หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skw2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาลิณี ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโคกไพลประธานกรรมการ
2. นางประทุม สังข์สุขโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพเยาว์ ชุ่มเพ็งพันธุ์โรงเรียนทับทิมสยาม 03ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี บุญพินิจโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
3. นางสาวจิราพร แพน้อยโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกัญญ์ชิสา พานทองโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางพูนทวี พูลสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ บัวระบัดทองโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเยาวพาณี มะปรางค์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุพิน ถาวรยิ่งโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
3. นางเฉลียว คงกระพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวอารยา แสงเทียนโรงเรียนบีกริมประธานกรรมการ
2. นางมานิตา ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการ
3. นายรวยรินทร์ อินทร์ประสงค์โรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภิส น้อยมีโรงเรียนบ้านโคกเพร็กประธานกรรมการ
2. นายเอนก ปั่นกลางโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
3. นางสุพัตรา ยิ่งสุขโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางคำพันธ์ ตุลากันโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ดั้งชารีโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
3. นางเกศริน ชัยราชโรงเรียนบ้านกุดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางหรรษา ณรงค์เพชรโรงเรียนบ้านซับนกแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ ศิริพงษ์พันธ์โรงเรียนสระปทุมกรรมการ
3. นางสาววาสนา เหมพรหมโรงเรียนบีกริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายโสธร ดีจรัสโรงเรียนบ้านรัตนะประธานกรรมการ
2. นายเธียรชัย เกตุเรืองโรจน์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
3. นายธีรพล วรคำโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจำเรียง สุทธิวานิชโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
3. นางสาวปุญณพัฒน์ ลาภาโรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์พรรณ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางนุจรี แก้วประทีปโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณกรรมการ
3. นางชาดา กุ่มเดชโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางมัชฌิมา ด่านจิตร์ตรงโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3ประธานกรรมการ
2. นางทวีพร พยุยงค์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางเพียงเพ็ญ ภูวงษ์โรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางจุฑามาศ สีพิจิตรโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ครองสกุลโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางมาธิป สิริวิบูลย์โกวิทย์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนันทิพัฒน์ สิงห์วงศ์โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นประธานกรรมการ
2. นางปัจฉา หวลประไพโรงเรียนบ้านแส์งกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ กุ่มเรืองโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐดนัย วัฒนสุขโรงเรียนบ้านกุดเวียนประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงษ์ พูนทองโรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ พุฒศรีโรงเรียนบีกริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางกัญญาภัค แสงเวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นางวีรยา ยอดอาษาโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นางอลิษา นุสหรีโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ น้อมโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นันทะเทศโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ น้อมโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ปิยะทัศน์ศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ ดาศรีโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดินกรรมการ
3. นางสาวปิยพร จันทร์ละมูนโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุวิมล แข่งขันโรงเรียนวัดหนองติมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี จันดาผลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางศิริพร ปานสิงห์โรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ห่อหมัดโรงเรียนอนุบาลตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายจินดา เหมพรมโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
3. นายธวัช แหวนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิชัย คชาวงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สละชั่วโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
3. นางศศิธารา จันทร์แกมโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ์ อามาตย์มนตรีโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
3. นายสุทิน เย็นทีโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ กันบัวลาโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เชียงสากุลโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ ฝอยหิรัญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวรรณะ ปริญญาวัฒนะโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี กันสการโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางปราณี มาวงษ์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา อิทธิยาภรณ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
5. นางพิชญาณ์ภา จันทร์แจ่มภพโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ศรีพิศโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร โรจนเกษตรโรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ เพียสีนุยโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการ
4. นางสาวสุคนธา โนรีรัตน์โรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
5. นางพนิดา นิลพรมมาโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงโรงเรียนบ้านบุกะสังประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ปรางทองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุขเนตร ชมชื่นโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ กุลศิริโรงเรียนบ้านกุดเวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ นาทองโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา จันทเขตโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ จรรยาดีโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131ประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัชญา โสดาโรงเรียนบีกริมกรรมการ
3. นางธัญญลักษณ์ ตรีศรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู อุดแก้วโรงเรียนบ้านโคกไพลประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร อ่อนศรีน้อยโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางสุรัตน์ ระบกเวียโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์โรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางนัยนา คำนึงโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีกรรมการ
3. นางสาวจินตนา สุพรมโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นายทรงกรช นพทันโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
5. นางพรรณวิภา เทพขามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวยุพา ไพบูลย์โรงเรียนบีกริมกรรมการ
7. นางณัฐดาว จุฑาวรรธนาโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา ทองทศโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภาษิตา ท่านานอกโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาติก้อนโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นางสาวปรียานุช เล่าพิทักษ์โรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
5. นายทรงกรช นพทันโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
6. นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
7. นางพรรณวิภา เทพขามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
8. นางสาววารุณี ไวนุขันโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายภัคพงษ์ จันทวโรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวคณิอร ปะนาตังโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
3. นางสาวพิกุล เงินทองโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร บัวสูงโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรพิมล พันธ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ศิริชัยโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสนิท โล่ห์แจ่มโรงเรียนบ้านคลองมะนาวรองประธานกรรมการ
2. นายภูวกล ยมรัตน์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง รุ้งเรืองเดชโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
4. นายอุดร บัวสูงโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายธีรพล วรคำโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมั่น จันทร์ชูโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อุดมเวชโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นายไชยา กรมแสงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา แก้วกลั่นโรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธวัช เฟื่องศรีโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู อุดแก้วโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ จิตพริ้งโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการ
4. นางพนิดา นิลพรมมาโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออประธานกรรมการ
2. นายพรพิมล พันธ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ จิตพริ้งโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกิติศักดิ์ เดชประไพโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ กลั่นอ่ำโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเสงี่ยม ทรงคาศรีโรงเรียนช่องกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านทัพเซียมกรรมการ
3. นางสร้อยเพชร พายสำโรงโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศิริมา หาญสมศรีโรงเรียนบ้านซับนกแก้วประธานกรรมการ
2. นางบุปผา หันทยุงโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิตโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ คงสมจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ พรมภักดีโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางจันทรา รุ่งฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรุ่งทิวา ณรงค์เพชรโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออประธานกรรมการ
2. นางรำพึง ธรรมเจริญพงศ์โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ พูนบำนาญโรงเรียนบ้านละลมติมกรรมการ
4. นายสมเกียรติ สมสงวนโรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
5. นางสาวคณัชญาภรณ์ กุ่มประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศรีวนา ฉ่ำเพชรโรงเรียนบีกริมประธานกรรมการ
2. นายสมใจ ยงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายทรรศน์ฐพนธ์ หามะฤทธิ์โรงเรียนบ้านกะสังกรรมการ
4. นางเอมสิรี สมใจโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ สาลีพันธ์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาลิณี ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโคกไพลประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ฐานะโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นางอิชยา มันตะรักษ์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
4. นางสาวปิ่นมณี สีหัวโทนโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ จันธิมาโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทวิชัย ละอองเอกโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
3. นางสาวกรกนก บุญสอนโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทวิชัย ละอองเอกโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
3. นางสาวกรกนก บุญสอนโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางมณี ช่างสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายกฤตกร ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
3. นางสารภี ธรรมกุลโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นางสาวประทุม ศรีโสภาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ ภูติโสโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางราตรี มุลาลินน์โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ มั่งคั่งโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายมัธยัสถ์ พังสอาดโรงเรียนบ้านซับใหญ่กรรมการ
4. นางสาวมะลิ โชคพัฒนดำรงโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการ
5. นางสาวมณีกาญจน์ เวียงรัตน์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเสาวนีย์ วรนามโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณ์ พึ่งประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
3. นางสาวญานิน เทพทวีโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดุมพิษ แสงหมื่นโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออประธานกรรมการ
2. นายจารุกิตต์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
3. นางรทัสธนัญพ์ ธนัชพีรธนาธิปโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพย์รัตน นพทันโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางธนัชชา ตาชูชาติโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
3. นางวรรณภา เริ่มศิลปโรงเรียนกรุงไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนิภา นำพาโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า ดวงอาจโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
