งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 739
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบีกริม เทวาธิราช 1. เด็กชายนิวัฒินคร    ครึกกระโทก
2. เด็กชายกองทัพ    ปัจจา
3. เด็กหญิงอรุณี    สีอ่อน
4. เด็กหญิงกชกร    สายวงศ์คำ
5. เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์    พลสงคราม
6. เด็กหญิงอรัญญา    บุษบง
7. เด็กหญิงพรนิภา    ชำนาญหนอง
8. เด็กหญิงอนุธิดา    ลำมะหิต
9. เด็กหญิงปองกานต์    พระมาลัย
10. เด็กหญิงสุภา    พันมาตร์
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา    กุลละเนตร
12. เด็กหญิงศิริมาศ    ตอนนอก
13. เด็กหญิงดาราวรรณ    ศรีทอง
14. เด็กหญิงอรัญญา    ตอนนอก
15. เด็กหญิงกรรณิการ์    ศรีทอง
1. นายณัฐวุฒิ    แก้วปริ่มปรัก
2. นายวรกาญจน์    มูลลี
3. นางสาววาสนา    เหมพรหม
4. นายศักดิ์ศรี    ปะกิระคัง
2 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ไตรมิตร 1. เด็กหญิงวันวิสา    เซี่ยมกิ่ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุนทรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    พรมเทวา
4. เด็กหญิงวรัญญา    สุวรรณภา
5. เด็กหญิงกลิ่นแก้ว    สิงเถื่อน
6. เด็กหญิงภณิดา    เฟื่องเดช
7. เด็กหญิงรจนา    ครุฑป่า
8. เด็กหญิงปราณี    สุวรรณภา
9. เด็กหญิงอภิญญา    ฆ้องสีทา
10. เด็กหญิงอภิญญา    เพลินพร้อม
11. เด็กหญิงเจนจิรา    ชุนสอน
12. เด็กหญิงดวงเดือน    มหาวงค์
13. เด็กหญิงจิตติญา    วงศ์อินพ่อ
14. เด็กหญิงปราถนา    เขื่อนหมั่น
15. เด็กหญิงชนัญญา    พรมเทวา
1. นายสำเริง    ตามครบุรี
3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ตะวันบูรพา 1. เด็กหญิงจันทปกา    อังศุสิงห์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    ดวงรัศมี
3. เด็กหญิงสิริยา    เพ็ชรสมบัติ
4. เด็กหญิงเจนจิรา    เพ็งบุพผา
5. เด็กหญิงชุติมา    สีสุด
6. เด็กหญิงวารุณี    สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพัชรา    สามนคร
8. เด็กหญิงไอลดา    กุดนอก
9. เด็กหญิงกาญจนา    คำสวัสดิ์
10. เด็กหญิงนริศรา    จันทคุณ
11. เด็กหญิงนันทกานต์    อ่อนอุทัย
12. เด็กหญิงน้องใหม่    นงค์พรมมา
13. เด็กหญิงจันทิรา    ผลผาเลิศ
14. เด็กหญิงพัชรา    บุญโพธิ์
15. เด็กหญิงเจนจิรา    สุริยัณต์
1. นางนวรัตน์    ฉิมมาแก้ว
2. นางราตรี    มุลาลินน์
3. นางสาวเกศญา    โพธิ์ศรี
4. นายเพรียวพันธ์    ประดุจพรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................