สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงภัฒน์ทราวดี  สร้อยทอง
 
1. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 68 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงอนุสรา  ราชูวัน
 
1. นายเมฆสยัณห์  นิรันต์สุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 68 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กชายธนวัต  หงษา
 
1. นายชัชวาลย์  สายทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 68 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปลายฝน  บงลา
 
1. นางสาวสมร  ด่านตรวจสัตว์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 71 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงปวีณา  ช่างคิด
 
1. นางสาวนิตยา   ปิ่นพานิช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 71 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ลีลาลักษณ์
 
1. นางระเบียบ   กำปั่นทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 71 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงบุษบา  อำพัฒน์
 
1. นางสายใจ  ถานะวร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ละบุญเรือง
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กหญิงอริสรา  รัตนคุณ
 
1. นางอจลญา  เพ็งคต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 76 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โพพาน
 
1. นางบุญมี  ตุ้ยดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 76 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชลดา  ฤาปัญญา
 
1. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 78 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายธีรภัทร  โต๊ะแสง
 
1. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 79 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงปริยากร  ทะนงค์
 
1. นางสาวผ่องศรี  โรหิตรัตนะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 80 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงสุนิตา  อ่วมสันเทียะ
 
1. นางจุฑารัตน์  นิลละมัง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 80 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ผลิตภัณฑ์
 
1. นางมณฑา  มณีสิงห์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 82 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงลภัสกร  เทียมเสมอ
 
1. นางปณิชา  ดิษฐสุวรรณ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 82 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงสิริกร  แม่่นปืน
 
1. นางบุษรา  ตู้จินดา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 82 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายอายุวัต  จันทร์คูณ
 
1. นางวาสนา  ตั้งใจ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 85 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงคูณ
 
1. นางกนกพันธ์  เคนสิบสาม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 86 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงเครือวัลย์  สาระเจริญ
 
1. นางสายใจ  วิริยะกิจ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 76 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เจริญขุนทด
 
1. นางสาวสริยาพร  สุมหิรัญ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 76 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กชายวิทยา  ธรรมมุทิศ
 
1. นายอนุชา  จันทร์ผง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 76 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ศรีลุด
 
1. นางมาลี  พรรครัตน์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 79 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ์  อิศร
 
1. นางรัตนา  ลือคำงาม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 79 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงสุลัดดา  สมใจ
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงษ์สมบูรณ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 81 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายธีรโชติ  รุ่งโรจน์
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 81 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงอารยา  ร่มโพธิ์
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 81 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  กลีบกลาง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  หนูแก้ว
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 81 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนชัย
 
1. นางสาหร่าย  กงแก้ว
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 81 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงทิชา  ชนไชสง
 
1. นางนิยาภรณ์  ฐานไชยยิ่ง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 86 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ปี่ฆ้อง
 
1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 86 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1. เด็กหญิงวิรตา  ประเสริฐศรี
 
1. นายบรรทม  ใจแกล้ว
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 88 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  มุ่ยแก้ว
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 88 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงวาทินี  ศรีน้อย
 
1. นางสาวนวนันท์  คชาวงษ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 88 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายนนท์  บัวบา
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 88 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงอชิรญา  ทองนาค
 
1. นางสาวสุธีรา  รชตธำมรงค์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 88 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงธนาพร  มะธิตา
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 93 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงศิริพร  แปลสันเที๊ยะ
 
1. นายชัชวาลย์  สายทอง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 93 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปลึกไธสง
 
1. นางภาวดี  สาอุตม์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 95 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงดวงดารา  พันโสทก
 
1. นางสาวดวงใจ  รีไพโรจน์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  กันศรีเวียง
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 51 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายดนัยณัฐ  สิงห์ศก
 
1. นางสาวอังศุมาลี  เสียงเพราะ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 53 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงขวัญตา  เขียวสอาด
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เสลากลาง
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 53 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงเมขลา  พรสวัสดิ์
 
1. นางกฤษณา  เสาวบุตร
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 55 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายวิระนันท์  พิศนอก
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 55 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงรัชญา  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 55 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายพชธกร  โคตรชมภู
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 55 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีชมษร
 
1. นายชัชวาลย์  จิราวัสน์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 55 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวัลวรีย์  วิวัฒน์วรัญญู
 
1. นางสาวสำราญ  สุขพูล
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปริธรรมมัง
 
1. นางสุชาดา  เหล่าอุทธา
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เบื้องไธสง
 
1. นางชุตินันท์  รักษาสัตย์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ท่ายอดรัก
 
1. นางสาวอนงค์ภัทร์  ทาทั่ว
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 61 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายนิพพิชฌน์  วินทะไชย
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 64 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลาโนนงิ้ว
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงณิญาดา  แก้วปา
 
1. นางเพลินพิศ  ติระวัตน์
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กหญิงก้านตอง  อินธิบาล
 
1. นายทัศนัย  ซื่อตรง
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  นนท์สิงห์
 
1. นางปิยะนุช  เกาะโพธิ์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงพรญาณี  จุลพล
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  อุเทน
 
1. นายสมชาย  จันทร์คติ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุ้งทอง
 
1. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงชณัฐตา  แดงสีดา
 
1. นางปราณี  ศรีทน
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงลัดดา  อบเพ็ชร์
 
1. นางวนิดา   พรมสร
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงกิตติกา  แสวงหา
 
1. นายชัชวาลย์  สายทอง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงสุวรรณา  บุญจันทร์
 
1. นางสาวอังคณา  เอี่ยมบุญ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนแสง
 
1. นายประทีป  ลอยเมฆ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภา  เติมสุข
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 58 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ควรสงวนสิทธิ์
 
1. นางนงนุช  พงษ์นาค
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กชายศราวุฒิ  อุ่นแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์  สายทอง
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตติยา  บุญร่มเย็น
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงศศิธร  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุธีรา  รชตธำมรงค์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 62 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ์  พิมแพง
 
1. นางอมรรัตน์  จันกฤษ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 64 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  การดี
 
1. นางละเมียด  บำรุงวัฒนะ
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ด้อมสูงเนิน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กชายนุวัติวงศ์  คำดี
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อิศร
 
1. นางสาวพรทิวา  เบญจศีล
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 65 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จงปลูกกลาง
 
1. นางสาวอังคณา  เอี่ยมบุญ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 69 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงอฑิติยา  แก้วกัณหา
 
1. นายนฤดล  บังเมฆ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 70 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  กออำไพ
 
1. นางชุดาภรณ์  จันทร์สง่า
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 70 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  บุญเต็ม
 
1. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 72 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงนุสรา  พวงกุหลาบ
 
1. นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 72 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงเสาวภา  พงษ์สุระ
 
1. นายโอกาส  ลือคำงาม
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐฏ์วิภา  ภาระเวช
 
1. นางสาวสุลิวัลย์  โพธิ์ศรี
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทีขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กหญิงจีรนันท์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางพรทิพย์  มูลรัตน์
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
 
1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กหญิงกลิ่นเกษร  โพธิ์ศรี
 
1. นางมาลี  พรรครัตน์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงกนกพร  สุริยา
 
1. นางปราณี  อาทิตย์วงษ์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทนพร  พิมอรัญ
 
1. นางณัฐฐิกานต์  อ่อนน้อม
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สายสุดตา
 
1. นางเบญวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงอรญา  สุขสุทธิ์
 
1. นางธนัญญา   บูคะธรรม
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกันย์สุดา  แก้วตวม
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงพรรณนิภาภรณ์  เเก่นบุตรดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  คารม
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเลิศ
 
1. นางสาวกฤตพร  ตะเพียนทอง
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 60 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ภู่มาลา
 
1. นางสาวกนกพร  ลิ้มเส็ง
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงรัฐนาภรณ์  ผาหัวดง
 
1. นางลังลอง  สมสวย
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงชุติกานต์  แปยอ
 
1. นางจารุวัฒน์  อินพิทักษ์
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 59 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กหญิงวาสนา  สีฟ้า
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 60 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนากานต์  ซื้อสุวรรณ
 
1. นางไพบูลย์  เคนสิบสาม
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 61 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงอรชพร  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงศริลักษณ์  สิริพอน
 
1. นางสาวสุปราณี  มุสิกา
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1. เด็กชายอานนท์  อริยกุลประเสริฐ
 
1. นายบรรทม  ใจแกล้ว
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 64 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวหทัยชนก  อยู่ชื่น
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 64 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายธีรภัทร  ชุ่มยิ้ม
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุดสวาท
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียมเขา
 
