สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงแพรวา   หารมนต์
 
1. นางวันเพ็ญ   มังกร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  กัลยายุติ
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อายครรัมย์
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรัญชัย  หาญบรรกิจ
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธารารัตน์  จันทร์เถื่อน
2. เด็กชายนิทิธัศน์  ช่อมะลิ
3. เด็กหญิงแพรวา  หารมนต์
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
2. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายศศิศ  ทุมประดา
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร