สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   ขันโคกกรวด
2. เด็กชายมงคลชัย    กาศแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมรัศมี    ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวพีรนุช    สิงห์มณี
2. นางนวรัตน์    ฉิมมาแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกล้วย   วังหาญ
2. เด็กหญิงรุจิรา   แพทย์มด
3. เด็กหญิงวัญรัตน์  ภู่เอี่ยม
 
1. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
2. นางราตรี  มุลาลินน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายพิชิตพงษ์   สะหุนันท์
2. เด็กหญิงสุชานาถ   ทองไพรวรรณ
 
1. นางภคินี   โคตรคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ   ขันโคกกรวด
2. เด็กหญิงนัตการ  บุญตา
 
1. นางภคินี   โคตรคำ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา   คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทปกา   อังศุสิงห์
3. เด็กหญิงจันทิรา   ผลผาเลิศ
4. เด็กหญิงชุติมา   สีสุด
5. เด็กหญิงนริศรา   จันทคุณ
6. เด็กหญิงนันทกานต์   อ่อนอุทัย
7. เด็กหญิงน้องใหม่   นงค์พรมมา
8. เด็กหญิงปิยวรรณ   ดวงรัศมี
9. เด็กหญิงพัชรา   สามนคร
10. เด็กหญิงพัชรา   บุญโพธิ์
11. เด็กหญิงวารุณี   สุขสวัสดิ์
12. เด็กหญิงสิริยา  เพ็ชรสมบัติ
13. เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็งบุพผา
14. เด็กหญิงเจนจิรา  สุริยัณต์
15. เด็กหญิงไอลดา   กุดนอก
 
1. นายเพรียวพันธ์   ประดุจพรม
2. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
3. นางสาวเกศญา   โพธิ์ศรี
4. นางราตรี   มุลาลินน์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกล้วย    วังหาร
2. เด็กหญิงพัชรา  บุญโพธิ์
3. เด็กหญิงอังสุมาริน   ปักธงชัย
 
1. นางนวรัตน์    ฉิมมาแก้ว
2. นางสำราญ    พงษ์พรม
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิริภัทร  เปล่งนอก
2. เด็กชายไตรภพ  บรรดาศักดิ์
 
1. นางราตรี  มุลาลินน์
2. นางภคินี  โคตรคำ
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงศักดิ์  สายทอง
2. เด็กชายศรราม  กันทรารักษ์
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหรัฐ  วงศ์ศรี
 
1. นางราตรี  มุลาลินน์