สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมุทิตา   สำรวมจิต
 
1. นางวิไลวรรณ   คำป้อง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวีรวัฒน์    นามโคตร
 
1. นางสาวพีรนุช    สิงห์มณี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   ขันโคกกรวด
2. เด็กชายมงคลชัย    กาศแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมรัศมี    ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวพีรนุช    สิงห์มณี
2. นางนวรัตน์    ฉิมมาแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกล้วย   วังหาญ
2. เด็กหญิงรุจิรา   แพทย์มด
3. เด็กหญิงวัญรัตน์  ภู่เอี่ยม
 
1. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
2. นางราตรี  มุลาลินน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายกรรชัย  ธรรมจินดา
2. เด็กหญิงพิมพิไล   บุญศรี
3. เด็กหญิงวรัญรัตน์   ภู่เอี่ยม
4. เด็กหญิงสุจิตรา   ดีโสม
5. เด็กชายอำนาจ  เหลืองสะอาด
 
1. นางราตรี   มุลาลินน์
2. นางนวรัตน์  ฉิมมาแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรา    บุญโพธิ์
 
1. นางราตรี    มุลาลินน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายพิชิตพงษ์   สะหุนันท์
2. เด็กหญิงสุชานาถ   ทองไพรวรรณ
 
1. นางภคินี   โคตรคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ   ขันโคกกรวด
2. เด็กหญิงนัตการ  บุญตา
 
1. นางภคินี   โคตรคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุศรา   ประกอบเก้า
2. เด็กหญิงประภัสรา   วงค์พล
3. เด็กหญิงปลายฟ้า   โพธิ์อิ่ม
4. เด็กหญิงพานิช   รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงภัทราพร   หมู่หาญ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์   ไร่ดี
7. เด็กหญิงวรรณษา   โพธิ์เสน
8. เด็กหญิงศิริพร   ไชยบุตร
9. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   สายทอง
10. เด็กหญิงเพชรา   ถาวรโสม
 
1. นางภคินี   โคตรคำ
2. นางนางราตรี   มุลาลินน์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา   คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทปกา   อังศุสิงห์
3. เด็กหญิงจันทิรา   ผลผาเลิศ
4. เด็กหญิงชุติมา   สีสุด
5. เด็กหญิงนริศรา   จันทคุณ
6. เด็กหญิงนันทกานต์   อ่อนอุทัย
7. เด็กหญิงน้องใหม่   นงค์พรมมา
8. เด็กหญิงปิยวรรณ   ดวงรัศมี
9. เด็กหญิงพัชรา   สามนคร
10. เด็กหญิงพัชรา   บุญโพธิ์
11. เด็กหญิงวารุณี   สุขสวัสดิ์
12. เด็กหญิงสิริยา  เพ็ชรสมบัติ
13. เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็งบุพผา
14. เด็กหญิงเจนจิรา  สุริยัณต์
15. เด็กหญิงไอลดา   กุดนอก
 
1. นายเพรียวพันธ์   ประดุจพรม
2. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
3. นางสาวเกศญา   โพธิ์ศรี
4. นางราตรี   มุลาลินน์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพนธ์    ปิยะโชติ
2. เด็กชายมานะ    ไร่ดี
3. เด็กชายอติวัณณ์    ไวแก้วสูน
 
1. นางราตรี    มุลาลินน์
2. นางสำราญ   พงษ์พรม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกล้วย    วังหาร
2. เด็กหญิงพัชรา  บุญโพธิ์
3. เด็กหญิงอังสุมาริน   ปักธงชัย
 
1. นางนวรัตน์    ฉิมมาแก้ว
2. นางสำราญ    พงษ์พรม
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิริภัทร  เปล่งนอก
2. เด็กชายไตรภพ  บรรดาศักดิ์
 
1. นางราตรี  มุลาลินน์
2. นางภคินี  โคตรคำ
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงศักดิ์  สายทอง
2. เด็กชายศรราม  กันทรารักษ์
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงประภัสรา  วงค์พล
2. เด็กชายสิทธิกร  กันดิษฐ์
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.33 เงิน 5 1. เด็กชายสมพงษ์  นพทัน
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหรัฐ  วงศ์ศรี
 
1. นางราตรี  มุลาลินน์