สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนอร่าม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  วิมลศุภกฤต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงพรณภา  สุดสวาท
 
1. นายชยุต  ประนิคม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขใจ
 
1. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงทมนวรรณ  เทศน์ทนง
 
1. นางสาวติณณา  สีสมญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โมกหอม
 
1. นางสาวกุสุมา  พิมมาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์  โหมดนอก
 
1. นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสมบัติ
 
1. นางจิระวรรณ  เชื้อสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงพชรนันท์  วันบุญ
 
1. นางวรรณรัตน์   เตชะพร้อมวุฒิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงกานวิดา  ทมงาม
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสมหมาย  ก่อกำลัง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมานาง
3. เด็กหญิงสโรชา  โพธิ์คำ
 
1. นางเกษร   โพธิ์ศรี
2. นางเกษร  โพธิ์ศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สายสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ดิษฐศรี
 
1. นางสาวธีรา  ชุณสนิท
2. นางสาวสำเนียง  คำต่าย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงคำหล้า  วายลม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อิมทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ชัยศร
2. นางอรวรรณ  ชัยศร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 1. เด็กหญิงพิชชาอร  พิพิทรอด
 
1. นางสาวสมหมาย  ไข่เทศ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายพชร  จิระดำเกิง
 
1. นายเทพกร  แซ่อึ้ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตนา  แซ่จือ
 
1. นางสาวสุรีมาศ  ย่อยกระโทก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  มั่นคง
2. เด็กหญิงพลอยรัศมี  คุณสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  แป้สูงเนิน
 
1. นายกฤติน  คงเสนา
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรรวณี  สมสามารถ
2. เด็กหญิงมินตรา  โคกกระทิง
3. เด็กหญิงรินรดา  ขุมทรัพย์
 
1. นางหงษ์นภา  วิลัย
2. นางสาวสุณีย์  พลแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  กลิ่นถาวร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูดี
3. เด็กชายอมรพิทักษ์  อุปคิ
 
1. นางวราภรณ์  พึ่งพรม
2. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายตุลธร  เดชสุภา
2. เด็กหญิงฤทัยภัทร  กบินทร์โรจน์
 
1. นางสาววิภา  อนันต์
2. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุทธิชัย  เดียดสูงเนิน
2. เด็กชายสุบิน  ไพรจิตร
 
1. นายเปี่ยมศักดิ์  เดชขันธ์
2. นายภิญโย  วงศ์สีไส
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงทอฟ้า  ปัญญาดำรงทรัพย์
 
1. นางอรพร  ภูมิลี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายศิริวัฒน์  พะธะนะ
 
1. นายสุพจน์  สุนนท์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงชลดา  กระแสสิงห์
 
1. นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า
2. เด็กหญิงญาธิป  พันธุ์หินลาด
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสุจิตตรา  เพียสีนุย
2. นางเตือนจิตต์  โพธิ์เชิด
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายธนเศรษฐ์  รังวรรณา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศาลางาม
3. เด็กหญิงสมฤทัย  โอดรัมย์
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงชลลดา  ไพรชิต
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ป้องภัย
3. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ไพเราะ
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติมา  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงศริน  ฆ้องรัตนา
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฆ้องจันดา
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  วีระพันธุ์วิวัฒน์
3. เด็กหญิงอรทัย  บุตรน้ำรัก
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
2. นางสาววนิดา  สีคำเวียง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงสุปราณี  เหลาสุทธิ์
3. เด็กหญิงสโรชา  ละเมียด
 
1. นางพรทิพย์  ศรีทา
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ช่างกลึง
2. เด็กหญิงพรระวี  ขุรีเทาว์
3. เด็กหญิงอฐิติยา  แซ่ตัน
 
1. นางสาวจิรฐา  ย่องเหล่ายูง
2. นางสาวจิระวดี  พิมพ์สิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา   บุญมาก
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฤทธิ์เต็ม
3. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ยังสุข
 
1. นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  จำปานิล
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สมมิตร
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ฆ้องต้อ
2. เด็กชายศิวกร  จันทร์ลา
 
