สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงชนิสรา  ตะวงษ์
 
1. นางเกษร  ทุมประดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 1. เด็กหญิงนพธีรา  คงสุวรรณ
 
1. นางพชรพร  บุญสมนึก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงวิจิตรา  วิพันทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พูลทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศุภกังวาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กิ่งวิชิต
 
1. นางภัทรภร  อินอุ่นโชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิศิลป์
 
1. นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กหญิงอัญชัญ  ฤกษ์ศรี
 
1. นางระเบียบ  กำปั่นทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายศราวุฒิ  ก้อนคำ
 
1. สิบเอกชุมพล  จำศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงนริศรา  นอกพลกลาง
 
1. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิลปสูงเนิน
2. เด็กชายนัฐพันธ์  ลีศรี
3. เด็กหญิงสุธัญญา  อาจยาพวง
 
1. นางสาวสายนภา  รักษาพล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงทองประกาย  บิณฑบาตร
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสงค์
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กชายทรงเกียรติ  หริคำภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา  ภูมิโสม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายณภัทร  ดีนุช
 
1. นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมสอาด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ประจันทะ
 
1. นายสุรพล  มั่นนัก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายกรวิชญ์  สีหะ
 
1. นายอดิศักดิ์  พันธุโพธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  มะณีคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยฉลาด
3. เด็กหญิงเขมมิกา   อินทร์รัตนะ
 
1. นางสาวจงจิตร  มุ่งเกิด
2. นางสาวฉัตรชบา  วงรินยอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิระประภา  แดงด้วง
2. เด็กชายปฏิพล  วังคีรี
3. เด็กชายอนุชา  เลขามาศ
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ด่านมะลิ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทร์ท้วม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นิละนนท์
 
1. นางพรรณิภา  หอมไกล
2. นายธนวัฒน์   อุปนันท์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ศิริธีรพัฒน์
2. เด็กชายสมภพ  ใจตั้ง
 
1. นายรุ่งโรจน์  เจริญสุข
2. นางสาวนภชนก  กุลประดิษฐ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายจิรนันท์  ดิระพันธ์
2. เด็กชายเกษมพันธ์  มีพันธ์
 
1. นางสาววาสนา  ครึกกระโทก
2. นางวันเพ็ญ  ดาประโคน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูนุกูลพงษ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ไชยพิณ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายบอลล์  ถนัดทาง
 
1. นางสาวสุมาลี  คำเหมา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติวงษ์
 
1. นายมณฑล  เลิศสกุลธรรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ผันผ่อน
 
1. นางสาวสุมาลี  คำเหมา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ว่องประจัน
2. เด็กหญิงสุมาลี  ศรีภูธร
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  วงษ์วิชา
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ์  ศิริสุทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
2. เด็กหญิงอรปรียา  ยุบลมาตย์
3. เด็กหญิงอรยา  ต้นทอง
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิ์ศิริ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สองขุนทด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราคายิ่ง
3. เด็กหญิงสุนารี  ขอวอนกลาง
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงพรชิตา  มะคะโก
2. เด็กชายศุภชัย  เพ็งจางค์
3. เด็กหญิงแก้วพณา  ทงสันเทียะ
 
1. นางสาวรติชา  แสนอ่อนพุธ
2. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับทิมสยาม 05 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เหี่ยวเกิด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อาจโยธา
3. เด็กหญิงณัฏฐิยา  เนยสูงเนิน
 
1. นางชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์
2. นางสาวอุทิศ  พรมดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีดาชมภู
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยาวิไชย
3. เด็กหญิงศวิตา  เลิศสกุลธรรม
 
1. นางสุจิตตรา  เพียสีนุย
2. นางสาวปรียาภรณ์  งามขยัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  น้อยการุณ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พันธุมิตร
3. เด็กหญิงเมริษา  สมคำแสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  จ่าพุลี
2. นางสาวพนิดา  พะธะนะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.03 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  พิมสอน
2. เด็กชายสิทธิเดช  ฟื้นฟ้า
 
