สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เทพโภชน์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีพยุเดช
3. เด็กหญิงวิญาดา  ศิริกระจาย
 
1. นายสกนธ์  โกสุม
2. นางสาวพรรณิภา  เรไรรัมย์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกช  บุญณะอินทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงทอง
3. เด็กหญิงวารินทร์  สีไพร
 
1. นางเอมอร  พรหมชาติ
2. นางบงกช  วิไลศรีอัมพร