สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิพาวดี  เพชรอาษา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  วันทะมาศ
 
1. นางเตือนตา  โสวภา
2. นางสาววราภรณ์  วรนาม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  คำลือ
2. เด็กหญิงมาลิสา  ศรีภา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  อ่ำพึ่ง
 
1. นายอธิป  นามรักษ์
2. นางเตือนตา  โสวภา