1. นางเมตตา  สง่างาม
2. นางสาวนบนอบ  ทิพย์ประเสริฐ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายกฤษฎา  ทุมมา
2. เด็กชายพงศ์เทพ  วังคีรี
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายตรียศ  ทองทับ
2. เด็กชายบดินทร์  เกิดสุข
 
1. นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายนิธิ  ภูผาจง
2. เด็กชายโพธิเดช  ขุนแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  สมนึก
2. นางสาววะยุรา  กุลทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุดอารมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  สมนึก
2. นางสาววะยุรา  กุลทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงต้นน้ำ  ตาไธสง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  งามยิ้ม
3. เด็กหญิงพูลศรี  โมราขาว
4. เด็กหญิงรัตนวดี  ทะสกุล
5. เด็กหญิงอัญชณา  บุตรดาวงษ์
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
2. นางจิระวรรณ  เชื้อสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายชาคริต  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงวราพร  ศรีสอาด
4. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วสีมา
5. เด็กหญิงศศิธร  เที่ยงรรม
 
1. นางปิยะนุช  พานแก้ว
2. นางพฤหดล  เกิดสวัสดิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงมะลิษา  โสหนองบัว
2. เด็กหญิงวรารัตน์   พันธ์ชวด
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยิ่งชูงาม
4. เด็กหญิงสุภาพร  จำเมือง
5. เด็กหญิงอัญมณี  กำปู
 
1. นางสาวขวัญชญา  น้ำทรัพย์
2. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  วันประสม
2. เด็กหญิงทัชฌา  หล้าภูเขียว
3. เด็กหญิงธีรดา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วสุนทร
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
 
1. นายอนันต์  กตเวที
2. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ชาหล่อน
2. เด็กหญิงณิชา  มาฆะสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิชญา  ชาติเสนา
4. เด็กหญิงศศิธร  คำมา
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์   เรืองมณี
 
1. นายภูริภัทร  จรูญฉาย
2. นางดวงใจ  ศรีอันจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงจิรดา  เจริญผล
2. เด็กชายถนอมพงศ์  กรวดนอก
3. เด็กชายธีรภัทร  ใจเอื้อ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กรวดนอก
5. เด็กหญิงสุนันทร  กิ่งไทยสงค์
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชนากานต์  แป้งทา
2. เด็กหญิงภีรดา  ภูเพ็ง
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงอุทัย
4. เด็กหญิงสริดา  เชื้อรัมย์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
2. นายนพดล  ธรรมม่วงไทย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกมลชนก   แปดทิศ
2. เด็กหญิงกัญจรี   สงวนนาม
3. เด็กหญิงชินตา   สังข์บำหรุ
4. เด็กหญิงณัชชา  ตะเพียนทอง
5. เด็กหญิงพัชรี   บุปผางาม
 
1. นางโชสิตา   เกตุเพ็ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงปณิดา  บรรจงบัว
2. เด็กชายปรินทร  ผาใต้
3. เด็กหญิงรินรดา  สงผัด
4. เด็กหญิงสิริธัญ  ดีลุนชัย
5. เด็กหญิงสุนิสา  มาเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
2. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญช่วย
 
1. นางสาวพิมพ์ญาฎา  นูพิมพ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วศรี
 
1. นางสาวเมธนรา  หอมหวล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชื่นใจ
 
1. นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงฉนิต
2. เด็กชายแกรี่  ค็อกลิน
 
1. นางอันลคร  กุศลศิลป์
2. นางธมนพัชร์  หอมหวล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เขามะหิงษ์
2. เด็กชายมนตรี   จันทร์เทศ
 
1. นางนางกนกลักษณ์  นงนุช
2. นางวรรณารัตน์  เตชะพร้อมวุฒิ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายพีรพงษ์  สีีนาบุญ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพา  พะวัง
 
1. นายราชัน  เทวัน
2. นางสาวทิพวรรณ  บัวรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภักดีผล
2. เด็กหญิงจิราพร  เนาว์นนท์
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  ยุทธิยา
4. เด็กหญิงภันทิลา  บุญพูล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  สีสมุทร
6. เด็กหญิงอทิตยา  นะชา
7. เด็กหญิงอัญชลี  ผาบจันดา
8. เด็กหญิงอารียา  แพงบัว
9. เด็กหญิงเกวลิน  วรรณคำ
10. เด็กหญิงแพรวไพลิน  ไวศรีแสง
 