1. นางสมใจ  ทางคะพิษ
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงรดา  กรมเเสง
 
1. นางสาวชยุตม์ตรา   ดิษฐสรรพ
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 67 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงณัฐฑริการ์  ประภา
 
1. นายอนุวัฒน์  จงใจหาญ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 69 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทองศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครึ่งมี
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 70 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยราช
 
1. นางชุตินันท์  รักษาสัตย์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 70 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงสุชาดา  พลอยประทุม
 
1. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  คำสา
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เทียบแก้ว
 
1. นางสาวสายนภา  รักษาพล
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงปณิดา  พวงแก้ว
 
1. นางเกษร  โพธิ์ศรี
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ภูมินา
 
1. นางสาวจินตนา  พางาม
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบุบผา
 
1. นายรังสิต  ศิลาลิขิต
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงพิชชาอร  พิพิทรอด
 
1. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายณภัทร  ดีนุช
 
1. นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมสอาด
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายอภิลักขณ์  จันลา
 
1. นายกุลอธิป  ศรีวงษ์
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงเปมิกา  สกุลฉ่ำ
 
1. นางสาววิไล  ใจไธสง
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวจันทร์
 
1. นางสาววิภา  อนันต์
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงธนัชชา  กล้าจงยิ่ง
 
1. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เหล่าพิลัย
 
1. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายปภาวิน  ทองวิจิตร
 
1. นางณิชากุล  ท้าวสาลี
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุจริต  ศรีหามาตร์
 
1. นายเชาวลิตย์  ชูจันทร์
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุตรตะพรม
 
1. นางดารารัตน์  อุกระโทก
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายประสิทธิชัย  เหิมขุนทด
 
1. นางสมพร  เกิดทอง
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  ภูมิลำเนาว์
 
1. นางนันทนา  พะมุลิลา
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายรวิสูต  พรมมากรณ์
 
1. นางสาวจิราภร  รีฮุง
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายนฤภร  สายบุญนาม
 
1. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงอรัญญา  ราชโยธา
 
1. นางสาวกอแก้ว  ขันชะลี
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงธนัชญา  หว่างกล่อม
 
1. นายสุริยนต์  เคนรัง
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายนพรุช  ลาน้ำเที่ยง
 
1. นางสุกัญญา  ธรณิศราติพงศ์
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายภาสกร  พรมสุ
 
1. นายอนุพงษ์  ปราสาทภิญโญ
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายชนากร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางปิยะนุช  เกาะโพธิ์
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์งาม
 
1. นางจินตนา  ด่านปรีดา
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีเงิน
 
1. นายบุญส่ง  ทองคำ
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 21 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายธนพล  ดวงจินดา
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงรมิตา  วงษาวิชัย
 
1. นางเพลินพิศ  ติระวัฒน์
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายมิ่งมงคล  เฉลิมศรี
 
1. นางธนภร  ตีบจันทร์
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กชายนฤพนธ์ฺ  โมซา
 
1. นางสาวทัศนีย์  เจดีย์
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายกฤษกร  พันสาง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครประสี
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายสุภฤษฎิ์  อภิวรรณ
 
1. นางสุดาพร  วันหนองสา
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงอมลภา  ผลสุข
 
1. นางสุวรรณี  เงินบำรุง
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  กล้านา
 
1. นางลำพึง  เชื้อดี
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กชายภาฆิน  ทับทรวง
 
1. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงวนารีย์  สว่างอารม
 
1. นายสามารถ  จันทร์ตุ่ย
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงศรัณยา  สุดใจ
 
1. นายประยูร  สอนเจริญ
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เจริญวรรณ
 
1. นางสมส่วน  กำไลเงิน
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  แสนยอง
 
1. นางกฤษณา  เสาวบุตร
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 36 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  อุ้ยเพชร
 
1. นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงนันทิยา  วังทะพันธ์
 
1. นางสาวมลฤดี  สมจิตร
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงปัทมพร  ปลายชัยภูมิ
 
1. นายชัชพงษ์  ระวังการ
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงสวยวิไล  ปะคำแหง
 
1. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงอมรา   พลมาตย์
 
1. นายประยูร   ฉิมพานิช
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  บุญล้น
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงนิภาพร  วารีนพรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  สุขวิชัย
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กชายวิทวัส  แสนมี่
 
1. นางธิดารัตน์  เรืองขจิตร
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  บุญโกมล
 
1. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  โสภา
 
1. นายวันชัย  ชุณหพันธ์
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสราวุฒิ  คำมุกดา
 
1. นางสมศรี  สมยา
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ชุ่มสูงเนิน
 
1. นายเวโรจน์  โมกข์ศาสตร์
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 49 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายวรวัช  ทันดอน
 
1. นางวนิดา   พรมสร
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงลัคนา  พิกุลเงิน
 
1. นางสาวนิตยา  คำสิงห์
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายณฐพล  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางสายใจ  ถานะวร
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายพีรดา  ภาสุวรรณ์
 
1. นายจักรีพล  พะมุลิลา
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมจิตร
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กชายพัทธพล  เขมรไทย
 
1. นายพล  มิ่งขวัญ
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายพชร  จิระดำเกิง
 
1. นายเทพกร  แซ่อึ้ง
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ประจันทะ
 
1. นายสุรพล  มั่นนัก
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงญาณวดี  นะรานันท์
 
1. นางสุกัญญา  เจริญยิ่ง
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ซ้ายสุข
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายธนดล  ชันกระโทก
 
1. นายจักรีพล  พะมุลิลา
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ผดุงศักดิ์
 
1. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายนนท์ธวัช  หาญนอก
 
1. นางจินตนา   โชติเสน
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีชมภู
 
1. นางสาวกาญจนา  มูลเพีย
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 1. เด็กหญิงรังสิมา  ป่ากว้าง
 
1. นางสาวผุสดี  นารถสิทธิ์
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพายุ  ฟองน้อม
 
1. นางสมศรี  สมยา
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายรัชตโยธิน  น้ำหวาน
 
1. นายกุลอธิป  ศรีสมัย
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกรกนก  เลื่อมนิรันดร์
 
1. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายภานุพงศ์  นึกสู้
 
1. นางสมพร  เกิดทอง
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กชายกอปชัย  สุวรรณสน
 
1. นางละเอียด  ทาวี
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงอันดา  ดีงาม
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายธนพัฒน์  บัวหอม
 
1. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงอจลา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นายภิญโย  วงค์สีไส
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงสุลักขนา  แย้มแก้ว
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายมงคล  ศรีกระสัง
 
1. นางสาวจงจิตร  มุ่งเกิด
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายธนพล  เสวิสิทธิ์
 
1. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กชายบูรพา  คำสิงห์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประสานศรี
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมภูเทพ
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายธนชัย  ไทยเทียมสิงห์
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พิมมะทา
 
1. นายปราโมทย์  บุญสมนึก
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายชูเกียรติ  ช่างหล่อ
 
1. นางอรวรรณ  ฉาบกังวาล
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงสิริยากร  คลังชำนาญ
 
1. นางสุภาพร  ตุ่ยไชย
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุทธิเรือง
 
1. นางมานิสา  เทียมสกุลวนิช
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  แหวนแก้ว
 
1. นางสาวสมรักษ์  คำมี
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กหญิงศิลป์สภา  สุริยะ
 
1. นางศรีทอง  จันทรา
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหล่าเปีย
 
1. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  สวัสดี
 
1. นางสาวสุรีมาศ  ย่อยกระโทก
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงทรายทอง  ศรีนาง
 
1. นางสมหวัง  สุขกุล
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายณัฐภาส  บัวลา
 
1. นางสาวพรทิวา  เบญจศีล
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายวรพงษ์  หินเหล็ก
 
1. นายณรงค์  ลีศรี
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสาธิตา  บุญเกิด
 
1. นายอรรถวุฒิ   บุญที
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  ไชยขันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  คำสิงห์
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงจุฑามาส  วระสาร
 
1. นางพรชนก  ออมสิน
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายธนภัทร  คำพงษ์
 
1. นางสาววรารัตน์  กันเย็น
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  พรมดี
 
1. นางสาวอารยา  อาจหาญ
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  กมล
 
1. นางสาวกอแก้ว  ขันชะลี
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วมาต
 
1. นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 42 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายเทพนที  จำปาทิพย์
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงไพลิน  เขื่อนจะนะ
 
1. นางสุดาพร  วันหนองสา
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายภราดร  สินมี
 
