาดา
 
733 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายกฤษดา  นนทศิลป์
2. เด็กชายธีรยุทธ  มั่นคง
 
1. นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์
2. นางสาวน้ำพุ  สุขประเสริฐ
 
734 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  แสนทวี
2. เด็กหญิงสิริกร  สุนิปา
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
2. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
 
735 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายนันธิญา  ป้องพาล
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนาว์เพชร
 
1. นายชัยณรงค์  นาถิม
2. นายปิยะวัตร์  ศิริโสด
 
736 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายชัชภัสร์  ณ สงขลา
2. เด็กหญิงอรุชิดา  ด่านสัญจร
 
1. นางสาวประกายเพชร  สายโส
 
737 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายวรวิชย์  รอดท่าหอย
2. เด็กชายอภิชาติ  เทียมขุนทด
 
1. นายวันชาติ  เพ็ชร์ศรี
2. นายดุสิต  คำหนองไผ่
 
738 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายกิตปกรณ์  บุญตรี
2. เด็กหญิงดลพร  มั่งสูงเนิน
 
1. นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง
 
739 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายชนวีร์  ขงวน
2. เด็กชายภาคภูมิ  คำตะพันธ์
 
1. นางสาวพรรษา  เพ็งแจ่ม
2. นางอรรถพร  พงศ์ปัท
 
740 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงจิรดา  เจริญผล
2. เด็กชายธีรภัทร  ใจเอื้อ
 
1. นางเพ็ญพิชญ์ชา  บุญสิลา
2. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
 
741 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงจิตโสภิญ  มีกลิ่น
2. เด็กชายอานนท์  กุลบุตร
 
1. นายอภิรมย์   จำปาไชย
2. สิบเอกอัครกิจ  วงศ์ทอง
 
742 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายกันทรากร  ชารัมย์
2. เด็กชายภูดิท  ศรีบุบผา
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นายบรรจบ  สมอาษา
 
743 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สืบนาคะ
2. เด็กหญิงนิพาดา  โพธิ์นอก
 
1. นายปรเมศร  เนื่องมัจฉา
 
744 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกชกร  ปลายเดือน
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  มวลสุข
 
1. นางสาวจุติพร  พงศ์สัมพพันธ์
 
745 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายจิตรภณ  แพงสวัสดิ์
2. เด็กชายชมพูนุท  จิรกิตต์หิรัญ
 
1. นางสาวอรทัย  ชัยศร
 
746 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐมล  เวชเดช
2. เด็กชายวราเทพ  ชูช่วย
 
1. นายประสิทธิ์   ชาญประไพร
 
747 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาภา  วันทอง
2. เด็กหญิงดลยา  สุนาอาจ
 
1. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
 
748 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงศดานนท์  โพธิ์จักร
2. เด็กชายสิทธิเดช  จำปาดง
 
1. นายเอกภณ  ประสารดี
2. นายกฤติน  คงเสนา
 
749 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงนนทิยา  จั่นเพ็ชร
2. เด็กชายเรวัต  สกุณา
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  น้อยบุดดี
 
750 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกวินณา  จันทรกุมาร
2. เด็กชายธนวัฒย์  จันทกิจ
 
1. นายสุชาติ  นาดี
2. นางสาวสุพัณณดา  ลา
 
751 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายธนากร   แก้วมณี
2. เด็กชายเฉลียว   นงค์สันเทียะ
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นายวิทยา   คำดี
 
752 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายวุฒิพันธ์   คันทา
 
1. นายมิตรชัย  ชัยสาร
 
753 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์สว่าง
2. เด็กหญิงอลิษา  นวลผา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
754 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายปฏิภาณ   ทิพย์โอสถ
2. เด็กชายศุภชัย  เมืองยศ
3. เด็กชายเทพพร  ธรรมมา
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
755 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนากร  กุลชะโร
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พิพัฒน์กิจมงคล
3. เด็กชายศุภโชติ  พรวังสมบูรณ์
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นายพรชัย  เชื้อรอด
 
756 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายณัฐฐาศักดิ์  ดวงเนตร
2. เด็กชายธนวัฒน์  หันแถลง
3. เด็กชายลัญจกร  ล่าน้อย
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กล่อมเกลี้ยง
 
757 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายพีระภัทร  วรรณสุข
2. เด็กชายมณีรัตน์  ขาวเขต
3. เด็กชายสมยศ  สอนจิตร
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  ศรีใส
2. นางช่อทิพย์  จันทวงษ์
 
758 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายธนธรณ์  อุ้ยคำตา
2. เด็กชายอนุชา  พุดตะขบ
3. เด็กชายอิทธิกร  เจตนา
 
1. นายสมพงษ์  บัวพรหม
2. นางชุลี  มาลีรส
 
759 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  จันทกุมาร
2. เด็กหญิงลาภิณ  เพียเพ็งต้น
3. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  สุริยะ
 
1. นางญาณิศา  วิเชียร
2. นายพิเชษฐ์  หอมกลิ่น
 
760 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายจีรวัฒน์  คำขจร
2. เด็กชายศักรินทร์  สอนวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยครบุรี
 
1. นายธนวัฒน์  อุปนันท์
2. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
 
761 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กชายศราวุฒิ  สินโพธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  สมทบ
3. เด็กชายเกริกพล  บุญเลิศ
 
1. นางสาวรัศมี  หงษ์ทอง
2. นางนงสันต์  บาลลา
 
762 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายจตุพงษ์  พูลนุช
2. เด็กชายธนดล  จิตจักร์
3. เด็กชายอานันท์  อินทะสอน
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
 
763 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายพงษ์เวช  ช่องกลาง
2. เด็กชายอนุทัต  วงษ์บา
3. เด็กชายอรรถพงษ์  วงเวียน
 
1. นายบุญสอน  นะรารัมย์
 
764 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายวทัญญู  กัณหา
2. เด็กชายอนันตชัย  กัณหา
3. เด็กชายเกษมสัน  นวนแก้ว
 
1. นางอรุณ  บุญอยู่
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
765 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เสนาบัว
2. เด็กหญิงจิตรทิพย์   ราชแทน
3. เด็กหญิงปุณณภา  เดชพลกรัง
4. เด็กหญิงพัณณิตา  แสนใจ
5. เด็กหญิงสรสิชา  เอี้ยงกุล
6. เด็กหญิงสายวลี  ปานนอก
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วมูลมุข
 
766 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจิรษณา  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลาคำ
3. เด็กหญิงรัฐตินันท์  เรียเต็ม
4. เด็กชายอนุกรณ์  ประเสริฐเสียง
5. เด็กหญิงเนตรภา  แก้วงาม
6. เด็กชายเอกภาพ  มาตรสุด
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางสาวพรรณิภา  มาตร์แก้ว
3. นางสาวจริยา  ปัสวาส
 
767 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กังวลงาม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  นางสันเทียะ
3. เด็กหญิงทองใส  สายสมบัติ
4. เด็กหญิงวัทนพร  ชาญกระโทก
5. เด็กหญิงวิภาดา  สุขศรีโรจน์
6. เด็กหญิงอฑิตยา  เทศมหา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นายสมคิด  ขอดทอง
 
768 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใบบัว
2. เด็กหญิงวิภาวัลย์  คันธืบุตร
3. เด็กหญิงสิตา  ศิริวงค์ไชย
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา   แผนเสือ
5. เด็กหญิงอรปรียา  พุ่มบรรเทา
6. เด็กหญิงอริสา   หินแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  เมืองทอง
 
769 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายจีรกิตติ์  หวังเจือกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณศิริ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ห่อทรัพย์
4. เด็กหญิงสายสุณีย์  ทองพูน
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลประโมค
6. เด็กหญิงสุวิมล  ทองเจริญ
 
1. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
2. นางอมรา  กิจเรืองศรี
3. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
 
770 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ค่าเจริญ
2. เด็กหญิงฉัตรชฎาภร  ทำจำปา
3. เด็กชายภูมินทร่์  เจนสำโรง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาโยธา
5. เด็กหญิงอาภรรัตน์  จอมหงส์
6. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เกษรภิบาล
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นายสมคิด  ขอดทอง
 
771 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงนิสา  สีดา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  เส้นเกษ
3. เด็กหญิงมลฤดี  พลพันธ์
4. เด็กหญิงวนิดา  เขตบ้าน
5. เด็กหญิงวันนิสา   สีทาหลอด
6. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่เอี้ยะ
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
772 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงกมลชนก  มุขมณีย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ตลอดพบ
3. เด็กชายเกริกกรรชัย  สวัสดิ์วงค์
 
1. นางพัฒนียา  อุปครุฑ
2. นางสมหวัง  สุขกุล
 
773 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงกชนิภา  หนองบัว
2. เด็กหญิงวรกานต์  โอวาท
3. เด็กหญิงอรชพร  วงษ์ทอง
 
1. นางเพ็ญพิชญ์ชา  บุญสิลา
2. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
774 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  มัฆวิมาร
2. เด็กหญิงลลิตา  ด้วงตะกั่ว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิงห์สม
 
1. นางสันทยา  พูลสำราญ
2. นางกาญจนา  พงษ์รักษ์
 
775 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุปผา
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  สุรพันธ์
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  กองขุนราม
 
1. นางจินดา  พิมอรัญ
2. นางจีรนันท์  โอภาศรี
 
776 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงปัชญาพร  ขุนพรม
2. เด็กหญิงพรนภัส  พรมแสน
3. เด็กหญิงสุมิตรา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางเพ็ญพรรณ  เดชสุภา
2. นายอนันต์  เดชสุภา
 
777 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงกัลยา  เทียบโนนสูง
2. เด็กหญิงขนิฐา  หงษ์อานนท์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจ๊กอ้ม
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  โพธิ์ดี
2. นางสาวทิวาพร  เพชรมั่ง
 
778 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายณัฐพล   ศรีวงแม้
2. เด็กชายวิทยา    ศรีเมือง
3. เด็กชายศักดิ์นภา   พลบุตรสี
 
1. นายวิวัฒน์   สุตะไล
 
779 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ม่วงประเสริฐ
2. เด็กชายชวนากร  แก้วละคร
3. เด็กชายตรงตนัย  เรืองกล้า
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
2. นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต
 
780 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายนรากร  ปาไตย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ป้อมแก้ว
3. เด็กชายอานนท์  บุญศรีแก้ว
 
1. นางสาวพัชรวลัย  ดวงเดช
2. นางสาวดาวเรือง  เปาวะนา
 
781 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายชินาธิป  เสงี่ยมศักดิ์
2. เด็กชายตะวัน  นาสำแดง
3. เด็กชายวัชรากร  วงค์ตาแพง
 
1. นางสาวศิริณีย์  ทองสิวรรณ์
2. นางสาววัฒนา  วังทะพันธ์
 
782 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายกรวิชญ์  วรวิทย์วัฒนะ
2. เด็กชายอนุชาติ  ยาจิตร์
3. เด็กชายเอกราช  เคนตา
 
1. นายพิธงชัย  ปุริเกษม
2. นายวิทยา  วรวิทย์วัฒนะ
 
783 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกิตติญา  เถาว์ท่อน
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สุดสวาท
3. เด็กหญิงอาลีนา  อินบุญยา
 
1. นางกุลวดี  เจริญยิ่ง
2. นางดวงกมล  นวกาญจนกุล
 
784 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กชายธีรพงษ์  หมื่นสอาด
2. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์ดา  สีลาน้ำเที่ยง
 
1. นายจตุพร  ส่งเสริม
2. นางสาวกนกพร  ลิ้มเส็ง
 
785 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ขุมทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มูลประดิษฐ์
3. เด็กชายภราดร  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางจิระภา  มีมะจำ
 
786 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายชลี  กุลบุตร
2. เด็กชายชวัณธิต   อินทรชะรัตน์
3. เด็กชายชัยนันท์  พรหมประดิษฐ์
 
1. นายธีระชัย  โรจน์สุกิจ
2. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
 
787 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กชายธันพิสิษฐ์  ตระวงค์
2. เด็กชายนันทศักดิ์  มะโน
3. เด็กชายอำนาจ  ศรีนอก
 
1. นายนิวัติ  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ธนะสีลังกูร
 
788 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กหญิงนริตา  ขวัญเพ็ง
2. เด็กหญิงวนิดา  คล่องวิเชียร
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ทัพพงษ์
 
1. นางสมจิตร  ศรีเพ็ชร
 
789 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กชายศรัญญู  สิงห์สนิท
2. เด็กชายศิริชัย  คัฒจรรย์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ทีธรรม
 
1. นายบุญธรรม  ผลลำใย
2. นายประจักษ์  จันทร์ธรรม
 
790 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กชายธีรภัทร  กำปงซัน
2. เด็กหญิงรัตนา  กำปงซัน
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เหลาผา
 
1. นางปราณี  ศรีทน
 
791 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  บุญเติม
2. เด็กหญิงนิรมล  คงหนู
3. เด็กชายสายชล  พลหาญ
 
1. นางสุเมธี   มีแป้น
2. นางสาวสุชัญสินี  นะตาปา
 
792 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงปริศนา  ทุมทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เงื่อมงาม
3. เด็กชายสุรชัย  สินสมุทร
 
1. นายสุรเดช  ออกแมน
2. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
 
793 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  กระสวยทอง
2. เด็กหญิงพสุธร  อาทร
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มืมขุนทด
 
1. นางสุชัญญา  โภคา
2. นางสาวชเอม  เพียรมนูพิพัฒน์
 
794 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุกใส
2. เด็กชายองอาจ  ศรีสนั่น
3. เด็กหญิงเกวลิน  เพชรอ่อน
 
1. นางจินตนา  ห่วงบุญรอด
2. นางสาวนิตยาร์  สโมสร
 
795 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงนิพัทธ์  โสโพธิ์
2. เด็กชายบรรพต  แกว่นไกว
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คำเคน
 
1. นางเพ็ญพิชญ์ชา  บุญสิลา
2. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
 
796 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยน้ำคำ
2. เด็กชายปกาสิต  หวังหยิบกลาง
3. เด็กชายอดิสร  บุญนาม
 
1. นางสาวกอแก้ว  ขันชะลี
 
797 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ผาดง
2. เด็กหญิงพรพนา  มุ้งบัง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สองพล
 
1. นางจีรนันท์  โอภาศรี
 
798 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กชายธระพงษ์  คะลาวงษ์
2. เด็กชายนวมินทร์  ปานเกิด
3. เด็กหญิงอนัญญา  อินทมนต์
 
1. นางสมนา  วิงวอน
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์ศิริ
 
799 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงจันดา  สนสระน้อย
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวงาม
3. เด็กชายวุฒิชัย  ยศทา
 
1. นายเดือน  บุญมั่น
2. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
 
800 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายวรวุฒิ  วัชพืช
2. เด็กชายวีระชัย  ไดยะศรี
3. เด็กชายเจษฎา  เตชะพล
 
1. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
2. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
801 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   แก้วครบ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เดชสนอง
3. เด็กหญิงศิวพร   นามสุด
 
1. นางสุมนฉัตร์   สีมาคูณ
2. นางจีราภรณ์  อินทรประสพ
 
802 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขใจ
2. เด็กหญิงสายชล  อรุณถิ่น
3. เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์เจริญ
 