1. นางจิราภรณ์  พุทธิ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายมนัสฐวุฒิ  เก่งศิลา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจคง
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณสี
2. เด็กชายอิทธินพ  ผลเลลัย
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายกิตตินันท์  มานะพิมพ์
2. เด็กชายฤทธิ์ติชัย  แก้วชัยยา
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายวันปิยะ  แกมนิรัตน์
2. เด็กชายอนุชากร  มั่นจิตร
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางวรรณา  ใจกว้าง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สายเคน
2. เด็กหญิงธนภรณ์   นามคำดี
3. เด็กหญิงธนัชชา   พากเพียร
4. เด็กหญิงนันทวัน  มาลาพุฒ
5. เด็กหญิงอาภัสรา   ทวีกูล
 
1. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
2. นางสาวขวัญชญา  น้ำทรัพย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แนบชิด
2. เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  กองอ้าย
3. เด็กหญิงภัทรธาดา  สามารถ
4. เด็กหญิงอาณัชชา  สุขสวัสดิ์
5. เด็กชายโยธิน  อ่วมกระโทก
 
1. นางปิยะนุช  พานแก้ว
2. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เชิดศรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมาก
3. เด็กหญิงบุษบา  สดภิบาล
4. เด็กหญิงศิริพร  อุ่นเคน
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเกิด
 
1. นางวราภรณ์  พึ่งงาม
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแยก 1. เด็กชายกรฤทธิ์  วสันต์เสรีกุล
2. เด็กหญิงฑีรัตน์ดา  พลสุวรรณ
3. เด็กหญิงนฤมล  แสงเล็ก
4. เด็กหญิงมุทิตา  ลาทอง
5. เด็กชายสราวุธ  คำหาด
 
1. นางสาวอัญชลี  โคตรตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายชาญชัย  ศรีกองคาม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ตลอดพบ
3. เด็กหญิงนภัสรา  บูรภา
4. เด็กชายวัชรพล  ฆ้องไชยภูมิ
5. เด็กชายเกริกกรรชัย  สวัสดิ์วงค์
 
1. นางพัฒนียา  อุปครุฑ
2. นางสาวอนุลักษณ์  บุดดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พนาลักษณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใสจอมศรี
3. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  บุปผาอาจ
4. เด็กชายพงศธร  กัลยา
5. เด็กหญิงพัชรีพร  พุทธสมบัติ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ทองอ่วม
2. นายคมแก้ว  สายบุญเรือน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุระบุตร
2. เด็กหญิงนริญญา  แสนงาม
3. เด็กหญิงภัสราพร  จงใจหาญกล้า
4. เด็กหญิงรัตน์ติมา  ธนูสา
5. เด็กหญิงอริศรา  มนุษย์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ศรีเกษ
2. นายอัษฎางค์  ราชตราชู
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายจีรพงษ์  เป้าทอง
2. เด็กชายปุณณภพ  นาควิจิตร
3. เด็กหญิงพลอยประภัส  ชูรักษา
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชินอาจ
5. เด็กหญิงมุนินทร์  ทองไทย
 
1. นายศราวุธ  พงษ์รักษ์
2. นางสาวสิริมา  หาญประสพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  กำเนิดคุณ
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ป้องกัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงกรพิณ  ยังงาม
 
1. นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงอทิตยา  ด่านแก้ว
2. เด็กชายโชคอรุณ  เคนด่าน
 
1. นางน้อมจิตร์  หาญประสพ
2. นายเพทาย  หาญประสพ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายนุติพงษ์  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงปวริศา  ภู่มาก
 
1. นางอัญชนา  พัฒนทองคำ
2. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงพิยะดา  ประทัสสนัง
2. เด็กชายเมฆินทร์  ทานัง
 
1. นายศิขรินทร์  สว่างวงศ์
2. นางสาวปิยะมาศ  ศรีเกษ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปะดา
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีแสงทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุดบรรฑิต
4. เด็กหญิงนิชากานต์  น้อมเจริญ
5. เด็กหญิงบุษยามาศ  ฐานไชยยิ่ง
6. เด็กหญิงวรพร  หมื่นรอด
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  เพิ่มสมบูรณ์
8. เด็กหญิงศศิญา  แสงสิทธิโยธิน
9. เด็กหญิงศิรินภา  คัณธารักษ์
10. เด็กหญิงสาวิตรี  เทียบที
 
1. นางเบญญาภา  อินซุยทอง
2. นายกรรณสูตร  ภาวะโสภณ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลุงพลู 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วพิลา
3. เด็กชายณภัทร  กุนันท์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนะไฟ
5. เด็กหญิงธิติมา  ฆ้องชะดา
6. เด็กหญิงธิวา  ปี่ฆ้อง
7. เด็กหญิงนพมาศ  จันทนา
8. เด็กหญิงบุญยานุช  ประสงค์สร้าง
9. เด็กหญิงปิยธิดา  สายเสาร์
10. เด็กหญิงสายใจ  วิชัยสอน
11. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ใด้ฤกษ์
12. เด็กชายสุริยา  พิจารโชติ
13. เด็กหญิงอัญธิกา  นาคศรี
14. เด็กชายอาชาณีย์  บุญกระพือ
15. เด็กชายไพชยนต์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายเดโช  ไผ่แสวง
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา
3. นางประทุมมา  ฉิมพานิช
4. นางสาวสุภาพร  ทรงบัณฑิตย์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปานาทำมา
2. เด็กชายธวัชชัย  เกตุสาย
 
1. นางสาวสายรุ้ง   สาระภาพ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงนนทิยา  ป่ากว้าง
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  จันทร์สา
 
1. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
2. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงอัจริยา  ขาวสนิท
 
1. นายไพโรจน์  สงวนศรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงฐานิดา  ประปลิว
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายเร็ต ที  เจีย
 
1. นายสำเร็จ  ดาประโคน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทร์ศิริ
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เย็น
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงแววบุหงา  พิมพ์ผาสุด
 
1. นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายพชรพล  สุนะตา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายบัณพจน์  เคนคำ
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงกนกกร  สุขสงวน
2. เด็กหญิงศุภลักษ์  พลายงาม
 
1. นางสุวิมล  ดวงสิงห์
2. นางสาวธิดารัตน์  แก้วใส
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงกัลยา  เทียบโนนสูง
2. เด็กหญิงสมัชญา  แซ่เต็ง
 
1. นางนันทวัน  อ้อมชมภู
2. นางยุพิน  มานพ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิชาภา  ห่วงพิมาย
2. เด็กชายอดิเทพ  เผ่าโพนทอง
 
1. นางประทุมมา  ปลอดประโคน
2. นางสาวเพชรรัตน์  ดรราชลี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายดนตรี  ทองน้อย
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กหญิงปภัสรา  เจนดง
2. เด็กชายภควัต  อาจโสม
3. เด็กหญิงสมจิตร์  เชิงเขา
 
1. นางสุภาณี  น้อยบุญ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายวีรภาพ  เตียง
2. เด็กหญิงสุภัชชา  อักษร
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เตียง
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายธนวัฒน์  โสชดา
2. เด็กชายประสาน  มืดหาญ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทะดวง
 
1. นายสำเร็จ  ดาประโคน
2. นางวันเพ็ญ  ดาประโคน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูพานทอง
 
1. นายนวรัตน์  เพียสีนุย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายอดิศร  สีเคน
 
1. นายนวรัตน์  เพียสีนุย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกศิมา  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงกัลยา  เข้าครอง
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ชาญธนู
4. เด็กหญิงกุลิสรา  อรรคนิมาตย์
5. เด็กหญิงคำหล้า  วายลม
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เปรมปรีดิ์
7. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีทอง
8. เด็กชายทีฑาวุฒิ  เกตุรัก
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุภราช
10. เด็กชายธีรพัฒน์  สุวรรณี
11. เด็กหญิงประภัสสร  งามพักตร์
12. เด็กหญิงปราณมณี  กระสัง
13. เด็กหญิงพัชนีกรณ์  เจนดง
14. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  คำเทพ
15. เด็กชายมนัส  แก้วศรี
16. เด็กหญิงสงกรานต์  ทัพรัตน์
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภราช
18. เด็กชายหัสดินทร์  ศรีปราช
19. เด็กหญิงอัครมณี  จำจิตร์
20. เด็กชายเจนณรงค์  สุพราช
 
