สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา   ชุยรัมย์
2. เด็กหญิงตติยาภรณ์   พุทธสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ปฏิเหตุ
4. เด็กหญิงนุสรา   โสดาราม
5. เด็กหญิงอัญมณี  สอนพราหม
 
1. นายอภิสิทธิ์   ฐานะ
2. นางสาวจินตนา   สุพรม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายธาร    ทองสุข
 
1. นายธานี   ไวยบุตรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาพร   ทินาทิน
2. เด็กหญิงอัญมณี   สอนพราหม
 
1. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู
2. นางสาวชาลินี  วิเศษจันทร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล   เริงเขตรกรรม
2. เด็กชายนภ   เพ็งผลา
3. เด็กชายเอกชัย   เทือกโคกกรวด
 
1. นายธานี   ไวยบุตรี
2. นางนวพร   อนุฤทธิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกานดา   กุ่มเทียน
2. เด็กหญิงชลธิดา   วงษ์จันทา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภูมิกอง
 
1. นางนวพร  อนุฤทธิ์
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงปณิตา   มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงพลอยไพริน   นิลพรมมา
3. เด็กหญิงศศิธร   กุ่มเทียน
 
1. นางบุบผา  นาควงษ์
2. นางนวพร  อนุฤทธิ์