สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรดา   โคตะดี
 
1. นางสาวตะวันฉาย  ปลงใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชานันท์   รัตนแก้ว
 
1. นางสาวอ้อยใจ   แซ่ตั้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา   มะลิแย้ม
2. เด็กหญิงศิวาพร   จันทร์เกษ
 
1. นางนลิตา   เทียมสวรรค์
2. นางสุกัญญา  ศรีเกื้อกูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรรปพน   ชาตะสิงห
 
1. นางวิมล   วังศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวิชญา   สิงห์แก้ว
 
1. นางสุนีพร   ชื่นเย็น
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เกตุงาม
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงสุกัลยา  เหนือเกาะหวาย
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวประภาศรี  ก้อนบุบผา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิวกร   ยันทนา
 
1. นางวิมล    วังศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนนท์   ทองเจริญ
 
1. นายวิชัย    พุ่มมรินทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษยศ   เตชะ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   มาลัยทอง
3. เด็กชายแทนคุณ   จันทรวดี
 
1. นายพิพิธธน   กันอบ
2. นางสาวปุณยรัตน์  รุ่งเรือง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวรวรรณ   เจริญสุข
2. เด็กหญิงวันไอยอาทิ์   วรนาม
3. เด็กหญิงเมธาพร   นะธิศรี
 
1. นายปกรณ์   ไตรโชคกุล
2. นางสาวปุณยรัตน์  เยือง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์   พระมาลัย
2. เด็กหญิงชวิศา   คงเมือง
3. เด็กหญิงอคิราภรณ์   หอมทวน
 
1. นายนัฐพงษ์   พันธ์สระน้อย
2. นางจินตนา  เปรมปราณีรัชต์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    เจตนะวิบูลย์
2. เด็กชายมนัสนันท์   รอดศรี
3. เด็กชายวรปรัชญ์    ไชยคีนี
4. เด็กหญิงอจลฎา    บริรักษ์
5. เด็กหญิงเพลินจันทร์   เสาวคนธ์
 
1. นางสาวยล   มีทรัพย์
2. นางลัดดา  สะตะ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงจันทร์โชติ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทัพประไพ
3. เด็กหญิงปัณณพร  พินดอน
4. เด็กหญิงพัชรพร   ดาราศร
5. เด็กหญิงเวธกา  บุญสุยา
 
1. นางปราณี   พรมภักดี
2. นางรัตนาวดี  ยิ่งไพเราะ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงวนัสนันท์   เพชรสมบัติ
 
1. นางปราณี   พรมภักดี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กชายพุทธรักษ์   ยาสา
2. เด็กหญิงภาธินี    สีทองเกตุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา   โทนไทย
2. นางปราณี    พรมภักดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - - 1. เด็กหญิงจิตรลดา   หอมจันทร์
2. เด็กชายเศรษฐภักค์   อัครเรียงหล่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา   โทนไทย
2. นางนางปราณี    พรมภักดี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหล่าหวายนอก
2. เด็กหญิงณัฐธิชานันท์    เชียรสระน้อย
3. เด็กหญิงนพมาศสิริ   ดวงดี
4. เด็กหญิงนิรัชชา   อนุฤทธิ์
5. เด็กหญิงภัคสุรางค์    รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงลิลลดา   เกียรติดำรงวงค์
7. เด็กหญิงวรัชยา   แสงแก
8. เด็กหญิงสุขลิตา   ฮารวนนท์
9. เด็กหญิงสุพิชญา   เนาว์โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงอารียา    สะอาดเอี่ยม
 
1. นางปราณี   พรมภักดี
2. นายโกวิทย์  ปลั่งกลาง
3. นายสามารถ  เพิ่มพูล
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  นวมมณีรัตน์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  จำปานนท์
 
1. นายธีระพร  โสพันธ์
2. นายพิทักษ์  ประเสริฐ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน
 
1. นางสาววรนุช  ตู้คำ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณภัทรกมล  ช่างต่อ
 
1. นางสาววรนุช  ตู้คำ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัฐรตน  สุทธิรัตน์
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปภังกร  ว่องไว
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธินันท์  เนียรศิริ
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร์   ภู่เขียว
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แม่นปืน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พรมมานอก
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิตุธร
 
1. นางวิไลพร  ประกอบธรรม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยภาษี
2. เด็กชายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ
 
1. นางสาวกัญญานุช  หมายดี
2. นางวิไลพร  ประกอบธรรม
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยันอินทร์
 
1. นายวุฒินัย  ตัณฑะสิน
2. นางวิไลพร  ประกอบธรรม
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ทรัพย์ประสาท
2. เด็กหญิงวัลลิภา  สุทธิกุล
 
1. นายวุฒินัย  ตัณฑะสิน
2. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริณัฐ  กมลอมรบุตร
2. เด็กชายวราพงษ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสกุณา  อ่อนยิ้ม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กิตติชัยฤทธิ์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัสสชิ  พื้นบาตร
 
1. นายวุฒินัย  ตัณฑะสิน
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล   นิสังข์รัมย์
2. เด็กชายนิธิสิน   แสนคำแก้ว
 
1. นายศุภณัฐ   ชูเกาะ
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล   เจนธนยุทธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์   สุดหอม
 
1. นายศุภณัฐ    ชูเกาะ
 
37 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95.29 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรพร   เย็นหา
 
1. นางสาวพาณี    จินดาวงษ์
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ฉัตรเงิน
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  ประดุจพรม
3. เด็กหญิงอริสรา   ท่อนจันทร์
 
1. นางกชามาส    เป็นสุข
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรีกานต์   นพเคราะห์
2. เด็กชายยศภัทร   สายทอง
3. เด็กหญิงวรันธร   คำดวง
 
1. นางสุนีย์    ใจชื่น
2. นางวาริณี  ศรีเจริญ
 
40 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอลี    เมง
 
1. นางชวนพิศ   ปานสิงห์