1. นายสคร  ฆ้องเกิด
2. นายสมชาย  เพียรการ
3. นางวนิดา  ศรีสรวล
4. นางรัตนา  ไชยศรี
5. นางมัลลิกา  เทพทอง
6. นางจินตนา  ด่านปรีดา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกฤติกา  สืบสุนทร
2. เด็กชายจิรายุส  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงชุดาภา  เจาะพรมมา
4. เด็กชายฐกุล  ช่างแกะ
5. เด็กชายณัฐดนัย  วงค์ทอง
6. เด็กหญิงณีรนุช  ศรีทอง
7. เด็กหญิงดวงพร  พักภัย
8. เด็กชายธนากร  ด่านสัญจร
9. เด็กชายธรรมนูญ  แพนลา
10. เด็กชายธวัชชัย  ป้องภัย
11. เด็กชายธัชพล  ฤทธิเดชสำอางค์
12. เด็กหญิงนรีวรรน์  จันทภักดิ์
13. เด็กหญิงบุษศรากร  สิงห์กัณฑ์
14. เด็กหญิงปนัดดา  ปัทธิสามะ
15. เด็กหญิงฝ้ายหอม  สามเรือง
16. เด็กชายพงศธร  ชอบเสร็จ
17. เด็กชายพรชัย  บุญหล่อ
18. เด็กหญิงพัชรา  สมพันธ์
19. เด็กหญิงรจนา  สามเรือง
20. เด็กหญิงรัตติกาล  เหล็กงาม
21. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันปาน
22. เด็กหญิงวรกานต์ดา  ประทังคำ
23. เด็กชายวรวุธ  ทองมา
24. เด็กหญิงวรางคณา  พันปาน
25. เด็กหญิงวราภรณ์  ทศนักข์
26. เด็กหญิงวาสนา  เอติละ
27. เด็กชายวิทยา  พาวงษ์
28. เด็กหญิงวีรฉัตร  โฮมภูเขียว
29. เด็กชายศาสดาวุฒิ  หงษ์ทอง
30. เด็กหญิงศิริณา  อ่ำศรี
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไทยแท้
32. เด็กชายสนธยา  การเพียร
33. เด็กหญิงสุจันทรา  ขันทรศรี
34. เด็กหญิงสุวัลรัตน์  แสงเดือน
35. เด็กชายอนุชิต  ใจภักดี
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองโต
37. เด็กหญิงอัชราพร  ขำสูงเนิน
38. เด็กชายเมธัส  ฮีลี่
39. เด็กหญิงเมษา  คำพันธ์
40. เด็กชายเลืศชัย  วงค์ทอง
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
2. นางวนิดา  ชมดี
3. นางศศิธร  สุริโยปกรณ์กิจ
4. นายณัฎฐาพงศ์  ศิลปวิทย์
5. นางอัจฉรา  ชุมผาง
6. นางบุญทิม  แนวสุข
7. นางจิตสุดา  รัตนะโมรา
8. นางเบญจวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายชลิต  คุนโนนยาง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชูรัตน์
3. เด็กชายยุทธพงษ์  นุกรรัมย์
4. เด็กชายรามณรงค์   ชูรัตน์
5. เด็กชายศุภกิตต์  นาดี
6. เด็กชายสุวัฒน์  สอนสุภาพ
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
2. นางสาวสุภาพร  จำนงค์
3. นางสาวศศิธร  อุดรจรัส
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายนพดล  ดำดี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ   จำปาฟุ้ง
 
1. นางประคอง   ฟองกำแหง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงชยานันท์  แก้วเกิด
 
1. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กชายพงศธร  โฉสูงเนิน
 
1. นางสาวทิวาพร  เพชรมั่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  โฮ้หนู
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แอ่งสุข
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงรชตวรรณ  คัมภิรานนท์
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐดนัย  เที่ยงตรง
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ธาตุจันทร์
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกนกพล  มาคำ
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงอารียา  ต่วนชะเอม
 
1. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐดนัย  เที่ยงตรง
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงอมราลักษณ์  แสไพศาล
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อำนวย
 
1. นายสุพิน  ชุมพา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายบัณฑิต  ทองใบ
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำภูเวียง
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  บุญยภาส
2. เด็กหญิงดลพร  ใช้เอกปัญญา
3. เด็กหญิงพัทธนรี  ตั้งสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศศิธร  จันทรา
5. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์แก้ว
6. เด็กหญิงอริสรา  เหรียญตระกูล
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
2. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  คนกาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินนวน
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ครบุรี
4. เด็กหญิงบุษกร  แก้ววันทา
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  มุมขุนทด
6. เด็กหญิงพรทิภา  สะละตรี
7. เด็กหญิงรัชนีกร  ซายแก้ว
8. เด็กหญิงรุจิรา  วิบูลย์กุล
9. เด็กหญิงวิไลพร  เหมพรม
10. เด็กหญิงสุดา  เพ็งพั่ว
11. เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็งพั่ว
12. เด็กหญิงอาทิตยา  สมคะเนย์
13. เด็กหญิงเลิศวิไล  ตอนสี
 
1. นายณัฐพล  เทศบุตร
2. นางสาวณพร  โสขวัญฟ้า
3. นางกรรณิการ์  แม้นรัมย์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ดุขุนทด
2. เด็กหญิงนฤมล  มาลีรัตน์
3. เด็กหญิงนาตยา  กลมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงพิมสุดา  จารนัย
5. เด็กหญิงวรานุช  ศรีนอก
6. เด็กหญิงศิริภรณ์  ฝายก๋า
7. เด็กหญิงสุพัตตรา  จันทรหงษ์
8. เด็กหญิงสุมิตตรา  จันทรหงษ์
 
1. นายวุฒินันท์  สุคนธมณี
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายบดินทร์  จอมผักแว่น
2. เด็กชายบดินทร์  เหลาไผ่
3. เด็กชายวรายุทธ  บัวทอง
4. เด็กชายสิริศักดิ์  สวนสมศรี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  หวังเครื่องกลาง
 
1. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี
2. นายอำพล  ปะนาโท
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายวิภู  เสือส่วย
 
1. Mr.Ian Leo S.  Domingo
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงพักตร์ชนก  ปะตาทานัง
 
1. MissRISSA M.  SADEY
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงมินตรา   ไชยศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ  ฆ้องคำ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงอัญรฏา  ภัืทรปรียากุล
 
1. นางชูใจ  พรมงาม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายทีฆทัศน์  สันจิตร์
 
1. Mr.Jayson P.  Barrios
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายพงศธร  วุฒิ
 
1. นายปราโมทย์  แสนจันทร์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายวีรชาติ  สมภักดี
 
1. นางสาวอาภารัตน์  น้อยแสง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สุพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ  ฆ้องคำ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงอเลสเซีย  ราโซ
 
1. นางสาวจิตรา  มะณีคำ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัชพร  เบอร์ขุนทด
 
1. นางสาวกฤษณา  สิริเธียรธัญ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงวิสุดา  ภารี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญเทียม
4. เด็กหญิงหยาดทิพย์  โหมดนอก
5. เด็กหญิงอภิญญา  สิบสูงเนิน
 
1. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
2. นางสาววรัญญา  บุญวงศ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ตัณทิกุล
 
1. Miss็ีHui  Xie
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ชูรัตน์
2. เด็กหญิงอสุรีย์   โหล่มกลาง
 
1. นางชลชนก  พรมแพง
2. นางปณิชา  ภัสสิรากุล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงธันยมัย  สิริจันทรัตน์
 
1. นางสาวบุณฑริกา  สร้อยคำ
2. MissMarita Yomis  Lukyas
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณา  พุทธิเสน
2. เด็กชายเจษฎา  ชอบใจ
 
