สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายลีโอ  พงษ์พิเศษ
2. เด็กชายอำพล  หันยะ
 
1. นายเสรี  ปั้นสมสกุล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศลิษา  พานะสิทธิ์
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  หม่องพราหมณ์
 
1. นางสุภาพรรณ  สว่างกุล
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงนงนภัส  นุพิมพ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สว่างศิริ
3. เด็กหญิงวิภาวี  คำพันธ์
 
1. นางสาวสุภิญญา  งามพริ้ง
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 62 ทองแดง 26 1. เด็กชายปวริศร  หล้าสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุภิญญา  งามพริ้ง