1. นางรัตนา  หนูศิริ
2. นางทัศนีย์  ฤทธิ์ศิริ
 
803 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงนัทธมล  อ่อนตา
2. เด็กหญิงพรรทิพย์   คะนา
3. เด็กหญิงวรรณพร  วงค์ใหญ่
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
2. นายธนยศ  ฉาบพิมาย
 
804 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  นาคแท้
2. เด็กหญิงภิรัญญา  ภักดีแดง
3. เด็กหญิงสิริญญา  สาระภิรมย์
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
805 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  รักผ้า
2. เด็กหญิงสุภาพร  ด่านเจริญ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  กระแสโสม
 
1. นายสหภาพ  สัจจทองดี
2. นายขันติพงษ์  มีชัย
 
806 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงพรรณิภา   เกษนาค
2. เด็กหญิงวราพร   สวัสดี
3. เด็กหญิงเฟื่องลดา   สาลีบุตร
 
1. นายวิวัฒน์   สุตะไล
 
807 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงมัลลิกา   ขำเนตร
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ศรีสุข
3. เด็กหญิงสโรชา   พันโนราช
 
1. นางพาคม  จรวิรัตน์
 
808 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงพรพิพรรธณ์  อุปนันท์
2. เด็กหญิงวาศินี  จำปีกลาง
3. เด็กหญิงศันศนีย์  ดอนผา
 
1. นายสุรเดช  ออกแมน
2. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
 
809 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายศิริวัชร์  ทองบุญมา
2. เด็กหญิงอัญชนานันท์  ฆ้องกระแต
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  ดาวเรือง
 
1. นายบุญหลาย  ฆ้องหลวง
 
810 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกพร  กั๊กสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กั๊กสมบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐนิกานต์  ท่าพริก
 
1. นางสาวสุรีย์  ฆ้องแก้ว
2. นางสาวเพ็ญศิริ  โพนงาม
 
811 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงนิลวรรณ   สองเมือง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อนันตสุข
3. เด็กหญิงแก้วทับทิม  เดชสนอง
 
1. นางสุมนฉัตร์   สีมาคูณ
2. นางสาวทิวาพร   เพ็ชรมั่ง
 
812 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงนภัสรา  บูรภา
2. เด็กหญิงสุปาณี  โมระอรรถ
3. เด็กหญิงอรัญญา  บุษบงก์
 
1. นางพัฒนียา  อุปครุฑ
2. นางสมหวัง  สุขกุล
 
813 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุจวน
2. เด็กหญิงนิชานาฏ  คชฤทธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  สระแก้ว
 
1. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
2. นางสาวนีรนุช  ลาวิลาศ
 
814 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงฐิติมา  นาจันทัศ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พาภิรมย์
3. เด็กหญิงศกุนตลา  ชะเอมเทส
 
1. นางเพ็ญพรรณ  เดชสุภา
2. นายอนันต์  เดชสุภา
 
815 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  คำภูษา
2. เด็กหญิงวาสนา  แนวพนัส
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อ่อนสา
 
1. นางอินทิราวดี  เจริญสุข
2. นางปณิชา  ดิษฐสุวรรณ
 
816 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงบุณณิศา  ด่านชุมพร
2. เด็กหญิงวิภาดา  บัวฮมบุรา
3. เด็กหญิงวิลาศินี  ศิลมี
 
1. นางอัญชุลี  นนทะภา
2. นางสาวจริวรรณ  ลครพล
 
817 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ท่าวิไล
3. เด็กหญิงอารียา  อานันท์
 
1. นางอรวรรณ  ชัยศร
2. นายสมศักดิ์  ชัยศร
 
818 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายธนัทดนัย  มั่นต่าย
2. เด็กชายปรินทร  แย้มสุนทร
3. เด็กหญิงวรัญญา  บ่อพิมาย
 
1. นางสาวบุญพาสุข  แสงทอง
2. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
 
819 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กหญิงบุษยมาส  เจริญดง
2. เด็กหญิงศศิธร  ขื่นเขียว
3. เด็กหญิงอรหทัย  อำนรรฆ
 
1. นางสมใจ  โสภา
2. นายไกรรักษ์  โชติรัตน์
 
820 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สาพา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไชยศรี
3. เด็กหญิงรัตนา  หมายส่องกลาง
 
1. นางเมตตา  สง่างาม
2. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
 
821 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงธนนันท์  กันนารี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วงศ์ทวี
3. เด็กหญิงวิชุดา  ทิพย์คูนอก
 
1. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
2. นางสาวศุภานัน  ทางดี
 
822 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เพ็งกลาง
2. เด็กหญิงธนภรณ์   วงค์วินิจศร
3. เด็กหญิงวิชุดา   พุทธสอน
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
823 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กชายรัชนีกร  เหินไชย
2. เด็กหญิงอริสา  องแบบ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ประดับบุตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีนะพรม
 
824 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงภาวินี  บุญสุข
2. เด็กชายศิริชัย  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอังคนา  อินมิทิน
 
1. นางสาวจันทร  พิบูลย์ไพร
2. นางอรรถพร  พงศ์ปัท
 
825 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายยุทธภูมิ  อินไข่
2. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  แสนพันธ์
3. เด็กหญิงลลิตา  ขันเชียง
 
1. นางภัทราวรรณ  เมตตา
2. นางโชติกา  ปฐมรักษ์
 
826 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมภักดี
2. เด็กหญิงปรินทร  สุวรานิรุชา
3. เด็กชายอำนาจ  สมานกสิกรรม
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางธนพรรณ  ทองสังข์
 
827 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จงบริบูรณ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลอดเลิศ
3. เด็กหญิงอบฤดี  แคนรัมย์
 
1. นางสาวศิริธร  วรรณโพธิ์
2. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
828 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายชยพล  ตรงกลาง
2. เด็กชายพีระพงษ์  ชมภู
3. เด็กหญิงอรรคญาณี  คำปันโน
 
1. ดาบตำรวจมานพ  ดวงดาร์
 
829 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงรติมา  เขียวงาม
2. เด็กหญิงสุภาพร  บ้านแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา   ดีพรม
 
1. นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ
2. นางสาวพจนีย์  คำกำเนิด
 
830 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมี
2. เด็กหญิงพรหมพร  ว่องไววิริยะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นนทภา
 
1. นางขวัญเรือน  จันทร์แสง
2. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
 
831 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมี
 
1. นางภคพร  สามสี
 
832 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์  ก้อนทอง
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
 
833 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์เกษ
 
1. นางสาวมยุรัตน์  ภาษี
 
834 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงศรัญญา  ประทุมชัย
 
1. นางรุ่งนภา  ศรีบุญเรือง
 
835 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อินทร์วิชิต
 
1. นางสาวใจจิตร  แก้วพินิจ
 
836 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์พิทักษ์
 
1. นางปานทิพย์  แขนโคกกรวด
 
837 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงฟ้าใส  พรหมพิพัฒ
 
1. นางสาวอมร  เพ็งรอด
 
838 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เจริญขุนทด
 
1. นางสาวชยุตม์ตรา  ดิษฐสรรพ
 
839 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  พิทักษ์พิสุทธิ์
 
1. นางกันยาวีร์  รักษ์มงคลเจริญ
 
840 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนพัฒนา 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เจียมสถิต
 
1. นางสาวอุษาลักษณ์  รัศมีเลิศกุล
 
841 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงอรุธาดา  ด่านสัญจร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  งามทรง
 
842 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง 10 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายพีรภัทร  พันธ์นาค
 
1. นางสาวจิราพร  แชใจ
 
843 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง 10 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอรปรียา  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวนาตยา  กระราม
 
844 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง 14 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงสาลิตา  สมโชค
 
