สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริฉัตร  หอมประไพ
 
1. นางศุภมนต์  จรณะเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภาพร  ปันมาก
2. เด็กหญิงภาวิณี  ปานริด
 
1. นางสาวเฉลียว  คงกระพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  คำโสดา
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  รักษาทรัพย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  นามโคตร
 
1. นางธัญลักษณ์  ตรีศร
2. นางสาวขนิษฐา  โกษากุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงภาวิณี  เงางาม
2. เด็กหญิงรินลิณี  ทาดา
3. เด็กหญิงวราพร  บุตรดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  โกษากุล
2. นางธัญลักษณ์  ตรีศร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.18 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนะชัย  จิตรเทศ
2. เด็กชายวีระพล  เกตุนคร
 
1. นายรัตนโชติ  อุ่นชื่น
2. นายธีรพล  ชนะเกตุ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนัญญู  สอดแก้ว
 
1. นางธัญลักษณ์  ตรีศร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พะนัส
 
1. นางพรประภา  นาดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 1. เด็กชายอธิศ  ชุมชัย
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พะนัส
 
1. นายรัตนโชติ  อุ่นชื่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พะนัส
 
1. นาง ธารทิพย์  พินแพทย์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลวรา  ต่างพันธ์
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ชนะเกตุ
3. เด็กหญิงพิราพร  ดอนกัณหา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุธิตา  พายไธสง
6. เด็กหญิงอภิญญา  นามโคตร
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
2. นางพรประภา  นาดี
3. นางสาววันวิสาข์  ทับประโคน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายวันชัย  โวรนิต
 
1. นางผ่องนภา  จันดา
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลดา  บรรลือทรัพย์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีจุ้ย
 
1. นางสาวอำพร  เวียงคำ
2. นางจุฑามาศ  รัตนวงค์
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงดารากร  สะบู่
2. เด็กหญิงอธิชา  ปันยศ
 
1. นางสาวอำพร  เวียงคำ
2. นางจุฑามาศ  รัตนวงค์