1. นางสาววีนัส  แสนจันทร์
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายปีตอง  เปาซีทวน
 
1. นางพยมรัตน์  อุดมทรัพย์
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 46 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายอิทธินพ  ผลเลลัย
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายเวโรจน์  โมกข์ศาสตร์
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงปิยพร  ม่วงกล่อม
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  แสนทวี
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายธีรเดช  เรียมสันเทียะ
 
1. นางแสงเทียน  ฉ่ำเพชร
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14.5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายเอกรินทร์  กิ่งสาร
 
1. นางประหยัด  ห้วยกัญจน์
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14.5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายปฏิกรณ์  สมอาษา
 
1. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14.5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  ขวาชาลี
 
1. นางบุญญารัสมิ์   ช่างกลึง
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14.5 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  หมื่นหาวงศ์
 
1. นายวิรัตน์  พันธุ์พานิช
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 56 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายเปรมปรานต์  ลาภวงศ์
 
1. นางหงษ์นภา  วิลัย
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13.5 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายโกวิท  จันทรักษา
 
1. นางสาวมุกดา  นรสิงห์
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายศราวุธ  เข้ม
 
1. นางสุทธาทิพย์  ศรีศักดิ์
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายวีระภาพ  แสงทอง
 
1. นายดิเรก  แสนใจกล้า
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11.5 เข้าร่วม 60 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายชานน  หลอดแก้ว
 
1. นายนิยะพงษ์  รักยศไทย
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 61 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พันพรม
 
1. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 62 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กชายปภาวินท์  บุญแย้ม
 
1. นายโอกาส  ลือคำงาม
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 63 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงแสงดาว  จูมะโรง
 
1. นายดุสิต  คำหนองไผ่
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 64 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายราชานนท์  ถาวรสันต์
 
1. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. นายอนุศิษฏ์  กันสุริยะบุตร
 
1. นางสาวพนารัตน์  ปัทมขจร
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตนา  แซ่จือ
 
1. นางสาวสุรีมาศ  ย่อยกระโทก
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายกรวิชญ์  สีหะ
 
1. นายอดิศักดิ์  พันธุโพธิ์
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เต่าเล็ก
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ฉัตรมาลีรัตน์
 
1. นายอมร  สายใจ
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  อินผัด
 
1. นางอรพิน  ลีศรี
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายเมธี  สมศรี
 
1. นางอาตรีนา  จันทร์เนย
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายโกวิท  สำราญ
 
1. จ.ส.อ.วินัย  คำภาชาติ
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายสิรดนัย  วังคีรี
 
1. นายอรรถวุฒิ   บุญที
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ส่องแสง
 
1. นางกาญจนา  ฤทธิ์แก้ว
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. นางสาวสุภาพร  สังข์เครือ
 
1. นางปราณ๊  ฆ้องหลวง
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงวิธิดา  เทียนนาวา
 
1. นางสาวจิราภร  รีฮุง
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงสุมิตา  เภาดี
 
1. นายเปี่ยมศักดิ์  เดชขันธ์
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายอรรถพร  มีสุข
 
1. นางสาวออรยา  ชินหู
 
245 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  แตงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรมงคล  นะราแก้ว
3. เด็กหญิงภัคธีรา  พึ่งเกษม
 
1. นางสาววรารัตน์  กันเย็น
2. นางบุษปวัน  ศรีสุทธา
 
246 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  สาระคำ
2. เด็กหญิงธิติมา  แสงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปภัทรสรญ์  ยมยิ่ง
 
1. นางสาวสุมาลี  คำเหมา
2. นางสาวภัทรนันท์  โสดาจันทร์
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   แหลมคม
2. เด็กหญิงอรษา  ขำสูงเนิน
 
1. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
2. นางเบญวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายจิโรจน์  สกุลดี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ฆ้องสุข
 
1. นางสุทธาทิพย์  ศรีศักดิ์
2. นางนิฤมล  ลอยเมฆ
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  ธรรมวิเศษ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  โตพิมาย
 
1. นางสาวสุรีมาศ  ย่อยกระโทก
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจิราพร  เสาะสูงเนิน
2. เด็กชายพิชยา  กล่อมมิตร
 
1. นายธนวัฒน์  อุปนันท์
2. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายจักริน  แก้วสาหร่าย
2. เด็กชายนฤดม  เชาวนะพานิช
 
1. นายเปี่ยมศักดิ์  เดชขันธ์
2. นายภิญโย  วงค์สีไส
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงปานิสา  ปานาสา
2. เด็กหญิงไพจิตร  อินสุวรรณ
 
1. นางสาววิเรืองรอง  บุญกระโทก
2. นายดุสิต  คำหนองไผ่
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์แสง
 
1. นางสาววรพร  ประสงค์เจริญ
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงทอฟ้า  ปัญญาดำรงทรัพย์
 
1. นางอรพร  ภูมิลี
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูนุกูลพงษ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ไชยพิณ
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วรรณกุล
 
1. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายวรปรัชย์  จ้อยชัย
 
1. นางพะเยาว์  อุไรพันธุ์
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 5 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงมิรันตี  สีหงสา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ซ้ายสุข
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 5 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายรชต  ธรรมโชติวร
 
1. นางอรวรรณ  อากาศชัย
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กลิ่นนิล
 
1. นายเชาวลิตย์  ชูจันทร์
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายสุทธิพัฒน์  ไชยานนท์
 
1. นางสาววรรณวิภา  หาญสุโพธิ์
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายปิยวุฒน์  สีลาโชติ
 
1. นางสโรชา  แก้วตะพาน
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญโต
 
1. นางนันทนา  พะมุลิลา
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงอัญชลี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายเพชรนรินทร์  สุวรรณะเพ็ญ
 
1. นายอนวัช  คงประเสริฐ
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงจิราภา  สยาม
 
1. นายจักรีพล  พะมุลิลา
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายปวริศ  เจริญกุล
 
1. นายอนันท์  นิลละมัง
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายสมศักดิ์  ฟั่นเฟือ
 
1. นางสาวจารุวรรณณี  เหล่าดี
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายธณกร  ศุภธรรมกิจ
 
1. นางสาววัชรีพร  ขำเลิศ
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำมา
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กชายกิตติภพ  ฉุนเฉียว
 
1. นางสาววรรณิศา  ฦาชา
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายภวกร  เจตนา
 
1. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สายรัตน์
 
1. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กหญิงสันฤทัย  บุญมา
 
1. นางสอิ้ง  คงสมชม
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จริตรัมย์
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายสุทธิรัก  แปลกจังหวีด
 
1. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายวิทวัติ  สีนุช
 
1. นางสาวนิสา  หาญกล้า
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงปภาวี  สิงหะผลิน
 
1. นายกุลอธิป  ศรีวงษ์
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายตะวัน  ปานทอง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สมานมิตร
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายมงคล  ทวนไธสง
 
1. นางสาวพรสุดา  สิงห์เธาว์
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ผึ่งผาย
 
1. นายวิรัตน์  เกาะโพธิ์
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายนพรัตน์  แย้มเพชร
 
1. นางอรรถพร  พงศ์ปัท
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  หนูโพนทัน
 
1. นางสาวดารุณี  จำไป
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายอาทิตย์  บุญเต็ม
 
1. นายอนิรุทธ์  หนูสังข์
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงพรประภา  สุดเนื้อทอง
 
1. นางสุวรรณี  เงินบำรุง
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ปานพลอย
 
1. นางสาวสุพัตรา  ครประสี
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายณัฐภูมิ   หาญชุก
 
1. นายประยูร  ฉิมพานิช
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายอดิศร  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุธาวรินทร์   บุญเกิด
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 1. เด็กชายพัชรพล  สุพันธ์นา
 
1. นางวิลัย  สมสาร์
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายวงศ์รพี  พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายศิริวัฒน์  พะธะนะ
 
1. นายสุพจน์  สุนนท์
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติวงษ์
 
1. นายมณฑล  เลิศสกุลธรรม
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายบอลล์  ถนัดทาง
 
1. นางสาวสุมาลี  คำเหมา
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายภาวิต  จันทร์แสง
 
1. นางสาววรพร  ประสงค์เจริญ
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายวชิรพงษ์  ปัตธาธรรมกุล
 
1. นายสุรพล  มั่นนัก
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
 
1. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายชุติพนธ์  กัลยาประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติ  บัวเผื่อน
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายสุพันธ์ษา  เขียนดี
 
