สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรา    บุญโพธิ์
 
1. นางราตรี    มุลาลินน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุศรา   ประกอบเก้า
2. เด็กหญิงประภัสรา   วงค์พล
3. เด็กหญิงปลายฟ้า   โพธิ์อิ่ม
4. เด็กหญิงพานิช   รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงภัทราพร   หมู่หาญ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์   ไร่ดี
7. เด็กหญิงวรรณษา   โพธิ์เสน
8. เด็กหญิงศิริพร   ไชยบุตร
9. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   สายทอง
10. เด็กหญิงเพชรา   ถาวรโสม
 
1. นางภคินี   โคตรคำ
2. นางนางราตรี   มุลาลินน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพนธ์    ปิยะโชติ
2. เด็กชายมานะ    ไร่ดี
3. เด็กชายอติวัณณ์    ไวแก้วสูน
 
1. นางราตรี    มุลาลินน์
2. นางสำราญ   พงษ์พรม
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงประภัสรา  วงค์พล
2. เด็กชายสิทธิกร  กันดิษฐ์
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 5 1. เด็กชายสมพงษ์  นพทัน
 
1. นางภคินี  โคตรคำ