สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  เพ็ชรประเสริฐสุข
 
1. นางสาวสุธาวรินทร์   บุญเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายอภินันท์   ไพรจิตร์
 
1. นายประยูร  ฉิมพานิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปี่ทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เสลากลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ธรรมกันหา
 
1. นางสาวสุพิศ  ทองโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มะลิซ้อน
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  ตามแต่รัมย์
 
1. นายสมชาย  จันทร์คติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายทินภัทร  ด่านกักขัง
 
1. นางภัทรินธร  ชัยยะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงจิตรานุช  แก้วดอนรี
 
1. นางนฤมล  งอพา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงสุวิณญา  ประกอบดี
 
1. นางสาวกฤตพร  ตะเพียนทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงธนยา  ทิพย์สุข
 
1. นางปิยะนุช  เกาะโพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงสภาวินี  โพธิ์กระสังข์
 
1. นายรัตนศักดิ์  ชลาลัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กหญิงมรกต  จึบมาลัย
 
1. ส.ต.อ.พรอนงค์  ค้าเจริญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงวาสิตา  วังสันเทียะ
 
1. นางสาวอังคณา  เอี่ยมบุญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  กอบัวกลาง
 
1. นางสาวอำพร  มหิสุ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายดวงทวี   พุ่มมิตร
 
1. นายกุลณนันท์  รอดคง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงวรัญญา   บุตรถาวร
 
1. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กหญิงศศิชา  ผลาหาญ
 
1. นางพรทิพย์  มูลรัตน์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงสุนันทา  เชาวะพานิช
 
1. นางสาวธีรนันท์  ทวีพงศ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกนกพร  เหลาคำ
 
1. นายนพดล  ตันติศิริสมบูรณ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงปณิตา  สิทธิ
 
1. นางนิยาภรณ์   ฐานไชยยิ่ง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 31 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงพัชราภา  ใจน้อม
 
1. นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  กัณหาสูงเนิน
 
1. นางสาวปนิตา  รอดไทย
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงพีรดา  สาเจริญ
 
1. นางสาวติณณา  สีสมญา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เหิกขุนทด
 
1. นางพรรณธิพา  แจ่มเจริญ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงไพลิน  ด่านปราจีน
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนหาญ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 36 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กชายรัตนพล  พิมพ์ศิริ
 
1. นางปราณี  ศรีทน
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 36 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงฤดีรัตน์  แก้วเมือง
 
1. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงอมินตา  บุญเกิด
 
1. นางสาวรัศมี  ปุยะติ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลาสา
 
1. นายนฤดล  บังเมฆ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงพรมทอง
 
1. นางรัตนา  แจ่มแจ้ง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สาระมา
 
1. นางจิราพัชร  มีมงคล
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ทัพพงษ์
 
1. นางสมจิตร  ศรีเพ็ชร
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกานดา  เลิศนา
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  เพชรชนะภิญโญ
 
1. นางสำรวย  วิลาสตระกูล
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงนภาดา  ฉ่ำพรมราช
 
1. นางพรชนก  ออมสิน
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  พวงมาลี
 
1. นายวิรัตน์  พันธุ์พานิช
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงจิตสราพร  ภัยบึง
 
1. นางสาวรัตนวรรณ  สุฤทธิ์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายภาราดร  จันทราธูป
 
1. นางเกษร  ทุมประดา
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ทองผักแว่น
 
1. นางวราวรรณ   บัติสม
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงญาณสิริ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กชายชัชวาล  พิมพา
 
1. นายปรเมศร  เนื่องมัจฉา
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงอรจิรา  สนิทประโคน
 
1. นางสาวนันทิยา  สืบสุนทร
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  วงศ์จันลา
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แน่นอน
 
1. นายไกลาส   เกตุเพ็ง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงรัตนชนก  ยิ้มใผ่
 
1. นางสาวพรรทิพย์  อยู่ไพร
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงปพิธญา  จบปาน
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงชุติมา  สามารถ
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยา  คำงูเหลือม
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญผล
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายกฤษณะ  พวงบานชื่น
 
1. นางสุพัตรา  จันทร์พิทักษ์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  รักถาวร
 
1. นางยุภาวดี  เขม่นการไถ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุพลับ
 
1. นายสมศักดิ์  ชัยศร
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงมนัสวี  แพรศรี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  หาญป้อ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงศิริพร  รังศิลป์
 
1. นางสาวกัลยา  ทะสะระ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงดาราวดี  อ่อนพรมราช
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงอภิญญา   บ้านแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงนิพาดา  สมัยกลาง
 
1. นางปณิชา   ดิษฐสุวรรณ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  ทัพศิริ
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงนุชจิรา  อาษากิจ
 
1. นางสุพิศ  ปังอักษร
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงพรฑิตา   พรมมาวัน
 
1. นางสิริพร  สาวิสิทธิ์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงพริ้งพราว  ผลบุญ
 
1. นางลังลอง  สมสวย
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงชิดชนก  สอนสุข
 
1. นางเฉลียว  จังพานิช
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงพรธิรา  สุขแสวง
 
1. นางสาววรรณิศา  ฦาชา
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอาริสา  กะการดี
 
1. นางจรรยา  นะยะเนตร
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะพันธุ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสาะด้น
 
1. นางฉัฐณัณ  ณัฏฐ์คุณาสิน
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยชมภู
 
1. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงปนัฐธิดา  โพธิ์ทอง
 
1. นายบัญฑิตย์  ไขกล
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงดลนภา  ยางศรี
 
1. นางปิยะนุช  พานแก้ว
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 18 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พงเจริญ
 
1. นางธนัญญา   บูคะธรรม
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงแก้วสุวรรณ  แสงสุวรรณ
 
1. นายประวิทย์  คงคารัตน์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทธิโยชน์
 
1. นางฉัฐณัณ  ณัฏฐ์คุณาสิน
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงสุธาริณี  กันธิยาถา
 
1. นางสาวระวีวรรณ  แก้วเก่า
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงสุนันท์ทา  พันธ์ุบุบผา
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ตระกูลษา
 
1. นางจิราพัชร  มีมงคล
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงอริสา  ผาเจริญ
 
1. นางพชรพร  บุญสมนึก
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงจาฏุุพัจน์  จันทร์อำพันธ์
 
1. นางน้ำค้าง  พรหมณา
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายทัตต์ดนัย  ช้างเนียม
 
1. นางไพบูลย์  เคนสิบสาม
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะคะโต
 
1. นางสาวจารุลักษณ์  สมาคม
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กชายจิรเมธ  บุญมี
 
1. นางคันธมาทน์  ชื่นมีศรี
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สีโพธิ์กลาง
 
1. นางสุพัตรา  จันทร์พิทักษ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจันทกาญจน์  บุญวัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนุชจรี  จิตสันติ
 
1. นางสาวภัทรภร  ย่องตีบ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  ยอดศรีทอง
 
1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงสุนิศา   อยู่อินทร์
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ท่าวิลัย
 
1. นายสมศักดิ์  ชัยศร
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทวีผล
 
1. นางสาวประถาพร  ชมระกา
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงดารณี  สีมาโสม
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงษ์สมบูรณ์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกานดา  พรมพานิช
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  โชติพรหม
 
1. นางยุภาวดี  เขม่นการไถ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงยุวาลี  หอมมาก
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงวราภรณ์  รัศมีเดือน
 
1. นางสาวชนัดดา  บ้านแสน
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุพเขตร์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กหญิงอศิรวรรณ  ศิลประเสริฐ
 
1. นางนงสันต์  บาลลา
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงสุทิพภา  ศรีเขียว
 
1. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงแอนนา  มาเรีย เบเนดิก
 
1. นางวรินธร  พิมพ์มุ่งหวาย
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงรัชญากร  แช้มช้อย
 
1. นางสาวปาณิสรา  ดุจเฉลิม
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธีรดา  ชินนะหงษ์
 
1. นางสาวภาณิตา  ศรีชาหลวง
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงอารียา  คำสนิท
 
1. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  พาพักดี
 
1. นางพิมพ์พิชชา  เชื้อประทุม
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.6 เงิน 21 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  รัตนใบ
 
1. นายนพดล  ตันติศิริสมบูรณ์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงปนัดดา  นามเดช
 
1. นางสมหญิง  พันธุ์ทูล
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายอัฐภิญญา  นามสา
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงพรนภา  เหวนอก
 
1. นางสุมาลี  ศรณรินทร์
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงนคนันฐินี  ทาเสนาะ
 
1. นางสาวสุวัชจนีย์  รอดจันทร์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงมาลินี  จีเวิน
 
1. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงชนรดี  ทองพิมพ์
 
1. นางสาววนิดา  บุระคำ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชนมน  โพธิ์วัตร
 
1. นางสาวสุปราณี  มุสิกา
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงนันทินี  ทาจุ
 
1. นางอารมย์  ร่วมสกุล
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 43 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงดวงพร  ภูวงษ์ไกร
 
1. นายนฤดล  บังเมฆ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 44 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กหญิงจันทนา  จันแล
 
1. นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.35 เงิน 45 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงอริญญา    ธงช้าง
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 46 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศิริ
 
1. นางสาวสุรีย์  วงษ์เที่ยง
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.75 เงิน 47 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงพิพลรัตน์  พลจันทร์ทึก
 
1. นางภัชรา  กุลวงค์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 48 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ปิ่นทองเจริญดี
 
1. นายชยุต  ประนิคม
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 49 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญชพร  ผุยผง
 
1. นางปริญญา  เศษศรี
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 50 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กชายสหรัฐ  ประทุมเทศ
 
1. นางสุนันทา  ขาวผ่อง
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 51 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงศรุตา  สาทอง
 
1. นางสิริโสภา  ปิงแก้ว
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงการตนาทิพย์   ร่วมทอง
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 11 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงวาสนา  โพธิน
 
1. นางสุพัตรา  จันทร์พิทักษ์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิลปสูงเนิน
2. เด็กชายนัฐพันธ์  ลีศรี
3. เด็กหญิงสุธัญญา  อาจยาพวง
 
1. นางสาวสายนภา  รักษาพล
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงวาสิตา  พัดลม
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  แก้วหิน
 
1. นายอนุวัฒน์  จงใจหาญ
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายนพพร  ชมภูโคตร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มาลาสาย
 
1. นางสาววิภาวรรณ  สมคูณ
2. นางสาวนวลละออ  พิณเสนาะ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงพันทิมา  พร้อมทรัพย์
2. เด็กหญิงสิดาพร  แสงจันทร์
 
1. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทาทองคำ
2. เด็กหญิงพิยดา  พุดทอง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
2. นางปิยนันท์  สงวนศรี
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงธิพาวดี  วงษ์ศรีทา
2. เด็กหญิงปาริตา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางลวภา  สิทธิจันทร์
2. นายสุนทร  สิทธิจันทร์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงค์ปัญญา
2. เด็กหญิงพรชนก  สิทธิกุล
 
1. นางดวงกมล  เกตุดี
2. นางสาวปราณี  สุพรรณโน
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงพรเทวี  สวัสดิ์กิจ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พาทอน
 
1. นางจิราพัชร  มีมงคล
2. นางอินทิราวดี  เจริญสุข
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  กงถัน
2. เด็กหญิงสริตา  ฉิมแก้ว
 
1. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
2. นางสาวอังศุมาลี  เสียงเพราะ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงพนิดา  ถำวาปี
2. เด็กหญิงสโรชา  สันทอง
 
1. นางกัญจนวรรณ  กอบแก้ว
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ภู่อ่างทอง
2. เด็กชายเสกสรรค์  บูรณะณัฎฺิ
 
1. นางสาววาสิฎฐี  สุทารส
2. นางสาวสุพัตรา  ครึ่งมี
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  โมกไธสง
2. เด็กหญิงสลิตา  หลุ่มใส
 
1. นางสาวดาราวรรณ  กันบัวลา
2. นางสาวพจนีย์  ทรายงาม
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกิริยา  โคกสันเทียะ
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ประสระสมมูล
 
1. นางสาวสุปราณี  มุสิกา
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ภักมี
2. เด็กหญิงเพียงทิวา  ประจักษ์
 
1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปณิตา  คอมเหลา
2. เด็กหญิงอรจิรา  บุญใส
 
1. นายธานี  สารวัน
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงนภัสสร  สอนวิชา
2. เด็กหญิงวิสุดา  ภารี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
 
136 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิระประภา  แดงด้วง
2. เด็กชายปฏิพล  วังคีรี
3. เด็กชายอนุชา  เลขามาศ
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
137 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธีรวัต   รัศมี
2. เด็กชายนัทธี  สะเบา
3. เด็กหญิงศุภาพร  พาสวัสดิ์
 
1. นางสาวออรยา  ชินหู
2. นางสุภาพร  ตุ่ยไชย
 
138 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดุลย์สอน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญจูม
3. เด็กชายประวิทย์   กุดโต้
 
1. นางพเยาว์  ด้วงทอง
2. นางสาวสมัย  ปัญญา
 
139 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกีตาร์  หลักหาญ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำกลิ่น
3. เด็กชายไชยพร  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวเมธิษา  มีผล
2. นางสาวอัจฉรา  กรัดกระยาง
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายตุลธร  เดชสุภา
2. เด็กหญิงฤทัยภัทร  กบินทร์โรจน์
 
1. นางสาววิภา  อนันต์
2. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ศิริธีรพัฒน์
2. เด็กชายสมภพ  ใจตั้ง
 
1. นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข
2. นางสาวนภชนก  กุลประดิษฐ์
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุทธิชัย  เดียดสูงเนิน
2. เด็กชายสุบิน  ไพรจิตร
 
1. นายเปี่ยมศักดิ์  เดชขันธ์
2. นายภิญโย  วงศ์สีไส
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พวงจิตร
 
1. นายสุพจน์  สุนนท์
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายยศภูมิ  ทองลาด
2. เด็กหญิงสุรางคณา  สุนทะลา
3. เด็กชายเจตษฎา  ขันชาลี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  ศิริบัว
2. เด็กหญิงรักษรินทร์  ศิลปธรรม
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  คงถาวรสุข
 
1. นายนที  จ้ำเหล่
2. นางสาวยลรดี  มวลสุข
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา   พฤกษ์ทยานนท์
2. เด็กชายพิชชาพร   เหล่าจันทร์
3. เด็กหญิงศศิภา   อักษร
 
1. นางสาวฉัตรชบา   วงรินยอง
2. นางสาวศรีสุดา   บงแก้ว
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำวงษา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทินโฮง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ทีแสงแดง
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกรกนก  เลื่อมนิรันดร์
2. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทุมาร
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีวันดี
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุดสวาท
2. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทุยาวัฒน์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลาสา
3. เด็กหญิงอฑิติยา   แก้วกัณหา
 
1. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
2. นางสุภาพร  ศรีมงคล
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงภาสินี  โสมเสน
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  พวงมาลี
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  หมื่นหาวงศ์
 
1. นายวิรัตน์  พันธุ์พานิช
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กชายกอปชัย  สุวรรณสน
2. เด็กหญิงภาวิณี  กองทา
3. เด็กหญิงวาสนา  หอมสนิท
 
1. นางละอียด  ทาวี
2. นางสาวพรทิพย์  บุญลอย
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ห่วงพิมล
2. เด็กหญิงนรารักษ์  สุขจิตร
3. เด็กหญิงบุษกร  ชวนโนรี
 
1. นายสมชาย  เข้ม
2. นางสมปอง  เข้ม
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงจิราพร   บำรุงสำราญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศรีธรรมมา
3. เด็กหญิงสุทธิชา   สมมาตย์
 
1. นางสาวฉัตรชบา   วงรินยอง
2. นางสาวศรีสุดา   บงแก้ว
 
154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงธาริณี  สีดา
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  โต๊ะขันหมาก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เทียนเงิน
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นายสุมิตร์  โพธิสุทธิ์
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แน่นดี
2. เด็กชายราชนาวี  ฤาปัญญา
3. เด็กหญิงเจตภรณ์  ปิสายะสา
 
1. นายไพทูรฑ์  ชัยชนะ
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนมน  วงค์โสภา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ร้าวกระโทก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำแบบ
 
1. นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์
 
157 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจิตพัทธ์  ศรีคงรักษ์
2. เด็กหญิงพิลารักษ์  แจ่มมล
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีภักดี
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
2. นางสาววนิดา  สีคำเวียง
 
158 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กชายชินกฤต  สอนหมื่น
2. เด็กหญิงนรินญา  ภุมมา
3. เด็กชายวีรภัทร  นึกถึง
 
1. นางธนัญญ์รัตน์  พิณแพทย์
 
159 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์ชา
2. เด็กหญิงพรรณานารา  บุญเครือบ
3. เด็กชายรัตนพล  เทียมคง
 
1. นางสาวนิตยา  คำสิงห์
2. นางสาวศศิวิมล  ศรีบุญมี
 
160 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงปวิชญา  จักรสิงห์โต
2. เด็กหญิงวิภาพร  ออมสิน
3. เด็กหญิงศรุตา  อุดนอก
 
1. นางกนิษฐา  รัตนะวงค์
 
161 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เต๋อว
2. เด็กหญิงรัตตินันท์  รัตนภูมิ
3. เด็กหญิงศิริพักต์  แก้วสุริวงค์
 
1. นางปัทมา  เจริญศรี
 
162 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายชลชาติ  คำสวรรค์
2. เด็กชายวรพล  อรรคจันทร
3. เด็กชายวรพล  อรรคจันทร์
 
1. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
2. นางสาวรติชา  แสนอ่อนพุธ
 
163 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงชนฑิญา  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงภัทรพร  ทองโชติ
3. เด็กหญิงรัตนาวลี  รางแดง
 
1. นายเจริญ  เจริญนาน
2. นายวินิจ  ศรีสังวาลย์
 
164 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันโคกกรวด
2. เด็กหญิงมุธิตา  ยุระวงศ์
3. เด็กชายอมรเทพ  เปี่ยมถาวร
 
1. นางสาวปิยะพร  ทองศรี
 
165 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชนิกา  เชื้อรัมย์
2. เด็กชายชีวิน  ดวงสิน
3. เด็กชายธีีรพัฒน์  สุระทด
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
 
166 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายนิธิทัศน์  โมธินา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นเกษร
3. เด็กหญิงสุธินันท์  ทวีผล
 
1. นายนที  จ้ำเหล่
2. นางสาวยลรดี  มวลสุข
 
167 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชีพสมทรง
2. เด็กชายปธานิน  อนันตรกิตติ
3. เด็กหญิงอโณทัย  ฤาชา
 
1. นางสาวช่อเพชร  โยเหลา
 
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจนิธินาถ  แคล่วคล่อง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ไทยแก้ว
3. เด็กหญิงอัยลดา  บุญทัด
 
1. นางสมสนิท  สารรัมย์
 
169 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายสำราญ  เขานิลดี
2. เด็กหญิงสุดา  เที่ยงดี
3. เด็กชายโชคชัย  แก้วสากล
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
2. นางสาววนิดา  สีคำเวียง
 
170 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เกี้ยมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวรัญญา  สมบูรณ์พงษ์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  คำผง
 
1. นางสาวปิยะพร  ทองศรี
2. นางสาวอนงนาฎ  บรรหาร
 
171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงลาวัลย์  มาขน
2. เด็กหญิงศิรประภา  ปัดนา
3. เด็กหญิงเอมอร  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวศิริวรรณ   เวชไธสง
 
172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 73.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงนันทการต์  ศิริภักดิ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  โพธิ์ผล
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ธรรมะสา
 
1. นางสาวชนิกานต์  พุฒนอก
2. นางสาวยอดอนงค์  จงใจหาญกล้า
 
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71.5 เงิน 10 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงพิยดา  ปิยะธาราธิเบศร์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญชัยมิ่ง
3. เด็กหญิงสุนัดชา  ภู่มาลา
 
1. นางสาวจิราพร  เถียรถาวร
2. นางสาวพรทิพย์  ขวัญงอน
 
174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  น้อยการุณ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พันธุมิตร
3. เด็กหญิงเมริษา  สมคำแสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  จ่าพุลี
2. นางสาวพนิดา  พะธะนะ
 
175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.25 เงิน 4 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์สว่าง
2. เด็กหญิงสโรชา  ฆ้องชะฎา
3. นางสาวอรวรรณ  จันทร์โสม
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
176 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.03 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  พิมสอน
2. เด็กชายสิทธิเดช  ฟื้นฟ้า
 
1. นางเมตตา  สง่างาม
2. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
 
177 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.45 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศุทธวีย์  ฟองน้อม
2. เด็กชายเมธา  ทูคำมี
 
1. นายประชา  สงเคราะห์
2. นางสาวจินตนา  มีพวงผล
 
178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.41 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายธีรภัทร  ต่ออำนาจ
2. เด็กชายปวีณ์กร  สมอาษา
 
1. นายบรรจบ  สมอาษา
2. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.56 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปาไตย
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ดาพนม
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นายน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.09 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายพิชญะ  จันทร์แสน
2. เด็กชายพีรภัทร  ภาษี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ตาดม่วง
 
181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.91 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  แสะสาร
2. เด็กชายสิทธิเดช  ธรรมมา
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.21 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กชายธีรชาติ  หาญเวช
2. เด็กชายศาสตรา  ดาวเรือง
 
1. นายพโยม  พุกชุ่ม
2. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
183 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายชาคริต  พรคลัง
2. เด็กชายเชษฐา  เปียคำ
 
1. นางสาวอัมพวรรณ   คำสี
2. นางเมตตา  ทองอร่าม
 
184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายพงศกร  อบอุ่น
2. เด็กหญิงสุพิชชา  นันตา
 
1. นายศุภโชค  นันตา
2. นางสาวช่อเพชร  โยเหลา
 
185 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายนารากร  คงวงศ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  ชัยวงค์
 
1. นางสอิ้ง  คงสมชม
2. นายชัยธวัช  อุตเสน
 
186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.64 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายนราธิป  เลิศกระโทก
2. เด็กชายอดิเทพ   หัสณีย์
 
1. นายวัชรากร  ทันไชย
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.39 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายชยณัฐ  ทองบุญมา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สองพล
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.19 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิงสันเทียะ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ขยันกิจ
 
1. นายวินิจ  ศรีสังวาลย์
2. นายเจริญ  เจริญนาน
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.41 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายพิพัฒน์  พรมภักดี
2. เด็กชายเพิ่มพูล  ขมิ้นแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.02 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายอภิเดช   แย้มกลิ่น
2. เด็กชายอัษฎากรณ์  พรมงาม
 
1. นางสาวกาญจนา  สมนึก
2. นางสาววะยุรา  กุลทอง
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.85 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายธีรภัทร์  เหล็กศิริ
2. เด็กชายอดุลย์  วินสา
 
1. นายสมชาย  เข้ม
2. นายอัครัช  สุรพัฒน์
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.7 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายครรชนะ  อาจารีย์
2. เด็กชายเทพพร  ธรรมมา
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.62 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายพงศกร  พัดสิงห์
2. เด็กชายสุดยอด  มีห่อข้าว
 
1. นายชูศักดิ์  เคนสิบสาม
2. นายประวิทย์  คงคารัตน์
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.23 เงิน 9 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โคยามา
2. เด็กชายอนุรักษ์  หวังเครื่องกลาง
 
1. นายทินกร  เจริญชนม์
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.22 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายรุ่งทวี  บุญสุวรรณ์
2. เด็กชายเจตสฤษดิ์  จากศรี
 
1. นายอุดมศักดิ์  ชมภู
2. นายนวรัตน์  เพียสีนุย
 
196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทรงบัณฑิตย์
2. เด็กชายศตายุ  บุตรงาม
 
1. นายสวัสดิ์  อาษาวัง
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.62 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายนพรัตน์  ทองเพ็ชร
2. เด็กชายพีรพล  ล่วงเขต
 
1. นางบุษรา  ตู้จินดา
2. นายประยงค์  ยืนยาว
 
198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.36 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายชาญณรงค์   นัคเรศน์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  นวะสิมัยนาม
 
1. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
2. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
 
199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.3 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  จิตติ
2. เด็กชายรามิล  ทองเกียว
 
1. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
2. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
 
200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.21 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายสมชัย  รักวิเศษ
2. เด็กชายสุทธิราช  ฆ้องแก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  พุทธิ
 
201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.02 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐนัน  สิงห์โข่ง
2. เด็กชายเกรียงไกร  สำรวมจิตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  สมนึก
2. นางสาววะยุรา  กุลทอง
 
202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.27 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายทรงคุณ  ชะรัดรัมย์
2. เด็กชายวงศกร  เกาะจันทึก
 
1. นายบรรจบ  สมอาษา
2. นางพัทธ์ธีรา  พลอาษา
 
203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายจตุภูมิ  แป้นประโคน
2. เด็กชายอนุชา  วรรณพัฒ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  ศรีนนท์
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายพงษ์รวี  กออำไพ
2. เด็กชายภัทราวุฒิ   ศรีป้อม
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นายจิรสวัสดิ์  แก้วพิจิตร
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กหญิงจงรัก  พิศภา
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  วิโรทศ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ยุโย
4. เด็กหญิงพลอยแหวน  หอมไกล
5. เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์  โสสีสุข
 
1. นางสาวธัญรัศม์  จิตลมุนธนัตย์
2. นางสมพิศ  ปะโสทะกัง
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 6 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ธัญญารักษ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองเจริญ
3. เด็กหญิงวรดา  ภักดี
4. เด็กหญิงศดานันท์  สาระเจริญ
5. เด็กหญิงอทิตยา  ศิลปธรรม
 
1. นายนพเดช  พันธ์งาม
2. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผมหอม
2. เด็กหญิงจินตภา  จิตประโคน
3. เด็กหญิงปริตา  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงวรนุช  แป้สูงเนิน
5. เด็กหญิงอิณทรากร  มันทากาศ
 
1. นางพัลลภา   ท่วมตะคุ
2. นางสาวเนียรนิภา  สังสีราช
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เนาว์เพ็ชร
2. เด็กหญิงสมฤดี  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงสุวนัน  จันทร์เกตุ
4. เด็กหญิงอรุณวรรณ  เกิดยอด
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พลายมนต์
 
1. นางนารีย์  จะยันรัมย์
2. นายราชัน  เทวัน
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงพรทิพา  ช่วยนา
2. เด็กหญิงวรกานต์  พลไพร
3. เด็กหญิงสุรางคณา  สุนทะลา
4. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์บาง
5. เด็กหญิงอรนิษา  มั่นอินทร์
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงณภัทร   จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  สุวรรณเพ็ชร
3. เด็กหญิงปรียาภา  ทาสี
4. เด็กหญิงรินรดา  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เกลี้ยงสุวรรณ์
 
1. นางเพ็ญสุข  เรืองนาม
2. นายสมชาย  สมสะอาด
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญแจ้ง
2. เด็กหญิงณัฐชยาพร  เฉยกุล
3. เด็กหญิงปาลิตา  กอเกษตร
4. เด็กหญิงลษิกา  ศรีมี
5. เด็กหญิงสิริยาพร  บัติสม
 
1. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
2. นางสาวณิชนันท์  พลเยี่ยม
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ต่างสี
2. เด็กหญิงทัศพร  พันเพ็ง
3. เด็กหญิงวราพร  ศรีเพ็ชร
4. เด็กหญิงสุจิตรา  เฉลิม
5. เด็กหญิงโสธิยา  มีธงชัย
 
1. นางสาวอุไรรัตน์   เงื่อมผา
2. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ขอนค้างพลู
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัตถาพงษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีแสง
4. เด็กหญิงอรปรียา  แนวสุภาพ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สุนทร
 
1. นายอรรถวุธ  งามจารุโชคทวี
2. นายนพดล  ธรรมม่่วงไทย
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธ์สำโรง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  พันธะวรรณ
4. นางสาวประภาภรณ์  เรือนทอง
5. เด็กหญิงภัสสร  อารีย์
 
1. นายไพฑูรย์  ภาพพิมพ์ใจ
2. นายรัฐฐา  ไม้พานิช
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชนิตา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ธิวัน
3. เด็กหญิงบุญยืน  กานจะนารี
4. เด็กหญิงสุวรรณ์ณี  พงษ์วิรัช
5. เด็กหญิงเจนจิตร  จันลา
 
1. นายราชัน  เทวัน
2. นางนารีย์  จะยันรัมย์
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงทองประสม  พรมวาส
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศิริชาติ
3. เด็กหญิงพจมาน  เจริญดง
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ดีสันเทียะ
5. เด็กหญิงวิสา  สอนหมื่น
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยอพันดุง
2. เด็กหญิงจิราภา  ชาวนาโดน
3. เด็กหญิงปูเป็  แสนศักดา
4. เด็กหญิงสโรชา  ปุผาโต
5. เด็กหญิงอินทิวา  ชมดง
 
1. นางเพ็ญสุข  เรืองนาม
2. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ชาหล่อน
2. เด็กหญิงณิชา  มาฆะสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิชญา  ชาติเสนา
4. เด็กหญิงศศิธร  คำมา
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์   เรืองมณี
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
2. นางดวงใจ  ศรีอันจันทร์
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงจุฑามณี  กุมพันทอง
2. เด็กหญิงญาณิน  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงนุภาภรณ์  ดอนเตาเหล็ก
4. เด็กหญิงพิมพ์วิใล  ราชเนย์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  มั่นใจ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชุณหพันธ์
2. นายวันชัย  ชุณหพันธ์
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นันตา
2. เด็กหญิงชลดา  สกุลไกร
3. เด็กหญิงฐิติชญาน์  อบมาสุ่ย
4. เด็กหญิงนันทญา  ไสยาสน์
5. เด็กหญิงเรณุกา  วงศ์ษา
 
1. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
2. นางสาวธีรนันท์  ทวีพงศ
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แก้วสุทอ
3. เด็กหญิงศุภกานต์  สิงห์ท่าเมือง
4. เด็กหญิงอลิชา  งามเลิศ
5. เด็กหญิงอังคณา  กุมภิโร
 
1. นางเบญจเทวัญ  ศรีศุภวุฒิ
2. นางปิยะนุช  พานแก้ว
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์วงษา
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  มะลิจันทร์
3. เด็กหญิงปณิดา  พร้าวกระโทก
4. เด็กหญิงพรชิตา  พินโย
5. เด็กหญิงเกศวลิน  กลิ่นสอน
 
1. นายอภิชาติ  เบญมาตย์
2. นางสาวเจนจิรา  สุดจันทึก
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์แดง
4. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีอุดร
5. เด็กหญิงสุภัทรฌา  คงวาสพกุล
 
1. นางรัตนะ  นามแสน
2. นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงญาดา  ขุนศรี
2. เด็กหญิงภัทรภร  ฮงทอง
3. เด็กชายภูบดี  แก้วประทีป
4. เด็กชายอิศเรศ  พรมแพง
5. เด็กชายโกสิต  แสนซื่อ
 
1. นางสาวณิชนันท์  พลเยี่ยม
2. นางสรียา  งามจารุโชคทวี
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพนลา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงหาญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทาวงษ์
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายจีรพงษ์  เป้าทอง
2. เด็กชายปุณณภพ  นาควิจิตร
3. เด็กหญิงพลอยประภัส  ชูรักษา
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชินอาจ
5. เด็กหญิงมุนินทร์  ทองไทย
 
1. นายศราวุธ  พงษ์รักษ์
2. นางสาวสิริมา  หาญประสพ
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.33 เงิน 11 โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นิตย์เมืองปัก
 
1. นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายภัคพล  เจิรญสุข
 
1. นางสายใจ  ถานะวร
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กลิ่นสอน
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  แจ่มประโคน
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปานิตพลกัง
 
1. นางมาลี  เวียงจันทร์
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.67 เงิน 15 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายธีรติ  ประหูศรี
 
1. นางสาวรัชณู  มนตรี
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.66 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ทัพรัตน์
 
1. นางมาลี  เวียงจันทร์
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.25 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ทูคำมี
 
1. นางจีรนันท์  โอภาศรี
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงสุนัดชา   ภู่มาลา
 
1. นายบุญช่วย  งานยางหวาย
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายธนากร  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  แจ่มประโคน
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวบางพลี
 
1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.25 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงรัชภาไพร  อาษา
 
1. นางสมนา  วิงวอน
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงศิริวิลัย  ช่างขำ
 
1. นางชลดา  คอนคำ
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พุทธรักษา
 
1. นางสาวกาญจนา  นึกธรรม
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงพิยดา  แซ่อึ๊ง
 
1. นางภัสจิรา  จำปาไชย
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.25 เงิน 23 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีอภัย
 
1. นายณฐพงศ์  สุจริต
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หินไชยศรี
 
1. นางบุญมี  ตุ้ยดา
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ประทุมมัง
 
1. นางปัทมา  เหลือนับ
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นางสมหมาย  บรรดิษเสน
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มุกธวัตร
 
1. นางสาวกัญญา  ราชรักษา
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงรชดา  อินธิมาศ
 
1. นางสุพัตรา  ลอมไธสง
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงพัชนีกรณ์  เจนดง
 
1. นายแดง  น้อยบุญ
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 48 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ผิดพันธุ์
2. เด็กชายปรีดา  สมณา
 
1. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
2. นางจินตนา  ด่านปรีดา
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 49 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นะนุนาค
2. เด็กหญิงสุวรรณเลขา  อนุยูร
 
1. นางสาวศิริธร   วรรณโพธิ์
2. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 50 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายพงศกร  แสนวิจิตร
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลือชา
 
1. นายสมชาย  หูตาชัย
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 50 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายสหรัฐ  รอดท่าหอย
2. เด็กหญิงสาธิดา  แช่มตระกูล
 
1. นายณฐพงศ์  สุจริต
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 50 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เดชป้องหา
2. เด็กชายอนุภัทร  ต่างสี
 
1. นางสาวนงนุช  ชิณโพคัง
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 53 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพิชญสินีย์  สมกิ่ง
2. เด็กชายมินธดา  ยาธันกาศ
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
2. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 54 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงวาสนา  มหาเมฆ
2. เด็กชายอริยวงศ์  วิสัยการ
 
1. นางจินตนา  ศรีสุวรรณ์
2. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 54 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เหล่าเคน
2. เด็กหญิงดาริกา  รูปหล่อ
 
1. นางยุพิน  พุทธิสอน
2. นางนันทนา  พะมุลิลา
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 54 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงพรประพา  คำดี
2. เด็กชายศุภสิน  เหลายา
 
1. นางฉลวย  พานิชกุล
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.33 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายนัทพงศ์  มาเนียม
2. เด็กหญิงรัชดา  รวมวงษ์
 
1. นางพรรษา  หาญเทียม
2. นางจันทิกา  ก้อนทอง
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 28 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษณพล  อำนวย
2. เด็กหญิงศิริกาญจนา  ฆ้องรัตนา
 
1. นางจิราภรณ์  พุทธิ
2. นางสาวกมลชนก  อำนวย
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 28 โรงเรียนวังไผ่ 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  นาราศรี
2. เด็กชายไพร  พล
 
1. นางสิริยารัตน์  สมพมิตร
2. นายชัชวาลย์  จิราวัสน์
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.66 เงิน 30 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเชิด
2. เด็กชายเธียรศิลป์  โคษา
 
1. นางสาวทานตะวัน  ไชยวงษ์
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 31 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงพรนัชชา  พรมอาสา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปลั่งกลาง
 
1. นายสมพร  ม่วงไหม
2. นางสาวปิยะมาศ  ศรีเกษ
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายภาดา  พัดค้อ
2. เด็กหญิงวิสุดา  ธงสันเทียะ
 
1. นางสาวธมณ  กระแสสินธุ์
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 33 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กชายชัยณรงค์  หมายมั่น
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทาทองหลาง
 
1. นางสาวสรินยาพร  สุมหิรัญ
2. นางสาวสุจิตรา  คารม
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 33 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงชนิกา  มาน้อย
2. เด็กชายวิทวัฒน์  อุทัยรัศมี
 
1. นายสมไชย  อุสิงห์คำ
2. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.66 เงิน 35 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  หมีแซ
2. เด็กชายนิต   สุคำพา
 
1. นางสุดาพร  วันหนองสา
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายนัฐนันท์  อิมอำ
2. เด็กหญิงพรรณภัคสา  ทุมมี
 
1. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
2. นางอรวรรณ  ชัยศร
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 36 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   แมลงภู่
2. เด็กชายวรินทร   ฆ้องอินตะ
 
1. นางดวงใจ  กงแก้ว
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บำรุงกิจ
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.33 เงิน 38 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงสายธาร  ทองคำสุข
 
1. นางทวีสุข  เมืองสุข
2. นางสาวสมรักษ์  คำมี
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายปิยพัฒน์  วิชาชัย
2. เด็กหญิงวรัญชลี  พวงแก้ว
 
1. นางรัตนา  แจ่มแจ้ง
2. นางลำพึง  เชื้อดี
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กชายกีรติ  พรรื่นเริง
2. เด็กหญิงอรหทัย  อำนรรฆ
 
1. นายอนุชา  จันทร์ผง
2. นายไกรรักษ์  โชติรัตน์
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  เลิศพรเกษม
2. เด็กหญิงวัชรา  กุลนอก
 
1. นางรัษฎากร  เพชรล้ำเลิศ
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายคณิวงษ์  มณีพันธุ์
2. เด็กหญิงมนัสชนก  สืบเพ็ง
 
1. นายรังสิต  ศิลาลิขิต
2. นางสาวสำเนา  มาหา
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงจินตนา  ประสบบัว
2. เด็กชายพีระภัทร  แก้วมะลัง
 
1. นางอุษา  ภู่นันทพงษ์
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงภัทรภร  ภูรับ
2. เด็กชายภานุเดช  นาจำรัส
 
1. นางเกษร  โพธิ์ศรี
2. นางบุญเพ็ชร  สุนทรโชติ
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายชาตรี  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เหมาะศรี
 
1. นางสุกัญญา  ทองแสง
2. นางสาวอจรา  เขมา
 
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายวิวรรธน์  นนทะภา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  คงวงษ์
 
1. นายคำปิ่น  ศิริวิ
2. นางสาวอมรรัตน์  ชลพัฒนา
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  ฉะนุดรัมย์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จีนกลาง
 
1. นางสุกันยา  พิศโฉม
2. นางสาวปรียา  ปัญญาดี
 
279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.83 เงิน 48 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐิติวัตร  พิมพ์อรัญ
2. เด็กหญิงศศิกานต์   ฆ้องคำ
 
1. นางสาววริศรา  อรุณกิตติพร
2. นางเฉลียว  จังพานิช
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.5 เงิน 49 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงธนาวดี  วรรธนาวรางกุล
2. เด็กชายธีรพัฒน์  กิลา
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทร์ศิริ
2. นางสมนา  วิงวอน
 
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 50 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายราชศักดิ์  ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงศศิธร  ขันอาษา
 
1. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
2. นางเพ็ญสุข  เรืองนาม
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 50 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ดอกผึ้ง
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  โยธะการี
 
1. นางปัทมา  เหลือนับ
2. นางเบญจมาศ  เศษศรี
 
283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 52 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายอัครพล  อาจต้น
2. เด็กหญิงเมธาวี  หอมกลิ่น
 
1. นางจินตนา  แจ่มจันทร์
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71.66 เงิน 53 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญชู
2. เด็กชายนที  น้ำทรัพย์
 
1. นางสาวชื่นจิตต์  โหละสุต
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 54 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กชายนพรัตน์  กองรัมย์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสิริโสภา  ปิงแก้ว
 
286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 54 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงอาทิมา  ทาสถาน
2. เด็กชายเกรียงไกร  ดีดพิมาย
 
1. นายกฤติเดช  จิตรีเที่ยง
2. นายสุชาติ  จิตรพริ้ง
 
287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70.33 เงิน 56 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กหญิงธีรญาภัทร  พงษ์พัฒน์
2. เด็กชายอนุพนธ์  ไชยแสง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ประสานศรี
 
288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายขิษนุพงษ์  อนงค์เทพ
2. เด็กหญิงอรทัย  ไวนุแก้ว
 
1. นายเดือน  บุญมั่น
2. นางณัฐวดี   มัชฌันติกะ
 
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นัยวิภาค
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ปิ่นเงิน
 
1. นายสมพงษ์  จันทร์แจ่มภพ
2. นางสาวสมหญิง  คายเลิศ
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทุยาวัฒน์
2. เด็กชายภูดิท  ศรีบุบผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด
2. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
 
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงสุรภา   จุลนันท์
2. เด็กชายอนุกูล  มาทำมา
 
1. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
 
292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ภูปรางค์
2. เด็กชายอนันตโชติ  โกยทา
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สินนอก
 
293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 57 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายศุภวัฒน์  พิหารมงคล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีหมากสุข
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  มะวงษา
2. นางสาวกาญจนา  นึกธรรม
 
294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกาะมะไฟ
2. เด็กชายศรนเรย์  เกษีสังข์
 
1. นางหวานใจ  พรหมเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  ทิวแพ
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงสว่าง
2. เด็กชายเขตตะวัน  ขำสะนะ
 
1. นายสุมิตร์  โพธิสุทธิ์
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงวงค์เดือน
2. เด็กชายภูมิมินทร์  ทศพร
 
1. นายสมชาย  หูตาชัย
 
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงอมลวรรณ   พิชิ
2. เด็กชายอาทิตย์  พุมมามั่น
 
1. นายกิตติกุล  การะเกศ
2. นางสาวกฤตพร  ตะเพียนทอง
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงญารินดา  วัชราภรณ์
2. เด็กชายเสถียร  กิ่งทอง
 
1. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
2. นางเพ็ญสุข  เรืองนาม
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายภีรติ  พั่วช่วย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองรอง
 
1. นายไสว  แววเพ็ชร
2. นางสาวจิรฐา  ย่องเหล่ายูง
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงสุทิศา  บัวทอง
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองคำ
 
1. นางเกษร  โพริ์ศรี
2. นางอาตรีนา  จันทร์เนย
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  พัตตาสิงห์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ปักเคทาติ
 
1. นายสมัย  ปักเคทาติ
2. นางสาวกรรณิการ์  เชยประโคน
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พันธ์ตุ่น
2. เด็กหญิงพรวลี  สาหรี่
3. เด็กหญิงพัณณิตา  แสนใจ
4. เด็กหญิงพาเมลา  เฟล์ดมันน์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  งาเกษม
6. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอาษา
7. เด็กหญิงสุทธิตา  สระแก้ว
8. เด็กหญิงสุรีพร  ใกล้กลาง
9. เด็กหญิงอัญมณี  ทองนวล
10. เด็กหญิงเขมจิรา  สินขุนทด
 
1. นายพรศักดิ์  กันทะวงศ์
2. นางสิริพิชญ์  เทวัน
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ด่านเรือ
2. เด็กชายธีรภัทร  แซ่คู
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ปัดทา
4. เด็กหญิงปนัดดา  ไกรสวรรค์
5. เด็กหญิงพัชรา  จิงหิน
6. เด็กหญิงระลินทิพย์  เทพสี
7. เด็กหญิงวิภาดา  สุทธิศิริ
8. เด็กหญิงอริศรา  ผ่องโส
9. เด็กหญิงอาทิมา  โภคาพานิชย์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  นาชมภู
 
1. นางศฺิริรัศมิ์ดา  สายสุวรรณ
2. นายอนันต์  เดชสุภา
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หาจำปี
2. เด็กหญิงจันทกานต์  นักเคน
3. เด็กหญิงจันทะกานต์  สมบัติ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัญญา
5. เด็กหญิงชญานัท  ตองอ่อน
6. เด็กหญิงปาลิตา  ขุนวงษ์
7. เด็กหญิงพัชรา  ชาญาติ
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีชุ่ม
10. เด็กหญิงหทัยชนก  สุพรหมมา
 
1. นางอัญชนา  พัฒนทองคำ
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แพนลา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สรสุนทร
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  กันภัย
4. เด็กหญิงนฤมล  เขามะหิงษ์
5. เด็กหญิงนิสารัตน์  ตอนสาด
6. เด็กหญิงปภัสรา  หันทิพย์
7. เด็กหญิงรัศมี  เสาวดาน
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สิทาอุ้ย
9. เด็กหญิงสาวิตรี  หวังบุญ
10. เด็กหญิงเนตรอัปสร  รุประมาณ
 
1. นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นางวิไลรัตน์  นุชเล็ก
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงชลิดา  ไชยดี
2. เด็กหญิงนนทกาญจน์  สกุลสา
3. เด็กหญิงภัทธิดา  ทองสอน
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วงค์เจริญ
5. เด็กหญิงวรรณกานต์  เจนดง
6. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีหาคำ
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ประชุมชน
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทัยวัฒน์
9. เด็กหญิงแววตา  บูระทิศ
10. เด็กหญิงไพลิน  ศรีฉัตร
 
1. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
2. นางมาลี  เวียงจันทร์
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 70.7 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงธนธรณ์  วิริยนนท์
2. เด็กหญิงนริศรา  ปักกาเวสูง
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  มาสมดี
4. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงวชิราพร  โคตประทุม
6. เด็กหญิงสุกัญญา  จิ๋วเข็ม
7. เด็กหญิงสุภาพร   โคกระเวียง
8. เด็กหญิงอรสา  สมสุข
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  แผ่นทอง
10. เด็กหญิงโสภิดา  ชัยรัมย์
 
1. นางสมหมาย  ภู่ทับทิม
2. นางถวิล   ศรีนาเมือง
 
308 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายพีรพันธ์   ทองกลาง
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   สาลีบุตร
 
1. นายวิทยา   คำดี
 
309 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  วรวงษ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เปี่ยมสุข
 
1. นางแววดาว  สงวนกุล
2. นางสาวกัลยารัตน์  แสงสวัสดิ์
 
310 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สังข์เครือ
2. เด็กหญิงสุพิตรา  บุรีรมย์
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นายอุทัย  บูรทิศ
 
311 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลชนก  แปดทิศ
2. เด็กหญิงพัชรี   บุปผางาม
 
1. นายไพฑูรย์  ขุนวิชิต
 
312 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายจริณินท์  อินรักษ์
2. เด็กชายชินพันธ์  ปัตถาพิมพ์
 
1. นายพงศ์สิทธิ์  จักกริชรัตน์
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงสโรชา  พรมมาวัน
 
1. นางดวงใจ  เกิดสุข
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุษรากรณ์
 
1. นายอรรคพล  สุปัตติ
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบัวทอง  สุทธิธรรม
 
1. นางสาวพิกุณทอง  คะโลรัมย์
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงอรสา  แถมดอน
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงกันตนา  แสงกล้า
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายจักริน  พลพันธ์
 
1. นางเพลินพิศ  ติระวัฒน์
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กชายณัฐพล  กล้านา
 
1. นายบุญธรรม  ผลลำใย
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กชายณรงค์พล  พุ่มสะกา
 
1. นางนงค์ลักษณ์  กิ่งเงิน
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษาสอาด
 
1. นายประมูล  กล้าแข็ง
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงเกษรา  ซอหิรัญ
 
1. นางฉลวย  พานิชกุล
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายอลงกต  อินธิดา
 
1. นางณัฐฐิกานต์  อ่อนน้อม
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงหัสยา  แก้วเที่ยง
 
1. นายธีระยุทธ  เด่นดวง
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78.33 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางสาวสุพิชชา  คำเพียร
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ปล้องใหม่
 
1. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญดง
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงอารยา  ป้องพาล
 
1. นายพรชัย  หงษ์ดี
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงอรนลิน  พิมพ์ภักดี
 
1. นางนงลักษณ์  วงษ์พานิช
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คลองบ่อ
 
1. นางปณิชา  ดิษฐสุวรรณ
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายเบญญา  พิมายกลาง
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดวงโสภา
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  สุวรรณเวช
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงพรวิภา  สีมูละ
 
1. นายมังกร  สุขประสงค์
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายวัฒนากรณ์  อ่อนสังข์
 
1. นางนันทนา  พะมุลิลา
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายสรสิธ  ทัศนารมย์
 
1. นางดารินทร์  โคษา
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   แสนสุนนท์
 
1. นางพรพรรณ  จึงตระกูล
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงอลิชา  แหวนแก้ว
 
1. นางสาวสมรักษ์  คำมี
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายนพวิชญ์  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวสุธาวรินทร์   บุญเกิด
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายภาคิน  หงษ์แพงจิตร
 
1. นายประมาณ  แสงระยับ
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงธรรมษิตา  บูคะธรรม
 
1. นางธนัญญา  บูคะธรรม
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงศศิธร  คำมา
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายธนโชค  ไชยอักษร
 
1. นางภัสจิรา  จำปาไชย
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  กงแก้ว
 
1. นางฉัฐณัณ  ณัฏฐ์คุณาสิน
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ฉัตรกระโทก
 
1. นายชาติชาย  เกตุดี
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองย้อย
 
1. นางสาวปิยะนุช  เนินใหม่
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจประเสริฐ
 
1. นายอนิรุจ  ปิดทอง
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณชนก  เรืองนารี
 
1. นางสาวสมศรี  พงศ์พัชราพันธ์
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงศิริชลภัส  ทองรินทร์
 
1. นางศิวาพร  เจือทิน
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงมาร์โคนี  อายุบุญชู
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงอมราวดี  ทองคำ
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  โคตรภูเขียว
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บัวรอด
 
1. นายธีระยุทธ  เด่นดวง
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติมา  วรรณศิริ
 
1. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองแสง
 
1. นางสาวสสิภักษร์  พิชิตวิจัย
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงนันทวิกา   เชียงทอง
 
1. นางสาววชิรา   ศรีชุนสิน
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษกร  ยะหลง
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กชายบรรเจิด  พิมพะไสย์
2. เด็กหญิงสุภาพร  คงคำมาก
 
1. นางสาวนีรนุช  ลาวิลาศ
2. นางสาววรินทิพย์  ใจดี
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  หุกขุนทด
2. เด็กชายรัฐพล  เสนาไทย
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สาคร
2. นางสุภาพร  ศรีมงคล
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  จันทร์เจือจุน
2. เด็กหญิงภาวิณี  รูปสมวงษ์
 
1. นางสาววรรณวิภา  หาญสุโพธิ์
2. นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงยลดา  กาญจนะพัฒน์
2. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  ทัพศิริ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ธนะสีลังกูร
2. นายนิวัติ  เพชรฤทธิ์
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงกนกพร  บัวดี
2. เด็กหญิงสุทธินี  มีชัย
 
1. นางอัจฉรา  จงกล
2. นายชัยสิทธิ์  จงกล
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงสุภาวี  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงโชภิกา  ลาโง้น
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นไกล
2. นายกฤช  ใจปลื้มบุญ
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงนันทวัน  กองคำ
2. เด็กหญิงพัสกร  สืบสุนทร
 
1. นางอัจฉรา  จงกล
2. นายชัยสิทธิ์  จงกล
 
364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โกฏสูงเนิน
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นายประหยัด  อ้อมชมภู
2. นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน
 
365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงพรรณนารา  บุญเคลือบ
2. เด็กหญิงอริยา  คำภานุช
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ธนะสีลังกูร
2. นายนิวัติ  เพชรฤทธิ์
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กชายปฏิพัทธ์   กุดสงค์
2. เด็กชายอัยการ   ได้ฤกษ์
 
1. นายเกษม  ร่วมใจ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กชายคุณากร  เนียมเมืองปัก
2. เด็กชายวีระพงศ์  ภาคะ
 
1. นายบุญธรรม  ผลลำใย
2. นางสาวยุพา  ผิวบาง
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายพงศภัทร  คำตุ้ม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีแสน
 
1. นางเพ็ญนี  ทองหนองบัว
2. นางสาวนวจันทร์  อภิวัฒน์จิรากุล
 
369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สังข์เครือ
2. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์สว่าง
 
1. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายฐานิสร์  เนียมบุญเจือ
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญธรรม
 
1. นายประมาณ  แสงระยับ
2. นางสมใจ  แสงระยับ
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   อัครโสภณ
2. เด็กชายเลอสันต์  มนตรี
 
1. นางสาวสสิภักษร์  พิชิตวิจัย
 
372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงมุทิตา  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงแพรว  เพ็งกลาง
 
1. นายธีระยุทธ  เด่นดวง
2. นางสาววิเรืองรอง  บุญกระโทก
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายดนตรี  ทองน้อย
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล
 
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงไพจิตร  อินสุวรรณ
 
1. นายธีระยุทธ  เด่นดวง
 
375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปานวรณ์
 
1. นายประมาณ  แสงระยับ
 
376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายญาณากร  พูนผล
 
1. นายสำเร็จ  ดาประโคน
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กชายพิษณุพงษ์  งามพิษ
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สุขพรรณ์
3. เด็กชายเวธน์วศิน  คำสุ่ม
 
1. นางสาวกนกพร  ลิ้มเส็ง
2. นายจตุพร  ส่งเสริม
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภูทองบ่อ
2. เด็กหญิงวนิดา  นรอ่อน
3. เด็กชายสุทัด  เคนต้น
 
1. นายพงศกร  บุญเข็ม
 
379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เดชะช่วย
2. เด็กหญิงสุชาวดี  คำนุ
3. เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์รุกขา
 
1. นางสาวบุณฑริกา  สร้อยคำ
2. นางสาวกมลรัตน์  ทับชุมพล
 
380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงลักคณา  คำภิรมย์
2. เด็กชายวิชญะภาส  เจริญดี
3. เด็กชายเมฐา  จันแก้ว
 
1. นางสาวรุ้งนภา  ตันติอาภา
2. นายจำเนียร  พันสีทา
 
381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายศรศิลป์ชัย  ชลศิล
2. เด็กชายอนันดา  ศรีวันดี
3. เด็กชายอนุรัตน์  แดงวัฒน์
 
1. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
2. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงกมลชนก  โงนขำ
2. เด็กหญิงปรียานุช  แสงมีสี
3. เด็กหญิงศศิยุภา  กล่อมจิตร
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางศุภลักษณ์  บุตรรัตน์
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หิรัญยุค
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัตนากร  นันทะบุตร
 
1. นายประมูล  กล้าแข็ง
2. นางวรภา  กานุสนธิ์
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายกิตติศัดิ์  นะนุนาค
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เสาหงษ์
3. เด็กหญิงสุปราณี  ตาใย
 
1. นางสาวปาริชาติ  หงษ์ทอง
2. นางสาวศิริธร  วรรณโพธิ์
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์แดง
2. เด็กชายสุธากร  ปาสังทอง
3. เด็กชายเทิดเกียรติ  แจ้งโลก
 
1. นางดารินทร์  โคษา
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายชัชวาลย์  บุบผาชาติ
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  ชื่นบาน
3. เด็กชายภัทราวุธ  ศรีเคน
 
1. นางจีรนันท์  โอภาศรี
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  รักษาโค
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ภาชะนี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อุดง
 
1. นายอนิรุจ  ปิดทอง
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายชนภัทร  ประยูรพิทักษ์
2. เด็กชายณรงค์  เที่ยงเดช
3. เด็กชายสมปอง  กลางนอก
 
1. นางบุญทิม  แนวสุข
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  วังเย็น
2. เด็กหญิงดารณีนุช  ฆ้องเกิด
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มหาเสนา
 
1. นางสาวพรทิวา  เบญจศีล
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กชายบูรพล  บุญสมบัติ
2. เด็กชายอนุชิต  โมคทิพย์
3. เด็กชายโกเมศ  อาจนุการณ์
 
1. นางสาวรัตติกาล  เทพวงษ์
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายทรงคุณ  ชะรัดรัมย์
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  โพธิกมล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ช่อลำดวน
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นายภิญโญ  ไชยภา
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แพงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  สร้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงเมธิณี  แดงหนูงาม
 
1. นางพูนทรัพย์  เล่ห์สิงห์
2. นายชูศักดิ์  เคนสิบสาม
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  เปียงาม
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ประภาใส
 
1. นายวศิน  ศิริธีรพัฒน์
2. นายวินัย  สมศรี
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายปฏิภาณ  จุมพล
2. เด็กชายวสุพล  สุขแจ่ม
3. เด็กชายวิรชัย  สร้อยนาค
 
1. นายสำเร็จ  ดาประโคน
2. นางวันเพ็ญ  ดาประโคน
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงพิไลพร  พิมพิสาร
2. เด็กชายภุชพงศ์  ภูมิวัฒนศิริยากร
3. เด็กชายรัชตะ  แพนลา
 
1. นางสาวศิริณีย์  ทองสิวรรณ์
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงปาณิศรา  ชีตารักษ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  สมพร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พวงดอกไม้
 
1. นางสาวบุณฑริกา  สร้อยคำ
2. นางสาวกมลรัตน์  ทับชุมพล
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงปิยนุช  พื้นบาท
2. เด็กหญิงพรธีรา  กวยสอาด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสมุทร
 
1. นายพรชัย  หงษ์ดี
2. นางพรัชา  หงษ์ดี
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกาะกาใต้
2. เด็กชายพัสกร  อินทร์สม
3. เด็กชายพุฒิพร  มีศรี
 
1. นางปิยนันท์  สงวนศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณุบล
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภักดีสมัย
2. เด็กชายธนากร  อุ่นมี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  อมดวง
 
1. นางละเมียด  บำรุงวัฒนะ
2. นางกนกพร  จันทะโม้
 
400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงดาหวัน  สีหามาตร
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญงาม
3. เด็กชายศุทธิพัฒน์  รอดแก้ว
 
1. นางสาววิชุดา  นาคะอินทร์
2. นางจิราพร  สีหะวงษ์
 
401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พระพล
2. เด็กหญิงญาณิกา  วาทะสิทธิ์
3. เด็กชายวรากร  คำลือ
 
1. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
2. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แฝงสมศรี
2. เด็กหญิงธิชากรณ์  พ่วงพันธ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พ่วงพันธ์
 
1. นางสาวศิริธร   วรรณโพธิ์
2. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูพานทอง
 
1. นายนวรัตน์  เพียสีนุย
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายนนทวัตร  สาสี
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายอดิศร  สีเคน
 
1. นายนวรัตน์  เพียสีนุย
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกศิมา  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงกัลยา  เข้าครอง
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ชาญธนู
4. เด็กหญิงกุลิสรา  อรรคนิมาตย์
5. เด็กหญิงคำหล้า  วายลม
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เปรมปรีดิ์
7. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีทอง
8. เด็กชายทีฑาวุฒิ  เกตุรัก
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุภราช
10. เด็กชายธีรพัฒน์  สุวรรณี
11. เด็กหญิงประภัสสร  งามพักตร์
12. เด็กหญิงปราณมณี  กระสัง
13. เด็กหญิงพัชนีกรณ์  เจนดง
14. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  คำเทพ
15. เด็กชายมนัส  แก้วศรี
16. เด็กหญิงสงกรานต์  ทัพรัตน์
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภราช
18. เด็กชายหัสดินทร์  ศรีปราช
19. เด็กหญิงอัครมณี  จำจิตร์
20. เด็กชายเจนณรงค์  สุพราช
 
1. นายสคร  ฆ้องเกิด
2. นายสมชาย  เพียรการ
3. นางวนิดา  ศรีสรวล
4. นางรัตนา  ไชยศรี
5. นางมัลลิกา  เทพทอง
6. นางจินตนา  ด่านปรีดา
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.7 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายณัฐกรณ์   จำรัส
 
1. นายสุพิน  ชุมพา
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายภานุพงษ์  แก้วลอย
 
1. นายธนวัฒน์  อุปนันท์
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายมนตรี  จุลคง
 
1. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 71.7 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมโคตร์
 
1. นายอรรถวุธ  งามจารุโชคทวี
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 70.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายณรงค์  ศรีโสภา
 
1. นายสันติศักดิ์  กุลบุตร
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.9 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  กรมแสง
 
1. นายวิชัย  ยุระตา
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  พันธุ
 
1. นายสันติศักดิ์  กุลบุตร
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75.1 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงสุลัดดา  สุนารักษ์
 
1. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงบุษบา   แสนโม้
 
1. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงพีรยา  กองแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์กลิ่น
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายภาคภูมิ  วงษาวิชัย
 
1. นายวิชัย  สว่างชื่น
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายวรากร   โคกระเวียง
 
1. นางอัมพาพันธ์ุ  เชื้อวงษ์
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ทัพพงษ์
 
1. นางสมจิตร  ศรีเพ็ชร
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายวีระศักดิ์   มิตศรี
 
1. นางประคอง   ฟองกำแหง
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กชายชานน  แฉ่งศิริ
 
1. นางโสภาพรรณ  จินดาหรา
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คอนประศรี
 
1. นางสาวสุธาสินี  คุ้มพะเนียด
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงนิวดี  ถ้วยทอง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  โตส้ม
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อยู่ในวงศ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงวาริณี  สายแดง
 
1. นายชัยรัตน์  ล่ามคำ
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปรุงนิยม
 
1. ร้อยตำรวจตรีวินิจ  พลเยี่ยม
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงบุษญา  เกษีสังข์
 
1. นายภัทรศักดิ์  เปรมชยกุล
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงวรรณิศา  กลางหน
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เขียวกิ่ง
 
1. นายประสงค์  เชื้อสุข
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงอริษรา  ทองออน
 
1. นางอารี  เพ็ชรศรี
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กหญิงดวงนภา  อภิวรรณ
 
1. นางสาวศนิสา  พงษ์ศรี
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงพรระวี  ขุรีเทาว์
 
1. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงอัญชุลี  พวงวิเชียร
 
1. นายจิระศักดิ์  นนท์นาภา
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มิ่งสอน
 
1. นางนุชจรีย์  เมตตา
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงวราพร  อุทัยแพน
 
1. นายมนตรี   ชัยยันต์
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 27 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงศศิธร  เทพพิทักษ์
 
1. นางสาวทิวาพร  เพชรมั่ง
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.25 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายปรเมศ  ทุมมี
 
1. นางทองพูน  ศรีสุข
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กชายธงชัย  อินทกูล
 
1. นางโสภาพรรณ  จินดาหรา
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายชยณัฐ  ทองบุญมา
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายพีรภัทธ์  จินดานนท์
 
