รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายศุพสิน  ศิลารักษ์
2. เด็กชายอนพัช  วิเชียร
3. เด็กหญิงแพรวพรรณารายณ์  ชัยรักษา
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กกพิมาย
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ชิดชมนาด
3. เด็กชายเดชาธร  หุ้มไธสง
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
2. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐดนัย  เที่ยงตรง
2. เด็กชายสันติภาพ  สุทธิพงษ์
3. เด็กหญิงอัญธิดา  ทองดง
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงสุกัลยา  ไพรสุวรรณ์
2. เด็กชายอาทิตย์  วงค์ชา
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
2. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงธัมมิกา  บุญรอด
2. เด็กหญิงเอมใจ  สาระรัตน์
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
2. นายบุญเจริญ  ระมั่งทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงรักษิณา  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชิดชมนาด
 
1. นายบุญเจริญ  ระมั่งทอง
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงสุมาลี  วังคีรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัตถาพงษ์
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีแสน
 
1. นายอรรถวุธ  งามจารุโชคทวี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัตถาพงษ์
 
1. นายวีระ  ชาทิพฮด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  โฮ้หนู
 
1. นางสาวหนึงฤทัย  โคตรวงศ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังคีรี
2. เด็กหญิงณัฐวรี  สายเบาะ
3. เด็กหญิงสิริญญา  สาระภิรมย์
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
2. นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชุติมา  สีชมภู
2. เด็กหญิงนิรชา  กันทะยะ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์ตรี
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายธนพล  คุณดี
2. เด็กชายอนุวัตร  สอนเหล็ก
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ภูบาล
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเมธาวี  ผายแผ่
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงไอริณ  ธนสินวงศ์ชัย
 
1. นางสาวทยิดา  วงษ์ตรี
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กชายชนะชัย  พวงทอง
2. เด็กชายปัญญา  ช่วยคูณ
3. เด็กหญิงสุกานดา  อาทร
 
1. นายประกอบ  ถามั่งมี
2. นางสมพิศ  ปะโสทะกัง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงพัชราภา  รอดคง
2. เด็กหญิงวัลลภา  คงสุข
3. เด็กหญิงศศินิภา  สีเขียว
4. เด็กหญิงหทัยกานต์  สิงห์คำ
5. เด็กหญิงอัญชุลี  พวงวิเชียร
 
1. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
2. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงจันทิมา  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายบรรพชิต  ผาหนองลิง
 
1. นายราชัน  เทวัน
2. นายสุดสาคร  หนูมั่น
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงลักขณา  วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  บัวรัตน์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  รักผ้า
2. เด็กหญิงสุภาพร  ด่านเจริญ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  กระแสโสม
 
1. นายสหภาพ  สัจจทองดี
2. นายขันติพงษ์  มีชัย
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายปัญจพล  ฆ้องวงศ์
2. เด็กชายมนตรี  ด่านตรวจสัตว์
3. เด็กชายสุริยัน  พะวัง
 
1. นายสหภาพ  สัจจทองดี
2. นายขันติพงษ์  มีชัย
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงมณีทิพย์   ปะเริบรัมย์
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงอภิญญา   อุทาสวัสดิ์
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สมบูรณ์ยิ่ง
2. เด็กหญิงกัญญานี  อารี
3. เด็กหญิงจรัญญา  สังข์บำหรุ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อัครโสภณ
5. เด็กหญิงฐิตา  วรมิตร
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรหมสวัสดิ์
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  นันทาภิวัธน์
8. เด็กหญิงธินัดดา  สวยกะโทก
9. เด็กชายนพณัฐ  มาลัยอินทร์
10. เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองแสง
11. เด็กหญิงพัดชา  จันทร์ศรีชั้น
12. เด็กชายพิสิทธิ์  ทองเกิด
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยรัตน์
14. เด็กหญิงวรรณนิภา  พิกุลเงิน
15. เด็กหญิงศุภาวดี  ขุนศร
16. เด็กชายสุทธินันท์  ฆ้องวงษ์
17. เด็กหญิงสุภาพร  ลุนทะลา
18. เด็กชายสุรพิชญ์  กาบมาลี
19. เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาบมาลี
20. เด็กชายเฉลิมชัย  เลียงผา
 
1. นางสาวสสิภักษร์  พิชิตวิจัย
2. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
3. นางสาวดาวนภา  ว่าความดี
4. นางสาววารีรัตน์  คงคำศรี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สัตย์ฌุชนม์
 
1. นางโชสิตา  เกตุเพ็ง
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กชายธวัชชัย   จามเกษม
2. เด็กหญิงอรพินท์  ขุนวิชิต
 
1. นายทศพร  โนนคำภา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูจันทึก
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายรามณรงค์   ชูรัตน์
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกนกกานต์   คำสมจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนา   ทิกามล
3. เด็กชายธนพล  อุวิทัศ
4. เด็กชายนพดลย์  ธาตุจันทร์
5. เด็กหญิงปนัดดา   โพธิ์งาม
6. เด็กชายพิมาย   ดาวคนอง
7. เด็กชายศุภกิจ  โสภากัน
8. เด็กหญิงสุกัญญา   สมพันธ์
 
1. นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใย
2. นายยุทธนา  อุนาศรี
3. นางนพรัตน์  สายบุตร
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงดารณี  โชติรัตน์
2. นางสาวนงนภัส   นาราศรี
3. นางสาวบุณฑริกา   ปัญญาประสิทธิ์
4. นางสาวพนิดา  จันทะกาว
5. นางสาวสุจิตรา  คุณนา
6. นางสาวสุภาวดี  ทวีพจน์
 
1. นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใย
2. นายยุทธนา  อุนาศรี
3. นายนพรัตน์  สายบุตร
4. นางสาวสุพัตรา  บุติพรรคา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายจตุพงษ์  พูลนุช
2. เด็กชายธนดล  จิตจักร์
3. เด็กชายอานันท์  อินทะสอน
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ศรีโคตร
 