1. นายทิวากร  ปิยมาตย์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสายหยุด
2. เด็กหญิงธีรพร  ฆ้องประทุม
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เจียม
4. เด็กหญิงนริศรา  พั่วแพง
5. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วกลั่น
 
1. นางสาวอรสา  กำเหนิดทอง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ตะถา
2. เด็กหญิงมยุรี  ใยสอด
3. เด็กหญิงวัชณี  ธรรมวงศ์
4. เด็กหญิงวิราวัณย์  รุ่งทิม
5. เด็กหญิงสุพิชญา  กิมสือ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  วราคำ
 
1. นายสมจิตต์  ชอบบันเทิง
2. นางจันทิมา  ชอบบันเทิง
3. นางดารุณี  กำจัดภัย
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงยอดนารี  เสโส
2. เด็กหญิงวิภาดา  จำปาศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เย็น
 
1. นางพิมพ์ศิริ  ศรีอินทร์
2. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกันทิมา  พันธุ์พรม
2. เด็กหญิงชลดา  ฆ้องเล็ก
3. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญทองมา
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงนวรรณัฎฐ์  ขาวเครือ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  พายุพัด
3. เด็กหญิงอรพิมล  รอดแสง
 
1. นางสาววีนา  มนต์ปาริชาติ
2. นางบุษยมาส  ผาสุข
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงชญานิศ  รังษี
2. เด็กหญิงดาวประกาย  มูลทองหลาง
3. เด็กหญิงเกศสรินทร์  พิมพา
 
1. นางวีนา  มนต์ปาริชาติ
2. นางบุษยมาส  ผาสุข
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงมาริสา  มติยาภักดิ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  ไชยงค์
 
1. นางสาวแก้ว  ปลั่งกลาง
2. นางสาวขนิษฐา  วิจิตรวงศ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองแสง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เต่าเล็ก
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เพ็ญประพัฒน์
2. เด็กชายนนทชัย  การสนิท
 
1. นางอาตรีนา  จันทร์เนย
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 1. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  พูลศิลป์
 
1. นางสาวตรีนุช  ศรีสวัสดิ์
2. นายเพทาย  ฟักแก้ว
 
121 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายจิรายุ   วงค์เมืองแก่น
2. เด็กชายสรคุป   วิลัยลาน
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวจินตนา  พางาม
 
122 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายขุนคลัง  ทองดี
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  มีเทียนกิจ
 
1. นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงดวงสุดา  สำเรียนลำ
2. เด็กชายธนดล  บางนาชาด
3. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
 
1. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
2. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายจรณินท์  ชัยสนาม
2. เด็กชายชยาทิต  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายอัษฎางค์  ราชตราชู
 
125 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายชยพล  จันทรเสนา
2. เด็กชายวโรทัย  พรมมาวัน
 
1. นางสาวศศิธร  อุดรจรัส
2. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทอนมาต
2. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายธีระนาท  ภูอากาศ
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายนทีทัศน์  พลประถม
2. เด็กชายอนุชา  หมื่นอินทร์
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายชฎิล   เพิ่มสิน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุทธิสุวรรณ
 
1. นายวันชาติ  เพ็ชร์ศรี
2. นายดุสิต  คำหนองไผ่
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกิตตรีญา  งอนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำพิพจน์
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุลสีดา
2. เด็กหญิงนันท์ธิตา  เสนาไทย
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวลดาวัลย์  ภูบาล
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายวุฒิพันธ์   คันทา
 
1. นายมิตรชัย  ชัยสาร
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  พรมดี
 
1. นายมิตรชัย  ชัยสาร
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายนภัสกรณ์  ใจคำ
2. เด็กชายวุฒินันท์  สมมิตร
3. เด็กชายเทวะกฤต  ช่างแก้ว
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นายน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายวิสุทธิ์  ทุมพล
2. เด็กชายอภิชัย  พ้นธาตุ
3. เด็กชายโสภณ  อุดง
 
1. นายธนกฤต  คำใสขาว
2. นายชวัลวิชย์  สำราญ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายพีระภัทร  วรรณสุข
2. เด็กชายมณีรัตน์  ขาวเขต
3. เด็กชายสมยศ  สอนจิตร
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  ศรีใส
2. นางช่อทิพย์  จันทวงษ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. นางสาวขวัญกมล  สีดาหาญ
2. นางสาวนิภาพร  แก้วหาร
3. นางสาวิิอทิตยา  ดอกสันเทียะ
 
