สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรดา   โคตะดี
 
1. นางสาวตะวันฉาย  ปลงใจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษยศ   เตชะ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   มาลัยทอง
3. เด็กชายแทนคุณ   จันทรวดี
 
1. นายพิพิธธน   กันอบ
2. นางสาวปุณยรัตน์  รุ่งเรือง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน
 
1. นางสาววรนุช  ตู้คำ