หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษา ผู้จัดการระบบ
2 นางจรรยา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3 นางพรรณประภา สุขญาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 กรรมการประมวลผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
4 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 กรรมการประมวลผลการแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
5 นางวรรณา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
6 นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ+สพป.สระแก้ว เขต 2 กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
7 นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2 กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8 นางเบญจลักษณ์ นะสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและศิลป-ทัศนศิลป์
9 นภสร สิงห์หัดชัย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สพป.สระแก้ว เขต 2 กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
10 นภสร สิงห์หัดชัย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สพป.สระแก้ว เขต 2 กรรมการประมวลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางวันเพ็ญ อรัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 0896933635 อีเมลล์ - promotesk208@gmail.com ID Line : wanpen.noi Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]