1. นางอันลคร  กุศลศิลป์
2. นายสุรเชษฐ์  ทศพรพิทักษ์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ร่าเริง
2. เด็กหญิงกันติชา  เศษสุวรรณ
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ประทุมโพธิ์
4. เด็กหญิงฆีณู  ทองไสล
5. เด็กหญิงชลประชา  หาระวงค์
6. เด็กหญิงทิพวดี  แก้วคำใส
7. เด็กหญิงนันฐพัต  ชาวชอบ
8. เด็กหญิงนันทิดา  ผาเจริญ
9. เด็กหญิงนันทิตา  ผาเจริญ
10. เด็กหญิงนิสิตา  พูลมาก
11. เด็กหญิงน้ำฝน  บุระวัฒน์
12. เด็กหญิงรินรดา  คเณนอก
13. เด็กหญิงวาสิตา  สิงห์เงิน
14. เด็กหญิงศิริวรนุช  ปะพะวะ
15. เด็กหญิงอรวรรณ  แฝงเมืองราช
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ดวงศรี
2. นายสามารถ  จันทร์ตุ่ย
3. นางวันดี  สำเภาพันธ์
4. นางสาวกุศลิน  คำเรือง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายคุณากร  ค่องสกุล
2. เด็กชายปรพิพัช  อุตรพงษ์
 
1. นายมานะ  แจ่มเพ็ง
2. ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  ยอดศรีทอง
2. เด็กหญิงเจนติยา  คำโสภา
 
1. นายมานะ  แจ่มเพ็ง
2. ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายเจนณรงค์  ประปลิว
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงวิภาดา  จำปาศรี
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังคีรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กือโพ
 
1. นายบุญธรรม  ผลลำใย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงชนากานต์  นำพา
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายนันธวัช  แสงจีน
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
 
1. นายประมาณ  แสงระยับ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  คลังระหัด
 
1. นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงนันทวิกา   เชียงทอง
 
1. นางสาววชิรา   ศรีชุนสิน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พาดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  พงจิตรภักดิ์
 
1. นางสาวอันธิกา  อาทร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายณัฐพล  พันโคกกรวด
2. เด็กหญิงเอมมิกา  โมราบุตร
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แสงสุด
2. เด็กหญิงไพลิน  สุริยง
 
1. นายสำเร็จ  ดาประโคน
2. นางวันเพ็ญ  ดาประโคน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงไพจิตร  อินสุวรรณ
 
1. นายธีระยุทธ  เด่นดวง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปานวรณ์
 
1. นายประมาณ  แสงระยับ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สายจันทร์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อายุสี
3. เด็กหญิงสายสมร  เตียง
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กชายชยทัต  ระเบียบ
2. เด็กหญิงเกศรา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงเดือน  เงินสา
 
1. นางสุภาณี  น้อยบุญ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายจตุพล  ยางสามัญ
2. เด็กชายธนภัทร  ซอสูงเนิน
3. เด็กชายปริญญา  เพียซ้าย
 
1. นายณัฐพล  พุ่มพวง
2. นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายนนทวัตร  สาสี
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อินสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศวิตา  พงษ์เกษม
4. เด็กชายอนุชา  อ่อนชำนิ
5. เด็กชายอริยะ  ซาไธสง
6. นายโกวิท  ทอระมาน
 
1. นายสมบูรณ์  สังข์ประเสริฐ
2. นายวินัย  เกื้อกูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายมงคลสมุทร  มูลดับ
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายภราดร  จรัตน์
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงไอรดา  มะลิวัลย์
 
1. นางอัมพาพันธ์ุ  เชื้อวงษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายอุดมทรัพย์  เปรี่ยมรัตนชัย
 
1. นางดวงกมล  นวกาญจนกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชลดา  พรมจันทร์
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายวิสิทธิ  ทาศิริ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลาไป
 
1. นายสมบูรณ์  สังข์ประเสริฐ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายชีวรัตน์  ช่างย้อม
 
