สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายชัยชนะ   ภิญโญวงค์
2. เด็กหญิงนิราพร  กุมขุนทด
 
1. นายภานุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุกร์ภัทร   นิพรรัมย์
2. เด็กชายอดิศร   พุฒลา
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นายจักกฤษณ์   สิงห์ห่วง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุพร   พรมศรี
2. เด็กชายวีระภัทร   แก้วพินิจ
3. เด็กชายศุกร์ภัทร   นิพรรัมย์
4. เด็กหญิงเพชรไพลิน   เหนือเกาะหวาย
5. เด็กหญิงแพรวา   พรมเวช
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ถาวรสาลี
2. เด็กชายชัยชนะ   ภิญโญวงค์
3. เด็กหญิงนิราภร   กุมขุนทด
4. เด็กหญิงอรอุมา   ถาวรสาลี
5. เด็กหญิงอาริษา   ศรีคูณ
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
2. นางสาวอรวรรณ์  เสือโคร่ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   สิงห์ห่วง
2. เด็กหญิงฐิตาภา   ทองชิต
3. เด็กหญิงนิราภร   กุมขุนทด
4. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
5. เด็กหญิงวริศรา    แสงสว่าง
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ดีพงษ์
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจตุพร   พรมศรี
2. เด็กหญิงทิมพิกา   สีลาแก้ว
3. เด็กหญิงละอองดาว   นามเวช
4. เด็กหญิงสุชาดา   เหลืองอ่อน
5. เด็กหญิงเจนจิรา   พรมศรี
6. เด็กหญิงแพรวา   พรมเวช
 
1. นายภานุวัฒน์  จิตพริ้ง
2. นางสาวอรวรรณ์  เสือโคร่ง
3. นายจักรกฤษณ์   สิงห์ห่วง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภิญโญวงศ์
2. เด็กชายชัยชนะ   ภิญโญวงศ์
3. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
4. เด็กชายสุกลวัฒน์   กุมขุนทด
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์   สาโรจน์
6. เด็กชายเสกสรรค์   สิงห์เพ็ชร์
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นายไพรัช   เสาธงใหญ่
3. นางสาวอรวรรณ์  เสือโคร่ง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงยุพา  สระรัมย์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เหนือเกาะหวาย
 
1. นายไพรัช  เสาธงใหญ่
2. นางสาวอรวรรณ์  เสือโคร่ง
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84.86 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   หาญวิชา
 
1. นางศิริวรรณ  นาคเสน