สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  คำโสดา
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  รักษาทรัพย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  นามโคตร
 
1. นางธัญลักษณ์  ตรีศร
2. นางสาวขนิษฐา  โกษากุล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายวันชัย  โวรนิต
 
1. นางผ่องนภา  จันดา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลดา  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีจุ้ย
 
1. นางสาวอำพร  เวียงคำ
2. นางจุฑามาศ  รัตนวงค์