สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมุทิตา   สำรวมจิต
 
1. นางวิไลวรรณ   คำป้อง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายกรรชัย  ธรรมจินดา
2. เด็กหญิงพิมพิไล   บุญศรี
3. เด็กหญิงวรัญรัตน์   ภู่เอี่ยม
4. เด็กหญิงสุจิตรา   ดีโสม
5. เด็กชายอำนาจ  เหลืองสะอาด
 
1. นางราตรี   มุลาลินน์
2. นางนวรัตน์  ฉิมมาแก้ว