สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภาพร  ปันมาก
2. เด็กหญิงภาวิณี  ปานริด
 
1. นางสาวเฉลียว  คงกระพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงภาวิณี  เงางาม
2. เด็กหญิงรินลิณี  ทาดา
3. เด็กหญิงวราพร  บุตรดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  โกษากุล
2. นางธัญลักษณ์  ตรีศร