1. นางสาวสุภาพร  ภูผาย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 76.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงพรภัส  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาววัลภา  สีสุกสด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายยุทธพงษ์   นุกรรัมย์
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงสายฝน  พิทักษา
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายมงคลสมุทร  มูลดับ
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงภาราดา  ทัศบุตร
 
1. นางสาวสุภิญญา   สุพรรณการ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธีรโชติ  สุดบรรฑิต
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิศา  เจริญดง
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกันทรี  วงษ์หิรัญ
2. เด็กหญิงดรณีรัตน์  ทาเวียง
3. เด็กหญิงพัชราวี  ภักดีสุข
4. เด็กหญิงภริตา  วงษ์หิรัญ
5. เด็กหญิงภัทรพร  เชื้อนุ่น
6. เด็กหญิงวนัชพร  ทองสุพรรณ
 
1. นางสาววรรณพร  สาพิมพา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมกิ่ง
2. เด็กชายนรวิชญ์  ค่าคาม
3. เด็กหญิงนิศาชล  ฆ้องเล็ก
4. เด็กหญิงนุชจรี  จันทเลิศ
5. เด็กหญิงปานทิพย์  เกล้าผม
6. เด็กหญิงพรรภษา  ใสแก้ว
7. เด็กหญิงลักขณา  กรุงไกร
8. เด็กหญิงวิมล  สาลีพวง
9. เด็กชายศุภชัย  เหล่าสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หินสูงเนิน
11. เด็กหญิงอรยา  แสงสืบ
12. เด็กหญิงอรัญญา  ห้วยศิลา
13. เด็กหญิงอลัดดาวัลย์  จันทร์ขาม
14. เด็กหญิงอัญชลี  ประทุมทอง
15. เด็กชายอัมรินทร์  ห่อชื่อ
16. เด็กหญิงเมธาริกา  จุลตะคุ
 
1. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
2. นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา
3. นางปริศนา   สอนลา
4. นางสาวยุรีพร  คำล้าน
5. นางสาวหนูพิน  ยาตะกาศ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นอน
2. เด็กหญิงจันทิมา  จินดา
3. เด็กหญิงจิตตรี  เอกรักษา
4. เด็กชายชยากร  จุฬารี
5. เด็กชายฐิติ  น่วมบุญหนุน
6. เด็กหญิงทัศนี  ด่านจับกุม
7. เด็กหญิงบุญฑริกกา  ปิตะคำ
8. เด็กหญิงประวีณา  ผุยวันดี
9. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ชื่น
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีทอง
11. เด็กชายราชศักดิ์  ศรีทอง
12. เด็กหญิงวิภาดา  นิตย์เมืองปัก
13. เด็กหญิงสุนิตา  จันทร์ลือชา
14. เด็กหญิงสุนิษา  พันปาน
15. เด็กชายอนิรุธ  สุมะณี
16. เด็กหญิงอาริยา  กงไกรลาศ
 
1. นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
2. นายเผด็จ  ทองพร้าว
3. นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงนภัทร  บุญเกิด
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ปรือปรัง
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายศิวกร  ใจยืน
 
1. Mr.Khenneard  Cruz
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รินลา
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายวิชรวิชญ์  แอทคินสัน
 
1. นางสาวอรอุมา  วันคำ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายศุภณัฐ  สมบูรณ์กิจ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงจังหรีด
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกรรธิกา  ไหลเลื่อน
 
1. นายศราวุธ  ผุเพชร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังคีรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  วิจิตรวงศ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงภัทริน  พรบรรเจิดศักดิ์
 
1. นางสุรางค์  เจริญนาน
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงพิราอร  โมรานอก
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กชายพงศ์ดนัย  แม่นปืน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงจังหรีด
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายอธิคม  พรมทอง
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ป่าสนธ์
 
1. นางสาวบุณฑริกา  สร้อยคำ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกีรดา  พรมนัด
2. เด็กหญิงสุภาพร  คงมา
 
1. นางสาวกฤษณา  สิริเธียรธัญ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายกิตติกร   ทองเกิด
2. เด็กชายทัศนชัย  สดภิบาล
3. เด็กชายพีระพัฒน์  เทียนศรี
4. เด็กชายสิทธิโชค  สุนา
5. เด็กชายอมรพันธ์  วงพาดกลาง
6. เด็กชายเจษฎา  อ่อนลมุน
 
