สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายอนันต์  โพธิ์ทา
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  มีอาษา
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
2. นางวราภรณ์   อินนอก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายมงคล  ถาวรยิ่ง
2. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นสี
3. เด็กชายโตมร   บัวแก้ว
 
1. นางสุนีย์   คงสมจิตร
2. นายวรพงษ์  วัฒนเวช