สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริฉัตร  หอมประไพ
 
1. นางศุภมนต์  จรณะเลิศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.18 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนะชัย  จิตรเทศ
2. เด็กชายวีระพล  เกตุนคร
 
1. นายรัตนโชติ  อุ่นชื่น
2. นายธีรพล  ชนะเกตุ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนัญญู  สอดแก้ว
 
1. นางธัญลักษณ์  ตรีศร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พะนัส
 
1. นางพรประภา  นาดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 1. เด็กชายอธิศ  ชุมชัย
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พะนัส
 
1. นายรัตนโชติ  อุ่นชื่น
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พะนัส
 
1. นาง ธารทิพย์  พินแพทย์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลวรา  ต่างพันธ์
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ชนะเกตุ
3. เด็กหญิงพิราพร  ดอนกัณหา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุธิตา  พายไธสง
6. เด็กหญิงอภิญญา  นามโคตร
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
2. นางพรประภา  นาดี
3. นางสาววันวิสาข์  ทับประโคน
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงดารากร  สะบู่
2. เด็กหญิงอธิชา  ปันยศ
 
1. นางสาวอำพร  เวียงคำ
2. นางจุฑามาศ  รัตนวงค์