1. นางสาวกฤษกร  แดงน้อย
 
845 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  คำโท
 
1. นางสาวมยุริญ  ฐานกลางซุ้ย
 
846 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญชาเรียง
 
1. นางสาวดวงเดือน  สายทน
 
847 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงอนัญญา  อวยชัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน
 
848 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  มัธราช
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฉลิมวงศ์
 
849 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง 14 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายภาสกร  กรส่งแก้ว
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศิโรรัตนาวาทย์
 
850 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กหญิงพนิดา  สอนพรม
 
1. นางสาวสกุณา  จันโท
 
851 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงณฤทัย  ปานอุทัย
 
1. นางกานต์จิรา  ฆ้องหลวง
 
852 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พรสวัสดิ์
 
1. นางจารุวรรณ  บุตรศรีภูมิ
 
853 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 20 โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงพัสนันท์  ปิ่นกลาง
 
1. นางสาวสุรีลักษณ์  ชมภูพื้น
 
854 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 20 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  พุทธา
 
1. นางสุกัญญา  ยอดยิ่ง
 
855 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 25 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงลภัสรดา   ศรีสุข
 
1. นางสาววิมพ์วิภา    รักษาทรัพย์
 
856 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 25 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงอธิชา  ทองรอด
 
1. นางสาวภัทรา  ชนะสิทธิ์
 
857 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 25 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  พรมพานิช
 
1. นางสาวบุษราพร  ประทุมปี
 
858 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิริพัฒน์
 
1. นายกฤศดา  ผาอ่อน
 
859 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 29 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจดี
 
1. นางสาวอรวีรา  พลเสนา
 
860 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 29 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงเกษนฎา  กองโฮม
 
1. นางยุวรี  แฮะประโคน
 
861 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หอมชื่น
 
1. นางสาวพรรณิภา  สุกใส
 
862 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 29 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หงษ์ตระกูล
 
1. นางอัมพรรัตน์  วีระพันธ์
 
863 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 33 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ธนารักษ์
 
1. นางสาวสำเนียง  คำต่าย
 
864 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 34 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงธีรนันท์  สุพันธ์
 
1. นางนิภา  โนนคำภา
 
865 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 35 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายฐานเศรษฐ์  โชติชัยธนากุล
 
1. นางเพ็ญทิวา  บุญร่วม
 
866 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายสุธากร  มาลาอ่อน
 
1. นางพจมาน  สิงหะโมรา
 
867 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงญาธิดา  แสนจันทร์แดง
2. เด็กชายณชนก  รำจวนเกียรติ
3. เด็กหญิงประภาวดี  อุปโคตร
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
2. นางสาวสินาท  จันทร์ขำ
 
868 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายจักรภัทร  โชสูงเนิน
2. เด็กหญิงวริศรา  มาสารี
3. เด็กชายเตชินท์  รุประมาณ
 
1. นางสาววาสนา  สายสมุทร
 
869 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายจุน  นี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสมพงษ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ต่อพล
 
1. นางสาวสุปราณี  อินทโฉม
2. นางพัลลภา  ท่วมตะคุ
 
870 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายปฏิวัฒิ์  ป้องโพนทอง
2. เด็กชายปภาวิน  ประเสริฐศรี
3. เด็กชายสุธินันท์   ทำเนาว์
 
1. นางนุจลี  จันทร์คูณ
2. นางสาวนฤมล  โกมิพัฒน์
 
871 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายกวิน  สมพูล
2. เด็กชายประวิทย์  ฝาเฟี้ยม
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวสุชีรา  คำเพราะ
2. นางสาวศุภลักษณ์  ประทุมมี
 
872 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เดชชัย
2. เด็กชายมงคล  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ประชุมสุข
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสุวรรณา  สว่างสาลี
 
873 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายนิชคุณ   ไม้ค้าง
2. เด็กชายลี ฮอง   สาย
3. เด็กหญิงลี ฮัว  สาย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ถมจอหอ
2. นางสาวนิตยา  อุดมสรรพเจริญ
 
874 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายกฤตยชญ์   กุลสา
2. เด็กชายจักรภพ   วงษ์ทา
3. เด็กชายพงศธร   พงษ์ภิระ
 
1. นางอ้อมใจ  สุปัตติ
 
875 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สิงหาจุลเกตุ
2. เด็กชายวิทธินันท์  กั๊กสมบูรณ์
3. เด็กชายวีรเมศวร์  วิชิต
 
1. นางสาววริศรา  อรุณกิตติพร
2. นางเฉลียว  จังพานิช
 
876 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  โสภาเพิ่ม
2. เด็กหญิงนพเก้า   เปลี่ยนศรี
3. เด็กหญิงรุ่งเพชร  ปัญญาชน
 
1. นางสาวสุนันทา  เมืองทอง
 
877 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  มุทรพัฒน์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ผลกลาง
3. เด็กหญิงสุกัลยาณี  สำแดง
 
1. นางกาญจนา  อุทามนตรี
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  สิทธิ์สีจัน
 
878 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายกรวิชญ์  จันดาขำ
2. เด็กหญิงกิตติพร  แป้นโพธิ์
3. เด็กชายด.ญ.ศุภาพิชญ์   เพิ่มศิลป์
 
1. นางเพ็ญโสภา  จันดาขำ
2. นางสาวนงลักษณ์  ทอนชัย
 
879 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายกฤตธัช  นายะสุนทรกุล
2. เด็กชายจันทรกาณร์  แทะกระโทก
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัตแวว
 
1. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
2. นางสาวปรียานุช  เหล่าบ้านเหนือ
 
880 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง 11 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายทัศนัย  เรียงนอก
2. เด็กชายภัททิยะ  อุนานุยา
3. เด็กหญิงศรีธรา  หนองห้าง
 
1. นางนารีเกตุ  สุรพล
 
881 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายติณณภพ  อักษร
2. เด็กหญิงบุนญานุช  ปันนาวัทษณ์
3. เด็กหญิงศศิธร  แพทย์หลวง
 
1. นางสาวอัยลดา  ชะฎาทอง
 
882 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายปิยะภูมิ  ไชยมัน
2. เด็กชายสุทธิกมล  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เจนดง
 
1. นางทิพวรรณ์   วรรณธนากูล
 
883 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 15 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายบารมี  อินอุ่นโชติ
2. เด็กหญิงวรรณรดา  นาคยา
3. เด็กชายอธิชาติ  เหยิบไธสง
 
1. นางสาวรัชนก  อยู่เอี่ยม
2. นางสาวกิริยา  ดียืด
 
884 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 15 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองดี
2. เด็กหญิงประภัสสร  โสตะศรี
3. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญช่วยนางเดี่ยว
 
1. นางสายฝน  แก้วมาต
2. นางเริงฤทัย  บุญภา
 
885 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายกฤษติพล  คูณสงค์
2. เด็กชายธีรภัทร  บุตรเพชร
3. เด็กชายพุทธิกร   ลาภพูล
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ปินตาติ๊บ
2. นางสาวศศิประภา  ภักมี
 
886 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงณัชชา  จ้อยชัย
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส  แสนวันนา
3. เด็กหญิงพรนภา  น้อยมณี
 
1. นางอรวรรณ  ชัยยันต์
2. นางพจมาน  สิงหะโมรา
 
887 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 20 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  เอื้อนไธสง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สกุลหอม
3. เด็กชายลัทธพล  บุตตมา
 
1. นางเพ็ญทิวา  บุญร่วม
2. นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว
 
888 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 20 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญญะพันธ์
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์  กาจุลศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  ศรีลาฤทธิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  คำดำ
2. นางสาวนาตยา  กระราม
 
889 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 20 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โมซา
2. เด็กหญิงพรรณมัย  จันทกุมาร
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  แช่มชื่น
 