3. นางสาววิไลพร งามจั่นศรีโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางไพเราะ นวนแก้วโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ชาวน้ำอ้อมโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ผลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐกาญจน์ อินทร์ประเสริฐโรงเรียนคลองยางนุสรณ์รองประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร หอมเย็นโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อุกำแพงโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางจริยา เปี่ยมวิลัยโรงเรียนบ้านกุดเวียนประธานกรรมการ
2. นายมณฑล ยาวิเศษโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์โรงเรียนบ้านตุ่นกรรมการ
4. นางกัลยา บุญมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางนภัค ดวงจันทร์โชติโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สุข อุสาหะโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยประธานกรรมการ
2. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
4. นายฉันทการณ์ กุลพาณิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวพรสุภา แจ่มศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
2. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นายพงษ์สุข อุสาหะโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทรงวุฒิ ทศไกรโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายจอห์นสัน มุมธุรีโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวุฒิ หินโคนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นายธีรนันท์ โต๊ะสิงห์โรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
3. นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธวัช เฟื่องศรีโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายธานี ไวยบุตรีโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นายมานิต แอบไธสงโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
5. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสมปอง จันทร์บุญจันทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายธานี ไวยบุตรีโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นายมานิต แอบไธสงโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
5. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสมปอง จันทร์บุญจันทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สุจิตต์ธรรมคุณโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายธานี ไวยบุตรีโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นายมานิต แอบไธสงโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
5. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสมปอง จันทร์บุญจันทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายธานี ไวยบุตรีโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสมปอง จันทร์บุญจันทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นายวันชัย สุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
4. นายธวัชชัย นันตรีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธานี ไวยบุตรีโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสมปอง จันทร์บุญจันทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นายวันชัย สุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
4. นางดอกไม้ หันทยุงโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
5. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธานี ไวยบุตรีโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสมปอง จันทร์บุญจันทร์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นายวันชัย สุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
4. นายธวัช มีอาษาโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
5. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธานี ไวยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอุไร ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
5. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธานี ไวยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอุไร ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
5. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุบรร นนทะการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นประธานกรรมการ
2. นางธัญชนก วงษ์ภูงาโรงเรียนสหัสหงส์มหาคุณกรรมการ
3. นางสาวอรรถินา ชมตะคุโรงเรียนบ้านกะสังกรรมการ
4. นายสุชาติ จ่าพันธ์โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์กรรมการ
5. นางสาวปาหนัน ชาติแก้วโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุบรร นนทะการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นประธานกรรมการ
2. นางธัญชนก วงษ์ภูงาโรงเรียนสหัสหงส์มหาคุณกรรมการ
3. นางสาวอรรถินา ชมตะคุโรงเรียนบ้านกะสังกรรมการ
4. นายสุชาติ จ่าพันธ์โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์กรรมการ
5. นางสาวปาหนัน ชาติแก้วโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางบุบผา นาควงษ์โรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ ทิสมบูรณ์โรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
3. นางอาพร กุชโนโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธานี ไวยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอุไร ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
5. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ กันหาโรงเรียนบีกริมประธานกรรมการ
2. นายเสมอกัน สุวรรณรัศมีโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ปิ่นแก้วโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรกรรมการ
4. นายสมยศ ฟุ้งเหล็งโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ บุญพร้อมโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ กันหาโรงเรียนบีกริมประธานกรรมการ
2. นายเสมอกัน สุวรรณรัศมีโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ปิ่นแก้วโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรกรรมการ
4. นายสมยศ ฟุ้งเหล็งโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ บุญพร้อมโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเสมอกัน สุวรรณรัศมีโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กันหาโรงเรียนบีกริมกรรมการ
3. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินกรรมการ
5. นางรานี รุนสีงามโรงเรียนสระปทุมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบำรุุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาว-า มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองโรงเรียนบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
7. นายจารุกิตติ์ ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายรุ่งนภา นิรุตมนต์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา พุ่มภักดีโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายชวลิต วัฒนภักดีโรงเรียนคลองยางนุสรณ์กรรมการ
4. นายมานิต ทาหาวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ โพธิ์สามต้นโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งนภา นิรุตมนต์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา พุ่มภักดีโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายชวลิต วัฒนภักดีโรงเรียนคลองยางนุสรณ์กรรมการ
4. นายมานิต ทาหาวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ โพธิ์สามต้นโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายรุ่งนภา นิรุตมนต์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา พุ่มภักดีโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
5. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายรุ่งนภา นิรุตมนต์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา พุ่มภักดีโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
5. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ พิมพิสารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงโรงเรียนบ้านบุกะสังประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศุภกิจ อ่อนทิมโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ โพธิ์สามต้นโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายศรีไพร จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงโรงเรียนบ้านบุกะสังประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศุภกิจ อ่อนทิมโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นายอุกฤษฎ์ โพธิ์สามต้นโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายศรีไพร จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ โตขำโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช จรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
4. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
5. นายศรีไพ จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ โตขำโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นายศรีไพร จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
3. นายศุภกิจ อ่อนทิมโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
3. นายศุภกิจ อ่อนทิมโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
3. นายศุภกิจ อ่อนทิมโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานกรรมการ
3. นายศุภกิจ อ่อนทิมโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ โตขำโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นายศรีไพร จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ โตขำโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา บุญอุไรโรงเรียนบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นายศรีไพร จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายมานิต ทาหาวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
3. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
4. นายศรีไพร จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติชัย ปลอดประโคนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
2. นายมานิต ทาหาวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
3. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
4. นายศรีไพร จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
3. นายมานิต ทาหาวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ ภูริธรรมโรงเรียนบ้านเขาจานประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ นาทุ่งมนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
3. นายมานิต ทาหาวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ไชยโคตรโรงเรียนบ้านซับนกแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
3. นางธารทิพย์ พินแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางอัจฉรินทร์ แก้วอ่วมโรงเรียนบ้านโคคลานกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
6. นางสุวรรณี อุณหชาติโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางธารทิพย์ พินแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวศกลวรรณ ติมอนรัมย์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑กรรมการ
3. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นางกัญญาณี แสนโสภาโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี อุณหชาติโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ พรมเชียงคูณโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณี แสนโสภาโรงเรียนบ้านโคกทหารกรรมการ
3. นางธารทิพย์ พินแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกัญญาณี แสนโสภาโรงเรียนบ้านโคกทหารประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ ชมเจริญโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวศกลวรรณ ติมอนรัมย์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑กรรมการ
4. นายวิรุน ทองนำโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
6. นางศรินธร เพ็ชรัตน์โรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ดำรงสุสกุลโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางธารทิพย์ พินแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
6. นางสุวรรณี อุณหชาติโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ฉวีศักดิ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ดำรงสุสกุลโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางธารทิพย์ พินแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
6. นางสุวรรณี อุณหชาติโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพรสุภา แจ่มศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
3. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุภา บันลือคุณโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนัตตา กันสการโรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายพิชิตพงษ์ ธรรมเจริญพงษ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางธัญญาลักษณ์ สมหมายโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวณฐมน ใจแก้วโรงเรียนบ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ภูพลผันโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ แก้วปริ่มปรักโรงเรียนบีกริมกรรมการ
4. นางสาวชนิกานต์ เสียงเย็นโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจีรวัฒน์ คุณเวียนโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดมลักษณ์ กันพงษ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นางสมใจ มะลิโรงเรียนบ้านโป่งคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวจินตนา ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนจรัส ภูครองนาคโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เสือโคร่งโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเกื้อกูล จันทรประทักษ์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ พลเดชโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางอินทิรา คิดเห็นโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวรนุช ลุนภิรมย์โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยประธานกรรมการ
2. นางยศศิรพัฒน์ โสดแพงโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เนียมทองโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายทวี เขตขัณฑ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางศุภาพิชญ์ วิงประโคนโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
3. นางธัญญลักษณ์ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย นนทการโรงเรียนบ้านเขาจานประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
3. นางสาววิภาดา กุลรักษาโรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายธานินทร์ มังกรโรงเรียนบ้านหันทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี พัวพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย กรรมการ
3. นางสาวทิพย์ภวัน กุสุริโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ พรหมบุปผาโรงเรียนบ้านกุดเวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี มณีนาถโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ ยันอินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน หินซุยโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นางทองปิ่น พันจันทึกโรงเรียนสระปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Wong chong faaโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีประธานกรรมการ
2. MissLi Zhoasiaโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. Mr.Chern taoโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Mr.Wong chong faaโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีประธานกรรมการ
2. MissLi Zhoasiaโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. Mr.Chern taoโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ชรรัตน์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางสาวภาภัชร บุญอุไรโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ จินตนะศิริโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ สงสระโรงเรียนบ้านแส์งประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาลักษณ์ ผลศิริโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
3. นางสาวกิตยา สมบูรณ์โรงเรียนวัดห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ปิ่นแก้วโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรกรรมการ
3. นายปรีดา มานะต่อโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ เกนขุนทดโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
5. นางหรรษา ณรงค์เพชรโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. สิบเอกเสรี แจ่มศรีโรงเรียนบ้านทัพไทยประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สมบัติโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพบูลย์ เงินทองโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
4. นายณรงค์ อุดมเวชโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นายศักดิ์ศรี ปะกิระคังโรงเรียนบีกริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโคกไพลประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สีมารักษ์โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวประทุม ศรีโสภาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางปิยะนุช ผลภาคะโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
5. นายธนวัฒน์ วงษ์เส็งโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
6. นางชนิดา ภักดีกุลโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ จิตพริ้งโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง รุ้งเรืองเดชโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
9. นางสาวสาริศา หนูขาวโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
10. นายนริศ พูนบำนาญโรงเรียนบ้านละลมติมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายมั่น จันทร์ชูโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางพีรดา นวารัตน์โรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นายสมพงษ์ จิตต์สว่างโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
4. นายภูวดล ยมรัตน์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
5. นางสาวใบศรี วงศ์สายโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ เหมพรมโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางเอมสิรี สมใจโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
3. นายสยาม ศักดิ์คันธภิญโญโรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย กรรมการ
4. นางรานี รุนสีงามโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
5. นางธัญทิกา เพ็ชรจิตติพงษ์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย อ่อนสว่างโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นางจริยา เปี่ยมวิลัยโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปรางทิพย์ บุตรหนันโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางบุปผา หันทยุงโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นางเยาวพาณี มะปรางค์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นายสมพงษ์ เพียรอดวงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางณัฐนภา แย้มสุนทรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สังเวโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา พจนรังษีโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นางบุบผา นาควงษ์โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นายชินรศักดิ์ พิสุทธิไพศาลโรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 กรรมการ
5. นางสายสมร โอสถโรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจรินทร์ญา ภาคพิชเจริญโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา เพิ่มพูลโรงเรียนคลองยางนุสรณ์กรรมการ
3. นางสร้อยเพชร พายสำโรงโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสมศรี จันทร์ประโคนโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3ประธานกรรมการ
2. นางประภารักษ์ นกศิริโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
3. นางสาวพรชนก ศิราขาวโรงเรียนบ้านกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางนิกข์นิภา เย็นจิตโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายสุรพรรณ ยงใจยุธโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พิบูลย์โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวชื่นกมล อุชชินโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช เพชรชนะโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวกัลยา เพียรผักแว่นโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ศรีแก้วโรงเรียนศรีตาพระยากรรมการ
5. นางสาวพิชญ์ชามา พันธุราชโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางประเสริฐศรี จิตต์เทศโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายสุรพรรณ ยงใจยุธโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายอรัญชาย ชมกุลโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางประเสริฐศรี จิตต์เทศโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายรณภูมิ หนองพร้าวโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายสุริยะ เชาว์สูงเนินโรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง รูปสมโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายโชติพัฒน์ กันพูลโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา คำไสย์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสไบทิพย์ ปุลาโมคโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ปู่พะบุญโรงเรียนบ้านโคคลานกรรมการ
3. นายชัยพร ดีกรโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีกรรมการ
4. นายนรินทร์ ภูดวงเดือนโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
5. นางสาวสุภัตรา หารกิจโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา เลิศเสนาโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เทียมสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุขกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี พรรณรัตนศิลป์โรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชูเขตต์ ประดุจพรมโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางธนัช ประทุมทิพย์โรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการ
3. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นายอุทัย อุดมพันธ์โรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
5. นางสาวพนิดา ปุ้มหล้าโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชฎาพร มีอาษาโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายอนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์โรงเรียนบ้านละลมติมกรรมการ
3. นายสหัสนัยน์ ฉัพพรรณมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
4. นายณกรณ์ เรืองยศโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
5. นายบุญญฤทธิ์ จันทีโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดาโรงเรียนวัดหนองติมประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ สมศักดิ์โรงเรียนบีกริมกรรมการ
3. นายณฐกร เงินอ่อนโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นายวรพจน์ จูเภาโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ พานเพชรโรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช สมสาร์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายผเด็จ สุขตระกูลโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวอำพร เวียงคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศิริพัฒนโกศลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายชยาธิศ กัณหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางศรีเรือน อู่ตะเภาโรงเรียนบ้านตะโกประธานกรรมการ
2. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
3. นางสุชาดา จันทร์คลายโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ รักษานามโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางอารีวรรณ ศิลปศรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ณรงค์เพชรโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ศิริเจริญโรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายเดชา ระบกเวียโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ม่วงประเสริฐโรงเรียนบ้านตุ่นกรรมการ
5. นางสาวนันทกานต์ คำแหงโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรประธานกรรมการ
2. นางวารุณี นามเมืองปักษ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
3. นางทัศนา ท่าประสารโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี โต่นวุธโรงเรียนบ้านหนองหมูน้อยกรรมการ
5. นายบุญเสริม ทรัพย์สมบัติโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิจ กรป้องกันโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรประธานกรรมการ
2. นางวารุณี นามเมืองปักษ์โรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
3. นางทัศนา ท่าประสารโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี โต่นวุธโรงเรียนบ้านหนองหมูน้อยกรรมการ
5. นายบุญเสริม ทรัพย์สมบัติโรงเรียนบ้านซับนกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกัลณี หงส์ทองโรงเรียนบ้านท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางนวพรรษ สุขสละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
3. นางนิตยา พูลแสงโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นางผานิต เอี่ยมโคกสูงบ้านแส์งกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสงเย็นพันธุ์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกัลณี หงส์ทองโรงเรียนบ้านท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางนวพรรษ สุขสละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
3. นางนิตยา พูลแสงโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ เชื้อชาติโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสงเย็นพันธุ์โรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุนีย์ คงสมจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร เรืองโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
3. นางสาวมลฤดี อำนวยโภชน์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางกาญจนา จำปาเทศโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
5. นางชนัตตา กะการดีโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมชาย พันศิริสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ นนทภาโรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
3. นายวรพงษ์ วัฒนเวชโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
4. นางพิมพวรรณ สว่างผลโรงเรียนสระปทุมกรรมการ
5. นางสาวนริศรา คำมาตย์โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพรรณ พิพิทจันทร์โรงเรียนเมืองไผ่รองประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ชลายนนาวินโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางกัณฐมณี ศรีปณเสนอกลางโรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
4. นางกชพร ถาวรยิ่งโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ พยุยงค์โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พันศิริสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายนพวงศ์ เมืองสีสุขโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑กรรมการ
3. นายวรพงษ์ วัฒนเวชโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
4. นายณรงค์ ห่อหมัดโรงเรียนอนุบาลตาพระยากรรมการ
5. นายธนวัฒน์ วงษ์เส็งโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิภาพรรณ พิพิทจันทร์โรงเรียนเมืองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางบุญวิชิต ฝอฝนโรงเรียนบ้านตุ่นกรรมการ
3. นางสาวยุพิน ถาวรสินโรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการ
4. นางสมพร ชาวงษ์โรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางศิริกันยา ผาสุกโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเกียรติสุดา เงินทองโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นางประไพ เกื่องกระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
3. นางยินดี เขียวคล้ายโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
4. นางวราลี นันตรีโรงเรียนบ้านกุดม่วงกรรมการ
5. นางพวงทิพย์ เกตุทองโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนันทภรณ์ จิตต์ประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางยุพวัลย์ จิ๋วแหยมโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณกรรมการ
3. นางบุญสืบ ปิยะนิตย์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายสายรุ่ง บุญเฮ้าโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
5. นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
6. นางอัญชลี เชียงสากุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนันทภรณ์ จิตต์ประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางยุพวัลย์ จิ๋วแหยมโรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณกรรมการ
3. นางบุญสืบ ปิยะนิตย์โรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นายสายรุ่ง บุญเฮ้าโรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
5. นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
6. นางอัญชลี เชียงสากุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพรรณทวี พงศ์สรโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ชาวนอกโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นางสายสมร โอสถโรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
4. นางจตุพร จันทร์กระเทาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
5. นางวราภรณ์ สังเวโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
6. นางวนิดา บัวแก้วโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรณทวี พงศ์สรโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ชาวนอกโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
3. นางสายสมร โอสถโรงเรียนบ้านโคกแจงกรรมการ
4. นางจตุพร จันทร์กระเทาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
5. นางวราภรณ์ สังเวโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
6. นางสาววนิดา บัวแก้วโรงเรียนบ้านบุกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางหทัยรัตน์ เรืองสวัสดิ์โรงเรียนกรุงไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวรุ่ง อยู่ยั่งยืนโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
3. นางจุฑามาศ รัตนวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางระพีพรรณ ทินโชคชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
5. นางรำพรรณ มีอาษาโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ เรืองสวัสดิ์โรงเรียนกรุงไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวรุ่ง อยู่ยั่งยืนโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
3. นางจุฑามาศ รัตนวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางระพีพรรณ ทินโชคชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
5. นางรำพรรณ มีอาษาโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสุขธิดา วจีสุนทรโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ ทับประโคนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวสุนัน ขวัญศิริโรงเรียนบ้านซับใหญ่กรรมการ
4. นางสุวรรณา พิมพ์สร้อยโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางสาวประไพ มานพโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ อินทร์น้อยโรงเรียนวัดหนองติมกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ วรนามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมณีพร จันทราวุฒิโรงเรียนอพป.คลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางปราณี แสงสว่างโรงเรียนบ้านกุดม่วงกรรมการ
3. นางมาลินี ปาปักเขโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
4. นางวชิรารัตน์ หินหาดหงส์โรงเรียนบ้านทดเจริญกรรมการ
5. นางทักษิณา สุจริตวงค์โรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
6. นางวิไลพร ศรีทองโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นางสุวิมล มานะต่อโรงเรียนวัดหนองม่วงกรรมการ
8. นางอัญชลี อันศรีเมืองโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
9. นางมิ่งขวัญ แป้นโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนัดดา ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านโคกแจงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ไชยเรศโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
3. นางสถิรพรรณ เวชสุกรรมโรงเรียนช่องกุ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติพร มีเชาว์โรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
5. นางพิมประภา พาสว่างโรงเรียนบ้านโคกไพลกรรมการ
6. นางสาวสมสนิท อ่อนศรีน้อยโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
7. นางรุ่งฤดี ศรีแปดริ้วโรงเรียนบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
8. นางสาวธนพร พับประโคนโรงเรียนบ้านสี่แยกกรรมการ
9. นางรหัสธนัญพ์ ธนัชพีรธนาธิปโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
10. นางรุจิรา ป้อมสนามโรงเรียนบ้านหันทรายกรรมการ
11. นางนภัสวรรณ หน่อท้าวโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางกมลทิพย์ บุญเลิศโรงเรียนบีกริมประธานกรรมการ
2. นายเรณู เย็นจิตโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางอัมพร มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ กันดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เล็กชอุ่มโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
6. นางวรินทร แวนวนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางยุพิน สะตะโรงเรียนบ้านไทยสามารถกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกัญญชิสา พานทองโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางวงวาส ภูคำศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
3. นางสาวเกศินี บุญพินิจโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
4. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัญญชิสา พานทองโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางวงวาส ภูคำศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
3. นางสาวเกศินี บุญพินิจโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
4. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกัญญชิสา พานทองโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางวงวาส ภูคำศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
3. นางสาวเกศินี บุญพินิจโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
4. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัญญชิสา พานทองโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางวงวาส ภูคำศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
3. นางสาวเกศินี บุญพินิจโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
4. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัญญชิสา พานทองโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางวงวาส ภูคำศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
3. นางสาวเกศินี บุญพินิจโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
4. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกัญญชิสา พานทองโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางวงวาส ภูคำศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
3. นางสาวเกศินี บุญพินิจโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
4. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกัญญชิสา พานทองโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางวงวาส ภูคำศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองวัวกรรมการ
3. นางสาวเกศินี บุญพินิจโรงเรียนอนุบรรพตกรรมการ
4. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิวิไล ประเสริฐโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุจินตนา พรมงามโรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นางสาวปราณิศา ฉิมมาแก้วโรงเรียนบ้านหนองเม็ก.กรรมการ
5. นางกัญญาภัค แสนเวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิวิไล ประเสริฐโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุจินตนา พรมงามโรงเรียนบ้านเนินผาสุกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นางสาวปราณิศา ฉิมมาแก้วโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางกัญญาภัค แสนเวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมณฑล ยาวิเศษโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์โรงเรียนบ้านตุ่นกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ภูติโสโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
5. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมณฑล ยาวิเศษโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ออกเอกโรงเรียนบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์โรงเรียนบ้านตุ่นกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ภูติโสโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
5. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
3. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
3. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
3. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
3. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการ
3. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ เจริญธรรมดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
2. นายธวัชชัย นันตรีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ เจริญธรรมดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายพิเชษฐ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายธวัชชัย นันตรีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ เจริญธรรมดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายธวัชชัย นันตรีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายพิเชษฐ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ เจริญธรรมดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายธวัชชัย นันตรีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายพิเชษฐ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คุ้มทองโรงเรียนบ้านกุดหินประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ เจริญธรรมดีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายธวัชชัย นันตรีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายพิเชษฐ วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายบันลือ กันพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบันลือ กันพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบันลือ กันพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบันลือ กันพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
2. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายตำรา ดีจรัสโรงเรียนบ้านโคกเพร็กกรรมการ
2. นายสมพร พิศงามโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เฟื้องฟุ้งโรงเรียนบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นายสมขาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา หันทยุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
3. นางระพีพรรณ ทินโชคชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวประธานกรรมการ
2. นางกานดา คำมีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายเยาวเรศ ชอบสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
4. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวประธานกรรมการ
2. นางกานดา คำมีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายเยาวเรศ ชอบสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
4. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวประธานกรรมการ
2. นางกานดา คำมีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายเยาวเรศ ชอบสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
4. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านคลองวัวประธานกรรมการ
2. นางกานดา คำมีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายเยาวเรศ ชอบสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองมะนาวกรรมการ
4. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา หันทยุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอำพร ศรีทองโรงเรียนกรุงไทยกรรมการ
3. นางระพีพรรณ ทินโชคชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชื่นกมล อุชชินโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
2. นายอุทัย มธิปิไชย์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชื่นกมล อุชชินโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
2. นายอุทัย มธิปิไชย์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชื่นกมล อุชชินโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
2. นายอุทัย มธิปิไชย์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ใจทหารโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นายวัสสรรค์ ไชยคินีโรงเรียนบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เฟื้องฟุ้งโรงเรียนบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นายสมขาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เฟื้องฟุุ้งโรงเรียนบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แก้วประกอบโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางภคินี โคตรคำโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางวันเพ็ญ อรัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 0896933635 อีเมลล์ - promotesk208@gmail.com ID Line : wanpen.noi Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]