1. นายอนันท์  นิลละมัง
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงภิติยา  ภิลัยวัลย์
 
1. นายเทพกร  แซ่อึ้ง
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงไอญดา  คำชาลี
 
1. นายกฤติน  คงเสนา
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายบัณฑิต  ทองใบ
 
1. นางสาวมินตรา  ขอเชื้อกลาง
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงรัตนากร  สว่างผุย
 
1. นางสาวจารุวรรณณี  เหล่าดี
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายยุพารัตน์  บุญพรมอ่อน
 
1. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายปรีชา  มังคละคีรี
 
1. นางพะเยาว์  อุไรพันธุ์
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กชายสหรัฐ  สีแสน
 
1. นางสุทธารัตน์  นิ่มนวล
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายธันวา  พุทธวงศ์
 
1. นางอรวรรณ  ฉาบกังวาล
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายประกาสิทธิ์  อรัญโชติ
 
1. นางสมศรี  สมยา
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ปะกิระสังข์
 
1. นางสาวกาญจนา  มูลเพีย
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายพุทธิชัย  บุรมย์
 
1. นายชัยธวัช  อุตเสน
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายภัคพล  จันทกุล
 
1. นางสมหวัง  สุขกุล
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายเกษม  ศรีเกษม
 
1. นางรัศมี  คนทัตย์
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายอดิศร  ทุหา
 
1. นางแสงเทียน  ฉ่ำเพชร
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีธาตุ
 
1. นายปราโมทย์  บุญสมนึก
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงวนิดา  วังเหมือย
 
1. นายอรรถวุฒิ   บุญที
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กชายธาราดล  สมจิตต์
 
1. นายทิวาศักดิ์  เจนเชี่ยวชาญ
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ว่องประจัน
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวณฐสินี  มาระโย
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงวัลนิดา  ยิ้มสาระ
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. นายพิชญ์ชาภรณ์  ต่างสี
 
1. นางสำรวย  วิลาสตระกูล
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายรัฐพล  พรมทัศน์
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายธนกร  สมเย็น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายศาสวัต  คำเกตุ
 
1. นายอนวัช  คงประเสริฐ
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพียมขุนทด
 
1. นายภิญโย  วงศ์สีไส
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายธีรยุทธ  อู่ทรัพย์
 
1. นางสาววีนัส  แสนจันทร์
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เสนดอน
 
1. นางสาวผุสดี  นารถสิทธิ์
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์   วงษ์ภูธร
 
1. นางจินตนา   โชติเสน
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายเพชรกล้า  มงคลพันธ์
 
1. นายนิยะพงษ์  รักยศไทย
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กชายศิลาชัย  พ้นภัย
 
1. นางศรีทอง  จันทรา
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายภูบดินทร์   ทินโฮง
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พฤฒิสาริกร
 
1. นายณรงค์  ลีศรี
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายดัษกร   นายร้อยบุญที
 
1. นางสาวชื่นนภา  เสาประโคน
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กชายสหภาพ  วงคำสิทธิ์
 
1. นางพรชนก  ออมสิน
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีวันดี
 
1. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายอดิศักดิ์  กรอบสันเทียะ
 
1. นายกิตติ  ยอดยิ่ง
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงธนัชชา  บึนขุนทด
 
1. นางอริสรา  บุทธิจักร์
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีแหล้
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประสานศรี
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายณภัทร  ชุณหพันธ์
 
1. นายกุลอธิป  ศรีวงษ์
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยยันต์
 
1. นางสุภาพร  ตุ่ยไชย
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีนรครุฑ
 
1. นายจักรีพล  พะมุลิลา
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 51 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองดี
 
1. นางวิลัย  สมสาร์
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กชายสุจินต์  เดชช่วง
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1. เด็กชายพงศกร  เหมพรหม
 
1. นายอนุพงศ์  สามารถ
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสมรักษ์  คำมี
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงสิริกร  สุนิปา
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายอภิชาติ  คำแดง
 
1. นายดิเรก  แสนใจกล้า
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายธนกฤต  ชาพู
 
1. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  มาลา
 
1. นางสาวสุรีมาศ  ย่อยกระโทก
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กชายชยากร  จุฬารี
 
1. นายเผด็จ  ทองพร้าว
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงชลดา  กระแสสิงห์
 
1. นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ผันผ่อน
 
1. นางสาวสุมาลี  คำเหมา
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายวัฒนศิลป์  มีประเสริฐ
 
1. นางปราณ๊  ฆ้องหลวง
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงฉัตรวิไล  ยอดโหง
 
1. นางสาวจิราภร  รีฮุง
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายศุภกิตต์   สืบเนตร
 
1. นางอรพิน  ลีศรี
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายวัฒนา  แสงเดือน
 
1. นางสาวพนารัตน์  ปัทมขจร
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงพรชิตา  เฉื่อยกลาง
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. นายอุดมทรัพย์  ฆ้องต้อ
 
1. นางกาญจนา  ฤทธิ์แก้ว
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายทินกร  สีวัง
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงนันทนา  พิพิพันธ์
 
1. นายอนวัช  คงประเสริฐ
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงอังควิภา  บ่วงเพชร
 
1. นางสาวนิศารัตน์  วงษ์สกุล
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  ปัญญา
 
1. นางสาวออรยา  ชินหู
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงพรณภา  สุดสวาท
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ปิ่นทองเจริญดี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มารศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  วรรณพิรุณ
2. นางสาวสุธาทิพย์  น้อยบุดดี
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายกฤษณะ  วังคีรี
2. เด็กชายสุทัศน์   มุ่งป้องกลาง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ้ปัถวี
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
2. นายอำนาจ  สรรเสริญ
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปุษยากรณ์  บางสี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คงเลิศ
3. เด็กหญิงสุนันธินารักษ์  สอนดี
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายคงขวัญพล  ไพรขาวนิตย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงเกษรา  ซอหิรัญ
 
1. นางรัศมี  สก
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง  สุขคุ้ม
2. เด็กหญิงภิรมรัช  นัยวิภาค
3. เด็กชายวุฒิชัย  ยินดี
 
1. นางปิยนันท์  สงวนศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  โพธิ์เหลือง
2. เด็กหญิงจณิสตา  มาหมั้น
3. เด็กหญิงวัชรี   พรหมมา
 
1. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
2. นางสาวรติชา  แสนอ่อนพุธ
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายอติเทพ  ท้าวปูตา
2. เด็กชายอรัญชิต  พงค์กุล
3. เด็กชายเตชินท์  ภักดีเผือ
 
1. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
2. นายอดิศร  พาลี
 
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพ็ชรประเสริฐสุข
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงดี
3. เด็กหญิงเจนลัดดา  แวววงค์
 
1. นางจินตนา   โชติเสน
2. นายอดุลยศักดิ์   จะกลาง
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรธิรา  เพ็ชรภักดี
3. เด็กหญิงอรอุมา  เรืองโภชน์
 
1. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
2. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กฤษสุวรรณ
2. เด็กชายศรัญญู  ฉิมชนะ
 
1. นางพิมพ์ภันทิลา  หมันเทศมัน
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงปณัฐดา  มายอด
2. เด็กชายพิชิตชัย  โพธิจักร
3. เด็กหญิงแพรวา  พองชัยภูมิ
 
1. นางสาววาสนา  นามแสง
2. นางสาวจิระวดี  พิมพ์สิน
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เดชสำโรง
2. เด็กหญิงปนัดดา  กาจุลศรี
3. เด็กชายแทนคุณ  ธนาคุณ
 
1. นายประชา  สงเคราะห์
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายชลธาร  ประทุมมัง
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงค์ปัญญา
3. เด็กหญิงพรชนก  สิทธิกุล
 
1. นายกิตติ  ยอดยิ่ง
2. นางสาวปราณี  สุพรรณโน
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายปฐดล  พ้นภัย
2. เด็กชายปัญญพนต์  เคนซาพู
3. เด็กชายอลงกรณ์  ต่างสี
 
1. นายประสิทธิ์  คล่องใจ
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงชนิตา  งามขุนทด
2. เด็กหญิงชาลินี  วงค์บุตรศรี
3. เด็กหญิงชาลิสา  พลอยกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์
2. นางกรพินธุ์  อันวิเศษ
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านวังปืน 1. เด็กชายธานี  โตเอี่ยม
2. เด็กชายนันทพงษ์  จงรัก
3. เด็กชายเอกชัย   พวงดี
 
