สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ยิ้มปานหาญ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   วะโรง
3. เด็กชายอัมรินทร์  โกจินอก
 
1. นางสาววัลลภา   ปันส่วน
2. นางสาวมะลิวัลย์  พินนอก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลลดา  บุผาวาส
2. เด็กชายศิริชัย  บุญเกิด
3. เด็กชายอนุชา  บัวคำศรี
 
1. นางสาววาสนา  เหมพรหม
2. นายณรงค์  กันหา
 
3 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัทฐณิชา   บุญพิลา
2. เด็กชายอานนท์   แท่นทอง
 
1. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์