1. นางพรพิมล  ยินดีรส
 
890 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 24 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ปาไตย
2. เด็กชายอนุชิต  สมสิทธิ์
3. เด็กหญิงโฉมฤดี  สามเรือง
 
1. นางสาวดาวเรือง  เปาวะนา
2. นางสาวพัชรวลัย  ดวงเดช
 
891 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ไม้สูงเนิน
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ไพรบึง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ถาวร
 
1. นางสาวธนัญญา  ขยันแท้
2. นางนินตะยา  ตันตะโยธิน
 
892 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กหญิงธัญวลัย  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิพา  อัตะพงษ์
3. เด็กหญิงรัตนา  ท่าวิลัย
 
1. นางพูนสุข  ทานกระโทก
 
893 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงชมชกร  พืชผล
2. เด็กหญิงวรัชยา  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายสกลวรรธน์  นาสืบ
 
1. นางสาวศิริณีย์  ทองสิวรรณ์
2. นางสร้ญญา  ปรุงนิยม
 
894 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงพรนภัส  วรรณปัด
2. เด็กหญิงวริศรา  บุปผามาลา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ผลใหม่
 
1. นางสาวลำยอง  พานแก้ว
2. นางอุบล  แสนสุทธิ์
 
895 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 27 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายจารุเดช  พลูศิลป์
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีจันทร์
3. เด็กชายอนาวินท์  ช้างเผือก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน
2. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
 
896 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 27 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นามลาย
2. เด็กชายธนบัตร  แจ่มเรือน
3. เด็กชายสรยุทธ  สวยสม
 
1. นางวันเพ็ญ  อยู่เอี่ยม
2. นางสาวเนตรนภา  คงศิลป์
 
897 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  นามเสนา
2. เด็กหญิงณัฐวรา  เขียวเชื้อ
3. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ดี
 
1. นางสาวกรรธศร  น้อยนันตา
2. นางสาวสุธัญญา  สิงห์รัมย์
 
898 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  บุญสุข
2. เด็กหญิงสโรชา  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  บัวคำ
 
1. นางสาวสินาท  จันทร์ขำ
2. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
 
899 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พิมพา
2. เด็กหญิงดา  ยอง
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สินทร
 
1. นางสาวนิตยา  อุดมสรรพเจริญ
2. นางสาวกรรณิการ์  ถมจอหอ
 
900 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายปฏิพล  โพธิมูล
2. เด็กชายศรายุทธ  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงสุภัทรตรา  เขพันดุง
 
1. นางอำนวย  สีมาทอง
 
901 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  สินธุชัย
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  นนบุญ
3. เด็กหญิงปภาวี  อัศวการกิจ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  กะตุดเงิน
2. นางสาวกานต์พิชชา  แสงสาร
 
902 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงหาทิพย์
2. เด็กชายปิยะ  แพงอานนท์
3. เด็กหญิงพรธิดา  ชูชีพ
 
1. นางสาวปวีณา  หวังใจสุข
 
903 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงปณญา  สุภาพันธ์
2. เด็กชายยศ  จอย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อะนุการ
 
1. นางสาวพวงเพชร  วงศ์ธันยพร
2. นางสาวดวงดาว  เมาะราษี
 
904 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงปุณยวีร์   ละลิ
2. เด็กหญิงยศยา   ผดุงวาฬ
3. เด็กหญิงเกศมณี    น้ำใส
 
1. นางสาววิมพ์วิภา   รักษาทรัพย์
 
905 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  จิตต์รัตนดิษย์
2. เด็กหญิงศกุลกานต์  จันทะบุรี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พงษ์จันทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนะ
2. นางอัมพวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
906 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วรไธสง
2. เด็กชายนันทกานต์  ดำกลิ่น
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุวรรณเวช
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  รักษาพล
2. นางสมเกียรติ  พรมนัด
 
907 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 10 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แดงสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่าวพิมาย
3. เด็กหญิงธนรรษทร  พรดอนกิจ
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  โนนสุวรรณ
2. นางสาวอรวีรา  พลเสนา
 
908 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 10 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ขนังสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เลิศฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุวพัชร  สามขุนทด
 
1. นางนารีเกตุ  สุรพล
 
909 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายมนณพัฒน์  หวังครกลาง
2. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ลือนาม
3. เด็กชายสิรดนัย  สุดโท
 
1. นางสาวนุจริน  บุญซ้อน
2. นางกรรณิการ์  แม้นรัมย์
 
910 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  พันทา
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีปราชญ์
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร  งามพักตร์
 
1. นางทิพวรรณ์   วรรณธนากูล
 
911 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  บัวผาย
2. เด็กชายณัฐพล  พวงศิลป์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  กุลสีดา
 
1. นางสมรส  หาญณรงค์
2. นางสาวศิลาพรรณ  ตรีวัฒนานนท์
 
912 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 16 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงกิติยา  วัฒนเสวกอนันต์
2. เด็กหญิงจริยา  มหาวังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสลิล  ประจิตร
 
1. นางสาวนฤมล  โกมิพัฒน์
2. นางนุจลี  จันทร์คูณ
 
913 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 16 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงรุจิรา  ไชยเนตร์
2. เด็กชายวงษ์สวรรค์  จันสมดี
3. เด็กชายอัศวิน  อ่ำวงษ์
 
1. นางสาวญาณิดา  นิยมนา
 
914 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์สุชัย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แม่นปืน
3. เด็กหญิงสุธิศา  สีดาสกุล
 
1. นางสาวมณฑกานต์  สุนันท์
2. นางสายสุนีย์  ปิลกศิริ
 
915 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 18 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  หมอยาดี
2. เด็กหญิงปวีณา  นันท์สูงเนิน
3. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  จารุจิตร
 
1. นางวันเพ็ญ  คำดำ
2. นางสาวนาตยา  กระราม
 
916 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกานธิดา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  หินประกอบ
3. เด็กหญิงธิดาแก้ว  คุณประเสริฐ
 
1. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
2. นางสาวปรียานุช  เหล่าบ้านเหนือ
 
917 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงกฤตพร  อินทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เม้งผ่อง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สวัสดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  บรรเทา
2. นางกานต์จิรา  ฆ้องหลวง
 
918 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงธิติญา  เทียนนาวา
2. เด็กหญิงรุ้งดาวรรณ  ทองพิจิตต์
3. เด็กหญิงวัลณภา  กล้วยหอม
 
1. นางเพ็ญโสภา  จันดาขำ
2. นางกัลยา  พุ่มเรือนทอง
 
919 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 24 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงบัณทิตา  เอียมสูงเนิน
2. เด็กหญิงวรัชยา  บางเภา
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  เวทนา
 
1. นางเพ็ญทิวา  บุญร่วม
2. นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว
 
920 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงวิรากานต์  ชาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวีระยา  เทพสุระ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บำรุงญาติ
 
1. นางสาวอนุลักษณ์  บุดดี
2. นางสมหวัง  สุขกุล
 
921 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงปรียนุช  เตรัมย์
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  อันสมศรี
 
1. นางภัชญาณี  แก้วประทีป
 
922 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กหญิงฐิติพร  สายพรหม
2. เด็กหญิงพรชนัน  บุญผาย
3. เด็กหญิงศลิษา  จำปาพันธ์
 
1. นางสุพรรณ  วันแก้ว
 
923 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงกนกศิริ  การไว
2. เด็กชายปริญทร  มุสิกา
3. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีเขียว
 
1. นางสาวนัทชา  ทุนกอง
 
924 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงห์คำ
2. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  โนนอินทร์
3. เด็กชายอภิเดช  สร้อยทอง
 
1. นางนิภา  โนนคำภา
 
925 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทาวัน
2. เด็กหญิงศุภษร  ขออินกลาง
3. เด็กหญิงอรทัย  ศรีเพชร
 