1. นายวิรภัทร์  พลเสนา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายพงษ์เวช  ช่องกลาง
2. เด็กชายอนุทัต  วงษ์บา
3. เด็กชายอรรถพงษ์  วงเวียน
 
1. นายบุญสอน  นะรารัมย์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจิรษณา  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลาคำ
3. เด็กหญิงรัฐตินันท์  เรียเต็ม
4. เด็กชายอนุกรณ์  ประเสริฐเสียง
5. เด็กหญิงเนตรภา  แก้วงาม
6. เด็กชายเอกภาพ  มาตรสุด
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางสาวพรรณิภา  มาตร์แก้ว
3. นางสาวจริยา  ปัสวาส
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ค่าเจริญ
2. เด็กหญิงฉัตรชฎาภร  ทำจำปา
3. เด็กชายภูมินทร่์  เจนสำโรง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาโยธา
5. เด็กหญิงอาภรรัตน์  จอมหงส์
6. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เกษรภิบาล
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นายสมคิด  ขอดทอง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  มัฆวิมาร
2. เด็กหญิงลลิตา  ด้วงตะกั่ว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิงห์สม
 
1. นางสันทยา  พูลสำราญ
2. นางกาญจนา  พงษ์รักษ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงกชนิภา  หนองบัว
2. เด็กหญิงวรกานต์  โอวาท
3. เด็กหญิงอรชพร  วงษ์ทอง
 
1. นางเพ็ญพิชญ์ชา  บุญสิลา
2. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ม่วงประเสริฐ
2. เด็กชายชวนากร  แก้วละคร
3. เด็กชายตรงตนัย  เรืองกล้า
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
2. นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขใจ
2. เด็กหญิงสายชล  อรุณถิ่น
3. เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์เจริญ
 
1. นางรัตนา  หนูศิริ
2. นางทัศนีย์  ฤทธิ์ศิริ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงพรรณิภา   เกษนาค
2. เด็กหญิงวราพร   สวัสดี
3. เด็กหญิงเฟื่องลดา   สาลีบุตร
 
1. นายวิวัฒน์   สุตะไล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงนิลวรรณ   สองเมือง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อนันตสุข
3. เด็กหญิงแก้วทับทิม  เดชสนอง
 
1. นางสุมนฉัตร์   สีมาคูณ
2. นางสาวทิวาพร   เพ็ชรมั่ง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุจวน
2. เด็กหญิงนิชานาฏ  คชฤทธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  สระแก้ว
 
1. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
2. นางสาวนีรนุช  ลาวิลาศ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสิงโต 1. เด็กหญิงบุณณิศา  ด่านชุมพร
2. เด็กหญิงวิภาดา  บัวฮมบุรา
3. เด็กหญิงวิลาศินี  ศิลมี
 
1. นางอัญชุลี  นนทะภา
2. นางสาวจริวรรณ  ลครพล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กชายรัชนีกร  เหินไชย
2. เด็กหญิงอริสา  องแบบ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ประดับบุตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีนะพรม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายยุทธภูมิ  อินไข่
2. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  แสนพันธ์
3. เด็กหญิงลลิตา  ขันเชียง
 
1. นางภัทราวรรณ  เมตตา
2. นางโชติกา  ปฐมรักษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมี
2. เด็กหญิงพรหมพร  ว่องไววิริยะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นนทภา
 
1. นางขวัญเรือน  จันทร์แสง
2. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
 
151 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์  ก้อนทอง
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
 
152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายจักรภัทร  โชสูงเนิน
2. เด็กหญิงวริศรา  มาสารี
3. เด็กชายเตชินท์  รุประมาณ
 
1. นางสาววาสนา  สายสมุทร
 
153 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  บุญสุข
2. เด็กหญิงสโรชา  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  บัวคำ
 
