สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐนันทน์  ชูดี
2. เด็กหญิงรุจิรา  โยกระโทก
3. เด็กหญิงอัญชนา   สว่างชื่น
 
1. นางชนาภา  เจกะพงษ์
2. นางกัญจน์สิรา  คำพล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายฐิติพงศ์  จันพวง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  โมคกุล
3. เด็กหญิงดาวนภา  บุญเทียน
 
1. นางสาวนิตยา  บัวพันธ์
2. นางกัญจน์สิรา  คำพล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงศศิประภา    สกุลคม
 
1. นางสาวชาลินี   วิเศษจันทร์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงกนกพร   บุตรสัน
2. เด็กชายพงษฺ์พัฒน์  หอมกลาง
3. เด็กชายรชต   พรมสอน
 
1. นางสาวศาวพา   ศรีเจริญ
2. นางสาวอารีย์   โมรานอก