งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 738
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโคกแจง พระยา 1. เด็กหญิงแองจี้    ไคล์เชิล
2. เด็กหญิงเยาวพา    หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงจารุพัสตร์    หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงจุราลักษณ์    เพศสม
5. เด็กหญิงแก้วกีรติ    เหลืองอ่อน
6. เด็กหญิงเมย์ลยา    โพธิ์เงิน
7. เด็กหญิงกรรณิกา    พยุงดี
8. เด็กหญิงพิชานันท์    อินทร์แย้ม
9. เด็กหญิงพัชรพร    หอมทวนลม
10. เด็กหญิงสุภาวดี    บุญมาก
11. เด็กหญิงณัฐพร    ตุ่มประโคน
12. เด็กหญิงเอมอร    สอนง่าย
13. เด็กหญิงชลธิชา    นีระวงษ์
14. เด็กหญิงสาธิตา    กุลบุตร
15. เด็กหญิงฤดีพร    บุญมาก
1. นางนพวรรณ    เข็มเพชร
2. นางสาวศลิลรัตน์    จันทา
3. นางสาวศิวากร    พิลาล้ำ
4. นางสาวสุภิชญนันทน์    แก้ววิมารย์
2 โรงเรียนบีกริม เทวาธิราช 1. เด็กชายจักรกฤษ    แต้มทอง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ปานวงศ์
3. เด็กหญิงกัลยาณี    รักษาวงศ์
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ดำรงค์
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    สีอชูรส
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    เพ็งมี
7. เด็กหญิงวรรณิสา    วันศรี
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    อามาตย์เสนา
9. เด็กหญิงชาลินี    เสาวรส
10. เด็กหญิงปิยนุช    อุ่นเรือน
11. เด็กชายธัญรดา    ยาวิลาด
12. เด็กชายธินัดดา    ไวยารัตน์
13. เด็กหญิงณัฐการณ์    วงเวียน
14. เด็กหญิงชลธิชา    ปัจฉิม
15. เด็กหญิงจุฑามณี    หลวงชัย
1. นายณัฐวุฒิ    แก้วปริ่มปรัก
2. นางธารทิพย์    สมศักดิ์
3. นายศักดิ์ศรี    ปะกิระคัง
4. นายสิทธิศักดิ์    ปันส่วน
3 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา นครินทร์ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    งามจั่นศรี
2. เด็กหญิงศศิประภา    งามขาว
3. เด็กหญิงสิรีธร    สุขเอี่ยม
4. เด็กหญิงพัชรินทร์    พันธ์สุข
5. เด็กหญิงอภิชญา    ซังลา
6. เด็กหญิงดวงกมล    เรืองมนตรี
7. เด็กหญิงอารีรัตน์    นามกัง
8. เด็กหญิงอุไรรัตน์    ลาภา
9. เด็กหญิงสุภาวดี    มณีรัตน์
10. เด็กหญิงพฤาพร    ทองคต
11. เด็กหญิงณัฐชา    กุ่มประสิทธิ์
12. เด็กหญิงกฤติกา    ตีสถิตย์
13. เด็กหญิงอภิชญา    บุญสมบูรณ์
14. เด็กหญิงนลินี    เฌอรัมย์
15. เด็กหญิงพรลี    ซอน
1. นางสาวนิตยา    สังชม
2. นางนิยม    ฤทธิ์เจริญ
3. นางสาวปุญณพัฒน์    ลาภา
4. นางสาวอุดมลักษณ์    กันพงษ์
4 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย อารธรรมบูรพา 1. เด็กชายเมธาพร    สายบุตร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    แม่นหมาย
3. เด็กหญิงสาวิตา    สายบุตร
4. เด็กหญิงจันทรา    คอนรัมย์
5. เด็กหญิงแพรวา    ไกรสุข
6. เด็กชายทรงพล    อุนัยบัน
7. เด็กหญิงอภัสรา    คงมั่น
8. เด็กชายวิทวัส    ธนะพันธ์
9. เด็กหญิงกรรณิการ์    วิบูลเพ็ง
10. เด็กหญิงพรนภา    ดวงนางรอง
11. เด็กหญิงน้ำฝน    พรองพรม
12. เด็กหญิงระวิวรรณ    จารัตน์
13. เด็กหญิงภาวิณี    ไม้เท้าทอง
14. เด็กหญิงชลธิชา    พรมการ
15. เด็กชายวายุ    พรองพรม
1. นายชำนาญ    หาญประสพ
2. นางสาวชื่นจิตร    คำแหงรส
3. นางสาวอมรัตน์    จรัสพันธ์
4. นางแพรทอง    ชมภูพาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................