1. นางสาวนันทพร  สังขวร
2. นางปัทมาภรณ์  เดชขันธ์
 
926 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงกิตติญาภา  คุณสุข
2. เด็กหญิงพรภวัน  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงวริศรา  ทองอยู่
 
1. นางสาวสุพรรณี  ตรงคำนึง
 
927 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กหญิงกรกนก  โลหะชาติ
2. เด็กหญิงกาหลง  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงอริสษา  พุ่มเรือง
 
1. นางคันธมาทน์  ชื่นมีศรี
2. นางสาวสุณี  อ้อมนอก
 
928 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 32 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงกอณิษา  อารีเอื้อ
2. เด็กหญิงประภัสสร  โคตรชาลี
3. เด็กชายโพน  พล
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
2. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
929 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกรรณธิมา  ภักมี
2. เด็กหญิงฉันชนก  อมูลราช
3. เด็กชายอิทธินพ  บดขุนทด
 
1. นางพัลลภา  ท่วมตะคุ
2. นางสาวสุปราณี  อินทโฉม
 
930 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แทนประเสริฐ
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กลีบกลาง
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  พิชิ
 
1. นางสาวเกษรินทร์  คำรอด
 
931 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขอเลื่อนกลาง
2. เด็กหญิงสุภาพร  เถื่อนยัง
3. เด็กหญิงอภิญญา  โยธาจันทร์
 
1. นางอรดา  บุญเรืองรอด
 
932 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 36 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงขวัญ  บรรหาร
2. เด็กชายธนาพัฒน์  สุธงษา
3. เด็กหญิงศิรินาถ  พรหมเจียม
 
1. นางธนาภา  สุธงษา
2. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
 
933 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ช่างประดับ
2. เด็กหญิงรุจิราพร  โสภี
3. เด็กหญิงแน็ท  เจียแดน
 
1. นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย
 
934 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ลาพรหมมา
2. เด็กชายพีรภัทร  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณชาติ
 
1. นางกมลพร  หมู่แก้ว
2. นางอัมพรรัตน์  วีระพันธ์
 
935 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวาลี
2. เด็กหญิงนคประภา  วรรณสังข์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ซาชัย
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ประทุมมี
2. นางสาวสุชีรา  คำเพราะ
 
936 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงชลดา  ลานอก
2. เด็กหญิงมะลิ  กองดาแสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ไหมพรม
 
1. นางยุวรี  แฮะประโคน
 
937 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ภูเขม่า
 
1. นางสาวพวงเพชร  วงศ์ธันยพร
 
938 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุทธิวิเศษ
 
1. นางญาณิศา  ศิรกานต์กุล
 
939 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงอนันตญา  แสงฟ้าแลบ
 
1. นางสาวอุษา  บุตรดี
 
940 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงนภสร  เจริญศรี
 
1. นางกัลยา  พุ่มเรือนทอง
 
941 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายอทินันท์  ดิษฐลักษณ์
 
1. นางสมศรี  จันทร์รุกขา
 
942 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงพรพิมล  พงษ์พีระ
 
1. นางกมลพร  หมู่แก้ว
 
943 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายพลนกร  อารีเอื้อ
 
1. นางยุวรี  แฮะประโคน
 
944 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงพรนิภา  ขันติมิตร
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนะ
 
945 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  อุตรัตน์
 
1. นางโชติกา  ปฐมรักษ์
 
946 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงเนตรดาว  เนธิบุตร
 
1. นางสาวชลธิชา  มะลิทอง
 
947 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงอัญชุลี  ไพเราะ
 
1. นางสาวพัชรวลัย  ดวงเดช
 
948 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 1. เด็กหญิงกัญญาปภัสร์  ปาทุม
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  ชอบรส
 
949 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 11 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายพงศกร  ด่านสอดแนม
 
1. นางสาวแก่นณภา  บุญกู่
 
950 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กชายณราวิชญ์  กุมมาร
 
1. นางสาวสำเนียง  คำต่าย
 
951 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีภักดิ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ผาอ่อน
 
952 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงพิรษา  ศรีเมือ
 
1. นางสาวอจรา  เขมา
 
953 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสาธิตา  สีหามาตร
 
1. นางนารีเกตุ  สุรพล
 
954 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  พันธ์บน
 
1. นางสาววาสนา  สายสมุทร
 
955 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กหญิงพรมิ่งขวัญ  ปัตตานี
 
1. นางสาวศิรกาญจน์  คืดนอก
 
956 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเลนี่  สปรองค์
 
1. นางสุจิตร  จิตร์กระจ่าง
 
957 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงโสรยา  สุขิตา
 
1. นางนิภา  โนนคำภา
 
958 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงอังริษา  ชฎา
 
1. นางภัชญาณี  แก้วประทีป
 
959 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงแสงดาว  กล่อมไธสง
 
1. นางสาวอนุลักษณ์  บุดดี
 
960 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงชมบงกช  พิมอรัญ
 
1. นางจุรี  คงทัน
 
961 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรรณิกา  เนยสูงเนิน
 
1. นางวันเพ็ญ  คำดำ
 
962 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐกฤษฎา  สิมสา
 
1. นายกฤศดา  ผาอ่อน
 
963 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ตรีเพชรพงษ์ศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีแปลก
 
964 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงธนิดา  มาศนอก
 
1. นางสาวอังกูร  ศรีดาชาติ
 
965 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายนาธาน  วิจิตขะจี
 
1. นางสาวนวรัตน์  รัตนปินตา
 
966 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายวีรภัทร  วันประสม
 
1. นางสาววิราภรณ์  ชาวประพันธ์
 
967 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงศุภจิตรา  สุนิปา
 
1. นางสาวมณีวรรณ  แดงทอง
 
968 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงสนามชัย  มอย
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
969 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรงาม
 
1. นางสุภาพร  ชื่นรส
 
970 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผลมาตย์
 
1. นางพัลลภา  ท่วมตะคุ
 
971 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงประภาวดี  สว่างแผ้ว
 
1. นางบุหลง  จันลา
 
972 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ม้วนทอง
 
1. นางสาวอุทิศ  พรมดี
 
973 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงปิยดา  ภักดีเวียง
 
1. นางกรรณิการ์  แม้นรัมย์
 
974 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชลกานต์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวนิยดา  นานประโคน
 
975 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายอัครินทร์  จิมรัมย์
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  ขีณาวัฒ
 
976 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงผ่องภัสสร  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางสาวธนัญญา  ขยันแท้
 
977 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางบุญพา  ศิลปธรรม
 
978 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กหญิงชนิดาภา  อนุลีจันทร์
 
1. นางพนิชนันท์  หาญกล้า
 
979 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กหญิงสรัญพร   สุขแสง
 
1. นางวารี  เพียรการ
 
980 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 29 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เฉลิมวงศ์
 
981 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 45 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงนฤมล  มันปอ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ปาณะวร
 
982 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 45 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงธนารีย์  ตัณติวัฒนพานิช
 
1. นางสาวสมปอง  โพธิตะนิมิตร
 
983 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 45 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ปกพันธ์
 
1. นางสาวภัทรา  ชนะสิทธิ์
 
984 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 45 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงธกฤษวรรณ  เทศทิม
 
1. นายไพทูล  มูลหล้า
 
985 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 45 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายวีรภาพ  เพียซ้าย
 
1. นางสาวเกษรินทร์  คำรอด
 
986 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 45 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุยาละ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ชวดชม
 
987 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 45 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  สะบาศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  บุตรสาลี
 
988 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 45 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กหญิงศรัญญา  อ่อนหวาน
 
1. นางพูนสุข  ทานกระโทก
 
989 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 53 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัถวี
 
1. นางสาวนิตยา  อุดมสรรพเจริญ
 
990 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 53 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงอัยวรินทร์  ใคร่นุ่นภา
 
