สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐนันทน์  ชูดี
2. เด็กหญิงรุจิรา  โยกระโทก
3. เด็กหญิงอัญชนา   สว่างชื่น
 
1. นางชนาภา  เจกะพงษ์
2. นางกัญจน์สิรา  คำพล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายฐิติพงศ์  จันพวง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  โมคกุล
3. เด็กหญิงดาวนภา  บุญเทียน
 
1. นางสาวนิตยา  บัวพันธ์
2. นางกัญจน์สิรา  คำพล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุณยนุช  ชาติพหล
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  พรมทิพย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  น้อย
 
1. นางชนาภา  เจกะพงษ์
2. นางกัญจน์สิรา  คำพล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา   ชุยรัมย์
2. เด็กหญิงตติยาภรณ์   พุทธสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ปฏิเหตุ
4. เด็กหญิงนุสรา   โสดาราม
5. เด็กหญิงอัญมณี  สอนพราหม
 
1. นายอภิสิทธิ์   ฐานะ
2. นางสาวจินตนา   สุพรม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมณฑิตา   ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงสกาวใจ   ปุลพลับ
 
1. นายนาจ   สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา   โมรานอก
2. เด็กชายวรวุฒิ   ขอชดกลาง
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายธาร    ทองสุข
 
1. นายธานี   ไวยบุตรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงศศิประภา    สกุลคม
 
1. นางสาวชาลินี   วิเศษจันทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอโนชา   สังข์กรณ์
 
1. นางสาวชาลินี   วิเศษจันทร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาพร   ทินาทิน
2. เด็กหญิงอัญมณี   สอนพราหม
 
1. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู
2. นางสาวชาลินี  วิเศษจันทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อาจหาญ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เข็มเพชร
 
1. นางสาวชาลินี   วิเศษจันทร์
2. นางสาวแสงระวี  พันธ์ชมภู
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีโมรา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปฏิเหตุ
 
1. นางสาวแสงระวี   พันธูชมภู
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงสกาวใจ  ปุลพลับ
 
1. นางสาวชาลินี  วิเศษจันทร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิติพงศ์  จันพวง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ฉิมชาติ
 
1. นางสาวนิตยา  บัวพันธ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พรมทิพย์
2. เด็กหญิงรุจิรา  โยกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  บัวพันธ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรวุฒิ  ขอชดกลาง
 
1. นางสาวนิตยา  บัวพันธ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอัญชนา  สว่างชื่น
 
1. นางสาวนิตยา  บัวพันธ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล   เริงเขตรกรรม
2. เด็กชายนภ   เพ็งผลา
3. เด็กชายเอกชัย   เทือกโคกกรวด
 
1. นายธานี   ไวยบุตรี
2. นางนวพร   อนุฤทธิ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกานดา   กุ่มเทียน
2. เด็กหญิงชลธิดา   วงษ์จันทา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภูมิกอง
 
1. นางนวพร  อนุฤทธิ์
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงปณิตา   มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงพลอยไพริน   นิลพรมมา
3. เด็กหญิงศศิธร   กุ่มเทียน
 
1. นางบุบผา  นาควงษ์
2. นางนวพร  อนุฤทธิ์
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงกนกพร   บุตรสัน
2. เด็กชายพงษฺ์พัฒน์  หอมกลาง
3. เด็กชายรชต   พรมสอน
 
1. นางสาวศาวพา   ศรีเจริญ
2. นางสาวอารีย์   โมรานอก
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนวคุณ   นิลพรมมา
 
1. นางสาวศาวพา   ศรีเจริญ