1. นางสาวสุภาพร  ไผโพธิ์
2. นางเรืองอุไร  เสือดี
3. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายกายสิทธิ์  สาเจริญ
2. เด็กชายชลธาร  ป้อมรอด
3. เด็กหญิงนภาพร  การนอก
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  รุณวงษ์
5. เด็กชายวีรกานต์  วรวิทย์วัฒนะ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ด่านแก้ว
 
1. นายผุดผ่อง  บาลลา
2. นางชลนสร  สละชั่ว
3. นางสาวกิรณา  เภาคำ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายกันทรากร  ชารัมย์
2. เด็กชายตรีเพชร  พันธเสน
3. เด็กชายบรรณสรณ์  คำตุ้ม
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  แถบทอง
5. เด็กชายวงศกร  เกาะจันทึก
6. เด็กชายสราวุฒิ  เทพประสาน
 
1. นายบรรจบ  สมอาษา
2. นางสุภาพร  ศรีมงคล
3. ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สายมายา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีบุบผา
3. เด็กชายเสกสรรค์  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางนุชจรีย์  เมตตา
2. นางจุรีลักษณ์  ตะถา
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ภาคะ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
3. เด็กชายแพ็ด  ทับทิมใส
 
1. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
2. นายอนันต์  กตเวที
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กชายธีรภัทร  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงนิชานาฏ  คชฤทธิ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หอมหวล
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  กองปัด
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แจ้งถิ่น
3. เด็กหญิงสุภาพร  ฆ้องอินตะ
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นายศราวุธ  อภัยศิลา
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงญานิศา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงมินตรา  บุญร่วม
 
1. นางสาวหทัยกาญ   กาญจะนะศิริ
2. นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายธีระภัทร  ไพรรัตน์
2. เด็กชายภูวนันท์  โพธิ์สาสิน
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
115 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายธนกร  ภูมิชิน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ขันไพบูลย์
 
1. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
2. นายประมาณ  แสงเพ็ชร
 
116 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายนิรุต  เงินลา
2. เด็กชายวันชัย  การเพียร
 
1. นางวันดี  สำเภาพันธ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ดวงศรี
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงพรชิตา  น้อยทอง
2. เด็กหญิงพันภสา  โคตรบุญเรือง
3. เด็กหญิงละดาลี  พลเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
2. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
 
118 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายจิรายุ  ยุติบรรณ์
2. เด็กชายศักดา  ขยันวิจิตร
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
 
119 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายก่อลาภ  พุทธาสนธิ์
2. เด็กชายจตุรงค์  หวังอ้อมกลาง
 
1. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
2. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
 
120 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายบวรศักดิ์  ด่านจับกุม
2. เด็กชายศุภชัย  นามโพ
 
1. นายอภิรมย์  จำปาไชย
2. สิบเอกอัครกิจ  วงศ์ทอง
 
121 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วงาม
2. เด็กชายเจนศักดิ์  เซลรัมย์
 
1. นางสาวณัฐญา  แก้วพลงาม
2. นายศรุฒิ  หาโกสีย์
 
122 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายนฤดม  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายอาทิตย์  เอี่ยมสูงเนิน
 
1. นายชูชาติ  โชติเสน
 
123 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองยิ้ม
2. เด็กชายสมชาย  อวยกลาง
 
1. นายชูชาติ  โชติเสน
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญชนก  พวงคำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดวงเคน
 
1. นายชูชาติ  โชติเสน
 
125 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงชมัยพร  ป้อมงาม
2. เด็กหญิงรุ่งเจริญ  บัวสาย
 
1. นางสาวณัฐญา  แก้วพลงาม
2. นายศรุฒิ  หาโกสีย์
 
126 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กชายชัชภัสร์  ณ สงขลา
2. เด็กหญิงอรุชิดา  ด่านสัญจร
 
1. นางสาวประกายเพชร  สายโส
 
127 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญวรรณ  เสระพล
2. เด็กหญิงมยุริญ  เพ็งไธสง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เนินใหม่
 
128 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  คำชาลี
2. เด็กชายอานนท์  จันทระโยธา
 
1. นายคมสันต์  สุขไมตรี
2. นายอดิเรก  บินรัมย์
 
129 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลการ  สมบุญ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสรีลักษณ์
 
1. นางสาวปราณี  กรองสี
2. นายพิธงชัย  ปุริเกษม
 
130 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายธันวา  ยุบลมาตย์
2. เด็กชายปรมินทร์  พันศรี
 
1. นายธนกร  แนวน้ำพอง
2. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
 
131 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายธนกฤต  กันตโสภณานนท์
2. เด็กชายศรัณยู  หนูช้างเผือก
 
1. นายธนกฤต  คำใสขาว
2. นางสาวกาญจนา  พิลาพันธ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โล่ห์แจ่ม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สิงหนาท
 
1. นายชูชาติ  โชติเสน
 
133 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายกันทรากร  ชารัมย์
2. เด็กชายภูดิท  ศรีบุบผา
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นายบรรจบ  สมอาษา
 
134 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงณัฏฐพัฒน์  อยู่เพ็ชร
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  ณ นคร
 
1. นายศรุฒิ  หาโกสีย์
2. นางสาวณัฐญา  แก้วพลงาม
 
135 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงจิรดา  เจริญผล
2. เด็กชายธีรภัทร  ใจเอื้อ
 
1. นางเพ็ญพิชญ์ชา  บุญสิลา
2. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
 
136 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 1. เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  แสนทวี
2. เด็กหญิงสิริกร  สุนิปา
 
1. นางบุปผา   มีกลางแสน
2. นางพรจันทร์  อาษาแก้ว
 
137 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กชายก้องภพ  เยี่ยมรัมย์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  แดงชำรัมย์
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
2. นางนนทวรรณ  อาคมคง
 
138 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังจระเข้ 1. เด็กหญิงนภัทรสร  นอพิมาย
2. เด็กหญิงศรัญญา  พุ่มเหม
 
1. นายวิชิต  เขียวละออ
2. นายปณิธาน  ศรีศุภวุฒิ
 
139 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุผู
2. เด็กหญิงอัญชุลี  พวงวิเชียร
 
1. นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต
2. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
 
140 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังจั่น 1. เด็กหญิงกานดา  ทองระอา
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  พันปาน
 
1. นางสาวประไพวรรณ  สีตั้ง
 
141 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงมัทรี  พันมะลี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พันมะลี
 
1. นายอดิศร  พาลี
2. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
 
142 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ประทุมมัง
2. เด็กหญิงเมธาลัย  ไชยเสน
 
1. นางสาวสมเจต  อูมกระโทก
 
143 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ผดุงศักดิ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  จงมีถม
 
1. นางจินตนา  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นไกล
 
144 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 1. เด็กชายกฤษดา  นนทศิลป์
2. เด็กชายธีรยุทธ  มั่นคง
 
1. นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์
2. นางสาวน้ำพุ  สุขประเสริฐ
 
145 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายกิตปกรณ์  บุญตรี
2. เด็กหญิงดลพร  มั่งสูงเนิน
 
1. นางสาวจุฑาวรรณ  หันทะยุง
 
146 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงจิตโสภิญ  มีกลิ่น
2. เด็กชายอานนท์  กุลบุตร
 
1. นายอภิรมย์   จำปาไชย
2. สิบเอกอัครกิจ  วงศ์ทอง
 
147 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เปาะสระเกษ
2. เด็กชายเทียนชัย  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณณี  เหล่าดี
2. นางเกษร  ทุมประดา
 
148 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กชายชนวีร์  ขงวน
2. เด็กชายภาคภูมิ  คำตะพันธ์
 
1. นางสาวพรรษา  เพ็งแจ่ม
2. นางอรรถพร  พงศ์ปัท
 
149 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายทวีโชค  แก้วตา
2. เด็กชายมนัสชัย  ปุยฝ้าย
 
1. นายประสาร  สุขสุคนธ์
2. นางดวงกมล  นวกาญจนกุล
 
150 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงศุภาวิชญ์  คงเจริญ
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  อานจันทึก
 