1. นายสมจวน  กองชิน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายนนทชัย  รัตนพลแสน
 
1. นางอนุชิดา  โพธิษา
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายณัฐนันท์   ศิริจันโท
 
1. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหมี 1. เด็กชายพงษ์เผ่า  เชิงเขา
2. เด็กชายสดใส  จันทร์กลาง
 
1. นางพรทิพย์  มูลรัตน์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงนิศากร  พันธุ์เขตกรรม
2. เด็กหญิงวิรัญชณา  ชื่นใจ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์บาง
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญผล
2. นายณัฐพล  ลิ้มกุล
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงพิราอร  โมรานอก
2. เด็กชายเร็ต ที  เจีย
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
2. นางน้ำค้าง  พรหมณา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงศิริอนงค์  ชะเอมเทศ
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังคีรี
2. เด็กหญิงธนัฐชา  วงษ์ทา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อิ่มศิล
4. เด็กหญิงสุณี  เชียงอินทร์
5. เด็กหญิงสุธาสิณี  สุทธฺแพทย์
 
1. นางสาววันทนา  วัดบัว
2. นางสาวศิริวิมล  จั่นเพชร
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงธิดา  จิตมหา
 
1. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กชายวชิรทิตย์  ซังชมแก้ว
 
1. นางบังอร  ประเสริฐแก้ว
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงจีราวรรณ   แก้วครบ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เดชสนอง
3. เด็กหญิงศิวพร   นามสุด
 
1. นางสุมนฉัตร์   สีมาคูณ
2. นางจีราภรณ์  อินทรประสพ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงกมลชนก  มุขมณีย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ตลอดพบ
3. เด็กชายเกริกกรรชัย  สวัสดิ์วงค์
 
1. นางพัฒนียา  อุปครุฑ
2. นางสมหวัง  สุขกุล
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กหญิงนภัสรา  บูรภา
2. เด็กหญิงสุปาณี  โมระอรรถ
3. เด็กหญิงอรัญญา  บุษบงก์
 
1. นางพัฒนียา  อุปครุฑ
2. นางสมหวัง  สุขกุล
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงปวีณา  บุรีหลง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชนะพันธ์
3. เด็กชายอธิราช  ตะยูนรัมย์
 
1. นายภาณุ  แปลกจังหวีด
2. นายสุคนธ์  หาญชุมเศษ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีทะโจน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ประสิทธิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกันนิกา  ดายังหยุด
2. เด็กชายจตุพร  ฆ้องจันทร์ดา
3. เด็กชายจักรกฤต  ปิ่นหนองแก้ว
4. เด็กหญิงจิตลดา  ดิลกลาภ
5. เด็กหญิงจิรารัตน์  จงมีสัตย์
6. เด็กหญิงชลดา  อินทรประนุช
7. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
8. เด็กชายณัฐวัตร  อินกะโทก
9. เด็กชายธนาวุฒิ  คตวงศ์
10. เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิ์ดี
11. เด็กชายนฤเบศ  กองศรี
12. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทรงบัณฑิตย์
13. เด็กหญิงพลอย  อินทนนท์
14. เด็กหญิงภัทธิรา  ราษฎร์อาษา
15. เด็กชายภาณุพงศ์  ด่านส่งเสบียง
16. เด็กชายภานุเดช  พอดี
17. เด็กชายภูมินทร์  ฆ้องชะดา
18. เด็กชายรวิโรจน์  ฆ้องจันทรา
19. เด็กหญิงรัตนาพร  ปิ่นแก้ว
20. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฆ้องรัน
21. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์โคตร
22. เด็กชายวาคิม  ฆ้องจันทรา
23. เด็กหญิงวาสนา  เปรมวินัย
24. เด็กชายวิชิต  จันทรา
25. เด็กหญิงวิภาดา  ผุยวันดี
26. เด็กชายวิษรุต  หนองขุนสาร
27. เด็กชายวุฒิชัย  ฆ้องชะฎา
28. เด็กหญิงสุกันยา  ศรีเหมือย
29. เด็กหญิงสุพรรษา  ดอกชะเอม
30. เด็กชายสุรัตชา  เกี้ยวสูงเนิน
31. เด็กหญิงอนุชษา  ต่างศรี
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  อารีย์
33. เด็กหญิงอมราลักษณ์  แสไพศาล
34. เด็กหญิงอารียา  เจนดง
35. เด็กหญิงอำพร  อินทร์ชิต
36. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์เดช
37. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  โชติเมธีกุล
38. เด็กหญิงไพลิน  ฝั่งซ้าย
 
1. นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์
2. นายสาธิต  จังพานิช
3. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
4. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
5. นางสาวประถาพร  ชมระกา
6. นางสาวสุรีย์  ฆ้องแก้ว
7. นายอัครกิจ  วงษ์ทอง
8. นางสาวมุกดา  นรสิงห์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงปัทมา  อ่อนศิริทรัพย์
 
1. นางเฉลียว  จังพานิช
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายเจนวิทย์  โพธิ์งาม
 
1. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกพร  กั๊กสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กั๊กสมบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐนิกานต์  ท่าพริก
 
1. นางสาวสุรีย์  ฆ้องแก้ว
2. นางสาวเพ็ญศิริ  โพนงาม
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  เวชโสม
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
53 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายบัญชา  ชื่นอุรา
2. เด็กชายเอกชัย  สอนโคกกลาง
3. เด็กชายโสภณ  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนริศรา  เวชโสม
2. เด็กหญิงมุฑิตา  นกน่วม
3. เด็กหญิงสลิตา  รักสัตย์
 
