สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวัฒนฺ์  ใช้เสือ
2. เด็กชายอภิพล  ใจบุญ
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
2. นางสุนีย์  คงสมจิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์จีน
2. เด็กหญิงมธุรส  ศรีตระเวน
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิบุญ
4. เด็กหญิงออย  ทัง
5. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  อิสโร
 
1. นางสุนีย์  คงสมจิตร
2. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินภัทร  นิลขำ
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ใช้เสือ
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  บรรทูล
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาคม  ศรีตระเวร
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิชาติ  เพ็ชรคง
 
1. นายมานิจ  กรป้องกัน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มากสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุราณไทย
3. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
4. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นสี
5. เด็กหญิงศศิธร  พรมเถื่อน
6. เด็กหญิงเทวี  สุระพันธ์
7. เด็กหญิงเบญจพร  เนินบก
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรมะณี
 
1. นางสุนีย์  คงสมจิตร
2. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายอนันต์  โพธิ์ทา
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  มีอาษา
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
2. นางวราภรณ์   อินนอก
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายมงคล  ถาวรยิ่ง
2. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นสี
3. เด็กชายโตมร   บัวแก้ว
 
1. นางสุนีย์   คงสมจิตร
2. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85.71 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐวุฒิ   หลังแก้ว
 
1. นางขัติยาภรณ์   บุญแก้ว