สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมณฑิตา   ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงสกาวใจ   ปุลพลับ
 
1. นายนาจ   สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา   โมรานอก
2. เด็กชายวรวุฒิ   ขอชดกลาง
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอโนชา   สังข์กรณ์
 
1. นางสาวชาลินี   วิเศษจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อาจหาญ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เข็มเพชร
 
1. นางสาวชาลินี   วิเศษจันทร์
2. นางสาวแสงระวี  พันธ์ชมภู
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนวคุณ   นิลพรมมา
 
1. นางสาวศาวพา   ศรีเจริญ