สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรมนูญ   แสนอ่อน
2. เด็กหญิงสุนิสา   พันธ์เพ็ชร
 
1. นางสุพัฒตรา   ชื่นรส
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   สีเพีย
2. เด็กหญิงนิดารา   จิตร์สวัสดิ์
 
1. นางวาสนา  ไขกล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติกรณ์   ชีพอุดม
2. เด็กหญิงพุทธชาติ   อุบลศรี
3. เด็กหญิงศิริวิมล   พลายแก้ว
 
1. นายสมิทธิวัฒน์   วงศ์สวัสดิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศินิภา    ศรีลาแสง
 
1. นางสาวขวัญชีวา    หัตถกรรม