สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  ขุนสนิท
2. เด็กหญิงนภารัตน์  โมทอง
3. เด็กชายศิลา  สวนไผ่
 
1. นางสาวนฤชล  น้อยเมืองเปลือย
2. นางเกษร  ก้องแดนไพร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร  อันสมศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  นพเก้า
3. เด็กหญิงวรนุช  จารี
 
1. นางสาวอ้อนฤทัย  ไกรษร
2. นางเกษร  ก้องแดนไพร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตติมา  นาคนวล
2. เด็กหญิงทักษพร  เลิศล้ำ
3. เด็กชายปองพล  กรสา
 
1. นายสุชาติ  จ่าพันธ์
2. นางวิสาภรณ์  จ่าพันธ์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่เลี่ยว
2. เด็กหญิงนภัส  มีอินทร์
3. เด็กชายปิยภัทร  เพียงมี
 
1. นางสาวอ้อนฤทัย  ไกรษร
2. นางบานเย็น  ประสิทธิสังข์