สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งสอน
2. เด็กชายนำโชค  ทรัพย์อุดม
3. เด็กหญิงยุธิดา  พลพงษ์
 
1. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง
2. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณานนท์  โฮนกระโทก
 
1. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  จอดนอก
2. เด็กชายวรพจน์  บุตรงาม
 
1. นายสุรเดช  จรรัตน์
2. นางสาวอรทัย  ใจทหาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กาญจนศร
2. เด็กหญิงปณิดา  ปานสูงเนิน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขชาติ
4. เด็กหญิงพัชรพร  เกษสุวรรณ
5. เด็กหญิงศรินญา  สวัสดี
 
1. นายสุรเดช  จรรัตน์
2. นายเอกชัย  ภูพลผัน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา  โพยนอก
2. เด็กหญิงสุรางคนา  ชะมารัมย์
 
1. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง
2. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  เดิมพันธ์
2. เด็กหญิงอรทิรา  อนันต์
3. เด็กหญิงอาภาสิริ  จันทร์หง่อม
 
1. นางขวัญพิชา  บุญชิต
2. นางสาวรัตน์ศฎาพร  โพธิ์สูงส่ง