สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิตตรา   โรงหิรัญ
 
1. นายพรรณรงค์    ทองเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงแพรวา   หารมนต์
 
1. นางวันเพ็ญ   มังกร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   คำนึง
 
1. นางวันเพ็ญ   มังกร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์เดช   ใจประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ   มังกร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิติ  ประพรมกุล
2. เด็กชายศุภชัย  บัวผดุง
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์   ทันไชย
2. นางสาวสุคนธา   โนรีรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  กัลยายุติ
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  อายครรัมย์
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรัญชัย  หาญบรรกิจ
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์ขี
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธารารัตน์  จันทร์เถื่อน
2. เด็กชายนิทิธัศน์  ช่อมะลิ
3. เด็กหญิงแพรวา  หารมนต์
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
2. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีวิชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ว่องไวทยา
3. เด็กหญิงประภัทรสร  ใจประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  ทันไชย
2. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เกษมเจริญ
2. เด็กชายนาวิน  หมึกประเสริฐ
3. เด็กชายสุทินันท์  คงภักดี
 
1. นางกรรณิการ์  นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์เดช   ใจประเสริฐ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตตรา  โรงหิรัญ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลำน้ำ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  แสงผดุง
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายศศิศ  ทุมประดา
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  การรัมย์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดุจเฉลิม
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตตรา  โรงหิรัญ
2. เด็กชายณรงค์เดช  ใจประเสริฐ
3. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
4. เด็กชายธนากร  งามประสิทธิ์
5. เด็กหญิงปทิตตา  การรัมย์
6. เด็กหญิงพรายแก้ว  เผ่าชวด
7. เด็กชายวรัญชัย  หาญบรรกิจ
8. เด็กชายวิทูร  ทองพี
9. เด็กหญิงอัมพรรัตน์  บุญเศษ
10. เด็กหญิงเนตรนภา   ดุจเฉลิม
 
1. นางวันเพ็ญ  มังกร
2. นายธานินทร์  มังกร
3. นางรทัสธนัญพ์  ธนัชพีรธนาธิป
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำนึง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  หาญบรรกิจ
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญศรี
4. เด็กชายณัชพล  ว่องไวทยา
5. เด็กชายดำรงวิทย์  สาวจันทร์
6. เด็กหญิงปัณณพร  ถาวรศิล
7. เด็กชายพุทธคุณ  หนาสมัย
8. เด็กหญิงวรรณทิวา  มาสิม
9. เด็กชายอดิศวร  สวนดอกไม้
10. เด็กหญิงเกศินี  พวงหิรัญ
 
1. นางวันเพ็ญ  มังกร
2. นายธานินทร์  มังกร
3. นางรทัสธนัญพ์  ธนัชพีรธนาธิป
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดุจเฉลิม
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัตเทพ  หาญมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
2. เด็กหญิงปทิตตา  การรัมย์
3. เด็กชายวรัญชัย  หาญบรรกิจ
4. เด็กหญิงอำพรรัตน์  บุญเศษ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ดุจเฉลิม
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย   อันสมบูรณ์
2. เด็กชายมงคล   หันทยุง
3. เด็กชายยุทธนา    บัวแก้ว
 
1. นายจิรัฐตรีกูล   ถาวรกุล
2. นายพรรณรงค์  ทองเรือง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร    งามประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนิตยา   หันทยุง
3. เด็กหญิงปาริชาติ   เย็นมะดัน
 
1. นางพรพี    ดุจเฉลิม
2. นางวรรชุรี   คูเจริญไพบูลย์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายวิทูร    ทองที
2. เด็กชายอภิสิทธ์   เกาะเพ็ชร
3. เด็กหญิงเอมวิกา   จันทร์เถื่อน
 
1. นายจิรัฐตรีกูล    ถาวรกุล
2. นายพรรณรงค์  ทองเรือง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์    หันทยง
2. เด็กหญิงวนิดา   บุญศรี
3. เด็กหญิงอำพันรัตน์   งามประสิทธิ์
 
1. นางอิงน์กานต์   สิทธิจันทร์
2. นางวรกัญญา  บุญสุยา
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติมา   ขันทอง
2. เด็กหญิงธัญญานุช   ก่อกุศล
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   เงินหล่อ
 
1. นางอิงน์กานต์   สิทธิจันทร์
2. นางรทัสธนัญต์   ธนัชพีรธนาธิป
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิภา    ใจประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันทยามาศ    กันดิษฐ์
3. เด็กหญิงวรรณวิวา   โคตระกูล
 
1. นางอิงน์กานต์   สิทธิจันทร์
2. นางรทัสธนัญต์   ธนัชพีรธนาธิป