1. นางนุชจรีย์  เมตตา
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายปฏิภาณ  พักน้อย
 
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายเกริกพล  มีห่อข้าว
 
1. นายประวิทย์  คงคารัตน์
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  ผูกนิสสัย
 
1. นางสาวรัชณู  มนตรี
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิศนอก
 
1. นายสมบูรณ์  สังข์ประเสริฐ
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เย็น
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงสุวรรณา  หมื่นยิ่ง
 
1. นางปริศนา  สิงหาจุลเกตุ
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แพงสวัสดิ์
 
1. นายประวิทย์  คงคารัตน์
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.25 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงธิติพร  เสวันนา
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73.5 เงิน 18 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงอนัญญา  บุญร่วม
 
1. นางสาวรัชณู  มนตรี
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72.75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ผงผาย
 
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายภูมินทร์  ดีเหลือ
 
1. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงปิยดาพร  ขอนค้างพลู
 
1. นายอรรถวุธ  งามจารุโชคทวี
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วกลาง
 
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงวาสนา   จำปาฟุ้ง
 
1. นายนราธิป   บุ่นวันนา
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สอนจันทร์
 
1. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77.75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กชายพรนภัส  โสดาจันทร์
 
1. นางจีราภรณ์  อินทรประสพ
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงอารียา  ต่วนชะเอม
 
1. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงพรภัส  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาววัลภา  สีสุกสด
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.12 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงสุภิสรา  ชุมนุม
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74.49 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงกิตติญา  สารีอ่อน
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อยู่ในวงศ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73.88 เงิน 7 โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงชมพูนุท  จิรกิตต์หิรัญ
 
1. นายชัยรัตน์  ล่ามคำ
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72.9 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คอนประศรี
 
1. นางสาวสุธาสินี  คุ้มพะเนียด
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พุ่มจำปา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เลาหสกุล
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจ๊กอ้ม
 
1. นางจีราภรณ์  อินทรประสพ
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูพิลึก
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.49 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายสุภาพ  สุขชาติ
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.49 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายราชรัฐ  อินทร์ปอง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.24 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เดชสนอง
 
1. นางวันวิสา  ฟองเกิด
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กนกทอง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงอนันดา  ปาระมะ
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.65 เงิน 9 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตนา  แซ่จือ
 
1. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.11 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงอดิศา  นนท์วงษ์
 
1. นายสำเร็จ  ดาประโคน
 
474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายราชพฤกษ์  นิลสาคู
 
1. นางอาภา  ตันธิกุล
 
475 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายภูวรินทร์  เชิดฉิน
 
1. Mr.Ritchie  Biniahan Chumacog
 
476 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  คุณสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ขุนเที่ยง
 
477 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุลส์ซัน
 
1. นางสาวภัทร์ฐิตา  กำหนดความ
 
478 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงอัญญาณี  เกาะจันทึก
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
479 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายปารเมศ  แนมพลกรัง
 
1. นางสาวอนงนาฎ  บรรหาร
 
480 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กหญิงวิภาดา  กลิ่นแก้วนพเก้า
 
1. นางประยงค์  อึ๊งเจริญ
 
481 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายศิวกร  ใจยืน
 
1. Mr.Khenneard  Cruz
 
482 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  เรืองสุวรรณ
 
1. Mr.Ritchie   Biniahan Chumacog
 
483 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงทิพย์สุภา  พงษ์สกุล
 
1. นางสาวอรฤทัย  พงษ์สนิท
 
484 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วพลงาม
 
1. นางสายสมร  นำลาภ
 
485 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
 
1. นางสาวดวงสุดา  บุญมามอญ
 
486 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ลำดี
 
1. นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ
 
487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงมินตรา   ไชยศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ  ฆ้องคำ
 
488 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รินลา
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายอนุพงษ์  ไขโพธิ์
 
1. นางยุภา  อัมพรัตน์
 
490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายวิชรวิชญ์  แอทคินสัน
 
1. นางสาวอรอุมา  วันคำ
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายทีฆทัศน์  สันจิตร์
 
1. Mr.Jayson P.  Barrios
 
492 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายศุภณัฐ  สมบูรณ์กิจ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงจังหรีด
 
493 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอริสา  สุทธิประภา
 
1. นางสายสมร  นำลาภ
 
494 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิสา  สีใส
 
1. นางสาวจตุพร  สิงห์ดา
 
495 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงมาร์โคนี  อายุบุญชู
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังคีรี
 
1. นางรษิกา  บริรักษ์เลิศ
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงเฟื่องฟู  เจริญเขต
 
1. นางสาวนิภาพร  หวังเชิดกลาง
 
498 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกรรธิกา  ไหลเลื่อน
 
1. นายศราวุธ  ผุเพชร
 
499 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังคีรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิจิตรวงศ์
 
500 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงมณีนุช  ยะถาเทศ
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  พรมเหล่าล้อ
 
501 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจินณพัต  ใคร่รู้
 
1. นายณัฎฐาพงศ์  ศิลปวิทย์
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชำนาญนา
 
1. นางอนุชิดา  โพธิษา
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงภคพร  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวธนัชชา  เที่ยงตรง
 
504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงธิพาวดี  วงค์ศรีทา
 
1. นางสาวดวงสุดา  บุญมามอญ
 
505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กชายบูรพา  ศิลารัตน์
 
1. นางสาวอรรถพร  เภตรา
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ฉันทอภิชัย
 
1. นางสายสมร  นำลาภ
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงปนัดดา  แถวทับ
 
1. นางสาวนิภาพร  หวังเชิดกลาง
 
508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ผาสุขธรรม
 
1. นางสาวนันทวัน  รัชตะพิพัฒน์กุล
 
509 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงพิยดา   นราพันธ์
 
1. นางปณิชา   ภัสสิรากุล
 
510 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  ทวนไธสง
 
1. นางสาวแก้ว  ปลั่งกลาง
 
511 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  เจริญคง
 
1. Mr.Ritchie  Biniahan Chumacog
 
512 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงพรชิตา  เฉื่อยกลาง
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิจิตรวงศ์
 
513 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงชฎาพร  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวจีรวรรณ  นิลจำรัส
 
514 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงอเลสเซีย  ราโซ
 
1. นางสาวจิตรา  มะณีคำ
 
515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายพงศ์ดนัย  แม่นปืน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงจังหรีด
 
516 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัชพร  เบอร์ขุนทด
 
1. นางสาวกฤษณา  สิริเธียรธัญ
 
517 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายอธิคม  พรมทอง
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
518 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงวิสุดา  ภารี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญเทียม
4. เด็กหญิงหยาดทิพย์  โหมดนอก
5. เด็กหญิงอภิญญา  สิบสูงเนิน
 
1. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
2. นางสาววรัญญา  บุญวงศ์
 
519 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์  สมบึงกลาง
 
1. นางอริสรา  บุทธิจักร์
 
520 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงนิลวรรณ  สองเมือง
2. เด็กหญิงศิวพร   นามสุด
 
1. นางวันวิสา  ฟองเกิด
2. นางสุมนฉัตร์   สีมาคูณ
 
521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ลวดลาย
2. เด็กหญิงสุภัตรา  เสียงสังข์
 
1. นางอริสรา  บุทธิจักร์
 
522 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายกายสิทธิ์  สาเจริญ
2. เด็กชายชลธาร  ป้อมรอด
3. เด็กหญิงนภาพร  การนอก
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  รุณวงษ์
5. เด็กชายวีรกานต์  วรวิทย์วัฒนะ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ด่านแก้ว
 
1. นายผุดผ่อง  บาลลา
2. นางชลนสร  สละชั่ว
3. นางสาวกิรณา  เภาคำ
 
523 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกิตติกร   ทองเกิด
2. เด็กชายทัศนชัย  สดภิบาล
3. เด็กชายพีระพัฒน์  เทียนศรี
4. เด็กชายสิทธิโชค  สุนา
5. เด็กชายอมรพันธ์  วงพาดกลาง
6. เด็กชายเจษฎา  อ่อนลมุน
 
1. นางสาวสุภาพร  ไผโพธิ์
2. นางเรืองอุไร  เสือดี
3. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
 
524 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกรกนก  เลื่อมนิรันดร์
2. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทุมาร
3. เด็กหญิงสิริวิมล  คำนิมิตร์
 
1. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง
2. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
525 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ผ่านไฟ
2. เด็กหญิงปวีณา  พระพรม
3. เด็กหญิงเกสรา  สะระกุล
 
1. นางสาวสุปราณี  มุสิกา
2. นายรุ่ง  นนทกาล
 
526 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงจิตโสภัญ  มีกลิ่น
2. เด็กหญิงภัฒจิราพร  จันทะนา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทวีผล
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นายศราวุธ  อภัยศิลา
 
527 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศิลปวิทย์
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ทูคำมี
3. เด็กหญิงอรัญญา  ศิริบุตร
 
1. นางสาวนภาพร  พ่วงคลี่
2. นางอัญชนา  จิตรสว่างทรัพย์
 
528 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  อุทัยแสง
2. เด็กหญิงวรรณิสา  แจ่มคล้าย
3. เด็กชายเมคา  กุลศิริ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  หาญป้อ
2. นายทนงค์  เสนตา
 
529 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายวาทิตย์  เขียวคำ
2. เด็กหญิงสุลัดดา  สุนารักษ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขันเงิน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
 
530 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   เตจ๊ะ
2. เด็กหญิงพรศิริ   ตกต้น
3. เด็กหญิงวิการดา   วิเศษชูชาติ
 
1. นางถนอมศรี  เสนีย์ศรีสกุล
 
531 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงมาริสา  มติยาภักดิ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  ไชยงค์
 
1. นางสาวแก้ว  ปลั่งกลาง
2. นางสาวขนิษฐา  วิจิตรวงศ์
 
532 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เพ็ญประพัฒน์
2. เด็กชายนนทชัย  การสนิท
 
1. นางอาตรีนา  จันทร์เนย
 
533 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  พูลศิลป์
 
1. นางสาวตรีนุช  ศรีสวัสดิ์
2. นายเพทาย  ฟักแก้ว
 
534 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายธนกร  ภูมิชิน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ขันไพบูลย์
 
1. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
2. นายประมาณ  แสงเพ็ชร
 
535 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายภูมินทร์  ดีเหลือ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ดีเลิศ
 
1. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
 
536 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายชัชชานนท์  คงเมืองน้อย
2. เด็กชายบูรพา  ยลพันธ์
 
1. นายอัษฎางค์  ราชตราชู
 
537 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กชายจิรเดช  กุลบุญ
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  สายเสาร์
 
1. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
538 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ป้อมศิลา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์โตศิริ
 
1. นายอดิเรก  บินรัมย์
2. นายคมสันต์  สุขไมตรี
 
539 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงวิภาพร  พุทธชาติ
 
1. นางสาวเพียรใจ  นาคนวล
2. นางสาวเพียรใจ  นาคนวล
 
540 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายณัฐนันท์  นามแสง
2. เด็กชายปฏิภาณ  โหมดนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
2. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
 
541 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  กันศรีเวียง
2. เด็กชายยุทธภัณฑ์  แก้วมาต
 
1. นางสาวสมเจต  อูมกระโทก
 
542 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิระดำรงค์
2. เด็กหญิงปริศนา  ทองดา
 
1. นางสาวจันทิมา  กุดกลาง
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
543 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงจิราภา  พรมเสน
2. เด็กชายบุญญารักษ์  พิผ่วนนอก
 
1. นางสาวจารุวรรณณี  เหล่าดี
2. นางเกษร  ทุมประดา
 
544 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กชายภาฆิน  ทับทรวง
2. เด็กหญิงฤดีรัตน์  แก้วเมือง
 
1. นางศรีอุบล  นิลกิจ
2. นายอนันต์  นิลกิจ
 
545 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายฉัตรปพน  พิมสำโรง
2. เด็กหญิงวาณิชา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวอรดาริญา  ภูเขาทอง
2. นางสาวสุชาวดี  ปวงจันทร์หอม
 
546 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  พวงบุปผา
2. เด็กหญิงศรัญยา  พรมศรี
 
1. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
547 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   อุตมะวิริยะ
2. เด็กหญิงญานันท์  พิทักษ์พิสุทธิ์
 
1. นางสาวปานรดา  พลเยี่ยม
2. นางสาวนิศธิภรณ์  พนมเขต
 
548 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์   จำปาชน
2. เด็กหญิงศุภสุตา    สีไพร
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาววชิรา   ศรีชุนสิน
 
549 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายวุฒิชัย  รัสสะ
2. เด็กชายอดิศร  วงค์นคร
 
1. นางสาวปาริชาติ  หงษ์ทอง
2. นางสาวณาตยา  สุทธิชาติ
 
550 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายปัณณวิทย์  ยังมี
2. เด็กชายวีรกานต์  วรวิทย์วัฒนะ
 
1. นายวิทยา  วรวิทย์วัฒนะ
2. นางสาวปราณี  กรองสี
 
551 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กชายณัฐพล  กันอ้าย
2. เด็กหญิงนชิตา  ธนวัฒน์
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  โพธิ์ดี
2. นางสาวทิวาพร  เพชรมั่ง
 
552 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกฤติมา  อินทโชติ
2. เด็กหญิงจณิสตา  คำสมัย
 
1. นายอุเทน  มาดา
2. นางสาววิชชุตา  จงรักษ์
 
553 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  กองคำ
2. เด็กหญิงปรานปริยา  คำกอง
 
1. นางจินตนา  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นไกล
 
554 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สกุลพานิช
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  วรพงษ์
 
1. นางสาวประกายเพชร  สายโส
 
555 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายบวรศักดิ์  ด่านจับกุม
2. เด็กชายศุภชัย  นามโพ
 
1. นายอภิรมย์  จำปาไชย
2. สิบเอกอัครกิจ  วงศ์ทอง
 
556 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายก่อลาภ  พุทธาสนธิ์
2. เด็กชายจตุรงค์  หวังอ้อมกลาง
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
 
557 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วงาม
2. เด็กชายเจนศักดิ์  เซลรัมย์
 
1. นางสาวณัฐญา  แก้วพลงาม
2. นายศรุฒิ  หาโกสีย์
 
558 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายปฏิกรณ์  สมอาษา
2. เด็กชายวิริยะ  แพลอย
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นายบรรจบ  สมอาษา
 
559 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงหาชารี
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เครืองรัมย์
 
1. นางสาวอรดาริญา  ภูเขาทอง
2. นางสาวสุชาวดี  ปวงจันทร์หอม
 
560 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองยง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองย้อย
 
1. นางสาวปิยะนุช  เนินใหม่
 
561 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญแท่น
 
1. นางสาวปราณี  กรองสี
2. นายวิทยา  วรวิทย์วัฒนะ
 
562 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกรชนก  แสงนวล
2. เด็กชายเมธี  ทองเจริญ
 
1. นางสาวธนัชพร  เปียดี
 
563 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายภัชรพัฒน์  พาโส
2. เด็กชายวิษณุ  จงปลูกกลาง
 
1. นายอดิเรก  บินรัมย์
2. นายคมสันต์  สุขไมตรี
 
564 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงจุฑามาส  วระสาร
2. เด็กชายสหภาพ  วงคำสิทธิ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  เคแสง
 
565 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายประวิทย์  พลชรินทร์
2. เด็กหญิงอมินทร์ตรา  พับพา
 
1. นางจินตนา  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นางสาวดวงสุดา  บุญมามอญ
 
566 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงกมลชนก  บำรุงจิตต์
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  จันแขกหล้า
 
1. นายชัยณรงค์  นาถิม
2. นายปิยะวัตร์  ศิริโสด
 
567 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายนัฐพนธ์   กมลรัตน์
2. เด็กชายปราโมทย์  เหลาสา
 
1. นางสาวศศิธร  อุดรจรัส
2. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
568 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงปรารถนา  แพงทอง
2. เด็กหญิงสิรินยา  สาระรัตน์
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวลดาวัลย์  ภูบาล
 
569 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญคง
2. เด็กหญิงพัชรี  ชูเสน
 
1. นายกระจ่าง  แก้วเงิน
2. นายกบินร์  เสนานาม
 
570 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงขจาริน  ญาณสิรินิธิ
2. เด็กหญิงพุธิตา  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาพันธ์
2. นางสาวปริศนา  อ่อนสองห้อง
 
571 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายฟาริส  อะยานิ
2. เด็กชายอนุมาศ  สมปาง
 
1. นายธีรวัฒน์  ยอดสุรินทร์
2. นางสาวสุธาสินี  คุ้มพะเนียด
 
572 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายกิตติธัช  ดาวไธสง
2. เด็กชายเจษฎา   เทพอุดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ประกอบมิตร
2. นายนิวัฒน์  แตงชัยภูมิ
 
573 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายธนกฤต  แสนวิจิตร
2. เด็กชายวรายุทธ  แก้วเสน่ห์
 
1. นางสาวณพร  โสขวัญฟ้า
2. นางสาวณพร  โสขวัญฟ้า
 
574 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภูรินทร์  แก้วมุกดา
2. เด็กชายยศกร  ปลดปลิด
 
1. นางสาวจุติพร  พงศ์สัมพพันธ์
 
575 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวันนา
2. เด็กหญิงปภัสสรา  สฤงคาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
2. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
 
576 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  อาทร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงอรุณ
 
1. นางสาวปานรดา  พลเยี่ยม
2. นางสาวนิศธิภรณ์  พนมเขต
 
577 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายก้องนิวัฒน์  วิเศษภักดี
2. เด็กหญิงครองขวัญ  แรงสืบสิน
 
1. นายอดุลยศักดิ์   จะกลาง
2. นางจินตนา   โชติเสน
 
578 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายธนาทร  ดวงศรี
2. เด็กหญิงศิริประภา  เพ็งสา
 
1. นางสาวนวนละออง  สีดา
 
579 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  วรสิงห์พันธ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยบัวรินทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณณี  เหล่าดี
2. นางเกษร  ทุมประดา
 
580 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงศศิฉาย  จันทนาวงษ์
2. เด็กหญิงเกษมณี  ราชาโฮม
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาพันธ์
2. นางสาวปริศนา  อ่อนสองห้อง
 
581 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงฐานิกา  ดีพิจารณ์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ปัทมารัง
 
1. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
 
582 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ไชยวงษ์
2. เด็กชายสันติ  สีอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ประกอบมิตร
2. นายนิวัฒน์  แตงชัยภูมิ
 
583 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงนารีนาฎ  เณรสีนาค
2. เด็กชายพีรภัทร  เกิดพันธ์
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมอยู่
2. นายพิชัย  เรืองจรัส
 
584 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายภาคภูมิ  ยอดทอง
2. เด็กหญิงศิริพร  กิติราช
 
1. นายอำนาจ  ทองเกลียว
2. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
 
585 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงธนสาร
2. เด็กหญิงพรนภา  มีแก้ว
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายธีระนาท  ภูอากาศ
 
586 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  หล่าจันดี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เพียนอก
 
1. นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ
 
587 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายชนะศักดิ์  พรหมธิดา
2. เด็กชายปรินทร  พลวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ประกอบมิตร
2. นายนิวัฒน์  แตงชัยภูมิ
 
588 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  โชคกำเนิด
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เม้ามีศรี
 
1. นายวันชาติ  วนิชชากร
2. นางวิจิตรา  คนซื่อ
 
589 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงธิติรัญยา  แต่กลาง
2. เด็กหญิงพิชญา  ศิรินอก
 
1. นางทิพวรรณ  ธนพัฒน์สุขสกุล
 
590 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายพงษ์ฐกร  ทองสีวัน
2. เด็กชายภัทรพล  ช่วยกลาง
 
1. นางสาวณพร  โสขวัญฟ้า
2. นางสาวณพร  โสขวัญฟ้า
 
591 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กชายจักรกริช   ปั้นเนตร
2. เด็กหญิงพนิตพร  บัวแสง
 
1. นายประจักษ์  จันทร์ธรรม
2. นางสาวนงค์นุช  ตะเภาพงษ์
 
592 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายพงษ์ศธร  พามา
2. เด็กชายพลวัฏ  ฉลาดกิจ
 
1. นางสาวธนัชพร  เปียดี
 
593 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายสิงหนาท  คามวัน
2. เด็กหญิงอลิสา  รูปพรม
 
1. นางสาวมะลิพร  แดงตะขบ
 
594 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กหญิงจิราวดี  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางสาวนวลละออง  สีดา
 
595 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 1. เด็กหญิงยุพา  ก้องเสนาะ
2. เด็กหญิงอารีญา  อินาลา
 
1. นายอรรคพล  สุปัตติ
2. นายประมูล  กล้าแข็ง
 
596 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายจักรภพ  แสงสะท้าน
2. เด็กหญิงศิริพร  คนยืน
 
1. นายสมพงษ์  จันทร์แจ่มภพ
2. นายเอกพล  ชุตินาทดลเจือ
 
597 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองผักแว่น
2. เด็กหญิงภัครมัย  เทชะ
 
1. นางจริญา  อาษาวัง
 
598 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายภวัต  กิตติทรงชัย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีชมภู
 
1. นางศรัญณภัทร  พิลัย
2. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
 
599 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงณภัทร  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  สุวรรณเพ็ชร
 
1. นายธีระนาท  ภูอากาศ
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
600 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงนภาภัทร์  สมปัญญา
2. เด็กชายเกษมสันต์  จันทร์เหม
 
1. นายอำนาจ  ทองเกลียว
2. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
 
601 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กชายธนสิน  ศรีละพรม
2. เด็กหญิงสมัชญา  แซ่เต็ง
 
1. นางวันวิสา  ฟองเกิด
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ  โพธิ์ดี
 
602 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายธนกร  สมเย็น
2. เด็กหญิงเมธาพร  พลรัตน์
 
1. นางสาวปาริชาติ  หงษ์ทอง
2. นางสาวศิริธร   วรรณโพธิ์
 
603 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 43 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงภัทรศยา  อินพิทักษ์
2. เด็กหญิงมณีกาญจน์  รอดกลาง
 
1. นายวีรพงษ์  แสงเพชร์
 
604 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 60 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรกิ่ง
2. เด็กหญิงไอริณ  หาญกล้า
 
1. นางสาวธีรา  ชุณสนิท
2. นางสาวสำเนียง  คำต่าย
 
605 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 61 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายนพรัชต์  พิลา
2. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  กุสุมภ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ดาวเรือง
2. นางสาวทอฝัน  ส่างหลู่
 
606 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 61 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายธนากร  บัวเอี่ยม
2. เด็กหญิงอารดา  จันสะหา
 
1. นางรวิพร  กมลรัตน์
 
607 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 63 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชุติมน  สิริยานนท์
2. เด็กชายสุภัควี  หลงกลาง
 
1. นางสาวสมหญิง  ชุมสุข
 
608 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 63 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ร้อยด้วง
2. เด็กชายธนายุทธ  ทัศนารมย์
 
1. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
609 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  พรมดี
 
1. นายมิตรชัย  ชัยสาร
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงณภัทรดา  พันชารี
2. เด็กหญิงณิชากุล  นามลี
3. เด็กหญิงวาลินี  สียางนอก
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เถื่อนทอง
2. นางสาวสุภาลักษ์  พัฒนพงษ์ดิลก
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  โต๊ะยะบุตร
2. เด็กชายวทัญญู  สวัสดี
3. เด็กชายสุดสาคร  มาสว่าง
 
1. นางดารินทร์  โคษา
 
612 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. นางสาวขวัญกมล  สีดาหาญ
2. นางสาวนิภาพร  แก้วหาร
3. นางสาวิิอทิตยา  ดอกสันเทียะ
 
1. นายวิรภัทร์  พลเสนา
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  พรหมสุข
2. เด็กชายภานุพงษ์  กองสุวรรณ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ธาตุจันทร์
 
1. นายธีระชัย  โรจน์สุุกิจ
2. นางพลับพลึง  จ่ากญชร
 
614 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายภานุ  พระราช
2. เด็กชายยุทธนา  จันทราวุฒิกร
3. เด็กชายอาทิตย์  มีศรี
 
1. นางกุลิสรา  ชัยสุทธิกุลรัตน์
 
615 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. นายกิตติศักดิ์  เปลือยหนองแข้
2. นายนายธนพล  แก้วอุดทา
3. นายสุเมธ  ลำเทียน
 
1. นายธนูชัย  เนระแก
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
616 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายนพดล  อิ่มรอ
2. เด็กชายสุนันทา  ดีบาง
3. เด็กชายอนุสรณ์  มีรัตน์
 
1. นางบุญสอน  นะรารัมย์
 
617 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งโพธิ์ทอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  รักษาภักดี
3. เด็กหญิงนิรัชชา  หาน้อย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทวิเศษ
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ท่าอุดม
6. เด็กหญิงอภิภาวดี  สาเกษ
 
1. นางทองสิน  สุนันท์
2. นางสุรดา  โตขำ
3. นางสาวถนอมนวล  ปานแดง
 
618 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กิลา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงรัชภาไพร  อาษา
4. เด็กหญิงศิลาวรรณ  ทารัญ
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  พรรณอาราม
6. เด็กหญิงเสาวภา  ทาญาติ
 
1. นางสมนา  วิงวอน
2. นางสายใจ  วิริยะกิจ
3. นางเพ็ญศรี  จันทร์ศิริ
 
619 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กหญิงญวิภา  ไกรศิริ
2. เด็กชายศักรินทร์  ด่านเจริญ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ม่วงพรม
 
1. นางสาวศันสนีย์  พรมงาม
2. นางสาวปาริฉัตร  บุญเมือง
 
620 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธันวา  บุญเสริม
2. เด็กชายวายุ  มีสัตย์
3. เด็กชายเจษฎาพร  ตั้งเทียมพงษ์
 
1. นางสาวสุภาพ  สมบูรณ์
2. นางวันเพ็ญ  รวดเร็ว
 
621 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายกฤษฎา  ก้านสันเทียะ
2. เด็กหญิงนิสาชล  พงษ์เจริญ
3. เด็กชายอิทธิพงษ์  คะเนนอก
 
1. นายสุชาติ  จิตรพร้ิง
2. นางสาวราตรี  มนัสสิลา
 
622 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 72 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กชายสหรัฐ  กุลบุญญา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  คุ้นกลาง
3. เด็กหญิงอนัญญา  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นายพงศ์อนันต์  มัดถาปะโท
2. นายอนุพงษ์  ปราสาทภิญโญ
 
623 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงมลธิชา   มีชาติ
2. เด็กหญิงลลิตา   ผลสมหวัง
3. เด็กหญิงวาสนา   แก้วเวียง
 
1. นายวันชัย  แก้วกล้า
2. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
624 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงชลลดา  บุญชู
3. เด็กหญิงสราทิพย์  โพธิ์ลาภ
 
1. นางสมใจ  โสภา
2. นายไกรรักษ์  โชติรัตน์
 
625 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงจอมขวัญ   คำสวาสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร   สุขเจริญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ฐีถะ
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงดวงกมล  ภักดีชาติ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนแสง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วงค์นก
 
1. นางบุญญาณี  แกล้วกล้า
2. นายสมใจ  ยศกิ่ง
 
627 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญประคม
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สระแก้ว
3. เด็กหญิงพรไพลิน  พลสว่าง
 
1. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
2. นางสาวเบญจมาศ  โตส้ม
 
628 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 37 โรงเรียนวังศรีทอง 1. เด็กชายวรวิทย์  ฉันสิมา
 
1. นางสาวรุ้งนภา  มั่นคง
 
629 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์  ทัพวงค์
 
1. นางสุทธิพันธุ์  โททิพยวงค์
 
630 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 39 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 1. เด็กชายยศกร  ออนอ่างคำ
 
1. นางจิรดา  พิมพ์พระธรรม
 
631 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายอรรถพล  พรมนนท์
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ปินตาติ๊บ
 
632 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมรักษา
 
1. นางสาวกุศลิน  คำเรือง
 
633 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงพรรณธร  จอดนอก
 
1. นางสาวเนตรนภา  คงศิลป์
 
634 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายชัยชนะ  เรไร
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนะ
 
635 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงอรชพร  เสนาปิ่น
 
1. นางสาวอจรา  เขมา
 
636 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงวันธิวา  ต่ายธานี
 
1. นางสาวนันทวีร์  พงษ์นาค
 
637 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  เกี๊ยเกาะ
2. เด็กหญิงหรรษมน  บุญสิทธิ์
3. เด็กชายอนันทโชติ  อาจหาญ
 
1. นางสาวอนุลักษณ์  บุดดี
2. นางพัฒนียา  อุปครุฑ
 
638 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จุมพล
2. เด็กชายภีรภัทร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายเควิน  ดูบัลลา
 
1. นางสาวพรทิพย์  บรรเทา
2. นางกานต์จิรา  ฆ้องหลวง
 
639 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงธวัลวัตน์  บุญธรรม
2. เด็กชายวัชรพล  มาวงศ์
3. เด็กชายเทวา  ธงชัย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  กัณหา
 
640 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงบุญยดา  สาระกิจ
2. เด็กหญิงวรัญญา  แขวงจักร
3. เด็กหญิงอภิญญา   อรุณเนตร
 
1. นางสาวอมร  เพ็งรอด
2. นางบุหลง  จันลา
 
641 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1. เด็กชายประพัฒน์  พ่วงภี
2. เด็กชายมงคล  สาทิพพจันทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญส่ง
 
1. นางนิภา  โนนคำภา
 
642 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงญารินดา  เลื่อนลอย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จากครบุรี
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  สอนกลาง
 
1. นางสาวพร้อมศิริ  ยุวรัตน์
2. นางสาวจิราพร  แชใจ
 
643 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กชายทวีรัตน์  สิงห์โต
2. เด็กหญิงน้องใหม่  อึ่งชื่น
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  วงษ์ลาย
 
1. นางสาวศศิวิมล  ศรีบุญมี
2. นางหนูตอง  ต่อด่านกลาง
 
644 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงกรวิภา  แสงโยธา
2. เด็กชายจักรชัย  พิมพ์มุ่งหวาย
3. เด็กชายวิชัย  บุญแก้ว
 
1. นางสาวรุจาภา  โฉมฉาย
2. นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย
 
645 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายนาวิน  พิมพ์เพียง
2. เด็กชายวรภพ  อยู่สุข
3. เด็กชายศุภชัย  แหวนพชัย
 
1. นางสาวนันทิยา  เชตุพงษ์
2. นายผุดผ่อง  บาลลา
 
646 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัศยา  ไม้สูงเนิน
2. เด็กหญิงสุธิดา  มานิช
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ทองหล่อ
 
1. นางสาวสำเนา  มาหา
2. นางวันเพ็ญ  รวดเร็ว
 
647 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เนินบก
2. เด็กชายต้นน้ำ  อินทุมาร
3. เด็กชายนนทกร  เงื้อมผา
 
1. นางสาวดวงเดือน  สายทน
2. นางสาวรัตนา  บังศรี
 
648 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายธงชัย  พรมชื่น
2. เด็กชายปวริศร์  ราชวัตร
3. เด็กชายพิเชษฐ  ขงวน
 