1. นางอมรา  กิจเรืองศรี
2. นายอุเทน  มาดา
 
151 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ลวดลาย
2. เด็กหญิงศศิธร   เตียวทัน
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นายอติศักดิ์    สุดเสน่หา
 
152 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายนพกร  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงมนทนา  แก้วศิรินิมิตกุล
 
1. นางสาวปานรดา  พลเยี่ยม
2. นางสาวนิศธิภรณ์  พนมเขต
 
153 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายวรวิชย์  รอดท่าหอย
2. เด็กชายอภิชาติ  เทียมขุนทด
 
1. นายวันชาติ  เพ็ชร์ศรี
2. นายดุสิต  คำหนองไผ่
 
154 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  พั่วแพง
2. เด็กชายเจษฎา  สรจันทร์แดง
 
1. นายนที  นนทะศักดิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ช่างนับ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชิงเขา
 
1. นางสาวศิริพร  โงนสาย
2. นายกบินร์  เสนานาม
 
156 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหาด 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เก่งวิชา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จังอินทร์
 
1. นายปิยะวัฒน์  เคแสง
 
157 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กชายนันธิญา  ป้องพาล
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนาว์เพชร
 
1. นายชัยณรงค์  นาถิม
2. นายปิยะวัตร์  ศิริโสด
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายธวัชชัย  สมศรี
 
1. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงวนัชภรณ์   ทองภูบาล
2. เด็กหญิงวนิดา   ชัยหานาม
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวจินตนา  พางาม
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกันต์ตรี  ปรีชานิธิรมย์
2. เด็กชายปณิธาน  เทียบจันทร์
 
1. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
2. นายกบินร์  เสนานาม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายธนธรณ์  อุ้ยคำตา
2. เด็กชายอนุชา  พุดตะขบ
3. เด็กชายอิทธิกร  เจตนา
 
1. นายสมพงษ์  บัวพรหม
2. นางชุลี  มาลีรส
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  พรหมสุข
2. เด็กชายภานุพงษ์  กองสุวรรณ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ธาตุจันทร์
 
1. นายธีระชัย  โรจน์สุุกิจ
2. นางพลับพลึง  จ่ากญชร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายวทัญญู  กัณหา
2. เด็กชายอนันตชัย  กัณหา
3. เด็กชายเกษมสัน  นวนแก้ว
 
1. นางอรุณ  บุญอยู่
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กังวลงาม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  นางสันเทียะ
3. เด็กหญิงทองใส  สายสมบัติ
4. เด็กหญิงวัทนพร  ชาญกระโทก
5. เด็กหญิงวิภาดา  สุขศรีโรจน์
6. เด็กหญิงอฑิตยา  เทศมหา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นายสมคิด  ขอดทอง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงนิสา  สีดา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  เส้นเกษ
3. เด็กหญิงมลฤดี  พลพันธ์
4. เด็กหญิงวนิดา  เขตบ้าน
5. เด็กหญิงวันนิสา   สีทาหลอด
6. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่เอี้ยะ
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายนรากร  ปาไตย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ป้อมแก้ว
3. เด็กชายอานนท์  บุญศรีแก้ว
 
1. นางสาวพัชรวลัย  ดวงเดช
2. นางสาวดาวเรือง  เปาวะนา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  นาคแท้
2. เด็กหญิงภิรัญญา  ภักดีแดง
3. เด็กหญิงสิริญญา  สาระภิรมย์
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงนัทธมล  อ่อนตา
2. เด็กหญิงพรรทิพย์   คะนา
3. เด็กหญิงวรรณพร  วงค์ใหญ่
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
2. นายธนยศ  ฉาบพิมาย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงมัลลิกา   ขำเนตร
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ศรีสุข
3. เด็กหญิงสโรชา   พันโนราช
 
1. นางพาคม  จรวิรัตน์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงมลธิชา   มีชาติ
2. เด็กหญิงลลิตา   ผลสมหวัง
3. เด็กหญิงวาสนา   แก้วเวียง
 
1. นายวันชัย  แก้วกล้า
2. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 1. เด็กหญิงฐิติมา  นาจันทัศ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พาภิรมย์
3. เด็กหญิงศกุนตลา  ชะเอมเทส
 
1. นางเพ็ญพรรณ  เดชสุภา
2. นายอนันต์  เดชสุภา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ท่าวิไล
3. เด็กหญิงอารียา  อานันท์
 
1. นางอรวรรณ  ชัยศร
2. นายสมศักดิ์  ชัยศร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมภักดี
2. เด็กหญิงปรินทร  สุวรานิรุชา
3. เด็กชายอำนาจ  สมานกสิกรรม
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางธนพรรณ  ทองสังข์
 
174 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์เกษ
 
1. นางสาวมยุรัตน์  ภาษี
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายจุน  นี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสมพงษ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ต่อพล
 
1. นางสาวสุปราณี  อินทโฉม
2. นางพัลลภา  ท่วมตะคุ
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พิมพา
2. เด็กหญิงดา  ยอง
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สินทร
 
1. นางสาวนิตยา  อุดมสรรพเจริญ
2. นางสาวกรรณิการ์  ถมจอหอ
 
177 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงอนันตญา  แสงฟ้าแลบ
 
1. นางสาวอุษา  บุตรดี
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศราวุฒิ  พะนะรินทร์
 
1. นางอัมพวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายรัชพล  รัตนสอาด
 
1. นายพรชิต  สวัสดี
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แฝงสมศรี
 
1. นางสาวศิริธร  วรรณโพธิ์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสราวุฒิ  แสงชัยภูมิ
2. เด็กชายสุรัตน์  บุญมานาง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สารรัตน์
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
 
182 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายศุภาชัย   จันบัว
2. เด็กชายอาโณชา   รุประมาณ
 
1. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
2. นางพรจรัส  ระหูภา
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1. เด็กชายปรมี  ไชยโยง
2. เด็กชายวัชริน  วงศ์ละ
 
1. นางสาวปราณี  สุพรรณโน
2. นางดวงกมล  เกตุดี
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงพรวลี  วงษาปัดนา
2. เด็กชายอานนท์  เพียงโธสง
 
1. นางสาวนัทชา  ทุนกอง
2. นางสาวทัศนีย์  บุญหล่อ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายศุภากร  จันทร์ท้วม
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายณรงค์  ด่านเฉียงเหนือ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มุ่งธรรม
3. เด็กชายมหาศาล  ฆ้องเล็ก
4. เด็กหญิงวิภาดา   ภูสมดี
5. เด็กหญิงวิลาสินี  เกื้อกูล
6. เด็กหญิงสุพรรณ์นิกา  จันทรา
7. เด็กหญิงเจนจิรา  ชวนโนรี
 
1. นางวันเพ็ญ  พันธ์สิน
2. นางสมปอง  เข้ม
3. นางอินทิราวดี  เจริญสุข
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงอลิตศรา  สดับธรรม
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงปริชาติ  นึกรักษ์
 
1. นางพรจรัส  ระหูภา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีเสริม
 
1. นางนัยนา  เสาร์สิริ
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกศิรินทร
2. เด็กชายสหรัฐ  จงกลกลาง
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  แก้วอุ่น
 
1. นางสาวดาริน  จงกลกลาง
2. นางสาวธิดารัตน์  แก้วใส
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายกิติภูมิ  จีนจันทึก
2. เด็กชายวงศกร  เพลิงปาน
3. เด็กชายอนุชิต  สมบูรณ์กุล
 
1. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
2. นางสาวสุพัณณดา  ลา
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สมบัติหอม
2. เด็กชายอัศราวุฒิ  ตันทะพัฒน์
3. เด็กหญิงอารียา  กลมเกลียว
 
1. นางสาวทยิดา  วงษ์ตรี
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงชยากาญจน์  ภู่พลอย
2. เด็กชายพาโชค  เจริญดง
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  สวัสดี
2. เด็กชายวิศรุต  ปักกระโทก
3. เด็กหญิงอรสินี  จันทร์สระน้อย
 
1. นางสาวสุพัณณดา  ลา
2. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายธวัชชัย  ประเสริฐ
2. เด็กชายพงศกร  แตไธสง
3. เด็กชายสหภาพ  เมืองเทศ
 
1. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
2. นางสาวสุพัณณดา  ลา