สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พูนผล
 
1. นางสาววราภรณ์  วรนาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.31 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงศธร  รอดกรณ์
2. เด็กชายพริทพิทักษ์  ปักการะนัง
 
1. นางนลินทิพย์  ธราดลพิทักษ์
2. นางสาวบังอร  แสนยศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนเดช  ปริวันนัง
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65.71 ทองแดง 24 1. เด็กชายวรรธนะ  บัวบาน
 
1. นางรัตนา  สายยอม
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 30 1. เด็กชายกิติกานต์  บุญหว่าน
2. เด็กชายขวัญแก้ว  โอน
3. เด็กชายตรีวิทย์  จำเริญ
 
1. นางรัตนา  สายยอม
2. นางสาวสุรัตติกานต์  โทนผุย
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 63 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กอสันเทียะ
 
1. นางรัตนา  สายยอม