1. นายศราวุธ  อภัยศิลา
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวเผือด
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองเกิด
3. เด็กหญิงอรัญญา  ฆ้องเดช
4. เด็กหญิงอารดา  กองไตร
5. เด็กหญิงอำพร  แก้วมณี
 
1. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
56 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายพงศธร  ประดิษฐ์
 
1. นายสันติศักดิ์  กุลบุตร
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    พาวงค์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีลาออน
3. เด็กชายชนาธิป  พูนกลาง
4. เด็กหญิงชาลินี    ชื่นใจ
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    บุญประดิษฐ์
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  พิสุทธิ์
7. เด็กชายพัชรพล  คำมีนาม
8. เด็กหญิงยุวดี  นอขุนทด
9. เด็กชายวรพงษ์  เหมือนคิด
10. เด็กหญิงวีรยา  ศรีคำ
 
1. นางสาวนันทัชพร  คชสูงเนิน
2. นายอนุพงศ์  โตเจริญ
3. นางพรทิพย์  นวลแก้ว
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ปาไตย
2. เด็กหญิงสวนีย์  แก่งศิลา
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุนา
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายธวุฒิ  โชคลาภ
2. เด็กชายพัชรดนัย  ดาวาพนม
3. เด็กชายวันชัย  สีหะไตร
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สองแสง
2. เด็กชายพชร  วารปรีดี
3. เด็กชายพรธิรา  เพ็ชรภักดี
4. เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณรัมย์
5. เด็กหญิงโชติกา  นาคงาม
 
1. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
2. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงชนรดี  สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อะโสต
3. เด็กหญิงดวงพร  สมพงษ์
4. เด็กหญิงปวีณา  สีดอกไม้
5. เด็กหญิงปิยมน  แก้วเสน
6. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
7. เด็กหญิงสุนารี  แก้วเหลา
8. เด็กหญิงหฤทัย  เหมแดง
9. เด็กหญิงอรยา  แก้วสุดทา
10. เด็กหญิงอาทิตยา  อุนาโลม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายกฤษดา  แกว่นไกร
2. เด็กชายกันทรากร  โพธิ์วิเศษ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สิงห์สนิท
4. เด็กหญิงชนรดี  สุวรรณ
5. เด็กหญิงญาสุมินทร์  วันประสม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
7. เด็กหญิงดวงพร  สมพงษ์
8. เด็กหญิงธีรดา  หงษ์ทอง
9. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิลัย
10. เด็กชายปรัชญา  ทานะมัย
11. เด็กหญิงปวีณา  สีดอกไม้
12. เด็กชายพรชัย  ครองทรัพย์
13. เด็กหญิงพลอยชนก   สาธานี
14. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
15. เด็กชายภานุพงศ์  ส่งเหล่า
16. เด็กหญิงมัสยา  เห็มสนาน
17. เด็กหญิงรินดา  ศรีมาศ
18. เด็กหญิงวรินธร  โพธิ์สาลี
19. เด็กชายศักรินทร์  ทวีผล
20. เด็กหญิงศิริรัตน์  มังสาลี
21. เด็กชายสมเกียรติ  ทุยาวัฒน์
22. เด็กหญิงสายชล  อรุณถิน
23. เด็กหญิงสายฝน  พิทักษา
24. เด็กหญิงสุนารี  แก้วเหลา
25. เด็กชายสุภาพ  สุขชาติ
26. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
27. เด็กหญิงสุวนันท์  กูรู
28. เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์เจริญ
29. เด็กหญิงอรยา  ต้นทอง
30. เด็กหญิงอาทิตยา  สองแสง
31. เด็กชายอานนท์  ชูรัตน์
32. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พลคำ
33. เด็กชายเอนกพงษ์  กันมณี
34. เด็กหญิงเอมวิกา  มุกดา
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
3. นายปัญญา  ศรีโมรา
4. นางนัฏธิดา  ศรีโมรา
5. นายเมธา  เมืองสุข
6. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทุมกองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีกอง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ก้านกิ่ง
4. เด็กหญิงกุลจิรา  สะอาดศรี
5. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาคะ
6. เด็กชายฐานิสร์  เนียมบุญเจือ
7. เด็กหญิงดลนภา  จงกลกลาง
8. เด็กหญิงดวงสุดา  สำเรียนลำ
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  นัคเรศน์
10. เด็กชายธีรกิจ  เฉลิมศรี
11. เด็กหญิงนฤดี  สุขสุวรรณ
12. เด็กหญิงปรารถนา  ไพเราะ
13. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทันพรม
14. เด็กหญิงรัตนา  ผ่องกาสัย
15. เด็กหญิงวรินธร  โพธิ์สาลี
16. เด็กหญิงวิกานดา  มาทอง
17. เด็กชายวิวัฒน์  ครองยุติ
18. เด็กชายศรัณย์  ชูชีพ
19. เด็กหญิงศิริมา  ปัญญาสัย
20. เด็กชายสิทธิพล  เหล็กเขียว
21. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหมพร
22. เด็กชายอนุชา  แก้วสำโรง
23. เด็กชายอนุชิต  กมลสาร
24. เด็กหญิงอรนิภา   ยศศักดิ์
25. เด็กชายอาทิตย์  บุญธรรม
26. เด็กหญิงอารยา  เวชพร
27. เด็กชายแพ็ด  ทับทิมใส
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
3. นายปัญญา  ศรีโมรา
4. นางนัฏธิดา  ศรีโมรา
5. นายเมธา  เมืองสุข
6. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสุดทา
2. เด็กหญิงชลลดา  ชมดี
3. เด็กชายธงชัย  เพียลาด
 
1. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เจริญผล
2. เด็กหญิงณภัทร  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงปรายฝน  แฉ่งศิริ
4. เด็กหญิงมินตรา  บุญชมภู
5. เด็กหญิงวาสนา  จันทประสาท
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายฉัตรชัย  วันสะคู
2. เด็กชายชัยวัฒน์  จูสนม
 
1. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
2. นายปราโมทย์  บุญสมนึก
 
68 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉลาดจิต
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ตองอ่อน
 
1. นางวรรณา  ชมภู
2. นางศิริวรรณ  นิวาศานนท์
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกษม 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีมาก
 
1. นางวรรณา  ชมภู
 
70 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ภูเขม่า
 
1. นางสาวพวงเพชร  วงศ์ธันยพร
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายกันทรากร  ชารัมย์
2. เด็กชายชนากร  ช้างพา
3. เด็กชายตรีเพชร  พันธเสน
4. เด็กชายทรงคุณ  ชะรัดรัมย์
5. เด็กชายทศพล  ปัญญาวงค์
6. เด็กชายบรรณสรณ์  คำตุ้ม
7. เด็กหญิงปริตา  แก้วบ้านดู่
8. เด็กชายพุทธิพงษ์  โพธิกมล
9. เด็กชายวงศกร  เกาะจันทึก
10. เด็กชายวิริยะ  แพลอย
11. เด็กชายศรายุทธิ์  เมืองสิทธิ์
12. เด็กชายศุภกิต  เมืองคำ
13. เด็กหญิงศุภิสรา  ชุมนุม
14. เด็กชายสราวุฒิ  เทพประสาน
15. เด็กชายสหรัฐ  เทียมกระโทก
16. เด็กหญิงสุนิษา  ภิพากร
17. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลาอุดม
18. เด็กชายอภิชัย  แก้วศิริ
19. เด็กหญิงอมราวดี  ทองคำ
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ช่อลำดวน
 
1. นางสุภาพร  ศรีมงคล
2. นายนฤดล  บังเมฆ
3. นายภิญโญ  ไชยภา
4. นางเมธิยา  วิชาฮาต
5. ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงภัทรพร  เกิดกลาง
 
1. นางเมธาพร  ศรีนวล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มาน้อย
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายไนยชน  มุ่งฝอยกลาง
 
1. นางเมธาพร  ศรีนวล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เกล้าผม
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงมาร์โคนี่  อายุบุญชู
 
1. นางสาวเกียรติกนกวรรณ  สุฤทธิ์
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมาก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประจันบาล
3. เด็กหญิงบุษบา  สดภิบาล
4. เด็กหญิงปิ่นมุข  เกุตเพ็ง
5. เด็กหญิงพรนภา  โหสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เชิดศรี
7. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ผิวหอม
8. เด็กหญิงมัทนา  เงินสา
9. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์น้อย
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองอิน
11. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ชัยรักษา
12. เด็กหญิงศิริพร  อุ่นเคน
13. เด็กหญิงสุนัน  พรหมศิริ
14. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเกิด
15. เด็กหญิงอนุฏีกา  ขวัญมงคล
 
1. นางวราภรณ์  พึ่งงาม
2. นายธนูชัย  เนระแก
3. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
4. นางทัศนะ  พานิชไทย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมาก
 
1. นายสุพิน  ชุมพา
 
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงจิตราภา  ศรสิทธิ์
 
1. นางสาวสุรัสวดี  สุพรรณการ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เพ็งกลาง
2. เด็กหญิงธนภรณ์   วงค์วินิจศร
3. เด็กหญิงวิชุดา   พุทธสอน
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องชำนาญ
2. นายวันชัย  แก้วกล้า
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสราวุธ  น้อยศิริ
 
1. นายธรรมนูญ  ขอพึ่ง
 
82 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายชลธาร  คำภิระ
2. เด็กชายวรายุทธ  หมื่นยุทธ์
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายสุนทร  เกิดผล
 
1. นายสมคิด  ขอดทอง
 
84 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลับพลา
2. เด็กหญิงวิรดา  หมากคำ
3. เด็กหญิงเอมอร  ศรีจันทร์
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
2. นายสมคิด  ขอดทอง
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายกิตติ  พุทธไธสง
2. เด็กหญิงชำมะเลียง  คัดสูงเนิน
3. เด็กชายเจษฎา  สีคัดทนา
 
1. นางสาวกัลยา  แก่นพิทักษ์
2. นางปริศนา  แซ่แต้
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์แย้ม
2. เด็กหญิงพรชิตา  พุ่มเหม
3. เด็กหญิงสุบาตา  อับดิน
 
1. นางสาวภาวินี  นำบำรุง
2. นางประกันเล็ก  โพธิชัย
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายตะวัน  ยศพาลา
 
1. นายชาติชาย  เกตุดี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงณภัคปภา  ไพรสิทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์เทพา
 
1. นางสาวเชาวลักษณ์  ถือสัตย์
2. นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สออนรัมย์
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ้ง  อายุวงค์
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
91 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายพาโชค  เจริญคง
2. เด็กชายสุวิจักรณ์  ก๊กประเสริฐ
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงภาวินี  บุญสุข
2. เด็กชายศิริชัย  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอังคนา  อินมิทิน
 
1. นางสาวจันทร  พิบูลย์ไพร
2. นางอรรถพร  พงศ์ปัท
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงชัญญา  ภูเพ็ชรชี้
2. เด็กชายนันทพจน์  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายปิยะวุฒิ  วงค์คำจันทร์
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายนิพนธ์  ศรีสร้อย
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายดนุเดช  ทองจันทร์
2. เด็กชายพงศธร  ดวงจันทร์
 
1. นายสายัณห์  กลิ่นชาติ
2. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายโยธิน  สิงห์ปี
 
1. นายวีระวัฒน์  เทียมสกุล
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคพัฒน์
2. เด็กหญิงธิญาดา  มาลี
3. เด็กหญิงพิยดา  หอมละออ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  โกฏสูงเนิน
5. เด็กหญิงอริศรา  พันศรี
6. เด็กหญิงอุ้มบุญ  โพธิ์ประสิทธิ์
7. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  อุมาไพร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน
2. นายประหยัด  อ้อมชมภู
3. นายวีระวัฒน์  เทียมสกุล
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สุขสุรินทร์
2. เด็กหญิงยุวดี  คำประเสริฐ
3. เด็กชายศรวิศิษย์  ร่วมไทย
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เปรมบุญ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลฉิมพลี
 
1. นายวีระ  วีระพันธ์
2. นางธัญพิชชา  สังข์ทอง
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายนนธกานต์  เคนสิบสาม
 
1. นางสาวภัทธนันต์  อำไพดาธีรัชต์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 1. เด็กชายนนธกานต์  เคนสิบสาม
 
1. นายภัทรศักดิ์  เปรมชยกุล
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนาว์เพชร
 
1. นายพรชัย  หงษ์ดี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงรติมา  เขียวงาม
2. เด็กหญิงสุภาพร  บ้านแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา   ดีพรม
 
1. นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ
2. นางสาวพจนีย์  คำกำเนิด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  ยิ่งใหญ่
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพรกนก  ภักษร
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุจิรา  แสงสว่าง
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ยุบรัมย์
 
1. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชัยลาด
 
1. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายสุชาพงษ์  น้อยถนอม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ตาดม่วง
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงห์สุข
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  สำราญดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โทษา
 
1. นายประมวล  สุวรรณศรี
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไวมือ
2. เด็กชายสุภวิชัย  พรมงาม
 
1. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
2. นางทองพูน  ศรีสุข
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายปฏิภาณ   ทิพย์โอสถ
2. เด็กชายศุภชัย  เมืองยศ
3. เด็กชายเทพพร  ธรรมมา
 
1. นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ช่างถาก
 
1. นางละเอียด  อาภากรณ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
 
1. นายประเสริฐ  นันโช
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกชมน  มิตรผักแว่น
2. เด็กหญิงกวินณา  จันทกุมาร
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ปักกระโทก
4. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรอินทร์
5. เด็กหญิงจันทกานต์  อาษา
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่อนศรี
7. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีสอนดี
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวงาม
9. เด็กชายชนุวัฒน์  จันทกิจ
10. เด็กหญิงช่อทิพย์  อ่อนกลาง
11. เด็กหญิงณัฐริกา  คำพันธ์
12. เด็กหญิงดวงฤทัย  สีภา
13. เด็กชายธนพัฒน์  บัวหอม
14. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็งพืช
15. เด็กชายธวัชชัย  ประเสริฐ
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทูลธรรม
17. เด็กหญิงธิติมา  แก้วมณี
18. เด็กหญิงนริศรา  ยะถาคาร
19. เด็กหญิงนันทัชพร  แก้วมณี
20. เด็กหญิงนิชาภา  บุญพิลา
21. เด็กหญิงนิญาดา  ยะถาคาร
22. เด็กหญิงนิติลดา  คำพันธ์
23. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เทียนสำโรง
24. เด็กหญิงปิ่นรัตฎา  ทินสมบูรณ์
25. เด็กหญิงพรลภัส  พิมพ์ศรี
26. เด็กชายพานุพงษ์  โพธิ์ทอง
27. เด็กชายภานุพงษ์  แววบุตร
28. เด็กชายภานุพงษ์  คมกล้า
29. เด็กหญิงมลนภา  โนนสุรัตน์
30. เด็กชายยุทธภูมิ  ศรีบูพิมพ์
31. เด็กหญิงวาสนา  เนาวบุตร
32. เด็กชายวิศรุต  ปักกระโทก
33. เด็กหญิงสมิตา  แดงมะลี
34. เด็กหญิงสโรชา  จำรัสแสง
35. เด็กชายหนึ่งนที  วิเศษสระน้อย
36. เด็กหญิงอรสินี  จันทร์สระน้อย
37. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีจันทร์
38. เด็กหญิงอาภัสรา  ขลากระโทก
39. เด็กชายเจษฎา   สมดี
 
1. นายเดือน  บุญมั่น
2. นายประเสริฐ  นันโช
3. นายสุชาติ  นาดี
4. นางสาวจันทร  ยางสามัญ
5. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
6. นางสาววัลภา  สีสุกสด
7. นางสาวพรรทิพย์  อยู่ไพร
8. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกนกกาจน์  บุญศรี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แววบุตร
3. เด็กหญิงรัตนากร  ทองขยัน
 
1. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
2. นางสาวพรรริภา  สัญญารัตน์
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายขวัญชัย  บุญพรมอ่อน
2. เด็กชายเจษฎา  เกือบกลาง
 
1. นางสาวสุพัณณดา  ลา
2. นายสุชาติ  นาดี
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  คะเลรัมย์
2. เด็กหญิงกฤตภัทร  ศรีประทุม
3. เด็กหญิงขวัญเนตร  แก่นสาร
4. เด็กหญิงจินดาพร  พลอยสว่าง
5. เด็กหญิงชลลดา  แซงนิตย์
6. เด็กหญิงชิดชนก  แก่นสาร
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีอาษา
8. เด็กหญิงสุวรรณา  จักราช
9. เด็กหญิงอรสา  แก้วประกอบ
10. เด็กหญิงอรอนงค์  แสนยามาตร์
11. เด็กหญิงอินทิรา  ฝ่ายธรรม
12. เด็กหญิงเข็มเพชร  แดงกลาง
13. เด็กหญิงเบญจพร  อาญาเมือง
14. เด็กหญิงเมทินี  แปลกจังหวีด
15. เด็กหญิงเอมิกา  จงท่องกลาง
 
1. นายอนันต์  รัชตะพิพัฒน์กุล
2. นางนิตยา  รัชตะพิพัฒน์กุล
3. นางสาวกอแก้ว  ขันชะลี
4. นางสาวสรญา  ปิ่นเกษ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เสนาบัว
2. เด็กหญิงจิตรทิพย์   ราชแทน
3. เด็กหญิงปุณณภา  เดชพลกรัง
4. เด็กหญิงพัณณิตา  แสนใจ
5. เด็กหญิงสรสิชา  เอี้ยงกุล
6. เด็กหญิงสายวลี  ปานนอก
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วมูลมุข
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดงบัง
2. เด็กหญิงพินทองธาร  พรสิริ
 
1. นางจิตสุดา  รัตนะโมรา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายณัฐนนท์   แถวจันทึก
2. เด็กชายณัฐพล  ชะชัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   สาลีคำ
4. เด็กชายภูวนาถ   ปักโคทะกัง
5. เด็กชายสุภวิชญ์   อินทร์บุตร
6. เด็กชายอัศวิน  ใจเชื่อม
 
1. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
2. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
3. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจิดาภา   แสนรัมย์
2. เด็กหญิงชิดชนก   บัวหอม
3. เด็กหญิงพรชิตา   อ่ำศรี
4. เด็กหญิงมัณฑนา   เจาะพรมมา
5. เด็กหญิงรัชนีกร  เสาภิรส
6. เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์พวง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
2. นางสาวเพียรผณิต   แก้วมณี
3. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายกิตตินันท์  เศษโถ
2. เด็กชายจันทิมาทร  ฆ้องชาลี
3. เด็กชายปิยะภัฒ  พลชัย
4. เด็กชายพฤกษ์  ไชยหนองหว้า
5. เด็กชายพลพิพัฒน์  สิงห์ดี
6. เด็กชายศตวรรษ  ราชสงค์
7. เด็กชายอัครพล  หวังรักกลาง
8. เด็กชายอาทิตย์  คำพันธ์
 
1. นายสุทิน  ศิริสรรพ
2. นายอุกฤษฎ์  ไพยะเสน
3. นายนิกร  สุทธิผาสุข
 
122 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เพียแดง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญโม
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาววนิดา  ชมดี
 
123 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงวรรณษา  วงษ์คำหาญ
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวพัชรินทร์  วรฤทธิไกร
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอัญชลี  พิลึกนา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
 
125 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดงบัง
2. เด็กชายนรานันทร์  ชุมผาง
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์สว่าง
2. เด็กหญิงอลิษา  นวลผา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
127 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายสิริภัทร  พิพัฒรัตน์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สุมาลี
 
1. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายรัฐิติพงศ์  นาเวช
 
1. นางสังวาลย์  วรรณสุทธิื
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มอ่ำ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  น้อยบุดดี
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายอนุชา  ชะอุ่มผา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัญญา
3. เด็กชายเสนาะ  สาโท
 
1. นางมณฑา  มณีสิงห์
2. นางธนัญญา  มานะคิด
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 1. เด็กชายศราวุฒิ  สินโพธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  สมทบ
3. เด็กชายเกริกพล  บุญเลิศ
 
1. นางสาวรัศมี  หงษ์ทอง
2. นางนงสันต์  บาลลา
 
132 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายนิติศักดิ์  แก้วคง
2. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิบัลลัง
 
1. นายสมชาย  เข้ม
2. นางสมปอง  เข้ม
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายธนบดี  เหล่าหา
2. เด็กชายสุเมธ  สอนจิตร
 
1. นายอัครัช  สุรพัฒน์
2. นายสมชาย  เข้ม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  คำภูษา
2. เด็กหญิงวาสนา  แนวพนัส
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อ่อนสา
 
1. นางอินทิราวดี  เจริญสุข
2. นางปณิชา  ดิษฐสุวรรณ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองเล็ก
2. เด็กชายสุปชาติ  สิงห์ดี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ด่านบาดาล
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  ศรีใส
2. นางช่อทิพย์  จันทวงษ์
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  เบ้าคำ
2. เด็กชายอนันต์ยศ  โพธิจักร
 
1. นายเอกภณ  ประสารดี
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชิวผิง  หลอ
2. เด็กชายนิมิตร  นาไม
3. เด็กชายเชษฐา  คำมา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1. เด็กหญิงกนกพร  อุเทน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชมภูเทพ
3. เด็กหญิงอัญชลี  เพชรใส
 
1. นางชาญานัท  รักศิลป์
2. นางนนทวรรณ  อาคมคง
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายจิรพัชร  หวังใกล้กลาง
2. เด็กชายธนายุทธ  ชื่นชม
3. เด็กหญิงปรารถนา   สอนวิชา
4. เด็กหญิงปาริชาติ  นาทุ่งมน
5. เด็กหญิงรสรินทร์   แก้วสำโรง
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวจินตนา  พางาม
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ทาทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตรวจนอก
3. เด็กหญิงณัฐพร   สมพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐมน   ชื่นชม
5. เด็กหญิงณัฐรดี   คำงาม
6. เด็กหญิงนิภาพร   แผนลี
7. เด็กหญิงรมย์รวินท์   จันทร์มูลตรี
8. เด็กหญิงรักนาง   พรหมทา
9. เด็กหญิงวิภาดา   ศรีทา
10. เด็กหญิงวิราภรณ์   โคตรหมอ
11. เด็กหญิงสุภัทรา   สามัญ
12. เด็กหญิงสุวรรณลี    สมสะอาด
13. เด็กหญิงอรอุมา   ชาติวงค์
14. เด็กหญิงอรไพลิน   สีไพร
15. เด็กหญิงอาทิตยา   จันทราช
16. เด็กหญิงไพลิน   ทนทาน
 
1. นางสาวปภัสสร   เจริญพิสัยสุข
2. นางวรรณเพ็ญ   พิสุทธิพงษ์
3. นางจินตนา   นุ่มศรีปาน
4. นางสาวพัชรี   พลายงาม
5. นางสาวกุลทรัพย์   เจริญสุข
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์    มีเงิน
 
1. นายสุทธิรักษ์   ธัมมะปัดโต
 
143 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ฝอยทอง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  เกษนาค
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นางสาวพัชรี   พลายงาม
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายธนากร   แก้วมณี
2. เด็กชายเฉลียว   นงค์สันเทียะ
 
1. นางสาวสุธาสินี   บูรณะศิริศิลป์
2. นายวิทยา   คำดี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายณัฐพล   ศรีวงแม้
2. เด็กชายวิทยา    ศรีเมือง
3. เด็กชายศักดิ์นภา   พลบุตรสี
 
1. นายวิวัฒน์   สุตะไล
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  คานงาม
2. เด็กชายบดินทร์  เหลาไผ่
3. นายวรรณกร  บุญชูใสย
4. เด็กชายสิริศักดิ์   สวนสมศรี
5. นางสาวอธิมา  ทองล้วน
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  หวังเครื่องกลาง
 
1. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี
2. นายอำพล  ปะนาโท
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงชนัญญา  ต่อโชติ
 
1. นายไพโรจน์  สงวนศรี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  พงษ์พันธ์พิภพ
2. เด็กหญิงภัทรา  บัวเขียว
3. เด็กหญิงรัตนาวลี  ช้างเจริญ
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภักดี
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  พุทกลาง
 
1. นางสาวศรีรัตน์  มีมุ่งกิจ
2. นางสาวนิศารัตน์  วงษ์สกุล
 
149 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงศศิกากาญจ์  สิงคูบอน
2. เด็กหญิงศิริยาวรรณ  ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงศุภมาส  ปั้นทอง
 
1. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
2. นางสาวทิพย์  คณาญาติ
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายปริญญา  ภูมิภูเขียว
2. เด็กชายพชรดนัย  ศรีวะวงษ์
 
1. นางพรรณิภา  หอมไกล
2. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายณัฐฐาศักดิ์  ดวงเนตร
2. เด็กชายธนวัฒน์  หันแถลง
3. เด็กชายลัญจกร  ล่าน้อย
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กล่อมเกลี้ยง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายจีรวัฒน์  คำขจร
2. เด็กชายศักรินทร์  สอนวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยครบุรี
 
1. นายธนวัฒน์  อุปนันท์
2. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายจีรกิตติ์  หวังเจือกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณศิริ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ห่อทรัพย์
4. เด็กหญิงสายสุณีย์  ทองพูน
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลประโมค
6. เด็กหญิงสุวิมล  ทองเจริญ
 
1. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
2. นางอมรา  กิจเรืองศรี
3. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายเดชนุพงษ์   วงษ์เข็มมา
 
1. นางสาววรรณา  เพชร์บาง
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษปกรณ์  จันทร์แล
2. เด็กหญิงกัญณิกา  เติบโต
3. เด็กหญิงกัลยา  ฆ้องเทาสี
4. เด็กหญิงจันทภา  มะโนรัตน์
5. เด็กหญิงชมพูนุท  ชะแอมรัมย์
6. เด็กหญิงณัฐฐริกา  อ่อนน้อม
7. เด็กหญิงดิสรยา  ธงไชย
8. เด็กหญิงนิรดา  ฆ้องบัวพา
9. เด็กชายพลาธิป  เชิญชัย
10. เด็กชายวัชรพล  กระสวยทอง
11. เด็กหญิงวิพาลัย  คล่องแคล่ว
12. เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุตร์นนท์
13. เด็กชายศิลาลักษ์  ชาภักดี
14. เด็กหญิงศุภาวรรณ์  พิมแพง
15. เด็กชายสิทธฺชัย  รัตละออ
16. เด็กหญิงสุนิสา  เจนดง
17. เด็กชายอภิชล  แก้วขุนทอง
18. เด็กชายอภิชาติ  แก้วขุนทอง
19. เด็กหญิงอรัญญา  สังข์เครือ
20. เด็กชายเบสตา  โตจันทึก
 
1. นายโกมินทร์  ศรีคิรินทร์
2. นายประเสริฐ  แก้วจังหาร
3. นายอนุสรณ์  เดชศรี
4. นางสมจิตร  อ่อนน้อม
5. นางอมรรัตน์  จันกฤษ
6. นางรัชดาภรณ์  วงษ์มิตรแท้
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงพีรดา  กิตติภัทรสกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  ภูผาย
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  มรกตอัมพรกุล
 
1. MissAnnie Beth  Tacio Pasian
 
158 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมี
 
1. นางภคพร  สามสี
 
159 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  สุดา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  กองไตร
 
1. นายอดิศร  พาลี
2. นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กชายวัชระ  แท่นทอง
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  เปลี่ยนศรี
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ
2. เด็กชายณัฐพล  พันโคกกรวด
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงพัชฎาพา  กล่ำทวี
 
1. นายอนุวัฒน์  ศรีสมัย
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงพรชนก  รสชุ่ม
 
1. นายอนุวัฒน์  ศรีสมัย
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์นิยม
 
1. นายอนุวัฒน์  ศรีสมัย
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงนปภัช  น้ำทรัพย์
 
1. นายอนุวัฒน์  ศรีสมัย
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ถาวร
 
1. นายอนุวัฒน์  ศรีสมัย
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงญาณิน  อินทะ
 
1. นางสุมิตรา  สีดาบุตร
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายกนก  ชั่งถาวร
2. เด็กหญิงชาลิสา  ปานาสา
3. เด็กหญิงศรีสุดา  บัวเกตุ
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
2. นายบุญเรียน  สีดาบุตร
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายอัศวิน  ศักดิ์ศรี
 
1. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายธันยบูรณ์  หล้าขวา
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงญาธิดา  แสนจันทร์แดง
2. เด็กชายณชนก  รำจวนเกียรติ
3. เด็กหญิงประภาวดี  อุปโคตร
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
2. นางสาวสินาท  จันทร์ขำ
 
174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ประสาททอง
2. เด็กชายสันติ  ไสวเขียว
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกรกช  ยอดปรางค์
2. เด็กชายปิติกร  วงศ์วัฒนเดช
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สนกัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงนนท์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ยอดตา
4. เด็กหญิงอนุสา  บัวงาม
5. เด็กหญิงอรอนงค์  บัวงาม
 
1. นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นางสาวนนท์ธิชา  มุธุสิทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นางสาวกรรณิกา  วงษ์โพธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษกร  ยะหลง
2. เด็กชายนนทการ  กรวยทอง
3. เด็กชายอภิวรชัย  มูลประดิษฐ์
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
2. นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายทวีวัฒน์  ยังสุข
2. เด็กชายภัศพล  ศรีสนิท
3. เด็กชายสุชาติ  วันโพธิ์
4. เด็กชายอนุวัฒน์  ล้ำชนะ
5. เด็กชายโชคชวัฒน์  เริ่มกระโทก
 
1. นายวิชัย  ยุระตา
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนากร  กุลชะโร
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พิพัฒน์กิจมงคล
3. เด็กชายศุภโชติ  พรวังสมบูรณ์
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นายพรชัย  เชื้อรอด
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  เรืองสา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายรัตนตรัย  สีทอง
 
1. นางวรรณนพ  สิงห์แก้ว
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  เหลาไผ่
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเนาว์
3. เด็กหญิงปภาวดี  นาดี
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  ถาวรกุล
5. เด็กหญิงสุนิสา  เฟื่องน้อย
 
1. นางยุพา  จักรคำ
2. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุศลิน  คำพันดุง
2. เด็กหญิงญาณธิชา  อิ่มอ้วน
3. เด็กหญิงปรียานุช  ชำนาญ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สนามน้อย
5. เด็กหญิงศิรินภา  คันธารักษ์
 
1. นางเบญญาภา  อินซุยทอง
2. นายกรรณสูตร  ภาวะโสภณ
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกิรณา  คำภิรานนท์
 
1. นายบรรจบ  สมบูรณ์กุล
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกชนวรรณ  สมบูรณ์กุล
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  รมณ์มนตรี
3. เด็กหญิงณัชชา  เกตุเล็ก
4. เด็กหญิงณัฐชญานันท์  บุญศรี
5. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญนิ่ม
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  หิตเมียงสงค์
7. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีด่าน
8. เด็กหญิงปิยพร  บุญแสน
9. เด็กหญิงศิริโสภา  บุญสุข
10. เด็กหญิงสิริชนก  ตะอา
11. เด็กหญิงสุพิชญา  พรมพิลา
12. เด็กหญิงอนัญญา  ศิริเมตตานนท์
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
2. นางสาวดุจดาว  ถาดสระน้อย
3. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม
4. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
 
188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ธีระเศวต
 
1. นางพิมพ์ชนก  ธีระเศวต
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนนท์เกษม  วิชุมา
 
1. Mr.Jayson P.  Barrios
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชิดชนก  อำนวยสมบัติ
 
1. นายโชคทวี  บุญจันทร์
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทักษะชำนาญการ
2. เด็กชายเอกวรา  นามบุตร
 
1. Mr.Onele O.  Enojo
2. นางสาวอาภารัตน์  น้อยแสง
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนริศรา  วัฒนาเมธี
2. เด็กชายอภิวิชญ์  บัวงาม
 
1. นางนวลจันทร์  เกตุแย้ม
2. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนภัสกร  จินดาวงศ์
 
1. นายอนิรุจ  ปิดทอง
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิศา  วิเชียรศรี
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธันวา  ณ นคร
2. เด็กชายอดุลย์  กิจจะ
3. เด็กหญิงแพรว  แซ่ลิ้ม
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายมานพ  สุขเจริญ
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีโสภามาลี
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยสิทธิ์
 
1. นายมานพ  สุขเจริญ
2. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชาวนาโกน
2. เด็กชายนิรวิท  ผาคำลือ
3. เด็กชายอนวัช  งามวงษ์
 
1. นายมานพ  สุขเจริญ
2. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายทยากร  อินผล
2. เด็กหญิงอริสรา  พยัฆษา
 
1. นางวิมลรัตน์  คังคายะ
2. นายนพพร  คู่แก้ว
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กชายจารุพัตร์  ผิวชา
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ดีไทร
 
1. นางฐาปนีย์  วงศ์อินทร์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
201 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศรัณญา  จันทบาน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สมบูรณ์ศักดิ์
3. เด็กชายอนุศาสตร์  พิพิธภัณฑ์
 
1. นายประทีป  สุภพิมล
2. นางสุทธารัตน์  นิ่มนวล
 
202 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทูคำมี
2. เด็กหญิงกัลยา  ศรีกอง
3. เด็กหญิงพิมพา  บัวเปรม
 
1. นางกาญจนา  ฤทธิ์แก้ว
2. นายประทีป  สุภพิมล
 
203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  เปียงเก๋
2. เด็กหญิงวิภาวี  ศิริโชคบุญอุดม
3. เด็กหญิงอารียา  มิ่งคำมี
 
1. นางธนพร  ภูติโส
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บัวชนะ
2. เด็กหญิงปฏิพร  สีเข้ม
3. เด็กหญิงวรรณา  ศรีมาก
4. เด็กหญิงอัสสุมิ  สมนะ
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิชชานันท์  หวังอนุรักษ์กุล
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ภักติวานิช
 
1. นางสาวทอฝัน  ส่างหลู่
 
206 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  นามเสนา
2. เด็กหญิงณัฐวรา  เขียวเชื้อ
3. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์ดี
 
1. นางสาวกรรธศร  น้อยนันตา
2. นางสาวสุธัญญา  สิงห์รัมย์