สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายสมใจ   มะลิซ้อน
2. เด็กชายอนุชาติ   แซ่ดู
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พินนอก
2. นางสาวสุรีฉาย  บุญวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ขาวนิล
2. เด็กชายชาญชัย  ก้อนนาค
 
1. นางสาวปภัชญา  โสดา
2. นางสาวยุพา  ไพบูลย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  ประสังข์กุล
2. เด็กชายไชยากร   ศรตีบ
 
1. นางสาวปภัชญา  โสดา
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วปริ่มปรัก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปนัดดา   ปะนุรัมย์
2. เด็กหญิงสิริธัญญา   ปะนุรัมย์
3. เด็กชายอมรเทพ   ศรีพลนอก
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล