สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงสุวรรณภา  สิมศิริวัตร
3. เด็กหญิงเจษสุดา  พรมดวง
 
1. นางศันสนี  พรมสอน
2. นางนลินทิพย์  ธราดลพิทักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชวดทอง
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พูนผล
2. นางสาวสุพัตรา  ณรงค์ศรี
 
1. นายอธิป  นามรักษ์
2. นางศันสนี  พรมสอน
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายธนเดช  ปริวันนัง
2. เด็กชายธรรมนิตย์  กิสิน
 
1. นางปราณี  แสงตาปัน
2. นางนลินทิพย์  ธราดลพิทักษ์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 12 1. เด็กชายดนุวัส  จำเริญ
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ยึดทรัพย์
3. เด็กชายวีโก้  โอน
 
1. นางรัตนา  สายยอม
2. นางสาวสุรัตติกานต์  โทนผุย