สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   มีไธสงค์
2. เด็กหญิงชื่นอุไร   แช่มชื่น
3. เด็กชายศรัญยู   สาพา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   พุฒศรี
2. นางสาวสุรีฉาย   บุญวงศ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีอชูรส
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งมี
3. เด็กหญิงกัลยาณี   รักษาวงศ์
4. เด็กชายจักรกฤษ   แต้มทอง
5. เด็กหญิงจุฑามณี  หลวงชัย
6. เด็กหญิงชลธิชา    ปัจฉิม
7. เด็กหญิงชาลินี   เสาวรส
8. เด็กหญิงณัฐการณ์   วงเวียน
9. เด็กหญิงณัฐธิดา   อามาตย์เสนา
10. เด็กชายธัญรดา    ยาวิลาด
11. เด็กชายธินัดดา  ไวยารัตน์
12. เด็กหญิงปิยนุช   อุ่นเรือน
13. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   ดำรงค์
14. เด็กหญิงวรรณิสา   วันศรี
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ปานวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วปริ่มปรัก
2. นายศักดิ์ศรี   ปะกิระคัง
3. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
4. นายสิทธิศักดิ์  ปันส่วน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร   สายวงศ์คำ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีทอง
3. เด็กชายกองทัพ   ปัจจา
4. เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์   พลสงคราม
5. เด็กหญิงดาราวรรณ   ศรีทอง
6. เด็กชายนิวัฒินคร   ครึกกระโทก
7. เด็กหญิงปองกานต์   พระมาลัย
8. เด็กหญิงพรนิภา    ชำนาญหนอง
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา   กุลละเนตร
10. เด็กหญิงศิริมาศ   ตอนนอก
11. เด็กหญิงสุภา   พันมาตร์
12. เด็กหญิงอนุธิดา   ลำมะหิต
13. เด็กหญิงอรัญญา   บุษบง
14. เด็กหญิงอรัญญา  ตอนนอก
15. เด็กหญิงอรุณี   สีอ่อน
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วปริ่มปรัก
2. นายศักดิ์ศรี  ปะกิระคัง
3. นายวรกาญจน์  มูลลี
4. นางสาววาสนา  เหมพรหม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์   วันศรี
2. นายณรงค์   สายวงศ์คำ
3. เด็กชายภานุพงษ์   พอกพูน
4. นายยงยุทธ   งามประสิทธิ์
5. เด็กชายศรัญยู   สาพา
6. เด็กชายอนุชา  ประสังข์กุล
7. เด็กชายอภิสิทธิ์    พินนอก
8. เด็กชายอานนท์  แท่นทอง
 
1. นายศักดิ์ศรี  ปะกิระคัง
2. นายวรกาญจน์  มูลลี
3. นายณรงค์  กันหา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา   พิมเดช
2. เด็กชายณรงค์  วันศรี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
2. นางสาวปภัชญา  โสดา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   หยุดรัมย์
2. เด็กหญิงวรัญชรี   เจนจิตต์
 
1. นางสาววาสนา  เหมพรหม
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญพิลา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีร์สุดา   นพฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   โพธิ์ทอง
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   ทองสุก
2. เด็กหญิงสุภาวดี   กุลประกอบ
 
1. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ดาทา
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ   แอบจังหรีด
 
1. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายคณาธิป   ไชตมาตย์
2. เด็กชายบัณฑิต   บาดาล
3. เด็กชายราชย์ฉันท์   สุขศานท์
 
1. นางศรีวนา  ฉ่ำเพ็ชร
2. นางสาวรัชนี  โวแว่น
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทร์ผอง
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ   จันทร์ผอง
3. เด็กหญิงเยาวเรศ   พันศรี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ปันส่วน
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกฎ  ลาวัลย์
2. เด็กหญิงฐิติมา   สีอ่อน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    โสภากุล
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ปันส่วน
2. นายวรกาญจน์  มูลลี
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   บุญวงศ์
2. เด็กชายธนพล   ปะนุรัมย์
3. เด็กหญิงนัฐธวรา   เคนวังดวง
 
1. นางกมลทิพย์   บุญเลิศ
2. นางสมฤดี   พุ่มมรินทร์