สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พูนผล
 
1. นางสาววราภรณ์  วรนาม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุทาพร  ราชสีทา
2. เด็กชายวินัย  พึ่งกุศล
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญเพ็ง
 
1. นางนลินทิพย์  ธราดลพิทักษ์
2. นางปราณี   แสงตาปัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงสุวรรณภา  สิมศิริวัตร
3. เด็กหญิงเจษสุดา  พรมดวง
 
1. นางศันสนี  พรมสอน
2. นางนลินทิพย์  ธราดลพิทักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.31 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงศธร  รอดกรณ์
2. เด็กชายพริทพิทักษ์  ปักการะนัง
 
1. นางนลินทิพย์  ธราดลพิทักษ์
2. นางสาวบังอร  แสนยศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชวดทอง
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพงษ์วิชช์  ต้อสาย
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิพาวดี  เพชรอาษา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  วันทะมาศ
 
1. นางเตือนตา  โสวภา
2. นางสาววราภรณ์  วรนาม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนเดช  ปริวันนัง
 
1. นายอุไร  ธรรมวิเศษ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พูนผล
2. นางสาวสุพัตรา  ณรงค์ศรี
 
1. นายอธิป  นามรักษ์
2. นางศันสนี  พรมสอน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  คำลือ
2. เด็กหญิงมาลิสา  ศรีภา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  อ่ำพึ่ง
 
1. นายอธิป  นามรักษ์
2. นางเตือนตา  โสวภา
 
11 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายธนเดช  ปริวันนัง
2. เด็กชายธรรมนิตย์  กิสิน
 
1. นางปราณี  แสงตาปัน
2. นางนลินทิพย์  ธราดลพิทักษ์
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65.71 ทองแดง 24 1. เด็กชายวรรธนะ  บัวบาน
 
1. นางรัตนา  สายยอม
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 30 1. เด็กชายกิติกานต์  บุญหว่าน
2. เด็กชายขวัญแก้ว  โอน
3. เด็กชายตรีวิทย์  จำเริญ
 
1. นางรัตนา  สายยอม
2. นางสาวสุรัตติกานต์  โทนผุย
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 12 1. เด็กชายดนุวัส  จำเริญ
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ยึดทรัพย์
3. เด็กชายวีโก้  โอน
 
1. นางรัตนา  สายยอม
2. นางสาวสุรัตติกานต์  โทนผุย
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 63 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กอสันเทียะ
 
1. นางรัตนา  สายยอม