1. นางสาวสินาท  จันทร์ขำ
2. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
 
154 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุทธิวิเศษ
 
1. นางญาณิศา  ศิรกานต์กุล
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายอาทร  หมั่นคงขวา
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  บัวผัน
 
1. นางสาวปราณี  สุพรรณโน
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายยุทธการ  รังกลาง
 
1. นางสาวพัชรา  พวงมาลัย
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายทิพากร  จันบุญมี
2. เด็กหญิงวรากร  พิมพ์ศิริ
3. เด็กชายอนุชา  ไทนาทม
 
1. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่แต้
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วงษ์ฤทธิ์
3. เด็กชายโยธิน  ใจหนักแน่น
 
1. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
160 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายกฤติกา  โคพะทา
2. เด็กชายพิทยา  สังฆกุล
 
1. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
2. นางสาวศิริวิมล  จั่นเพชร
 
161 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายนาวิน  จุ้ยประเสริฐ
2. เด็กชายศานุวัตร  ปิยะไพร
 
1. นางปนัดดา  ดุลชาติ
2. นางวรรณา  ชมภู
 
162 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายจิระศักดิ์  อุ่นมุกดา
2. เด็กหญิงรัญชิดา  เพชรหิน
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
2. นางอัญชนา  พัฒนทองคำ
 
163 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงนิชา  แก้วอุดม
 
1. นางศิริวรรณ  นิวาศานนท์
2. นางวรรณา  ชมภู
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงห์สุข
2. เด็กชายชยากร  ดุลคณิต
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
2. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงสศิวิมล  ทองวัน
 
1. นางบุญทิม  แนวสุข
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายสมชัย  ปัดชัยยัง
 
1. นางขะจี  บุญสมนึก
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทุมนอก
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ไผ่แสวง
3. เด็กชายธีระวงศ์  บุญมี
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันเทียม
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตรีเสถียร
6. เด็กหญิงสุนิตา  หงษา
7. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ม่วงแก้ว
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
2. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายบรรเจิด  สพลาภ
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายวันชนะ  พัดโท
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญผล
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงพระราม 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  พันธุ์กาง
 
1. นางอารมย์  เพ็ชรกิ่ง
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงอริศรา  ดารักษ์
 
1. นางสาวจารุลักษณ์  สมาคม
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายพงพัฒน์  จันทร์ธรรม
2. เด็กชายวันชัย   วงค์วัน
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แต้มฉิม
 
1. นางธนพรรณ  ทองสังข์
2. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงกัลญา  เหลี่ยมพันธุ์
2. เด็กหญิงธนัทอร  สามเรือง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วเกลี้ยง
 
1. นางสาวดาวเรือง  เปาวะนา
2. นางสาวพัชรวลัย  ดวงเดช
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กชายธนกฤต  นูชาลี
2. เด็กหญิงธีรพร  วงษ์ศา
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สุกหอม
 
1. นางสาวรุจาภา  โฉมฉาย
2. นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายปัญญา  กิ่งทอง
2. เด็กชายมนูญกฤษ   บุญธรรม
3. เด็กชายรพีภัทร  เบ้าคำภา
 
1. นางวันเพ็ญ  มุ่งจงรักษ์
2. นางสาวสายสุนี  เอี่ยมสะอาด
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกอง
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  เพ็ชรกลม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยสิทธ์
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายมานพ  สุขเจริญ
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายสุรกรณ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายอนุชา  เคนลา
 
1. นางสาวจันทิมา  กุดกลาง
2. นางฉัตรแก้ว  เทพทรงพัฒนา
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายฐานันดร  ทฤษฎี
2. เด็กชายอ๊อด  เยือน
3. เด็กชายเยือบ  เยือน
 
1. นางวันเพ็ญ  รวดเร็ว
2. นางสาวสุภาพ  สมบูรณ์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงกัญญา  ลือนาม
2. เด็กชายศราวุธ  วันนอก
3. เด็กชายสุรเดช  โกจันทึก
 
1. นางสาววรรณวิภา  หาญสุโพธิ์
2. นางสาวสุทธิรัตน์  พิมพ์มุ่งหวาย