1. นางสาวนิตยาร์   สโมสร
2. นางสาวทิวาพร  จันทะพันธ์
 
649 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  เยี่ยมหาญ
2. เด็กชายนพณัฐ  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจริญสุข
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ผ่องใส
2. นางสาวสุธาวรินทร์   บุญเกิด
 
650 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายธนพงศ์  เทียนจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไพทูร
3. เด็กชายสมภพ  ชันเชือน
 
1. นางอัมพรรัตน์  วีระพันธ์
2. นางกมลพร  หมู่แก้ว
 
651 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายธนภูมิ  โศกค้อ
3. เด็กชายพลทวัช  ชัยนอก
 
1. นางสาวอจรา  เขมา
 
652 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 1. เด็กชายนคร  ศรีช่วย
2. เด็กชายปัญญา  อยู่ญาติมาก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จูงจิตร
 
1. นางสาวเกษรินทร์  คำรอด
 
653 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 1. เด็กชายนิรุช  รุ่งแสง
2. เด็กชายบุญทวี  อิ่มใจ
3. เด็กชายพงศธร  ตรงกลาง
 
1. นางยุวรี  แฮะประโคน
 
654 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ทาภู่
2. เด็กชายประสิทธิ์  นอกพลกรัง
3. เด็กชายอภิรุณ  เพิ่มพูล
 
1. นายสุทิน  ศิริสรรพ
2. นางศศิธร  สุริโยปกรณ์กิจ
 
655 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงธิดา  ผุยทอง
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ถาวรชน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  คล้ายมงคล
2. นางสาวนันทวีร์  พงษ์นาค
 
656 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 1. เด็กชายชุติพนธ์  เพิ่มศรี
2. เด็กชายพิริยกร  สมใสเจริญสกุล
3. เด็กชายวรกานต์  ศรีเคน
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  ชอบรส
 
657 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไชยจำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประจันบาล
3. เด็กหญิงชนาภา  ทาหนองค้า
 
1. นางบังอร  เผ่าภูรี
 
658 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงฐานิสรา  ฮมแสน
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  เข็มคุณ
3. เด็กชายรังสรรค์  มาตรขาว
 
1. นางสมรส  หาญณรงค์
2. นางสาวศิลาพรรณ  ตรีวัฒนานนท์
 
659 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กชายจักรกริด  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พูลกิ่ง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เขาเพ็ชร
 
1. นางสาวอรทัย  ม่วงศรี
 
660 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงณิชาดา  หนูราช
2. เด็กชายปรวรรต  วายลม
3. เด็กชายสุรจักษ์  เพ็งโฉม
 
1. นางสาวเกตน์สิรี  คุ้มทอง
2. นางสาวผ่องศรี  โรหิตรัตนะ
 
661 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงจารุภา  ท้าวธงชัย
2. เด็กชายณัฐนนท์  สิโกมาตย์
3. เด็กชายธนาภัทร  ปัญญาชน
 
1. นางบุญพา  ศิลปธรรม
2. นางนพธีรา  เหมนาค
 
662 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสถาปนิก  เล่าเปี่ยม
2. เด็กหญิงเกวลิน  แสงงาม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  กันหา
 
663 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 1. เด็กชายปัญญา  บุญน้อม
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  กันทมา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เนตรวงษ์
 
1. นางสอิ้ง  คงสมชม
 
664 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายชัยพัทธ์  ชิดปลัด
2. เด็กหญิงวันวิษา  บุญตรี
3. เด็กชายศุภโชค  วงษ์กวน
 
1. นางแววดาว  เท้าเลา
2. นางวิลาวัณย์  พลแสน
 
665 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญชู
2. เด็กหญิงวาสนา  ชะนะพันธ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  ยั่งยืน
 
1. นางประมวลจิต  นามวงศ์
 
666 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไม่ย้อท้อ
2. เด็กชายณัฐชนน  โคตรชารินทร์
3. เด็กชายธีรพงษ์  อามาตสมบัติ
 
1. นางสาวมยุริญ  ฐานกลางซุ้ย
2. นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ
 
667 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์ตรี
2. เด็กชายพิีรพัฒน์  โพธิ์พา
3. เด็กหญิงวันนา  คม
 
1. นางสาวภัทรา  ชนะสิทธิ์
2. นางกรุณา  กล้าหาญ
 
668 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญา  นวนข่า
2. เด็กชายธนกร  ดอนโค
3. เด็กชายพัชชะตะ  เกตุขุนทด
 
1. นางจิราพร  สีหะวงษ์
 
669 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กหญิงณัฐกิตติ์  แม่นปืน
2. เด็กหญิงลักษิกา  พลงาม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ตามแบบ
 
1. นางวารี  เพียรการ
2. นางรัชนีย์  ปัญญา
 
670 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สีบุดดา
2. เด็กชายศตวรรษ  ลือเทพ
3. เด็กชายเจษฎา  พิมพ์พา
 
1. นายสมใจ  ยศกิ่ง
2. นางโสฬส  ธรรมวงษ์
 
671 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 1. เด็กหญิงจิราภา  ทับศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงศรี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสวงวงค์
 
1. นางจิรดา  พิมพ์พระธรรม
 
672 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายมนัสพงศ์  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงมินตรา  เพ่งพิศ
3. เด็กหญิงอิสริยา  รื่นสดงาม
 
1. นางสุทธิษา  หอมไสย
 
673 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เบ้าเทศ
2. เด็กชายธันวา  อุปัชฌาย์
3. เด็กชายพันกร  เห็นให้ชม
 
1. นางวันเพ็ญ  รัตนะ
2. นางอัมพวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
674 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เทือกดอนหัน
2. เด็กชายศุภกิตติ์   ออมสิน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงทอง
 
1. นางวิภาพร  เดชสนอง
2. นางทิวาพร  เพชรมั่ง
 
675 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนชุมชนพัฒนา 1. เด็กหญิงนภัสศร  จันทร์คูณ
2. เด็กชายนวเทพ  มาสี
3. เด็กชายสุกฤษ  เทียนศิริ
 
1. นางสาววรรณิศา  เชาวน์ดี
 
676 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริภัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มิ่นอิน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พยุงตน
 
1. นางมนสิณีย์  พิมพ์แพทย์
2. นางแววดาว  จันทรา
 
677 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ศรีปราลาด
2. เด็กชายอานุภาพ  หาดกะโทก
3. เด็กหญิงเพชรชนก  ฆ้องรัน
 
1. นางดาวลอย  ขันโท
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุข
 
678 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายกายสิทธิ์  กิจการ
2. เด็กชายวรเกียรติ์  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงแก้ว  เซิม
 
1. นางพนิชนันท์  หาญกล้า
 
679 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนิดา  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงพุฒิประภา  สามี
3. เด็กหญิงศิริฉาย  ธรรมดี
 
1. นางนิยม  จันทรวดี
2. นางสาวดุจดาว  ถาดสระน้อย
 
680 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงกวินตรา  บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงพรชนก  บูระพิน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กองศรี
 
1. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
2. นางมณีวรรณ  ศรีจันทรา
 
681 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงประทีป
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ตันโย
3. เด็กหญิงสุนิษา  พวงคำ
 
1. นางณฐปภัช  ชาวบางน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอำภา  กุลบุตร
 
682 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 47 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง    
683 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 78 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูวงษ์ไกร
2. เด็กหญิงทรงพร  แก้วศิริ
3. เด็กชายอติยะ  เกาะจันทึก
 
1. นางสาวสุรณีย์  ป่านนี้
2. นางเมธิยา  วิชาฮาต
 
684 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 78 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงตรีทิพยณิภา  มาลานนท์
3. เด็กชายนอินทร์  ทองรินทร์
 
1. นางสาวอุทิศ  พรมดี
 
685 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 78 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มะคะโต
2. เด็กหญิงวรัญญา   ดีเลิศรัมย์
3. เด็กชายศุภกฤต  อภิผลเจริญ
 
1. นางอัชฌา  รังไสย์
2. นางสาวดาริน  จ้อยชัย
 
686 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 78 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กชายกฤตธัช  ทองแก้ว
2. เด็กชายชยณัฐ  ฉิมกูล
3. เด็กหญิงวรัทยา  ด่านเดิม
 
1. นางโสภาพรรณ  จินดาหรา
2. นางสาวจันจิรา  เปาวะณา
 
687 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 78 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงชนากานต์  เบ้าคำพา
2. เด็กหญิงถนิดา  เบ้าคำพา
3. เด็กหญิงอรนาฏ  อินทร์เปือย
 
1. นางสาวกาญจนา  นึกธรรม
2. นางสาวกาญจนา  ทองอร่าม
 
688 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 78 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายนิติภูมิ  พิมอรัญ
2. เด็กชายปิยดนัย  ประมา
3. เด็กชายรพีพัตธ์  ฆ้องต้อ
 
1. นางสิริโสภา  ประดุจชนม์
 
689 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 78 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กชายกฤตณรงณ์  บำรุงสำราญ
2. เด็กชายต้นตระการ  พันธ์พุ่ม
3. เด็กชายศิวัช  ท่าใหญ่
 
1. นางสาวดวงดาว  เมาะราษี
2. นางสาวพวงเพชร  วงศ์ธันยพร
 
690 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 78 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายปรัชญา  เกาะยางเผือก
2. เด็กชายปาราเมศ  วรสุข
3. เด็กชายภัทรพล  พ่วงพันธ์
 
1. นางกรพินธุ์  อันวิเศษ
2. นางรมิดา  สุจริต
 
691 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 86 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงฉันทิสา  สินสนิท
2. เด็กชายภัทรพงษ์  หงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาเอี่ยม
 
1. นางวันเพ็ญ  พรมหมศิริ
 
692 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 87 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงจิราพร  ถาวรสันต์
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  กลึงกลางดอน
3. เด็กหญิงศศินิภา  พูลทา
 
1. นางสาวยุพารัก  มัทนานุรักษ์
2. นางสาวอุษา  บุตรดี
 
693 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 87 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กหญิงประภาวดี  ดีดพิมาย
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สายเมฆ
3. เด็กหญิงปาณิชตา  บุญมา
 
1. นางสาวเปมาศ  เพ็งสลุง
 
694 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 89 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 1. เด็กชายธวัชชัย  กันคำภา
2. เด็กชายศักดิ์วรินทร์  เจียมใจ
3. เด็กชายอนวัฒ  เสือเหลือง
 
1. นางสุพรรณ  วันแก้ว
 
695 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 42 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บรรเรืองทอง
2. เด็กชายวรพงษ์  เครื่องเทศ
3. เด็กหญิงแพรวไพลิน  กันหามอม
 
1. นางสาวชิดชญา  ปรีสิทธิ์
 
696 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 42 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงปวีณา  แขขุนทด
2. เด็กหญิงสุชาดา  สมศักดิ์
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  พามานาง
 
1. นางสาวรุจาภา  โฉมฉาย
2. นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย
 
697 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 42 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  ทูคำมี
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงลลิตา  จันจันทึก
 
1. นางวันเพ็ญ  รวดเร็ว
2. นางสาวสำเนา  มาหา
 
698 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 42 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กชายณัฐกร  อยู่คง
2. เด็กหญิงวรวรรณ  แสนพันดร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีเพชรพงษ์
 
1. นางสาวสำเนียง  คำต่าย
2. นางสาวธีรา  ชุณสนิท
 
699 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 42 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายพสิษฐ์  ดอนทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์  เสนอแก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิรัตนาพร  พรมบิล
 
1. นางสาววิราภรณ์  ชาวประพันธ์
2. นายสุเทพ  หมันเทศมัน
 
700 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 47 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายพาทิศวร์  บือขุดทด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ยอฉิมมา
3. เด็กหญิงมาลิณี  พระจันทร์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  คันทรง
2. นางสาวสุภาลิณี  วุฒิพรม
 
701 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 47 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ผลพิบูลย์
2. เด็กหญิงชุติมา  วังคีรี
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ตันมี
 
1. นางสาวศศิประภา  ภักมี
2. นางสาวพรรณนิภา  ปินตาติ๊บ
 
702 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 47 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พาเที่ยง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  พิลัยธนาศิริ
3. เด็กหญิงพสชนัน  ดวงดาว
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อาจต้น
2. นางสาวเบญจรัตน์  เกาะหวายเหนือ
 
703 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 47 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายจิรายุส  อ่อนลมุน
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ท่ามณี
3. เด็กหญิงหฤทัย  ธรรมมา
 
1. นางแววดาว  จันทรา
2. นางมนสิณีย์  พิมพ์แพทย์
 
704 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 47 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงลลิตา  รักษาพล
2. เด็กหญิงสุรัตนา  ตะกรุดเงิน
3. เด็กหญิงเบญญาพร   ถาวร
 
1. นางอรุณี  จินดาหรา
 
705 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 52 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สิงห์โต
2. เด็กหญิงพัฒชญา  ศรีสมุทร
3. เด็กหญิงลักษมี  วงษ์ลาย
 
1. นางสาวศศิวิมล  ศรีบุญมี
2. นางหนูตอง  ต่อด่านกลาง
 
706 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 52 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงมีนา  บุญกลัด
2. เด็กหญิงสุภาพร   หงษ์สกุล
3. เด็กหญิงอินทิรา  อำไธสง
 
1. นางสาววันทนีย์  ชนะพาห์
2. นางสาวจิราพร  แชใจ
 
707 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 52 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายกฤตษณพล  สีบุดดา
2. เด็กชายจันทวัฒน์  บุญสวัดิ์
3. เด็กหญิงศศิภักสรณ์  จันทร์แก้ว
 
1. นายสมใจ  ยศกิ่ง
2. นางโสฬส  ธรรมวงษ์
 
708 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 52 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายธีรพล  มาลี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมกระโจม
3. เด็กชายวีรภัท  เพ็งพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน
2. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
 
709 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 52 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เจริญดง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เพชรชนะภิญโญ
3. เด็กหญิงมุจิรานันท์  ปักกาเวสูง
 
1. นางสอางค์   ชอบรส
2. นางสาววาสิฎฐี  เชื่อมชิต
 
710 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 52 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สินมา
2. เด็กชายธนกร  จันทร์แล
3. เด็กหญิงเพียงศิริ  ตะเภาเงิน
 
1. นางจิรดา  พิมพ์พระธรรม
2. นางวิไลวรรณ  บุตรสาลี
 
711 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 52 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถาวร
2. เด็กหญิงปาวีณา  น้อยสุข
3. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีวรรณดก
 
1. นางสุทธิษา  หอมไสย
 
712 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 52 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงพัทธีมา  จันทง
2. เด็กหญิงวรัญญา  สงเหลา
3. เด็กหญิงสริญา  มั่นศรี
 
1. นางวิภาพร  เดชสนอง
2. นางทิวาพร  เพชรมั่ง
 
713 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 52 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลกระจก
2. เด็กหญิงธนพรธ์  ริมี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เขียวจีน
 
1. นางสาวสมปอง  โพธิตะนิมิตร
2. นางวันเพ็ญ  อยู่เอี่ยม
 
714 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 52 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1. เด็กหญิงดอกไม้  วาจรัส
2. เด็กชายธนวินท์  เทียนชัย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แย้มพจนา
 
1. นางสาววนิดา  ประดิษฐบุญ
 
715 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  สีหราช
2. เด็กหญิงอริสา  สืบสุนทร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองดี
 
1. นางบังอร  เผ่าภูรี
 
716 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กชายธนพล  สนิทพล
2. เด็กชายธัญธร  นุชดี
3. เด็กหญิงศิปภา   สะรินรัมย์
 
1. นางสาวสุรีลักษณ์  ชมภูพื้น
 
717 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กหญิงกรวิภา  สุมาลี
2. เด็กหญิงชลลดา  ผาเจริญ
3. เด็กหญิงอรพิน  ชัยโสภา
 
