งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 740
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา พระยา 1. เด็กหญิงจันตรี    อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงยุพาวรรณ    เอี่ยมสะอาด
1. นายเอกวิทย์    ศรีธานี
2 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ ปางสีดา 1. เด็กชายชานนท์    รักเกษม
2. เด็กหญิงสายใจ    ทัปประมงค์
1. นายนรินทร์    สิงทยม
3 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ ไตรมิตร 1. เด็กชายพิเชษฐ์    แปลงกาย
2. เด็กชายบุญพิทักษ์    กล้าหาญ
1. นางพิจิตตรา    รุ้งเรืองเดช
2. นางสุภาพ    สุดหอม
4 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม นครธรรม 1. เด็กหญิงสไบทิพย์    หม่องพราหมณ์
2. เด็กหญิงศลิษา    พานะสิทธิ์
1. นางสุภาพรรณ    สว่างกุล
5 โรงเรียนพวงคราม เทวาธิราช 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์    จำปานนท์
2. เด็กหญิงวิลาสินี    นวมมณีรัตน์
1. นายธีระพร    โสพันธ์
2. นายพิทักษ์    ประเสริฐ
6 โรงเรียนสระปทุม อาคเนย์ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์    จิตจำนง
2. เด็กหญิงมิณทราวิกา    วังสวัสดิ์
1. นายชิงชัย    นนทเสน
2. นายวิษณุ    อุ่นคำ
7 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร อารธรรมบูรพา 1. เด็กชายศักรินทร์    บุรทร
2. เด็กหญิงพรชิตา    ยอดกล้า
1. นายสิธทา    หาญประสพ
2. นางอุบลวรรณ    คำเรือง
8 โรงเรียนพรพงษ์กุล ตะวันบูรพา 1. เด็กหญิงปรารถนา    ตูมกูล
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์    แร่ทอง
1. นายธนพัชร    พรพงษ์กุล
9 โรงเรียนบ้านหนองแอก ทัพบดินทร์ 1. เด็กหญิงสุรางคนา    ชะมารัมย์
2. เด็กหญิงปวีณา    โพยนอก
1. นางสุภาพร    อาศัยกลาง
2. นายสุระสิทธิ์    อาศัยกลาง
10 โรงเรียนบ้านห้วยชัน นครินทร์ 1. เด็กหญิงสกาวใจ    ปุลพลับ
2. เด็กหญิงมณฑิตา    ถาวรสาลี
1. นายนาจ    สาภูเมือง
2. นางบุบผา    นาควงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................