1. นางสาวญดา  เทียบแก้ว
 
991 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 53 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงอนันตญา   เอกตาแสง
 
1. นางสาววิมพ์วิภา   รักษาทรัพย์
 
992 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 53 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงจรรยพร  กวินพงษ์
 
1. นางสาวญาณิดา  นิยมนา
 
993 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายณัฐนันท์   ศิริจันโท
 
1. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
994 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  เวชโสม
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
995 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายวัชระ  แท่นทอง
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
 
996 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ช่างถาก
 
1. นางละเอียด  อาภากรณ์
 
997 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายอาทร  หมั่นคงขวา
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
998 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศราวุฒิ  พะนะรินทร์
 
1. นางอัมพวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
999 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  ผลาหาญ
 
1. นางปราณี  อาทิตย์วงษ์
 
1000 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายจักรินทร์  เฉียบกระโทก
 
1. นางสอิ้ง  คงสมชม
 
1001 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ฆ้องอ่าง
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
1002 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายสมาน  มาสายออ
 
1. นางสาวดาริน  จงกลกลาง
 
1003 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงทับทิม  บรรยงค์
 
1. นางสาวศิริธร   วรรณโพธิ์
 
1004 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายวงศธร   พรมมา
 
1. นางสาววรรณา  เพชร์บาง
 
1005 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจิตราภา  ศรสิทธิ์
 
1. นางสาวสุรัสวดี  สุพรรณการ
 
1006 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชัยลาด
 
1. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
1007 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  บัวผัน
 
1. นางสาวปราณี  สุพรรณโน
 
1008 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายยุทธการ  รังกลาง
 
1. นางสาวพัชรา  พวงมาลัย
 
1009 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายรัชพล  รัตนสอาด
 
1. นายพรชิต  สวัสดี
 
1010 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แฝงสมศรี
 
1. นางสาวศิริธร  วรรณโพธิ์
 
1011 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายอนุชา   ลอมโฮม
 
1. นางพรจรัส  ระหูภา
 
1012 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายบัญชา  ชื่นอุรา
2. เด็กชายเอกชัย  สอนโคกกลาง
3. เด็กชายโสภณ  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
1013 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายทิพากร  จันบุญมี
2. เด็กหญิงวรากร  พิมพ์ศิริ
3. เด็กชายอนุชา  ไทนาทม
 
1. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
1014 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนริศรา  เวชโสม
2. เด็กหญิงมุฑิตา  นกน่วม
3. เด็กหญิงสลิตา  รักสัตย์
 
1. นายศราวุธ  อภัยศิลา
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
1015 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายชลธาร  คำภิระ
2. เด็กชายวรายุทธ  หมื่นยุทธ์
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
 
1016 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายสิริภัทร  พิพัฒรัตน์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สุมาลี
 
1. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
 
1017 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนริศรา  วัฒนาเมธี
2. เด็กชายอภิวิชญ์  บัวงาม
 
1. นางนวลจันทร์  เกตุแย้ม
2. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
 
1018 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงนิชา  แก้วอุดม
 
1. นางศิริวรรณ  นิวาศานนท์
2. นางวรรณา  ชมภู
 
1019 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายจิระศักดิ์  อุ่นมุกดา
2. เด็กหญิงรัญชิดา  เพชรหิน
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
2. นางอัญชนา  พัฒนทองคำ
 
1020 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงชัญนุช   ชัยศิริมงคล
2. เด็กชายสมโชค  ยุยรัมย์
 
1. นางละเอียด  อาภากรณ์
2. นางสุรีรัตน์  แสงเทพ
 
1021 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายธนิสร  สมสนิท
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ฆ้องอ่าง
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
2. นางสมปอง  เข้ม
 
1022 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  อ่อนศรี
2. เด็กชายโยธิน  ผิวหอม
 
1. นางธนัญญา  มานะคิด
2. นางธนัญญา  มานะคิด
 
1023 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงธีริศรา  ทับสวัสดิ์
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แซ่อุ้ย
 
1. นายราชัน  เทวัน
2. นายสุดสาคร  หนูมั่น
 
1024 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงกนกกร  จากสถาน
2. เด็กชายพิเชษฐ์  แก้วอุดม
 
1. นางสาวสุรัสวดี  สุพรรณการ
2. นางสาวอินธุอร  ไสวรรณ
 
1025 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงวันวิสา  ช่างหล่อ
2. เด็กชายสุรี  แพงสวัสดิ์
 
1. นายประวิทย์  คงคารัตน์
2. นางสาวเครือวัลย์  แซ่ภู่
 
1026 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงปิยะพร  สันทอง
2. เด็กชายภูวดล  นวนคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
2. นางมณี  วรรณโส
 
1027 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉลาดจิต
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ตองอ่อน
 
1. นางวรรณา  ชมภู
2. นางศิริวรรณ  นิวาศานนท์
 
1028 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีเสริม
2. เด็กชายโรจนศักดิ์  แป้นโพธิ์
 
1. นางนัยนา  เสาร์ศิริ
2. นางสาวปัฏธาดา  ห่วงไทย
 
1029 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงลักษิกา  ธรรมมา
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญศรี
 
1. นางสาวสุพัณณดา  ลา
2. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
 
1030 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงห์สุข
2. เด็กชายชยากร  ดุลคณิต
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
2. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
1031 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  เรืองสา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
1032 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนภัสกร  จินดาวงศ์
 
1. นายอนิรุจ  ปิดทอง
 
1033 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงธิดา  จิตมหา
 
1. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
 
1034 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงสศิวิมล  ทองวัน
 
1. นางบุญทิม  แนวสุข
 
1035 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายศุภากร  จันทร์ท้วม
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
1036 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายเดชนุพงษ์   วงษ์เข็มมา
 
1. นางสาววรรณา  เพชร์บาง
 
1037 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีมาก
 
1. นางวรรณา  ชมภู
 
1038 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายสมชัย  ปัดชัยยัง
 
1. นางขะจี  บุญสมนึก
 
1039 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายรหัท  เนื่องแก้ว
 
1. นางสาวพัชรา  พวงมาลัย
 
1040 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แว่นทิพย์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชลพัฒนา
 
1041 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงวันดี  สกุลแก้ว
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
1042 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำจูม
 
1. นางสาวทยิดา  วงษ์ตรี
 
1043 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ลุลวงษ์
 
1. นายประมูล  กล้าแข็ง
 
1044 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเวือด  เยือน
 
1. นางสาวสุภาพ  สมบูรณ์
 
1045 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงสุภาพร  นพคุณ
 
1. นางวรรณา  ชมภู
 
1046 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัชชา  ชิณวงศ์
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
1047 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กชายขวัญชัย  ชุดกระโทก
 
1. นางสมพิศ  ปะโสทะกัง
 
1048 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวันทนา  ตู้ไธสงค์
 
1. นางสาวกมลชนก  อำนวย
 
1049 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวเผือด
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองเกิด
3. เด็กหญิงอรัญญา  ฆ้องเดช
4. เด็กหญิงอารดา  กองไตร
5. เด็กหญิงอำพร  แก้วมณี
 
1. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
1050 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทุมนอก
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ไผ่แสวง
3. เด็กชายธีระวงศ์  บุญมี
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันเทียม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตรีเสถียร
6. เด็กหญิงสุนิตา  หงษา
7. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ม่วงแก้ว
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
2. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
1051 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายณรงค์  ด่านเฉียงเหนือ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มุ่งธรรม
3. เด็กชายมหาศาล  ฆ้องเล็ก
4. เด็กหญิงวิภาดา   ภูสมดี
5. เด็กหญิงวิลาสินี  เกื้อกูล
6. เด็กหญิงสุพรรณ์นิกา  จันทรา
7. เด็กหญิงเจนจิรา  ชวนโนรี
 
1. นางวันเพ็ญ  พันธ์สิน
2. นางสมปอง  เข้ม
3. นางอินทิราวดี  เจริญสุข
 
1052 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายนพเก้า  ภูเพ็ง
2. เด็กชายประกาศิต  อุปชิต
3. เด็กชายพันธวัตร  นามละคร
4. เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เจ็ง
5. เด็กชายศุภชัย  ภิพากร
6. เด็กชายสิริมงคล  คงสันเที๊ยะ
7. เด็กชายสุริยา  สุตะภักดิ์
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นางเมธิยา  วิชาฮาต
3. นายภิญโญ  ไชยภา
 
1053 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มะลิรส
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปุลานาผาย
3. เด็กชายทัตเทพ  ชามกรม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชกุล
5. เด็กหญิงบุษกร  ปุ้มสระเกษ
6. เด็กชายอาทิตย์  คำพิทุล
 
1. นางอัมพวรรณ  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวรุ่งทิวา  รอดวิเศษ
3. นางสาวสุนิษา  พิมพ์พา
 
1054 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเมธาวี  ผายแผ่
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
1055 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายบรรเจิด  สพลาภ
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
1056 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสุนทร  เกิดผล
 
1. นายสมคิด  ขอดทอง
 
1057 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายวชิรทิตย์  ซังชมแก้ว
 
1. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
 
1058 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายรัฐิติพงศ์  นาเวช
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิื
 
1059 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายสุชาพงษ์  น้อยถนอม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ตาดม่วง
 
1060 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  พันธุ์กาง
 
1. นางอารมย์  เพ็ชรกิ่ง
 
1061 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
1062 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงอริศรา  ดารักษ์
 
1. นางสาวจารุลักษณ์  สมาคม
 
1063 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงปริชาติ  นึกรักษ์
 
1. นางพรจรัส  ระหูภา
 
1064 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสะเวีย  เยือน
 
1. นางสาวสุภาพ  สมบูรณ์
 
1065 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วบ้านดู่
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
1066 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์อ่อน
 
1. นางสาวภัทรนันท์  โสดาจันทร์
 
1067 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิศา  วิเชียรศรี
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
 
1068 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงไอริณ  ธนสินวงศ์ชัย
 
1. นางสาวทยิดา  วงษ์ตรี
 
1069 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
 
1070 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายอนุชา  ชะอุ่มผา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัญญา
3. เด็กชายเสนาะ  สาโท
 
1. นางมณฑา  มณีสิงห์
2. นางธนัญญา  มานะคิด
 
1071 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายพงพัฒน์  จันทร์ธรรม
2. เด็กชายวันชัย   วงค์วัน
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แต้มฉิม
 
1. นางธนพรรณ  ทองสังข์
2. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
 
1072 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธันวา  ณ นคร
2. เด็กชายอดุลย์  กิจจะ
3. เด็กหญิงแพรว  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายมานพ  สุขเจริญ
 
1073 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีโสภามาลี
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยสิทธิ์
 
1. นายมานพ  สุขเจริญ
2. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
 
1074 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงกัลญา  เหลี่ยมพันธุ์
2. เด็กหญิงธนัทอร  สามเรือง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วเกลี้ยง
 
1. นางสาวดาวเรือง  เปาวะนา
2. นางสาวพัชรวลัย  ดวงเดช
 
1075 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองเล็ก
2. เด็กชายสุปชาติ  สิงห์ดี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ด่านบาดาล
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  ศรีใส
2. นางช่อทิพย์  จันทวงษ์
 
1076 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายธนกฤต  นูชาลี
2. เด็กหญิงธีรพร  วงษ์ศา
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สุกหอม
 
1. นางสาวรุจาภา  โฉมฉาย
2. นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย
 
1077 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงห์สุข
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  สำราญดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โทษา
 
1. นายประมวล  สุวรรณศรี
 
1078 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายธวุฒิ  โชคลาภ
2. เด็กชายพัชรดนัย  ดาวาพนม
3. เด็กชายวันชัย  สีหะไตร
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
1079 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายปัญญา  กิ่งทอง
2. เด็กชายมนูญกฤษ   บุญธรรม
3. เด็กชายรพีภัทร  เบ้าคำภา
 
1. นางวันเพ็ญ  มุ่งจงรักษ์
2. นางสาวสายสุนี  เอี่ยมสะอาด
 
1080 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลับพลา
2. เด็กหญิงวิรดา  หมากคำ
3. เด็กหญิงเอมอร  ศรีจันทร์
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นายสมคิด  ขอดทอง
 
1081 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกอง
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  เพ็ชรกลม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยสิทธ์
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายมานพ  สุขเจริญ
 
1082 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชาวนาโกน
2. เด็กชายนิรวิท  ผาคำลือ
3. เด็กชายอนวัช  งามวงษ์
 
1. นายมานพ  สุขเจริญ
2. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
 
1083 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายพาโชค  เจริญคง
2. เด็กชายสุวิจักรณ์  ก๊กประเสริฐ
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
1084 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายขวัญชัย  บุญพรมอ่อน
2. เด็กชายเจษฎา  เกือบกลาง
 
1. นางสาวสุพัณณดา  ลา
2. นายสุชาติ  นาดี
 
1085 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายสุรกรณ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายอนุชา  เคนลา
 
1. นางสาวจันทิมา  กุดกลาง
2. นางฉัตรแก้ว  เทพทรงพัฒนา
 
1086 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงชยากาญจน์  ภู่พลอย
2. เด็กชายพาโชค  เจริญดง
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
1087 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายปัญจพล  ฆ้องวงศ์
2. เด็กชายมนตรี  ด่านตรวจสัตว์
3. เด็กชายสุริยัน  พะวัง
 
1. นายสหภาพ  สัจจทองดี
2. นายขันติพงษ์  มีชัย
 
1088 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายฐานันดร  ทฤษฎี
2. เด็กชายอ๊อด  เยือน
3. เด็กชายเยือบ  เยือน
 
1. นางวันเพ็ญ  รวดเร็ว
2. นางสาวสุภาพ  สมบูรณ์
 
1089 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  สวัสดี
2. เด็กชายวิศรุต  ปักกระโทก
3. เด็กหญิงอรสินี  จันทร์สระน้อย
 
1. นางสาวสุพัณณดา  ลา
2. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
 
1090 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายธีรพล  โพธิอ่อง
2. เด็กหญิงเยาวภา  ทองแป้น
3. เด็กชายโกมลชัย  อาจนะ
 
1. นายสุชาติ  จิตรพริ้ง
2. นางสาวอรพรรณ  เจริญศักดิ์
 
1091 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กชายชนะชัย  พวงทอง
2. เด็กชายปัญญา  ช่วยคูณ
3. เด็กหญิงสุกานดา  อาทร
 
1. นายประกอบ  ถามั่งมี
2. นางสมพิศ  ปะโสทะกัง
 
1092 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงกัญญา  ลือนาม
2. เด็กชายศราวุธ  วันนอก
3. เด็กชายสุรเดช  โกจันทึก
 
1. นางสาววรรณวิภา  หาญสุโพธิ์
2. นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย
 
1093 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายธวัชชัย  ประเสริฐ
2. เด็กชายพงศกร  แตไธสง
3. เด็กชายสหภาพ  เมืองเทศ
 
1. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
2. นางสาวสุพัณณดา  ลา
 
1094 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายจักกฤษ  แก้วเขียวเหลือง
2. เด็กชายประวิทย์  ขันเงิน
3. เด็กชายศุภกฤต  หมวดทอง
 
1. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
2. นางสาวภัทรนันท์  โสดาจันทร์