1. นางจารุวรรณ  ประทิพยืเนตร
2. นางสาวนาตยา  สายกลาง
 
718 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 1. เด็กชายกันตินันท์  จันขุนทศ
2. เด็กชายณัชพล  อ้อมนอก
3. เด็กชายธีรเมธ  เชื้อเกตุ
 
1. นางพนิชนันท์  หาญกล้า
 
719 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 66 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ฆ้องจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประทุมตรี
3. เด็กชายอัครชัย  ล้วนศรี
 
1. นางเฉลียว  จังพานิช
2. นางสาวพรวิมล  พนมเขตต์
 
720 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 66 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  อุตะมะ
2. เด็กหญิงปพิชญา  ชัยขรรค์
3. เด็กหญิงหฤทัย  ปิ่นมณ๊
 
1. นางพจมาน  สิงหะโมรา
2. นางอรวรรณ  ชัยยันต์
 
721 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 66 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  โสภณ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ตระกูลษา
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวนันทิยา  เชตุพงษ์
2. นายผุดผ่อง  บาลลา
 
722 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 66 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ขุนทอง
2. เด็กหญิงปารมี  ปู่โหว่
3. เด็กหญิงสโรชา  ทาเล
 
1. นางมาลัยพร  ศรีวรสาร
 
723 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 66 โรงเรียนบ้านวังดารา 1. เด็กหญิงกฤษติกา  มีมุข
2. เด็กหญิงประภัสสร  สุวรรณเวียง
3. เด็กหญิงแก้วฟ้า  สามี
 
1. นางรัตนาพร  พรมภักดี
2. นางสาวชยุตม์ตรา  ดิษฐสรรพ
 
724 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 66 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ศิริ
3. เด็กชายพีรพล  กิรัมย์
 
1. นางโสภาพรรณ  จินดาหรา
2. นางสาวจันจิรา  เปาวะณา
 
725 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 66 โรงเรียนชุมชนพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แม่นปืน
2. เด็กหญิงญานิสา  เวณุพุกกะณะ
3. เด็กหญิงมนัญชยา  รวดเร็ว
 
1. นางยุวดี  รัชอินทร์
 
726 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 73 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  อินอุ่นโชติ
2. เด็กชายอัษฎางค์   จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงไอริน  ศรีชุมพล
 
1. นางสาวสุนิสา  สายแก้วดี
2. นางสาวลัญฉกร  ภูธา
 
727 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 73 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงถิรัชนันท์  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงพัชราพร  แม้นชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ธรรมวิจิตร
 
1. นางสาวภัทรา  ชนะสิทธิ์
2. นางกรุณา  กล้าหาญ
 
728 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 73 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงขวัญพร  พรมสมบุญ
2. เด็กหญิงสรสิชา  สืบอ้าย
3. เด็กหญิงสโรชา  ร่วมทรัพย์
 
1. นางสาวกุศลิน  คำเรือง
2. นางบุญภา  ผาเจริญ
 
729 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 76 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงณิชานันท์  วงศ์สาลี
2. เด็กหญิงวริศรา  อุ่นทะเล
3. เด็กชายเตชิน  อุ่นทะเล
 
1. นางจารุวรรณ  บุตรศรีภูมิ
2. นางสาวสุภาพร  ทาลี
 
730 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 76 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรงาม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จักรโนวัน
3. เด็กหญิงอำพร   ชัยวิลาส
 
1. นางเมธิยา  วิชาฮาต
2. นางสาวสุรณีย์  ป่านนี้
 
731 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 76 โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทวีพันธ์
2. เด็กหญิงจรรยพร  ม่วงใหม่
3. เด็กหญิงจุฑาพร  แก้วมงคล
 
1. นางบุญพา  ศิลปธรรม
2. นางนพธีรา  เหมนาค
 
732 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 76 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คชราช
2. เด็กหญิงพรธิวา  จตุรภาค
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กุนขุนทด
 
1. นางน้ำฝน  จารย์หมื่น
2. นายเอนก  แก้วประทีป
 
733 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 76 โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กหญิงดารินทร์  ทุมกองแก้ว
2. เด็กชายทรงกิตติ  สุขใจ
3. เด็กหญิงสุปนัดดา  ดีเสียง
 
1. นางสาวศิรกาญจน์  คืดนอก
 
734 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 81 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงฐานิกา  ศรีเมืองโข
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  พูนเกษม
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กรดคีรี
 
1. นางจิราพร  สีหะวงษ์
2. นางสาววิชุดา  นาคะอินทร์
 
735 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 81 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 1. เด็กหญิงธิษตยา  ทศนักข์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ชำนาญนา
3. เด็กหญิงภคพร  แม่นปืน
 
1. นางวารี  เพียรการ
2. นางรัชนีย์  ปัญญา
 
736 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 83 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงชลกาญต์  ทองมา
2. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ตะสันเทียะ
3. เด็กชายอาทิวรา  ใจภักดี
 
1. นายสุทิน  ศิริสรรพ
2. นางศศิธร  สุริโยปกรณ์กิจ
 
737 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 83 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงจศินันท์ดา  สิงหวิบูลย์
2. เด็กหญิงปุณณวีย์  ศรีนาค
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขอดทอง
 
1. นางสุนทรี  สงวนศรี
2. นางยุพิน  หลวงสอน
 
738 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 83 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีทอง
2. เด็กชายณัฐกร  บรรดิ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  หรทึก
 
1. นางสาวเกตน์สิรี  คุ้มทอง
2. นางสาวผ่องศรี  โรหิตรัตนะ
 
739 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 83 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงกรกนก  สำราญ
2. เด็กหญิงกัญญามาศ  จั่นเพ็ชร
3. เด็กหญิงวิลาสินี  แจ้งเชื้อจีน
 
1. นางสาวกาญจนา  นึกธรรม
2. นางสาวกาญจนา  ทองอร่าม
 
740 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 83 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กชายชนาธิป  แพนลา
2. เด็กหญิงประติภา  สิงห์พล
3. เด็กหญิงมาริสา  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวณัฐณภัทร  สู่สุข
 
741 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 83 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วอนันต์
2. เด็กหญิงสุชิลดา  สุวรรณแสน
3. เด็กชายเจริญชัย  ปัตนารินทร์
 
1. นางมณีวรรณ  ศรีจันทรา
2. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
742 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 89 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 1. เด็กหญิงชญาภา  สมมิตร
2. เด็กหญิงณปภา   สมมิตร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาทะทอง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ปาณะวร
2. นายพงษ์ภิษณุ  เกตุฉวี
 
743 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 89 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  แพนลา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงภัทรดารา  จันทะโม้
 
1. นางจุรี  คงทัน
 
744 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 89 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 1. เด็กชายณัชพล  ด้วงน้อย
2. เด็กหญิงมานิตา  เขาประเสริฐ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สุโรรำ
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  ชอบรส
 
745 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 89 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ประสานทอง
2. เด็กหญิงอนัญญา  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงเจนนภา  เขียวอ่อน
 
1. นางแววดาว  เท้าเลา
2. นางวิลาวัณย์  พลแสน
 
746 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 89 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงชลิดา  ชมเดือน
2. เด็กหญิงวิมลทิพย์  สอาดรัมย์
3. เด็กชายศุภณัฐ  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวอจรา  เขมา
 
747 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 57 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายกิตติกร  หวานตะโปะ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ประทุมมี
 
748 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 57 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงรักติกานต์  พัดเจริญ
 
1. นางสุทธิษา  หอมไสย
 
749 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงปัณณพร  ดุษดี
 
1. นางสาวสุภาพร  คำสด
 
750 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงวรางคณา  บุญคำ
 
1. นางสาวพรทิพย์  บรรเทา
 
751 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงณธิดา  เวชชะไมย
 
1. นางจารุวรรณ  บุตรศรีภูมิ
 
752 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงรัชฎาพร   ทาเล
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนทองคำ
 
753 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงปฎิญญาพร  อบเพ็ชร
 
1. นางสาวมยุริญ  ฐานกลางซุ้ย
 
754 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธ์ศิริ
 
1. นางสาวเกตน์สิรี  คุ้มทอง
 
755 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวจริยาวรรณ  ชะรุมรัมย์
 
756 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กชายนิติโรจน์  สีสุทโธ
 
1. นางโสภาพรรณ  จินดาหรา
 
757 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  มูลนา
 
1. นางสาวปรียานุช  เหล่าบ้านเหนือ
 
758 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนชุมชนพัฒนา 1. เด็กหญิงวรินภร  รัตนวรรณ
 
1. นางปาริชาต  หนุนปราณีต
 
759 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 59 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายตะวัน  สาพล
 
1. นางอรวรรณ  ชัยยันต์
 
760 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 71 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงภิยดา  ยาแก้ว
 
1. นางเพ็ญทิวา  บุญร่วม
 
761 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 71 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 1. เด็กหญิงพิชญา  ชูเสน
 
1. นางสาวพรรณิภา  สุกใส
 
762 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 71 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงณัฎณิชา  ประภา
 
1. นางกิรณา  ปิ่นประเสริฐ
 
763 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 71 โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายธนภัทร  บุญอิ่ม
 
1. นางสาวแววเนตร  พรมเผ่า
 
764 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 71 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงวิลัยพร  หวังกุลกลาง
 
1. นางสาวขมิ้นชัญ  ธัญญากิจ
 
765 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 71 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พริ้มเพราะ
 
1. นางสาวศศิกัญญาณัฐ  พันตาวงษ์
 
766 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 71 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ยืนนาน
 
1. นางทิพาพร  เรืองหิรัญ
 
767 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 71 โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาสังข์
 
1. นางศศิธร  สุริโยปกรณ์กิจ
 
768 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นัดทีศรี
 
1. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
769 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกื้อกูล
 
1. นางสาวกมลทิพย์  อินทร์ชมภู
 
770 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายเสย  เจือ
 
1. นางเมธิยา  วิชาฮาต
 
771 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายวณิกสิทธิ์  บุญนิ่ม
 
1. นางอัชฌา  รังไสย์
 
772 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ปิ่นสุก
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  รัตนธรรม
 
773 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ถิ่นตะเคียน
 
1. นางสาวรุจาภา  โฉมฉาย
 
774 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายฐิติพงษ์  นาคกุล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน
 
775 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ปิ่นเงิน
 
1. นายเอนก  แก้วประทีป
 
776 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดคำนึง
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองอร่าม
 
777 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 88 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กหญิงพริบพันดาว  นิ่มกิ่ง
 
1. นางสาวอรทัย  ม่วงศรี
 
778 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 88 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงชนากานต์  วงศ์รักษ์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  คันทรง
 
779 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 88 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงอนัญญา  อาทร
 
1. นางสาววริศรา  อรุณกิตติพร
 
780 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 88 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์
 
1. นางสาวประกายวัลย์  โตขำ
 
781 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 88 โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายจิรายุส์  เชิงเขา
 
1. นางสาวดวงเดือน  สายทน
 
782 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 88 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ละครชัย
 
1. นางขนิษฐา  กงไกรลาศ
 
783 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 88 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กหญิงเปรมศิริ  แก้วเกต
 
1. นางสาวธัญรัศม์  จิตลมุนธนัตย์
 
784 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 88 โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กชายทรรศกาล  ข้อเบี้ย
 
1. นางวิภาพร  เดชสนอง
 
785 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 88 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กหญิงอาภาสิริ  โตศรี
 
1. นางสมใจ  โสภา
 
786 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 88 โรงเรียนบ้านวังสำลี 1. เด็กชายประวิทย์  นามไม้
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  สนทนา
 
787 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 98 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัชญ์ปกรณ์  โพธิ์วัตร
 
1. นางบุญภา  ผาเจริญ
 
788 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 98 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขุมเงิน
 
1. นางสาวสุพรรณี  ตรงคำนึง
 
789 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายกฤติกา  โคพะทา
2. เด็กชายพิทยา  สังฆกุล
 
1. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
2. นางสาวศิริวิมล  จั่นเพชร
 
790 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายศุภาชัย   จันบัว
2. เด็กชายอาโณชา   รุประมาณ
 
1. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
2. นางพรจรัส  ระหูภา
 
791 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายนาวิน  จุ้ยประเสริฐ
2. เด็กชายศานุวัตร  ปิยะไพร
 
1. นางปนัดดา  ดุลชาติ
2. นางวรรณา  ชมภู
 
792 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายปรมี  ไชยโยง
2. เด็กชายวัชริน  วงศ์ละ
 
1. นางสาวปราณี  สุพรรณโน
2. นางดวงกมล  เกตุดี
 
793 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงพรวลี  วงษาปัดนา
2. เด็กชายอานนท์  เพียงโธสง
 
1. นางสาวนัทชา  ทุนกอง
2. นางสาวทัศนีย์  บุญหล่อ
 
794 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  พุทธเสน
2. เด็กหญิงศิริพร  มูฮะหมัดอารี
 
1. นางสาวเรไร  ด่านชนะ
2. นางสาวกมลวรรณ  ทิวแพ
 
795 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ธรรมวัฒ์
 
1. นางนัยนา  เสาร์สิริ
 
796 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายรุ่งเรือง  กองแก้ว
 
1. นางสาวมลฤดี  พิมมาศ
 
797 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 1. เด็กชายสุวิทย์  ชิดพรมราช
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา   กิตติจิรอนันชัย
 
798 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายธนพร   บัวผัน
 
1. นางมุกดา  กองชิน
 
799 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายวันชนะ  พัดโท
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญผล
 
800 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงอลิตศรา  สดับธรรม
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
801 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีเสริม
 
1. นางนัยนา  เสาร์สิริ
 
802 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกศิรินทร
2. เด็กชายสหรัฐ  จงกลกลาง
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  แก้วอุ่น
 
1. นางสาวดาริน  จงกลกลาง
2. นางสาวธิดารัตน์  แก้วใส
 
803 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายกีรติ  ศรีหนองบัว
2. เด็กชายจำรูญ  ไวนุแก้ว
3. เด็กชายอิสระ  สมบูรณ์กุล
 
1. นางสุพัณณดา  ลา
2. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
 
804 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายกิติภูมิ  จีนจันทึก
2. เด็กชายวงศกร  เพลิงปาน
3. เด็กชายอนุชิต  สมบูรณ์กุล
 
1. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
2. นางสาวสุพัณณดา  ลา
 
805 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร์  กาทอง
2. เด็กชายไชโย  หมื่นไกร
 
1. นางสาวจันทร์หอม  นาถมทอง
2. นางศรัญณภัทร  พิลัย
 
806 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐิติโชติ  จำนงทรัพย์
2. เด็กชายบุญเหลือ  เชื้อแพทย์
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
807 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายดนัย  ศรีดี
2. เด็กชายวีรชัย  บุตรวัตร
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ดวงศรี
 
808 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายกิตติชัย  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงวลัดดา  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวศิริวิมล  จั่นเพชร
2. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
 
809 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายณัฐวัชญ์   บุญชู
2. เด็กชายสาธิต   วงศ์พล
 
1. นายชวัลวิทย์  สำราญ
2. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
810 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายชนินทร์  กาศจันทร์
2. เด็กชายนฤเบศร์  บังคม
3. เด็กชายสิทธารถ  จันทา
 
1. นางสาวต่วนตูรา  ทุแวโวะ
 
811 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายณัชพล  มุ่ยแก้ว
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ทรายทอง
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  ชาวโพนทัน
 
1. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
2. นางสาวภัทรนันท์  โสดาจันทร์
 
812 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายธนากร  สมแสน
2. เด็กชายบุญเลิศ  จันทร์ดวง
3. เด็กชายปรเมศ  สาโท
 
1. นางสายใจ  ถานะวร
2. นางสาวทิพนารา  เกรียงพิริยกุล