1. นายปัญญา  พลเภา
2. นางทัศนีย์  วงค์ภักดี
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ตระกูลรุ่งเจริญ
2. เด็กชายจักรภัทร  ท่าเมือง
3. เด็กชายพรเทพ  เมืองพัฒนาการ
 
1. นางสาวปาริสุดา  ฤทธิ์เทพ
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทะคาม
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  สีหบุตร
3. เด็กหญิงสลิลรัตน์  รูปขำ
 
1. นางสาวพาขวัญ  แก้วแจ่มจันทร์
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายณพวุฒิ  สีสุวงษ์
2. เด็กหญิงรัตนากร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  โพธิอ่อง
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  จันทา
2. นายภาดี  ทองอร่าม
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงประภัสรา  หม้อนนทา
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญรอด
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ฮะซิม
 
1. นางสาวนีรนุช  ลาวิลาศ
2. นางสาววรินทิพย์  ใจดี
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 54 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงอำไพพร  ผิดจัตุรัส
3. เด็กหญิงเกศกนก  หาญฟ้าเลื่อน
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
2. นายวิชัย  สว่างชื่น
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 54 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงกนกอร  พ่อลี
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินอ่อน
3. เด็กหญิงเพทาย  เทพเนาว์
 
1. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
2. นายปราโมทย์  บุญสมนึก
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 54 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงหาญ
2. เด็กหญิงชนากานต์  สีมา
3. เด็กหญิงปานรพี  มุ่งจอมกลาง
 
1. นางสาวศิริวรรณ   เวชไธสง
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองสายใย
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เชิดโฉม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทชาติ
 
1. นางสาวศนิสา  พงษ์ศรี
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 58.75 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กชายบูรพา  ศิลารัตน์
2. เด็กชายพรเพชร  ฆ้องศรี
3. เด็กชายเจษฎากร  หมอดี
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
2. นายพิณิฐพงษ์  เจริญจิตร
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงทองประสม  พรหมวาส
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริชาติ
3. เด็กหญิงพจมาน  เจริญดง
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.36 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายปิยะ  จันทร์สงวน
2. เด็กชายพัสกร  ไชยนอก
 
1. นายภาดี  ทองอร่าม
2. นางสาวชุติมณฑน์  จันทา
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.01 เข้าร่วม 41 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายธนภูมิ  ปุเรทะสา
2. เด็กชายภูริพัฒน์  สุดา
 
1. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
2. นายสมไชย  อุสิงห์คำ
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 26.11 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายกิตติภพ   จดแดง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประทับ
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บำรุงกิจ
2. นางสาววรรณา  เพชร์บาง
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 26.04 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 1. เด็กชายปัณณทัต   วงษ์จำปา
2. เด็กชายอนันตชัย   วรรณสุข
 
1. นายนันทรัตน์  พงสวัสดิ์
2. นางทวีภูมิ  ฤทธิ์มหา
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 17.52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกันตพงษ์  วงษ์คำนา
2. เด็กชายกิตติกานต์  เครืออ่อน
 
1. นางสุนิสา  ภาคโพธิ์
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 14.38 เข้าร่วม 45 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประกอบผล
2. เด็กชายศุภกร  วรรณุสิทธิ์
 
1. นางสาวอุษา  ศรีชมภู
 
393 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงดวงพร  ภูวงษ์ไกร
2. เด็กหญิงอฑิติยา   แก้วกัณหา
 
1. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
2. นายภิญโญ  ไชยภา
 
394 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ดอนเมือง
2. เด็กหญิงประภาพร  บางประสิทธิ์
 
1. นายนพเดช  พันธ์งาม
2. นางสาวศิริวรรณ  สาระเจริญ
 
395 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงปาริตา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายสุเทพ  หมันเทศมัน
2. นางสาววิราภรณ์  ชาวประพันธ์
 
396 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายวีระวุฒิ  โงนขำ
2. เด็กชายศิวกร  จำปาทอง
 
1. นายเอกพล  ชุตินาทดลเจือ
2. นายสมพงษ์  จันทร์แจ่มภพ
 
397 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ดีผาย
2. เด็กหญิงสุธิตา  ใจชอบ
 
1. นางสุรางค์  เจริญนาน
2. นางประนอม  บุญชารี
 
398 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลการ  สมบุญ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  คำเรืองศรี
 
1. นาย พิธงชัย   ปุริเกษม
2. นางสาวปราณี  กรองสี
 
399 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ชฎา
2. เด็กหญิงจิราภา  เติมสุข
 
1. นางสาวปราณี  สุพรรณโน
2. นางดวงกมล  เกตุดี
 
400 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงตวงพร  แก้วเงิน
2. เด็กหญิงอลิสา  มูลกระจก
 
1. นายวิจิตร  ตุ่ยไชย
 
401 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายนรินทร์  แก้วประดิษฐ
2. เด็กชายลิขิต  ชุมเสน
 
1. นายอนุพงษ์  ปราสาทภิญโญ
2. นางสาวอาริษา  นอกพลกรัง
 
402 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงวนิสา  จันทะเมธี
2. เด็กชายหทัยชนก  จุ่นเจริญ
 
1. นายณรงค์  พันธ์สิน
2. นายประทีป  ลอยเมฆ
 
403 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ต่อมกระโทก
2. เด็กหญิงไพริน  แจ่มมล
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
2. นายสามารถ  จันทร์ตุ่ย
 
404 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จุฑาแสง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  กลางหน
 
1. นางทัศนีย์  มาโนช
2. นายสาคร  จุลฬา
 
405 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณภา
2. เด็กชายมนตรี  สีด่าน
 
1. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
2. นางเมตตา  สง่างาม
 
406 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงธัญจิรา  มาเหง้า
2. เด็กชายเสกสรรค์  สารังงาม
 
1. นางวิระดา  สาพล
 
407 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงวาสนา  มาเสือบอง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรายสันเทียะ
 
1. นายสากล  โพธิชัย
2. นางประกันเล็ก  โพธิชัย
 
408 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงพัชรี  ฆ้องชะดา
2. เด็กชายศิริพงค์  หงษ์คำศรี
 
 
409 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชื่นชม
2. เด็กชายศุภชัย  ภูครองนาค
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
2. นายสมชาย  เข้ม
 
410 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงธิติมา  ชลอธรรม
2. เด็กหญิงปริยากร  โพธิ์ทอง
 
1. นายชัยณรงค์  นาถิม
2. นายกิติพล  สระเพชร
 
411 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงวรรณิภา  หร่ายกลาง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ประสงค์เงิน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เสลากลาง
 
412 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขประสงค์
2. เด็กชายวีรวิชฌ์  เทพคุณ
 
1. นายชูศักดิ์  เคนสิบสาม
2. นายประวิทย์  คงคารัตน์
 
413 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงนิตยา  ท่าวิลัย
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  มาตย์นอก
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
2. นางนนทวรรณ  อาคมคง
 
414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายปิยชัย  ศรีเคน
2. เด็กชายภานุพงศ์  ชูวงษ์
 
1. นายสุรพล  มั่นนัก
2. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  รักษาพล
2. เด็กหญิงสุวนันท์  คงภักดี
 
1. นายธนกฤต  คำใสขาว
2. นายถวัลย์  เฉิดเพ็ญ
 
416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงปภัสสร   ชำรัมย์
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุภาสุ
 
1. นายบุญชู  พรมมาสุข
2. นายธีรศานติ์  ภาสดา
 
417 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  หินโทน
2. เด็กหญิงสุธิชา  ฆ้องคำอยู่
 
1. นายบุญพบ  ทานกระโทก
 
418 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วพฤกษ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สุดแดน
 
1. นายชาญวิทย์  ทิพย์ประเสริฐ
2. นายชัยรัตน์  ล่ามคำ
 
419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายณัฐอนันดา  วายลม
2. เด็กชายเจตนารมณ์  กัณหา
 
1. นางบุญญารัสมิ์   ช่างกลึง
2. นางสำรวย  วิลาสตระกูล
 
420 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงจริญา  แสนพันดร
2. เด็กหญิงปณิตา  โนนสุภาพ
 
1. นายอนันต์  เดชสุภา
2. นางศฺิริรัศมิ์ดา  สายสุวรรณ
 
421 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูทองแน่น
2. เด็กชายวงกต  สิงดี
 
1. นางวิไลรัตน์  นุชเล็ก
2. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
 
422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์สุโต
2. เด็กหญิงอภิสรา  รุจาคม
 
1. นางจิราภรณ์  พุทธิ
 
423 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  กันเย็น
2. เด็กชายวรพงษ์  หินเหล็ก
 
