งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 741
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา พระยา 1. เด็กชายสุทธิวัส    เพศสม
2. เด็กชายอิทธิพล    เหลืองอ่อน
1. นายเอกวิทย์    ศรีธานี
2 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ไตรมิตร 1. เด็กหญิงอารยา    ศรีถาพร
2. เด็กหญิงสิรินันท์    แรกขึ้น
1. นายพิสัญ    ผลสวัสดิ์
2. นางสุพัตรา    สุจิตต์ธรรมคุณ
3 โรงเรียนบ้านวังยาว เทวาธิราช 1. เด็กหญิงชลธิชา    ดาราศร
2. นางสาวสุนิสา    แปลงกาย
1. นายถวัลย์    บุญเลิศ
4 โรงเรียนร่มเกล้า ปางสีดา 1. เด็กหญิงพรรณิภา    สงวนพล
2. เด็กหญิงกวิตา    อินทวงค์
1. นายทองหยัด    เย็นวัฒนา
5 โรงเรียนสระปทุม อาคเนย์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เสมอชาติ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์    คำสว่าง
1. นายวิษณุ    อุ่นคำ
6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ตะวันบูรพา 1. เด็กหญิงสุวิญชา    ถาวรชน
2. เด็กหญิงสุมิตรา    ถาวรวัน
1. นางสิริลักษณ์    ประดุจพรม
7 โรงเรียนบ้านโคกสูง ทัพบดินทร์ 1. นายบุญญา    ยางสุวรรณ
2. เด็กชายกฤษณะ    กันสำอาง
1. นางธัญทิกา    เพ็ชรจิตติพงษ์
2. นายเทิดภูมิ    พิชนาหารี
8 โรงเรียนบ้านโคกไพล อารธรรมบูรพา 1. เด็กชายบุพกร    ดำดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์    กระแชรัมย์
1. นางปราณีต    สุขหมั่น
2. นายสุวิทย์    สุขหมั่น
9 โรงเรียนบ้านห้วยชัน นครินทร์ 1. เด็กชายวรวุฒิ    ขอชดกลาง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    โมรานอก
1. นายนาจ    สาภูเมือง
2. นางบุบผา    นาควงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................