สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ชมเทียม
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ฆ้องสะเทือน
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพล  พึ่งจันดุม
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์  สุยะสา
3. เด็กชายกิตติพศ  สืบชาติ
4. เด็กชายก้อง  ประเสริฐศรี
5. เด็กชายตรัยภพ  แสงสี
6. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีกุล
7. เด็กชายธีรพัทธ์  ศรีพิศ
8. เด็กชายนที  พาหุ
9. เด็กหญิงมธุลดา  สันทัด
10. เด็กชายมินทดา  นาดี
11. เด็กชายยุทธนา  ไพรพร
12. เด็กชายยุทธนา  สิงห์สวัสดิ์
13. เด็กชายยุทธภูมิ  เรือนแก้ว
14. เด็กชายรุ่งเรือง  อินทะโสภา
15. เด็กหญิงวรกมล  บาริศรี
16. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
17. เด็กหญิงวิจิตรา  สุริยา
18. เด็กชายสรวิศ  คำมาลา
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผาดจันทึก
20. เด็กชายเอกราช  ศรีโยธา
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
2. นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย
3. นางนิภา  คำมาลา
4. นางรุ่งทิพย์  เรือนใจมั่น
5. นายวิชิด  ศรีพิศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ดาวเรือง
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงโศภิษฐ์  ธัญญผล
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ดาวเรือง
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายธีระพงศ์  พวงพา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สำรวย
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทารขจัด
 
1. นายวิชิด  ศรีพิศ