1. นายสมชาติ  หมู่ทอง
2. นางสาวนิสา  หาญกล้า
 
424 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองสีก่ำ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์
2. นางสาวน้ำพุ  สุขประเสริฐ
 
425 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิริยะ
2. เด็กหญิงปิยอร  ขุนทอง
 
1. นายอุทัย  บูรทิศ
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
426 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กชายปวรปรัชญ์  ทิพย์โอสถ
2. เด็กหญิงสุขฤทัย  สอนประไพ
 
1. นายคมสันติ์  ภูแก้ว
 
427 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายนนทวัฒน์   บุญใหญ่
2. เด็กชายอาทิตย์   ผะวะศรี
 
1. นายอภิชัย  เคนสิบสาม
2. นางสาววรรณา  เพชร์บาง
 
428 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงดาราณี  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีจันทร์
 
1. นายจตุพร  ส่งเสริม
2. นายวิชิต  เขียวละออ
 
429 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 47 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายกรกฎ  ดวงเดือน
2. เด็กชายชานนท์  กระโนนแสง
 
1. นางวรภา  กานุสนธิ์
2. นายอรรคพล  สุปัตติ
 
430 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กชายกุมภา  แม่นปืน
2. เด็กชายนัทธพงศ์   ไกรสิงห์
 
1. นายโอกาส  ลือคำงาม
 
431 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายธนกร  จันลา
2. เด็กชายวีรากร  เวียงจันทร์
 
1. นายศราวุธ  รื่นจิตต์
 
432 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรสิงห์
2. เด็กชายพุทธิชัย  บุรมย์
 
1. นายชัยธวัช  อุตเสน
2. นางสอิ้ง  คงสมชม
 
433 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงภานิตา  แผนสันเฑียะ
2. เด็กหญิงอรอนงค์   คนดี
 
1. นายอาทิตย์  บุตรดี
2. นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ
 
434 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 51 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงนัทธมน  ศิริวัฒนาทร
2. เด็กหญิงมนันชนก  อุดด้วง
 
1. นางสาวศิรินันท์  ไผ่แสวง
 
435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 53 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายสุพันธ์ษา  เขียนดี
2. เด็กหญิงอินทิรา  สายทอง
 
1. นายสายัณห์  พุ่มพวง
 
436 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 54 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุนารักษ์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีเลิศ
 
1. นายนพรัตน์  ตังนู
2. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
 
437 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 54 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  คงศิริ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แช่มช้อย
 
1. นางณัชรียา  บำรุงเทียน
 
438 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 29 เข้าร่วม 56 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายภูริณัฐ  แก้วน้ำคำ
2. เด็กชายสุธี  พันธ์พรม
 
1. นางสาวดวงใจ  ไพพร
2. นางสาวรัชณู  มนตรี
 
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ผาสุข
2. เด็กชายอนุสรณ์  ใจพุก
 
1. นายชัยรัตน์  ล่ามคำ
2. นายชาญวิทย์  ทิพย์ประเสริฐ
 
440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มาดี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  จอมประโคน
 
1. นายทวนทอง  เกียรติชุน
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  กอลทูล
 
1. นางปิยนันท์  สงวนศรี
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงนัฎฐณิชา  พิมพา
 
1. นายสุวัฒน์  พลรักษา
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  สิงห์คำ
 
1. นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  สุทธิพัตร
 
1. นางมณฑา  ชาญประโคน
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ   ภูดีทิพย์
 
1. นางดวงใจ  กงแก้ว
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายชัยพร  เกิดไธสง
 
1. นางสมหวัง  สุขกุล
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สาเจริญ
 
1. นางจิราภรณ์  นนทะวงษ์
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายแคร์  บุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กหญิงจิราพร  บุตตาศรี
 
1. ดาบตำรวจรุ่งอรุณ  ค่ำชู
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ใจบุญ
 
1. นายประมาณ  แสงระยับ
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1. เด็กชายสุรเดช  จันทะพรม
 
1. นายอนุพงศ์  สามารถ
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายธนดล  พันธุระ
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นไกล
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แข็งกล้า
 
1. นางพรพรรณ  จึงตระกูล
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กหญิงธนพร  สายพรหม
 
1. นางณัฐกุล  เก็งพานิชย์
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงพัณณิตา  คนขำ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  กิ่งเงิน
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงประยูร  นาครินทร์
 
1. นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กชายรชต  สมลักษณ์
 
1. นายปรเมศร  เนื่องมัจฉา
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่วยณรงค์
 
1. นายทิวาศักดิ์  เจนเชี่ยวชาญ
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทุมาร
 
1. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงอริสา  หนูช้างเผือก
 
1. นางละเมียด  บำรุงวัฒนะ
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คำสุวรรณ์
 
1. นางจุรีลักษณ์  ตะถา
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายนนทกรณ์  นามธรรม
 
1. นายมังกร  สุขประสงค์
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงแพรพลอย  แพนลา
 
1. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายชนาคร  เถายาบุตร
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดวงโสภา
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายวิธวินท์  ปีย์เจริญธนกุล
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายธนชัย  ไทยเทียมสิงห์
 
1. นางส่องศรี  จันทร์ตะลิ
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญอินทร์
 
1. นางฉลวย  พานิชกุล
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายธนภูมิ  สาแก้ว
 
1. นางภานิชา  ศิลาชัย
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายปรีดา  ลิตะพันธ์
 
1. นายพยอม  ประทุมทอง
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงอรญา  สุขสุทธิ์
 
1. นางธนัญญา  บูคะธรรม
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงณิฐชกานต์  ศิริธีรพัฒน์
 
1. นางสาวกรรณิกา  กระแสร์สุนทร
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงไพรินทร์  บะสุรินทร์
 
1. นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กชายอนุชา  ชูชาติ
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เริ่มปลูก
 
1. นายประสิทธิ์  คล่องใจ
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พืชเพียงซ่อม
 
1. นายพงศกร  บุญเข็ม
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายยุทธิชัย  ตรงกลาง
 
1. ดาบตำรวจมานพ  ดวงดาร์
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงอารีญา  อินาลา
 
1. นายประมูล  กล้าแข็ง
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายอนุพงษ์  เอกลาภ
 
1. นายวิชัย  สว่างชื่น
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  บัวดอก
 
1. นางศศิประภา  ชาญชัย
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ขุนศรี
 
1. นายภราดร  เทศสวัสดิ์วงศ์
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงอรพิมล  วงษ์ลาย
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไทยส่วย
 
1. นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กชายสัญญา  โสภา
 
1. นายเกษม  ร่วมใจ
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายสุริยะ  หงษ์บุญมี
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงพิม  อึง
 
1. นายธีระยุทธ  เด่นดวง
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงกนกพร  อุเทน
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายจุลจักร  โหมดนอก
 
1. นายณัฐพล  พุ่มพวง
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายเอกพล  โตฉาย
 
1. นางสาวพรทิวา  เบญจศีล
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายพีรภัทร์  ดีเลิศ
 
1. นางสาวศิริณีย์  ทองสิวรรณ์
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายศักดา  ยอดฉิมมา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แหวนแก้ว
 
1. นางสาวสมรักษ์  คำมี
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายบูรพา  ภูทองแน่น
 
1. นางฉัฐณัณ  ณัฏฐ์คุณาสิน
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิธิ
 
1. นางวรรณา  ชมภู
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายภราดร  อบรม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ชลพัฒนา
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงรินลดา  ภักดี
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงเมธาลัย  ไชยเสน
 
1. นางสาววิชุดา  นาคะอินทร์
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำมี
2. เด็กหญิงณัฐทินี  รักษาพล
 
1. นางสาวสุพิชชา  คำเพียร
 
499 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกชมนวรรณ  สมบูรณ์กุล
2. เด็กหญิงจารุภา  ผ่องจิตร์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  อัตวานิช
4. เด็กหญิงณรินทร์รัตน์  พ่วงความสุข
5. เด็กหญิงณัฐชญานันท์  บุญศรี
6. เด็กหญิงตาลฟ้า  เจริญยิ่ง
7. เด็กหญิงสิริชนก  ตะถา
8. เด็กหญิงสุธาศิณี  หันทิพย์
9. เด็กหญิงอนัญญา  อุทิศธรรมคุณ
10. เด็กหญิงอารยา  ทูคำมี
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
2. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
3. นางสาวใจจิตร  แก้วพินิจ
 
500 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  กำปะ
2. เด็กหญิงเกศินี  แก้วคำ
 
1. นางจิราภรณ์  สิงห์ชาดา
 
501 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  เจียมจักร
3. เด็กชายปริตต์  แสงมหาชัย
4. เด็กชายศุภวิชญ์  คำสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุภาวา  ภาสำราญ
6. เด็กชายหาญณรงค์  อภิรักษ์โยธินกุล
7. เด็กชายอิษฎา  พันธ์รัตน์
8. เด็กหญิงเกษราภรณ์  จอมแก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  สิงห์ชาดา
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 56.33 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  ชาญชำนิ
 
1. นางสาววรรณิศา  ฦาชา
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  รักเพื่อน
 
1. นายกิติพล  สระเพชร
 
504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงธัญสุดา  วงษ์ลาย
 
1. นางสาวราตรี  นาชัยดูล
 
505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายธีรภัทร  สุขษาสาย
 
1. นายชัยธวัช  อุตเสน
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงชัญญา  สุทธิอาจ
 
1. นางสำรวย  บุญเพ็ง
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายปุระชัย  ปุ้มสระเกษ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ปรือปรัง
 
508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐฐารักษ์  สิงหเศรษฐกิจ
 
1. นางสุรดา  โตขำ
 
509 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐชัย  ลีศรี
 
1. นางอาภา  ตันธิกุล
 
510 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงมินตรา  สันทาลุนัย
 
1. นางปณิชา   ภัสสิรากุล
 
511 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายวรเมธ  ฝอดสูงเนิน
 
1. นางสาวอนงนาฎ  บรรหาร
 
512 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายบารมี  ชินนอก
 
1. นางสาวมลฤดี  พิมมาศ
 
513 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กชายวิศญาพล  อินกะโทก
 
1. นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ
 
514 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีฐาน
 
1. นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต
 
515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงพีรดา  ภาสุวรรณ์
 
1. นายอุเทน  กันธิยาถา
 
516 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พาพันธ์
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
517 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงกฤตพร  เร่งรัด
 
1. นางสาวพรรษา  เพ็งแจ่ม
 
518 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายวสันต์  พิมเสน
 
1. นางวิไลรัตน์  นุชเล็ก
 
519 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ด่านเกษม
 
1. นางสาวอรรถพร  เภตรา
 
520 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงมาริสา  บัวนาค
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดวงศรี
 
521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายอนุรัตน์  แดงวัฒน์
 
1. นายวันชัย  ชุณหพันธ์
 
522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวนิศธิภรณ์  พนมเขต
 
523 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กหญิงนิภาพร  โสนนอก
 
1. นางสาวเอมมิกา  วัชรสุทธิพงศ์
 
524 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เขตนิมิตร
 
1. นางรษิกา  บริรักษ์เลิศ
 
525 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีพรหม
 
1. นางสาววรรณิสา  เกียนประโคน
 
526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังปืน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ธรรมไขย์
 
1. นางสาวอังศุธร  ไทยมิตร
 
527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัชณิตา  ทองขาว
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเจือ
 
1. นายปราโมทย์  แสนจันทร์
 
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายธนกฤต  ธนะสิทธ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  คุ้มพะเนียด
 
530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาบรรฑิตย์
 
1. นางสาวเกศวรินทร์  ปัณทุพา
 
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงพัชฎาพา  กล่ำทวี
 
1. นางสุรดา  โตขำ
 
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายมินธาดา  สีมายา
 
1. นายสมพงษ์  จันทร์แจ่มภพ
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงกุลยา  ธงชัยธีรโชติ
 
1. นางสาวรัศมี  ปุยะติ
 
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงยลดา  พลนน
 
1. นางสาวปรียธิดา  น้อยบุญ
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ทัพพงษ์
 
1. นางสาวเอมมิกา  วัชรสุทธิพงศ์
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงพรณภา  สุดสวาท
 
1. นางสาวพรทิพย์  วรรณพิรุณ
 
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรแพรวพราว  อ่อนสุระทุม
 
1. นายพร้อมพล  บรรทุมพร
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กหญิงรสิตา  วิทยานันท์
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา   กิตติจิรอนันชัย
 
539 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายวิศรุต  มานะประสพสุข
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดวงศรี
 
540 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  สระแก้ว
 
1. MissAnnie Beth  Pascian
 
541 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ศรีอุุทา
 
1. นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กงแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
 
543 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายนพพล  พรมประเสริฐ
 
1. นางอุไรวรรณ   วงษ์แก้ว
 
544 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา  กงถัน
 
1. นางสาวแก้ว  ปลั่งกลาง
 
545 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กชายโยธิน  คำสมัย
 
1. นางเพ็ญพรรณ  เดชสุภา
 
546 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายเมฆา  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาววรรธนีย์  พงษ์นาค
 
547 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงเกวลิน  คดวงษ์ฆ้อง
 
1. นายวันชัย  ชุณหพันธ์
 
548 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายชนากร  ช้างพา
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
549 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงโสรยา  แสงสุข
 
1. นางสาวฐิติมา  จันทร์ทรง
 
550 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 1. เด็กชายภราดร  สอนจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  พันธบุปผา
 
551 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายนนธกานต์  เคนสิบสาม
 
1. นายอุเทน  กันธิยาถา
 
552 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุธินา  แสงจันทร์
 
1. นางประไพพรรณ  นันจินดา
 
553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อินทร์วิเศษ
 
1. นายกิติพล  สระเพชร
 
554 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยนอก
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายไพวงศ์  พรหมศร
 
1. นางสาวเข็มเพชร  สร้อยทอง
 
556 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงสุจีรา   สุรมิตร
 
1. นายสุทธิรักษ์   ธัมมะปัดโต
 
557 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงคณิตา  กองปัญโย
 
1. นางศุณัฐฏา  ดำดี
 
558 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เคนสาคู
 
1. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
559 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กชายชัยมงคล  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวอรรถพร  เภตรา
 
560 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงสาวิกา  แพไม้
 
1. นางปณิชา   ภัสสิรากุล
 
561 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ฝางคำ
 
1. นางยุภิณย์  หงษ์สีลา
 
562 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงวรรณวลี  พรมอินทร์
 
1. นางสาวมานิสรา  มณีพันธุ์
 
563 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายภาคภูมิ  คุ้มพะพาย
 
1. นายกิติศักดิ์  ไชยหัด
 
564 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  การเพียร
 
1. นางสาวพรรษา  เพ็งแจ่ม
 
565 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กหญิงนัชนันท์  อินชิต
 
1. นางญาณิศา  วิเชียร
 
566 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฟอนโคกสูง
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
567 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงวาสนา  ยังงาม
 
1. นางสาวศิริวรรณ   ศรีทอง
 
568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงญาณิน  เผ่าพงษ์
 
1. นางสาวมานิสรา  มณีพันธุ์
 
569 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงกษมาพร  ตราสูงเนิน
 
1. นายกิติศักดิ์  ไชยหัด
 
570 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 27 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงวนัสยา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงจังหรีด
 
571 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สิงห์กัน
 
1. นางสาววรรธนีย์  พงษ์นาค
 
572 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 27 โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ป้องกัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง
 
573 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายนันทพจน์  อินทร์แก้ว
 
1. นายมนตรี  ทิพย์สุข
 
574 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายปรินทร  ผาใต้
 
1. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
 
575 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงทองประสม  พรมวาส
 
1. นางสาวปุญญาพร  ใจสันเทียะ
 
576 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  ไชยจำ
 
1. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
 
577 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวนิชพร  พุ่มเรือง
 
1. นางสาวกฤษณา  สิริเธียรธัญ
 
578 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงรุจจิรา  แก้วแดงดี
 
1. นางสาวพนิดา  พะธะนะ
 
579 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงรินรดา  จีนอ่ำ
 
1. นายทิวากร  ปิยมาตย์
 
580 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โชตินอก
 
1. นางสาววนิดา  เบ้าคันที
 
581 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกมลรส  มะลิกัน
 
1. นางสาวอรฤทัย  พงษ์สนิท
 
582 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 1. เด็กชายสุทัศน์  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  พันธบุปผา
 
583 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงอรอุมา  ชะดารัมย์
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
584 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายศิขรินทร์  ปลูกทรัพย์
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
 
585 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปภาดา  ทองศรี
2. เด็กหญิงอังสนา  มานะทน
 
1. นายมรกต  วัดบัว
 
586 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงชุติมา  สามารถ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พรรัมย์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  พรมเหล่าล้อ
 
587 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ชูศรีทอง
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ส้มเมือง
 
1. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
2. นางสาวเบญจรัตน์   เมตตา
 
588 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงเอมมิกา  ศรพอินทร์
 
1. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
 
589 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงพันธ์ธิรา  รุประมาณ
2. เด็กหญิงรตินันท์  เครือศรี
 
1. นายมารุต  สาริกาพงษ์
2. นางอนุชิดา  โพธิษา
 
590 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงมยุรา  จันแทน
2. เด็กชายสุธี  บุญเลิศ
 
1. นางสาวปุญญาพร  ใจสันเทียะ
 
591 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสาลี่  จานสูงเนิน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  กุละพอง
 
1. นางสาวนัชนันท์ภรณ์  บุญศรี
2. นางสาวอังคนา  พัชรอานนท์
 
592 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงดาราพร  เพ็ชรสังหาร
2. เด็กชายอมรเทพ  แม่นสุข
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
2. นายชัยรัตน์  พรหมอยู่
 
593 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงมลฤดี  ทองอบอุ่น
2. เด็กชายเมธาพงษ์  จันทนากร
 
1. นางวันวิสา  ฟองเกิด
2. นางสุมนฉัตร์   สีมาคูณ
 
594 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงปณิดา   เพชรสูงเนิน
2. เด็กหญิงรัตนาวลี   ศรีบุรินทร์
 
1. นางปณิชา   ภัสสิรากุล
2. นางชลชนก  พรมแพง
 
595 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกีรติกร  ฆ้องเถื่อน
2. เด็กหญิงสุภาพร  จำเมือง
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  เมตตา
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
596 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงนันทนา   จันโท
2. เด็กหญิงอรปรียา  ชัยนาท
 
1. นางอริสรา  บุทธิจักร์
 
597 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงอำไพพร  ผิดจุตุรัส
2. เด็กหญิงเกศกนก  หาญฟ้าเลื่อน
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
2. นายวิชัย  สว่างชื่น
 
598 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงภูธิตา  งามประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุขสบาย  หัดโท
 
1. นางสาวพรรษา  เพ็งแจ่ม
2. นางจินตนา  ห่วงบุญรอด
 
599 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กชายกฤษณธร  จำรัสแนว
2. เด็กชายภัทรบดินทร์  บรรเทา
 
1. นางนิภาพร  คำมี
 
600 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงปราณิศา  ประจันบาล
2. เด็กหญิงวริตา  เคนสิบสาม
 
1. นายอุเทน  กันธิยาถา
 
601 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเกิดวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เสนดอน
 
1. นางสายสมร  นำลาภ
 
602 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กชายกานต์ดนัย  ทามแก้ว
2. เด็กชายเจษฎากร  หมอดี
 
1. นางสาวอรรถพร  เภตรา
2. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
 
603 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงพัชราภา  พงษ์สกุล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองรอง
 
1. นางสาวอรฤทัย  พงษ์สนิท
2. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
604 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงปวิตราพร  สอนศรี
2. เด็กหญิงวาณิชยา  อนุรักษ์
 
1. นางยุภิณย์  หงษ์สีลา
 
605 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายณัฐพล  คุ้มเขตต์
2. เด็กหญิงแสงดาว  จูมะโรง
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  พรมเหล่าล้อ
 
606 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กงพลี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีทอง
 
1. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
2. นางสาววรัญญา  บุญวงศ์
 
607 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงกัลยา  สีพี
2. เด็กหญิงปริญญา  คายเลิศ
 
1. นางปราณี  อาทิตย์วงษ์
2. นางสมหมาย  บรรดิษเสน
 
608 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงตุสิตา  แปลงสะกี
2. เด็กหญิงศิวิภา  แปลงสะกี
 
1. นางสาวปรียธิดา  น้อยบุญ
2. นายมรกต  วัดบัว
 
609 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายพีรพล  ล่วงเขต
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ทองคลี
 
1. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นางวิไลรัตน์  นุชเล็ก
 
610 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายนราชัย  ไกรสวรรค์
2. เด็กชายเสกสิทธิ์  มุ่งพันกลาง
 
1. นางปิยนันท์  สงวนศรี
2. นายสมพงษ์  จันทร์แจ่มภพ
 
611 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงณัฐษนันท์  กรรณเกลา
2. เด็กหญิงณิชวรรณ  อินทร์จันดา
 
1. นายมารุต  สาริกาพงษ์
2. นางอนุชิดา  โพธิษา
 
612 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายภัทรพล  หาทรัพย์
2. เด็กหญิงวารี  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวเอมมิกา  วัชรสุทธิพงศ์
2. นางฐิราภรณ์  มีผล
 
613 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงมัลลิกา  พลนิเทศ
2. เด็กหญิงรสิตา  ฆ้องจันทร์
 
1. นางสาวมานิสรา  มณีพันธุ์
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายจักรพันธุ์  สุตะภักดิ์
2. เด็กชายจีรภัทร  สายยศ
3. เด็กชายปวีณ์กร  สมอาษา
4. เด็กชายพีรวิชต์  แซ่เจ็ง
5. เด็กชายพีระพัฒน์  วังคีรี
6. เด็กชายวีรภัทร  สุนัน
 
1. นายบรรจบ  สมอาษา
2. นายนฤดล  บังเมฆ
3. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีตา
2. เด็กหญิงปัทมา  ดอกเข็ม
3. เด็กหญิงรัตนา  ฤกษ์งาม
4. เด็กชายศุภกฤต  ศรีทอง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีทอง
6. เด็กชายเดชสิทธิ์  คงชมบุตร
 
1. นางรัตนา  ลือคำงาม
2. นางทิพวรรณ์   วรรณธนากูล
3. นางธนภร  ตีบจันทร์
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายกันทรากร  ชารัมย์
2. เด็กชายตรีเพชร  พันธเสน
3. เด็กชายบรรณสรณ์  คำตุ้ม
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  แถบทอง
5. เด็กชายวงศกร  เกาะจันทึก
6. เด็กชายสราวุฒิ  เทพประสาน
 
1. นายบรรจบ  สมอาษา
2. นางสุภาพร  ศรีมงคล
3. ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาริโน
2. เด็กชายธนกฤต  บัวเสริฐ
3. เด็กชายนัฐพล  หวังเติมกลาง
4. เด็กชายรณกฤต  จันทร์ตรี
5. เด็กชายระพีพัฒน์  สุขแจ่ม
6. เด็กชายรัชานนท์  โอดน้อย
 
1. นายดุสิต  คำหนองไผ่
2. นายอนุวัฒน์  สง่าในเมือง
3. นายนายธีระยุทธ  เด่นดวง
 
618 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทะรี
2. เด็กชายวีรภาพ  ภานุพัฒน์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วใส
2. นายวีระวัฒน์  เทียมสกุล
 
619 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กชายพิชญางกูร  ด่านปรีดา
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  โพธิ์งาม
 
1. นางเพ็ญพิชญ์ชา  บุญสิลา
2. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
 
620 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายนภัสกรณ์  ใจคำ
2. เด็กชายวุฒินันท์  สมมิตร
3. เด็กชายเทวะกฤต  ช่างแก้ว
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นายน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
621 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายนิภัทร์  นันทนนท์
2. เด็กชายสรศักดิ์  เหมือนเพชร
3. เด็กชายเดชภูมินทร์  สอาดศรี
 
1. นายธนกฤต  คำใสขาว
2. นางสาวกาญจนา  พิลาพันธ์
 
622 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายวิสุทธิ์  ทุมพล
2. เด็กชายอภิชัย  พ้นธาตุ
3. เด็กชายโสภณ  อุดง
 
1. นายธนกฤต  คำใสขาว
2. นายชวัลวิชย์  สำราญ
 
623 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสราวุฒิ  แสงชัยภูมิ
2. เด็กชายสุรัตน์  บุญมานาง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สารรัตน์
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
 
624 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 41 เข้าร่วม 6 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงกันติมา  ทาจันทึก
2. เด็กหญิงรัชนก  สร้อยนาค
3. เด็กหญิงวาสินี  แก้วจันทร์
 
1. นางศิวาพร  เจือทิน
 
625 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายชวกร  เจริญศิริ
2. เด็กชายศุภชัย  สมพงษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  มุ่งจงรักษ์
2. นางสาวสายสุนี  เอี่ยมสะอาด
 
626 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สมบัติหอม
2. เด็กชายอัศราวุฒิ  ตันทะพัฒน์
3. เด็กหญิงอารียา  กลมเกลียว
 
1. นางสาวทยิดา  วงษ์ตรี
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี